Investera i råvaror inom energi

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
investera i råvaror inom energi

Investering i råvaror inom energi kan ske av flera olika syften. Exempelvis för att exponera sitt kapital mot ett växande världsbehov av energi eller skapa god diversifiering i portföljen. Investering kan även ske för att uppnå en hedge vid inflation eller för att kortsiktigt utnyttja volatiliteten. 

Beroende på vilken energiråvara som investering önskas ske i finns olika alternativ. Här presenteras vad energiråvaror är, exempel på faktorer som påverkar dess pris samt olika investeringsvägar. 

Vad är energiråvaror?

Energiråvaror är samtliga råvaror som primärt används inom energisektorn. Främst handlar det om olja, gas och kol men det finns även andra råvaror inom detta segment.

Även om socker och majs kan användas för att framställa etanol så är det inte energiråvara. Detta utifrån att dess primära användningsområde inte är energi utan livsmedel.  

Olika råvaror inom energi 

Energiråvaror kategoriseras utifrån energikälla och hur utvinning sker. Den energi som utvinns ur dessa råvaror kommer från värme, elektricitet eller mekanisk energi. 

Den största skillnaden, för dig som investerare, är hur investering kan ske i dessa energislag. När energin är lagrad i råvaran kan handel ske med råvaran varpå ett världsmarknadspris uppstår. Därmed finns även certifikat och andra värdepapper som speglar dess pris. Exempelvis är det lätt att investera i priset på olja eller gas. 

Vid mekanisk energi (vind och vatten) finns ingen råvara att prissätta. Istället behöver investering ske direkt i de bolag som är verksamma inom denna sektor. Det innebär att även bransch- och bolagsrisk uppstår. 

Fossila bränslen

Fossila bränslen har länge varit den dominerande energikällan. Detta utifrån att kol, olja och naturgas användas över hela världen till allt från uppvärmning till drivmedel. Men med teknisk utveckling inom miljövänligare alternativ, samtidigt som allt fler länder försöker fasa ut fossila bränslen, minskar succesivt användningen

Investering i dessa råvaror kan ske via flera olika slags värdepapper. Klicka på respektive råvara för att läsa mer om dem samt olika investeringsalternativ. 

Biobränsle

Biobränsle utvinns från organiskt material. En av de mest vanliga energikällorna inom denna kategori är etanol som bland annat används till drivmedel. Biobränsle kan förekomma både i gas, flytande och fast form. 

 • Ved, Träavfall, Pellets
 • Etanol, Metanol
 • Biodiesel
 • Biogas

Önskas investeringar ske inom denna kategori kan aktier köpas i bolag som är aktiva inom exempelvis biobränslen. Någon marknad för att investera i priset på exempelvis etanol finns inte. 

Kärnbränsle

Kärnbränsle är isotoper som är klyvbara och därmed möjliga att använda för att skapa kärnenergi. Det är uran, plutonium och torium och av dessa är uran dominerande för användning inom kärnkraftverk. 

Till skillnad mot andra energiråvaror går det inte att köpa certifikat, eller andra värdepapper, som följer priset på uran. Orsaken är att hanteringen av uran är extremt reglerad och att fondbolag därmed inte får köpa råvaran. Istället kan investering ske i bolag som är aktiva inom uranframställning då deras vinst tydligt är kopplad till priset på uran. Exempel på företag är Cameco, Energy Fuels och Uranium Energy.

Vattenkraft

I Sverige är vattenkraft den största energikällan. Det gör även att Sverige inte är lika beroende av olja och naturgas som många europeiska länder. I likhet med vindkraft är det en energiråvara som uppstår av rörelse (mekanisk energi). Detta i motsats mot både fossila och biobränslen där energin uppstår vid förbränning.

Önskas investering ske i vattenkraft sker detta i aktier i bolag inom denna sektor. Det kan vara allt från stora energibolag till start-ups som forskar kring olika sätt att ta vara på vattenenergi. 

Vindkraft

Vindkraft är en växande energikälla över hela världen – inte minst i länder med lång kust som exempelvis Sverige. Enligt IEA förväntas världsproduktionen av el via vindkraft vara uppe i 8 300 TWh år 2040. 

Investeringar sker primärt i bolag inom denna sektor. Detta i bolag som utvecklar och bygger vindkraftverk eller driver dessa anläggningar.

Övriga

Utöver de större energikällorna så som fossila bränslen, vatten- och vindkraft och biobränslen finns en rad övriga energikällor. Exempelvis geotermisk energi, bergvärme och vågkraft. Förhoppningar finns att nya energikällor ska kunna användas för att snabbare fasa ut användandet av fossila bränslen. 

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Varför investera i energiråvaror?

 • Diversifiering

Som med alla råvaror kan investering i energiråvaror ske för att skapa en mer diversifierad portfölj. Det bör däremot inte ses som en långsiktig investering då råvaror inte är värdeskapande på samma sätt som aktier är. 

 • Ökad efterfrågan

Med ökad befolkningsmängd samt modernisering och urbanisering ökar behovet av energi succesivt. Den tekniska utvecklingen pekar tydligt på ett ökat energibehov. 

 • Politisk vilja att satsa på förnybara energikällor

I flera länder finns stark politisk vilja att bygga ut förnybara energikällor. Svenska staten har exempelvis subventionerat installation av solceller och köp av nya elbilar. Det är en bransch som ofta gynnas av politiska beslut och som därmed har lättare att finansiering osv. 

”Omställningen från fossila till förnybara energikällor (till exempel solceller, vindkraftverk) och produktionen av elbilar kommer att öka efterfrågan på metaller.” / Jörgen Kennemar (Swedbank)  i intervju till Aktiespararna 2020.

 • Undvika bolagsrisk

Som visas ovan kan investering ske i priset på de energiråvaror som förbränns och på det sättet skapar energi. Detta så som kol, olja och gas. Det går exempelvis att investera i certifikat vars pris speglar prisutvecklingen på naturgas. På detta sätt undviks den bolagsrisk som uppstår vid investering i aktier. 

Vid en tro om att priset på naturgas kommer gå upp är det alltså säkrare att köpa certifikat i gaspriset än att investera i bolag inom denna sektor. 

 • Hedge i portföljen

Kraftigt ökade råvarupriser, framförallt inom energi, skapar högre kostnader för de flesta företag. Detta då energiråvaror används inom allt från tillverkning och transport till uppvärmning. Dessutom är det ofta en bidragande orsak till inflation i ett land vilket i sin tur medför högre räntor. Med andra ord blir energiråvaror en hedge mot börsen. När priset på dessa råvaror snabbt går upp – går ofta börsen ner. 

Vad påverkar priset?

Långsiktigt är det utbud och efterfrågan som påverkar priset på råvaror – oavsett om det är olja och gas eller vete och majs. Däremot sker även stor spekulation i dessa tillgångar vilket gör att små förändringar på världsmarknaden mycket snabbt kan återspeglas i världsmarknadspriset. 

Utbud

Exempel på faktorer som påverkar utbudet är:

 • Krig och konflikter
 • Handelskrig
 • Nya råvarufyndigheter
 • Naturkatastrofer

Efterfrågan

Exempel på faktorer som påverkar efterfrågan är:

 • Befolkningsmängd
 • Urbanisering
 • Ökad teknikanvändning
 • ”Straffskatter” och andra politiska begränsningar

Exempel – När efterfrågan ökar

Råvaror som helt, eller delvis, har samma användningsområde kommer att påverkas av varandras pris. Om exempelvis oljepriset går upp kan efterfrågan öka på alternativa energikällor – en efterfrågan som påverkar priset uppåt. 

Exempel – När utbudet minskar 

Som med alla råvaror påverkas priset utifrån nationella och internationella konflikter. Detta oavsett om det är krig eller ekonomiska sanktioner mellan olika länder. Det kan innebära en minskad produktion eller att handeln stoppas. Oavsett minskas utbudet på världsmarknaden varpå priset kan gå upp kraftigt. 

Ett exempel på detta är när Ryssland kraftigt minskade sin försäljning av gas till Europa efter att EU utsatt Ryssland för ekonomiska sanktioner vid invasionen av Ukraina. Priset på gas gick kraftigt upp (lågt utbud) samtidigt som inte bara gasmarknaden påverkades utan hela elmarknaden. 

priset på naturgas 2022

(Priset på naturgas, från Etoro. I slutet av februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och priset började kraftigt att klättra)

Så investerar du i energiråvaror

Beroende på vilka råvaror som investering önskas ske i finns olika alternativ. Antingen kan investering ske direkt i priset på råvaran eller i företag som gynnas av högre världsmarknadspriser. 

Investera i priset på råvaran

I vissa energiråvaror går det att investera i världsmarknadspriset. Det gäller primärt olja, gas och kol. 

Främst sker handel i oljepriset vilket även innebär att det finns flest alternativ för investeraren att köpa olika värdepapper, både med och utan hävstång, som följer oljepriset. Exempelvis kan investering i priset ske via certifikat och CFD. 

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Aktier

Genom att köpa aktier i bolag inom energisektorn sker exponering mot:

 • En växande energisektor – inte minst ny energi
 • Råvarupriset och/eller elpriset
 • Bolagets styrning – Bolagsrisk uppstår inte om investering sker direkt i råvaran

Med aktier skapas alltså en ”indirekt” investering i energiråvaror. Generellt gynnas exempelvis oljebolag av en högre oljepris men bolagsrisken innebär att priser på råvara och aktie inte alltid följs åt. Dessutom kan geopolitiska konflikter påverka bolagens möjlighet att tjäna pengar. 

Att bolagen gynnas av högre råvarupriser kan ses i hur Rysslandsfonderna utvecklades under 2021. Den ryska börsen väger tungt mot olje- och gassektorn. När priset på dessa råvaror ökade kraftigt under 2021 påverkades även företag inom denna sektor och börsen steg. Från början av 2021 gick exempelvis Swedbanks Rysslandsfond upp närmare 40 % fram till oktober samma år. Se graf nedan. 

Men bolagsrisken visar att högre priset på råvara inte alltid går ”hand i hand” med aktiens pris. I oktober började oro för en invasion av Ukraina uppstå på marknaden och när oron övergick till övertygelse rasade den ryska börsen. 

ryska aktier 2021-2022

Ännu tydligare blir det om Swedbanks Rysslandsfond (som handelsstoppades) ställs mot priset på olja. De följs åt relativt väl fram till hösten 2021 och går sedan helt olika vägar. Just i detta fall hade det alltså varit bättre med investering i råvaran än i bolagen. Men bolagsrisken kan självklart även slå åt andra hållet – dvs att aktien ger bättre avkastning än råvaran som företaget producerar. 

Swedbank rysslandsfond mot oljepriset 2022

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Aktiefonder

Fördelen med aktiefonder är att en riskspridning sker mot bolag inom en viss sektor – i detta fall energisektorn. Däremot finns nästan alltid begränsningar för vilka företag som fondbolagen får investera i utifrån deras etiska policy och investeringsstrategi. De flesta fonder, med inriktning mot energi, har valt bort företag som är verksamma inom hantering av fossila bränslen. 

Exempel på fonder inom råvaror och energi är:

ETF:er

ETF:er är börshandlade fonder vars innehav kan bestå av allt från aktier till råvaror. En del är inriktade mot just energisektorn och kan exempelvis ha som mål att följa ett index inom denna sektor. Att investera i en ETF kan därmed vara ett sätt att exponera sitt kapital mot ett flertal råvaror utan att äga den aktuella tillgången.

Andreas – jag kollade avanza och hittade några etfer men det står extremt lite om dem så vågar mig inte på att plocka ut några. 

Lämna en kommentar