Store of value – Förklaring och exempel

Store of value

Store of value är en tillgång som kan sparas över en längre tid med bibehållen eller ökat värde. Denna värdeutveckling bör även vara relativt stabil. Det finns inget svenskt uttryck för detta begrepp så vanligtvis används även ”Store of value” i en svensk kontext.

Bibehållet eller ökat värde = Samma eller större köpkraft i samhället

Investeringar i dessa tillgångar sker exempelvis vid oro för inflation eller lågkonjunktur. Dess primära mål är alltså inte en hög avkastning utan en stabil värdeökning som minst följer inflationen. Exempel är guld, andra ädelmetaller och valutor. På senare tid har även Bitcoin tillskrivits denna egenskap.

Vad är bästa Store of value?

Den tillgång som är bäst utifrån store of value bör ha:

 1. Lång livslängd – Risken ska inte finnas att tillgången förstörs över tid
 2. Alltid ha efterfrågan – Det spelar ingen roll om något har ett värde om det inte går att sälja
 3. Begränsat utbud – Vid ett ökat utbud är risken stor för inflation
 4. Stabilitet – Värdeutvecklingen ska vara stabil vilket gör att risken för att avyttring sker på låga prisnivåer är mycket liten. Stabilitet kan även innebära att investeringen inte sker inom det egna landet. Detta gäller exempelvis vid risk för konfiskering av staten eller liknande.

Det finns ingen tillgång som konstant varit en perfekt store of value. Detta utifrån att förutsättningarna kring någon av punkterna ovan kan ändras över tid. Historiskt har exempelvis snäckskal, salt och djurskinn används för detta ändamål – saker som idag inte längre har samma efterfrågan.  

Till viss del handlar det därmed om vad människor tillsammans (medvetet eller omedvetet) tillskriver ett värde. Det blir därmed en social konstruktion där människor tillsammans, via en öppen marknad, avgör vad som är ”rimligt” att betala för en viss tillgång.  Kan denna tillgång sedan sparas över tid och har ett begränsat utbud så kan det även anses vara store of value. 

Ett tydligt exempel på detta är guld. Även om guld delvis används inom industrin så är det framförallt ett investeringsobjekt som har ett värde eftersom investerarna är överens om att det kommer att ha ett värde i framtiden.

Gold’s value is ultimately a social construction: it is valuable because we all agree it has been and will be in the future. /Investopedia

Diversifiering!

Som beskrivs nedan har alla tillgångar, som kan klassas som store of value, vissa nackdelar. Om målet är att ”bevara värde över tid” bör alltså inte hela kapitalet investeras i en och samma tillgång. Genom att diversifiera investeringarna över flera olika tillgångsklasser minskas risken.

Bästa store of value är därmed en mix av flera tillgångar där alla har lång livslängd, begränsat utbud, stabil värdeförändring samt alltid har en marknad.

 (Four alternative store of value for cash  – Nomadcapitalist)

Tips!
Skapar du konto både hos Nordnet.se och Avanza.se så kan du utnyttja bägge deras erbjudanden om avgiftsfri handel för alla med upp till 50 000 kr på kontot. Delar du upp dina mellan Nordnet & Avanza kan du alltså handla med 0 kr i courtage (avgift) på en dubbelt så stor summa. Det är gratis att öppna konton både hos Nordnet och Avanza.

Exempel på store of value

Vad som kan användas för store of value ändras både över tid och utifrån ekonomiskt läge i landet.

Valuta

Nationell valuta kan vara store of value förutsatt att köpkraften kvarstår för den summa som sparas över tid. Med andra ord får det vara ingen, eller mycket liten, inflation.

I vissa fall används utländsk valuta för att skapa denna stabilitet. Det sker exempelvis i länder med hög inflation och instabil valuta där invånarna helst växlar den lokala valutan till USD för att på så sätt bevara värdet över tid. Även om USD skulle ha inflation anses den vara betydligt mer värdebevarande än den lokala valutan. 

Faran – inflation

Om ett land har inflation på 1,5 % kommer värdet på innehavet minska 1,5 % per år (köpkraften minskar). Det kan låta lite men på tio år innebär det att köpkraften på en 1000-lapp minskat till 859 kr. Det är därmed inte värdebevarande. Om inflationen ökar kommer även investerare att söka andra investeringsalternativ om de söker efter värdebevarande investeringar.

Guld

Guld är den tillgång som oftast benämns vara store of value. Det beror framförallt på att guld har de egenskaper som krävs för långsiktigt bevarande av värde.

 • Hållbarhet – Guld rostar inte
 • Begränsat utbud – Utbudet kan inte snabbt ändras vilket minskar risk för inflation
 • Delbart – Guld kan lätt delas i mindre delar
 • Växlingsbart – Guld kan lätt säljas om så önskas

Dessutom har guld historiskt sett används som store of value under flera tusen år. Visserligen används metallen inom industrin och till smycken men den allra största handeln sker inom spekulation och investeringar. 

Under instabila perioder på börsen har ofta guld varit en eftertraktad tillgång. Det har även varit en tillgång som investerare flytt till i länder med skenande inflation.

Faran – följer inte inflation

Gold is really not a perfect hedge” sager Amy Arnott (Morningstar) till CNBC och hänvisar till en studie om visar att guld inte följer inflationen och i vissa fall varit en sämre investering än att ha hållit likvida medel. Ett exempel nämns från perioden 1980 – 1984 då inflationen i USA var 6,5 % och guld tappade 10 % i värde. Hade guld varit ett store of value under denna tid borde värdet gått upp minst 6,5 %.

Hon sammanfattar studien med att ”investors worried about rising consumer prices may wish to consider other asset classes instead”.

Andra ädelmetaller

Även andra ädelmetaller än guld och silver kan anses vara stor of value. Detta utifrån dess egenskaper att ha begränsat utbud, möjlighet att lagras och konstant efterfrågan. Vid inflation ökar generellt värdet på råvaror och ädelmetaller.

Faran – Tillgång och efterfrågan

Priset på ädelmetaller styrs, i likhet med andra tillgångar, av utbud och efterfrågan. Utbudet kan öka om nya fyndigheter upptäcks och gruvor startas upp men även minskas utifrån exempelvis politiska oroligheter i ett land och naturkatastrofer.

Även efterfrågan kan ändras kraftigt exempelvis beroende på tekniska framsteg som innebär att vissa ädelmetaller behövs i större utsträckning. Ett tydligt exempel på detta är platina och palladium som används i katalysatorer.

Bitcoin

Kryptovalutan Bitcoin framställs ofta som en digitalt store of value – eller digitalt guld. Detta utifrån att valutan har flera egenskaper som även guld har. Det kan bevaras över tid, har ett begränsat utbud, kan delas i mindre delar och kan lätt säljas. Bitcoin handlar du enklast via Coinbase.

I amerikanska artiklar inom store of value nämns ofta Bitcoin som ett alternativ. Detta till skillnad mot Sverige där kryptovalutor än så länge inte fått samma uppmärksamhet bland investerare. De som nämner Bitcoin brukar generellt ange volatiliteten som dess stora nackdel.

Faran – volatiliteten

Vid investering i en tillgång som ska vara store of value förväntas värdeökningen vara relativt stabil – så är inte fallet med Bitcoin. Grafen nedan visar att kryptovalutan var värd ca 1000 USD början av 2017 och ca 20 000 USD i slutet av det året. Sedan följde en ett ras som varade i ett par år varpå nästa rusning kom med uppgång från 8000 USD till som mest 60 000 USD på 1,5 år. Det är inte stabilt och det är inte heller en värdeutveckling som kan kopplas til inflation eller extrem oro på börsen. Det bör istället ses som ren spekulation.

De som förordar Bitcoin som store of value menar däremot att kryptovalutan fortfarande är i ett tidigt stadie och att priset kommer att stabiliseras över tid och i detta fall vara ett ultimat store of value.

Bitcoin priset som store of value

(Jordbruks- och skogsfastigheter)

I Sverige är det sällan som jordbruks- och skogsfastigheter nämns inom store of value. Men dessa tillgångar uppfyller flera kriterier för att bevara värde över tid.

Det finns ett begränsat antal i utbud, lång livslängd och alltid en efterfrågan. Däremot är det svårare att sälja av mindre delar om så skulle önskas. Det är även svårare att hantera än exempelvis guld och andra ädelmetaller. För privatpersoner är det även relativt krångligt att investera i skog.

Vid exempelvis inflation ökar kostnaden för det mesta i samhället – därmed även råvaror så som jordbruksvaror och virke och därmed även jordbruks- och skogsfastigheter. Sett till värdeutveckling är den även betydligt mer stabil än exempelvis priset på guld.

With land, you’ll at least keep pace with inflation while having an asset that is a safer part of your portfolio…. Land, especially agricultural land, is a great store of value for your money. /Nomadcapitalist – se videon ovan

(Fastigheter)

”Att köpa en bostad är bra eftersom priset alltid går upp”.

Med detta resonemang skulle fastigheter kunna ses som store of value. Det är även korrekt att värdet ökar över tid utifrån att det är inflationssäkert. Vid ökad inflation kommer även värdet på bostäder att öka.

Däremot kan utbudet förändras (fler bostäder byggs), efterfrågan minska (nya trender inom boenden) samtidigt som en bostad måste underhållas för att bibehålla sitt värde över tid. Det är alltså få punkter som uppfylls för att det ska kunna klassas som en bra store of value. Däremot kan eventuellt marken som fastigheten står på klassas som detta.

Läs även vår artikel om: att investera i fastigheter

Andra varianter av store of value

 Ytterligare exempel på tillgångar som ibland tillskrivs store of value är:

 • Antika föremål
 • Känd konst
 • Viner

En stor nackdel med dessa är däremot att det kan vara svårt att hitta köpare. Svagheten är därmed ”efterfrågan”.

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023