Pump and Dump

pump and dump

Pump and dump är en olaglig marknadsmanipulation (Otillbörlig marknadspåverkan ) som primärt pressar en kurs kraftigt uppåt. Vid dessa högre nivåer säljs en större mängd tillgångar av de personer som varit med och skapat denna ”pump and dump”. Genom att först köpa, sedan påverka kursen uppåt och sedan sälja är målet att skapa vinster.  

Pump – Perioden då kursen pressas uppåt av information och köpordrar

Dump – Perioden då innehavet säljs varpå kursen kraftigt kommer att falla

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

PUMP – Så pressas värdet upp

Det finns flera olika vägar att genomföra en ”pump”. Framförallt handlar det om missledande information (se punkt 2).

  • Gemensam köpaktion

Via anonyma chatkanaler, bland annat Discord och Telegram, kommer en grupp överens om att köpordrar ska läggas på en viss tillgång, på en specifik tidpunkt. Med ett plötsligt ökat köptryck kommer kursen dras uppåt samtidigt som allt fler börjar följa värdeutvecklingen. Genom FOMO (fear of missing out) investerar ännu fler i tillgången. Detta alltså utan att dessa personer ens förstår varför uppgången uppstått. Nu är det inte bara gruppen som pressar priset utan även ytterligare investerare som vill ta del av den uppåtgående trenden.

  • Missledande information / Överdrivna fördelar

Det vanligaste sättet att skapa en pump är att använda sig av missledande och överdrivet positiv informationsspridning. Det kan exempelvis ske på aktieforum och social media men det finns även exempel på när information spridits via mail och till och med till telefonsvarare.

Vid stora aktioner kan detta koordineras i flera länder samtidigt. Genom att positiv information, och köprekommendationer, kommer från flera olika håll upplevs det som extra trovärdigt och fler köper aktierna.

Ibland kan till och med en Pump and dump skapas av ett rykte om att just detta ska genomföras. Om många tror att kursen kommer pressas uppåt av en pump kommer fler vilja köpa aktien i förväg för att ta del av den snabba och korta uppgången…

pump and dump exempel i graf
  • Köpa och Sälja till varandra

En av de äldsta vägarna till marknadsmanipulation är att ett par personer köper och säljer en tillgång av/till varandra vid ett flertal tillfällen över samma marknadsplats. På detta sätt kan varje avslut ske något högre än tidigare och kursen pressas uppåt. Denna väg är idag nästan omöjlig att genomföra på reglerade marknader då det skulle skapa varningssignaler i börssystemen samt enbart vara möjlig på marknader med låg handelsvolym.

  • (Ny på listan): Minska utbudet och skapa short squeeze

I början av 2021 började medlemmar i Reddit-forumet Wallstreetbets att köpa upp aktier i Gamestop. Detta efter att de upptäckt att aktien var blankad till över 100 %.

Många köpte aktierna av ren ideologisk övertygelse för att ”sätta dit” hedgefonderna genom en short squeeze. Andra köpte på sig aktier för att därmed minska utbudet på marknaden vilket därmed skulle skapa en pump. Detta utifrån att de som blankat aktien var tvungen att köpa den för att inte få allt för stora förluster. Sammantaget skapades en pump där aktiekursen gick upp flera tusen procent.

Om detta var en pump and dump eller inte finns däremot olika åsikter om. Detta utifrån att grundtanken, i Redditforumet, inte primärt var att tjäna pengar utan att hedgefonderna skulle förlora pengar. Men det var ändå ett aktivt val som påverkade kursen.

Läs vår artikel om: Gamestop händelsen och short squeeze

DUMP – Så tas vinsten hem

Exakt när, och hur, försäljning av tillgången sker varierar beroende på vilken strategi som används. Men grundidén är helt enkelt att köpa lågt, pressa upp kursen och sälja högt. När allt fler börjar sälja kommer kursen självklart att falla kraftigt. Tillgången ”dumpas” och kursen söker sig sakteliga tillbaka till dess ”normala” nivå.

Exempel

”Wrong number scam”

Investopedia presenterar ett exempel på pump and dump som genomförts i USA. De som genomförde detta ringde upp personer och lämnade ett meddelande på deras telefonsvarare. Meddelande var utformat som om det var menat att nå en helt annan person och att köp av en specifik aktie borde ske.

De som lyssnade på meddelandet trodde att de fått tillgång till förhandsinformation och köpte aktien. Kursen pressades uppåt, vilket därmed bekräftade att informationen var korrekt. Under någon vecka ökade kursen mer än tredubbelt och handelsvolymen ökade fyrdubbelt. På bara någon dag föll sedan kursen över 80 %. Nu hade bedragarna sålt sitt innehav.

Andra exempel:

Stratton Oakmont

I början av 90-talet påverkade aktiemäklaren Stratton Oakmont den egna aktiekursen med överdrivet positiv, och missledande, information. Detta med målet att kunna sälja aktierna på en betydligt högre kurs än de köptes på. Historien går att se i filmen The Wolf of the Wall Street.

Jonathan Lebed

Vid bara 15 års ålder genomförde Jonathan Lebed Pump and dump under IT-yran. Han köpte ”penny-stocks” (aktier vars pris är under 5 dollar styck) och pumpade priset genom att sprida falska rykten. Amerikanska SEC upptäckte honom men den böter han fick betala var troligtvis långt under vad han hade tjänat.

Morrie Tobin

Morrie Tobin, tillsammans med ett par andra personer, använde så kallade off-shore konton och genomförde Pump and dumps på mycket stora belopp. År 2019 fälldes han och fick straffet att tillgångar på 4 miljoner USD konfiskerades av staten.

(De ovan nämnda finns med som exempel på amerikanska Wikipedia)

Pump and dump enkelt förklarat på engelska i videon ovan

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Pump and dumps uppstår främst på

1. Oreglerade marknader

Det är allra enklast att genomföra en pump and dump på en oreglerad marknad. Det finns inte lagar som anger vad som får, och inte får, genomföras samtidigt som det inte heller finns tydliga informationskanaler som kan bekräfta/dementera rykten. På den oreglerade marknaden finns även tillgångar med mycket lågt totalt värde och med låg handelsvolym. Exempel är mindre kryptovalutor.

2. Lågt börsvärde

På aktier med lågt börsvärde krävs en relativt ”liten” summa för att kursen ska påverkas kraftigt. Dessutom kan det vara lättare att sprida rykten om en aktie som andra investerare inte är fullt insatta i. Det kommer därmed ta tid innan dessa rykten blir dementerade. 

3. Låg handelsvolym

I teorin skulle en aktie kunna ha högt börsvärde men ändå lätt manipuleras. Detta om handelsvolymen är så låg att mindre summor ändå skapar stor påverkan. Med en kraftigt ökad handelsvolym kommer även fler intressera sig för just den aktien.

Vad säger lagen – Var går gränsen?

Var gränsen går mellan ”Otillbörlig marknadspåverkan” och vanlig trading? Går det att köpa aktier och sedan ge köprekommendationer på forum utan att fällas för pump and dump?

SFS 2005:377

I lagen om ”Straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument” (SFS 2005:377) förklaras under rubriken ”Otillbörlig marknadspåverkan” följande:

…förfar på ett sätt som han eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det ska alltså finnas ett uppsåt att påverka marknadspriset och detta ska gå att bevisa. Det är därmed upp till domstolen att i fall till fall avgöra uppsåtet hos personen. Är det för att otillbörligen påverka marknadspriset som personen skriver och tipsar om en specifik aktie – eller sker det av ett genuint intresse? Till viss del kan detta avgöras av hur personen agerar när kursen har gått upp.

Fällda för Pump and Dump i Sverige

År 2019 fälldes ett par gymnasieelever för marknadsmanipulation. Detta genomfördes via Pump and dumps under hösten 2015. De bägge männen var under det året mycket aktiva i olika diskussionsforum online där aktier och investeringar diskuterades.

Efter att de köpt en viss aktie ”hyllade de bolagen de investerat i på nätet”. Bland annat skrev de rekommendationer att just dessa aktier borde köpas. Att investera och sedan skriva om sina investeringar är inte olagligt i sig men Stockholms tingsrätt ansåg att deras agerande vara utstuderat för att just påverka kursen.

Att de köpte och sålde utifrån ett tydligt mönster kunde även styrkas genom det larmsystem som finns på Aktietorget och Nasdaq. Dessa automatiska larmsystem varnade nämligen och påvisade att det inte var ”vanlig” aktiehandel som genomfördes.

Tingsrätten ansåg att männens agerande var mycket ”välplanerat och utstuderat” vilket alltså tyder på en vilja att manipulera kursen. Männens egna bortförklaringar, att de handlade impulsivt och trodde på bolagen, var inget som Tingsrätten trodde på. Männen fälldes till att återbetala de 900 000 kr som de tjänat plus 3500 kr i dagsböter.

Första gången 2016

Första gången någon person fälldes för otillbörlig marknadspåverkan, utförd via aktieforum, var 2016. Två läkarstudenter fälldes då efter att, enligt åklagaren, tjänat 2,5 miljoner på handeln. Enligt Ekobrottsmyndigheten är det ett ökat problem just på grund att information så enkelt kan spridas digitalt.

Risker med pump & dump

  • Olagligt

I de flesta länder är det olagligt med denna sorts marknadsmanipulation. Efter den manipulation som de unga svenska männen (se ovan) genomförde fick de betala tillbaka hela vinsten, 900 000 kr. Men detta var ändå bara en extremt liten manipulation i förhållande vad som kan genomföras.

  • Att inte hinna med dump

Marknadsrisken är att inte bli av med de aktier som köpts. Med andra ord att pumpen inte lyckas och kursen istället går nedåt.

  • Att bli lurad av Pump & Dump grupper

Ytterligare en fara är att bli lurad i så kallad P&D-grupper. Se nedan.

Insider info från en Pump & Dump grupp via Telegram

Under hösten 2017 blev en av våra skribenter kontaktade av en ytligt bekant och inbjuden till en Pump and dump grupp på Telegram. Han gick med i gruppen för att se hur det fungerade men genomförde aldrig några köp.

 I detta fall handlade det om att genomföra manipulationer på den oreglerade kryptovalutamarknaden. En marknad där det är betydligt enklare att utföra Pump and dump än på exempelvis Stockholmsbörsen. Men grunderna bör vara de samma.

1. Ett par få bestämde

Det blev tidigt klart att ett par personer styrde gruppen och bestämde vad som skulle pumpas, när det skulle ske och när dump sedan skulle genomföras. Vi ”små” investerare var enbart med för att tillföra extra köpkraft.

2. Datum och plats

Ungefär en vecka i förväg gick information ut om vilken dag och tid samt på vilken handelsplats som pumpen skulle ske. Därmed kunde alla förbereda sig med att registrera sig, genomföra KYC och sätta in pengar. Däremot berättades det aldrig i förväg vad pumpen skulle ske i för tillgång. Till stor sannolikhet eftersom vissa då skulle utnyttja läget och köpa i förväg.

Den slutgiltiga informationen om pumpen skickades i en stängd chatkanal för att informationen inte skulle förvinna i det allmänna chatflödet.

3. Pump med riktmål

Exakt på utsatt tid skickades information ut om vad som skulle köpas samt upp till vilken nivå som köpordrar skulle läggas. Där angavs även när dumpen skulle påbörjas. Med andra ord riktmålet med pumpen.

Generellt var detta på mindre börser och på tillgångar med lägre volym. Via pumpen ökade handelsvolymen därmed rejält samtidigt som kursen började klättra.

4. Stora köpordrar lockade till sig fler

När handelsvolymen, och kursen, plötsligt ökade började fler intressera sig för just denna tillgång. Nu fanns även rekommendationer att lägga ut Tweets och kommentarer på annan social media om just den tillgången. Det krävdes knappast några längre analyser utan bara ”vad händer med xxx?” för att allt fler skulle få upp ögonen för kursrusningen.

5. Dump

Vid vissa förutbestämda nivåer påbörjades ”dumpen” och kursen rasade. Det kunde finnas krav på både tid från pumpen samt specifika nivåer som skulle vara uppnådda.

6. Rapportering

Alla förväntades till slut att rapportera in sina resultat för att gruppens genomsnittliga resultat skulle kunna räknas ut och rapporteras.

Vår uppfattning

Att pump & dump kan fungera är tydligt. Men det är både olagligt, oetiskt och mycket riskfullt. Vi köpte aldrig något när vi var med i denna grupp men fick uppfattningen att de som tjänade mest var de som bestämde och styrde. I vissa fall var även känslan att de började sälja av strax innan de gav notis om att övriga skulle sälja.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023