Investmentbolag eller aktiefond?

Investmentbolag vs Fond

I grunden är ett investmentbolag och en aktiefond uppbyggd på ett liknande sätt. De består av portföljer med innehav i flera olika bolag och värderas därmed utifrån utvecklingen hos dessa bolag.

Målet är även lika – att få så hög avkastning som möjligt utifrån risknivå och de regler som begränsar investeringsalternativen.

Men det finns stora skillnader. Bland annat gällande:

  • Risk och avkastning
  • Regelverk gällande investeringar
  • Vad händer med aktieutdelningarna?
  • Kostnaden / förvaltningsavgiften

Vad är bäst? Det beror delvis på vad som prioriteras.  

(Investmentbolag vs aktiefonder – Nordnet)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Regelverk gällande investeringarna

Investmentbolag

Investmentbolag har mycket ”fria händer” när det kommer till vilka bolag de kan investera i och hur stor del av deras portfölj dessa bolag får vara. I grunden handlar det främst om ägarnas förtroende för ledningens förmåga att värdera och utveckla de företag som investeringar sker i.

Ett investmentbolag är även generellt mer aktiva (än fondförvaltare) gällande deras innehav. Det är vanligt att de ingår i ledningen i de bolag som investeringar sker i för att därmed vara med och påverka utvecklingen. Investeringar kan ske på både börsnoterande och onoterade bolag. 

Det finns inte heller några specifika regler för hur många bolag som innehavet ska bestå av och om ledningen önskar kan delar av innehavet belånas. Kortfattat resulterar detta i högre risk än vid handel med en aktiefond.

Aktiefond

En aktiefond måste, enligt lag, ha minst 16 olika innehav. Det vanligaste är däremot att fonden har betydligt större antal innehav än 16 st. Detta skapar därmed en större diversifiering och därmed riskspridning. Investeringar sker enbart i börsnoterade bolag. Dessa innehav får inte belånas.

Ännu en regel är att en aktiefond förväntas minst ha 85 % aktier (oavsett konjunktur) samt att fördelningen av innehavet kan behöva ändras utifrån de olika innehavens värdeutveckling. Om exempelvis en ”tillväxtaktie” ökar kraftigt i värde kan delar av dessa behöva säljas för att inte portföljen till för stor del ska bestå av denna aktie

Till skillnad mot investmentbolaget är fondförvaltare inte representerade i styrelsen hos de ägande bolagen.

Alla fonder har sina så kallade mandat, dvs regler för hur de får investera. Vissa fonder har mandatet att ett innehav inte får överstiga 10% av fondens totala portfölj exempelvis. Vissa fonder får bara handlar på storbolagslistan OMXs30 medan vissa bara får handla på small cap.

Mandaten skiljer sig väldigt mycket mellan olika fonder så du behöver undersöka fonden ordentligt innan du bestämmer dig för att investera.

🏆 När det gäller regelverk anser vi att investmentbolagen är bäst för investerarens avkastning men det är svårt att säga vad som är rätt och fel eftersom det beror på vad investeraren är ute efter.

Kostnader & handel

Investmentbolag

Vid köp och försäljning av aktier betalas ett courtage till aktiemäklaren. Någon direkt förvaltningsavgift betalas däremot inte. Däremot kommer den avgiften betalas indirekt via de löner och andra avgifter som bolaget har och som därmed påverkar bolagets vinst och aktiekurs. Ställs detta mot fondernas avgifter är investmentbolag ett bättre alternativ.

I en intervju nämner aktieexperten Marcus Fridell att en aktiv förvaltad fond har en förvaltningsavgift på 0,2 – 1,5 % medan de större investmentbolagen (exempelvis Investor) har en kostnad på motsvarande ca 0,1 %. Genom att välja investmentbolag ges alltså en mer effektiv förvaltning. Hur stor kostnaden är kan variera år från år och mellan olika investmentbolag.

Investmentbolagens aktier handlas på börsen och kan därmed handlas med en rad olika verktyg, exempelvis stoploss. Det finns även möjlighet till daytrading. Däremot finns ingen smidig väg för månadssparande. Detta måste i så fall ske med manuella köp varje månad.

Aktiefond

Något courtage betalas inte på fonder. Däremot har de en procentuell förvaltningsavgift som räknas in i kursen. Det betyder i praktiken att en viss del av den årliga avkastningen kommer förvinna i förvaltningsavgift. Hur hög förvaltningsavgiften är beror framförallt på om det är en passiv eller aktivt förvaltad fond. Det är vanligt med avgifter kring 0,2 – 1,5 %. Avgiften är fastställd och kan därmed aldrig bli högre/lägre än så. Detta oavsett vilka kostnader som fondförvaltaren har.

Fonden köps/säljs till dagens slutkurs som fastställs efter att börsdagen är slut. Det är därmed inte möjligt med daytrading (om det inte är ETF). En fördel är att aktiefonder är enkla att automatiskt månadsspara i. 

🏆 När det gäller kostnader anser vi att investmentbolagen är bäst för investerarens avkastning

Ägarstruktur

Investmentbolag

Ett investmentbolag ägs av aktieägarna. Det är därmed enbart aktieägarna som ledningen behöver leverera resultat till.

Aktiefond

En aktiefond förvaltas av en bank/kapitalförvaltare/fondbolag. Utöver att leverera god avkastning till investerarna behöver fonden även vara lönsam för förvaltaren.

🏆 När det gäller ägarstrukturen anser vi att det blir lika mellan fonder och investmentbolag

In- och utflöden

Investmentbolag

Ett investmentbolag har ett tydligt kapital att förvalta. Detta ska investeras i olika bolag varpå dessa förväntas öka i värde över tid. För att få in mer kapital kan exempelvis en nyemission genomföras eller lån kan tas av banken.

Aktiefond

Till skillnad mot investmentbolag har fonderna ett in- och utflöde (insättningar och uttag) att ta hänsyn till. Hur stort kapital som förvaltas beror därmed på hur populär den enskilda fonden blir hos spararna.

När du och jag, dvs spararna sätter in pengar i fonden måste fonden oftast investera pengarna direkt. I vissa fall tvingas de köpa aktier oavsett om de ser ett bra köpläge eller inte. Detta beror på att de måste följa fondens mandat/regler.

När stora utflöden sker, dvs spararna tar ut pengar ur fonden måste fonden ibland sälja aktier för att kunna betala ut pengarna till spararna.

Problemet är att stora insättningar sker oftast när börsen går upp och stora uttag sker oftast när börsen rasar. Det gör att fonden kan tvingas sälja aktier när fondens förvaltare egentligen skulle vilja köpa mer. Aktierna har ju blivit billigare.

Fonden kan även tvingas köpa mer aktier när börsen är dyr eftersom det då kommer stora inflöden/insättningar.

🏆 När det gäller in- och utflöden anser vi att investmentbolagen är överlägset bäst för investerarens avkastning eftersom in och utflöden inte finns i investmentbolag och påverkar därmed in förvaltningen negativt.

Värde utifrån innehav

Investmentbolag

Ett investmentbolags aktie kan både handlas med substansrabatt och substanspremie. Med andra ord behöver inte värderingen av bolaget exakt spegla dess innehav. Det absolut vanligaste är att investmentbolag köps med rabatt.

  • Substansrabatt – Bolaget har högre substansvärde än aktuell aktiekurs
  • Substanspremie – Bolaget har lägre substansvärde än aktuell aktiekurs

Att köpa dessa aktier med substansrabatt innebär även att den aktieutdelning (direktavkastning) som sker kommer bli större än om de underliggande aktierna ägts direkt.

Aktiens pris på marknaden styrs därmed både av bolagets innehav samt hur investerarna värderar ledningens framtida förmåga att skapa avkastning. 

Aktiefond

Andelarna i en aktiefond är alltid lika mycket värda som fondens innehav. En person som äger 10 000 kr i en aktiefond skulle, i teorin, kunna använda samma summa för att köpa exakt samma fördelning av aktier som fonden består av och ha aktier för samma belopp. Detta borträknat den procentuella förvaltningsavgift som fonderna har.

Värdet på fonden avgörs av dess innehav. Kursen på fonden styrs alltså inte av marknaden utan enbart av innehav och eventuell förvaltningsavgift.

🏆 När det gäller värderingen anser vi att det är lika. Det är bra att fonden värderas efter innehaven. Investmentbolag har en fördel när det är substansrabatt men en nackdel när det är substanspremie.

Utdelning

Investmentbolag

Det är vanligt att investmentbolag ger aktieutdelningar vilket därmed sätts in som likvida medel på aktieägarens depå. Personen kan sedan välja mellan att ta ut pengarna, återinvestera eller köpa andra aktier.

Aktiefond

Eventuella utdelningar används automatiskt för att köpa ytterligare fondandelar. Det finns därmed ingen möjlighet att ta ut dem i likvida medel eller köpa andra fonder – om inte fondandelar säljs.

🏆 När det gäller utdelningar anser vi att investmentbolagen vinner. Som investerare föredrar vi investmentbolagens modell.

Bäst avkastning

Nordnets sparekonom, Alexander Gustafsson, har gjort en mycket gedigen jämförande analys på avkastningen mellan aktiefonder, investmentbolag och index. Jämförelsen genomfördes 2019 men bör vara minst lika aktuell idag.

Investmentbolag vs fond
  • Investmentbolag – Index SIXRXFIIF 
  • Aktiefonder- Morningstars sammanfattning av alla svenska fonder (registrerade eller exponerade mot Sverige)
  • Börsen – SIXRX

Bildkälla: Nordnets artikel ”Investmentbolag vs Aktier”

Underlaget sträcker sig mellan 2011 och 2018. Under dessa år gav investmentbolag bäst avkastning 4 år medan fonder hade bäst avkastning 4 år. Men sammantaget över hela perioden var investmentbolag överlägset bäst. Detta utifrån att investmentbolagen presterat extra bra under de år som de varit det bästa investeringsalternativet.

Långsiktig investering = Investmentbolag är bäst

Bäst avkastning enskild fond vs enskilt investmentbolag

3 år – fram till mars 2021

Bäst investmentbolag

BolagUtveckling
Bure Equity218 %
Creades A163,55 %
Svolder B136,35 %
Latour B134,56 %
Sofina AB (tyskt)107,61 %
(Källa – Avanza.se)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Aktiefonder

FondUtveckling
Consenus Småbolag A163,06 %
Lancelot Avalon A163 %
Enter Småbolagsfond A156,21 %
JPM US Technology A148,68 %
Öhman Global Growth146,74 %
(Källa – Fondmarknaden.se)

Även här visar det sig alltså att investmentbolagen ”vinner”. Detta med bästa avkastning på 218 % mot bästa fond på 163,06 %. Däremot är det ungefär lika på resterande platser.

Högre avkastning = högre risk

Att ett index av svenska investmentbolag, på lång sikt, ger bättre avkastning än ett index av svenska fonder bör även vara förväntat.

Att investera i investmentbolag innebär högre risk än att investera i aktiefonder. Detta bland annat utifrån att innehavet är betydligt mer diversifierat, att fonden inte får belåna samt har ett flertal regler som begränsar risktagandet. Men med lägre risk – kommer ofta lägre avkastning.

Vilket alternativ har högst riskjusterad avkastning? Enligt vissa studier är det investmentföretagen. 

🏆 När det gäller avkastning kan vi tydligt se att investmentbolag utklassar aktierfonder om man mäter på gruppnivå. Givetvis finns det enskilda fonder som levererar fantastiska resultat och slår investmentbolagen men som grupp vinner investmentbolagen.

(Investmentbolag eller fonder? – Paneldiskussion med Aktiespararna)

Vinnare!
🏆 När det gäller helheten anser vi att investmentbolag generellt sett är en bättre investering än aktiefonder.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023