Kassalikviditet

Kassalikviditet

Kassalikviditet påvisar ett företags betalningsförmåga på kort sikt – vanligtvis inom ett år. Är nyckeltalet 1 eller högre förväntas företagets omsättningstillgångar täcka dess kortfristiga skulder.  

Formel för uträkning av kassalikviditet

Decimalform:
Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder  

Procentform:
Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder * 100

Räkneexempel:

Korvbolaget AB
– Varulager 10.000 kr
– Kundfordringar 25 000 kr (omsättningstillgång)
– Likvida medel 60 000 kr (omsättningstillgång)
– Leverantörsskulder 30 000 kr (kortfristig skuld)
– Övriga kortfristiga skulder 20 000 kr (kortfristig skuld)

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder 

(25 000 + 60 000 – 10 000) / (30 000 + 20 000 ) = 1,5

Med en kassalikviditet på 1,5 har alltså Korvbolaget möjlighet att betala sina kortfristiga skulder.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Varför är inte lager medräknat?

De omsättningstillgångar som ligger till grund för kassalikviditet är de som med säkerhet omvandlas till likvida medel. Ett företag som har ett lager vet inte hur svårt det är att sälja lagret eller hur mycket de kan få för detta.

I det fall som lagret omsätts mycket lätt till likvida medel används istället begreppet balanslikviditet. Det enda som skiljer dessa nyckeltal är om varulagret räknas med eller inte i omsättningstillgångarna.

OmsättningstillgångTillgång som löpande förbrukas, säljs eller på annat sätt kan ge likvida medel. Här finns exempelvis kundfordringar, varulager och likvida medel.

Kortfristiga skulderSkulder som förväntas betalas inom ett år. Det kan exempelvis vara räntor, leverantörsskulder, skatter och semesterersättningar.

Anges i decimalform – eller i procent

Det vanligaste är att detta nyckeltal anges i decimalform. Ett företag kan därmed ha kassalikviditet på 3,0 eller 1,4 osv. Det förekommer däremot även att nyckeltalet presenteras i procentform vilket i detta fall skulle vara 300 % respektive 140 %.

Netto eller Brutto?

Likviditet Brutto:
Finns en checkkredit som inte är fullt utnyttjad kan den outnyttjade summan räknas med som tillgång. I detta fall benämns det som likviditet brutto.

Likviditet netto:
Motsatsen mot brutto, dvs att någon checkkredit inte räknas med i omsättningstillgångarna.

Gränsvärden – högt / lågt

Över 1
Är kassalikviditeten över 1 har företaget omsättningstillgångar (ej medräknat varulager och pågående arbeten) som är större än de skulder som ska betalas på kort sikt. Därmed kan skulderna förväntas betalas av företaget. Detta förutsätter däremot att de omsättningstillgångar som de har verkligen kan omsättas till likvida medel.

Under 1
I detta fall är företagets kortfristiga skulder större än de tillgångar som finns. Därmed finns en risk att företaget inte kommer att kunna betala deras skulder.

Vad innebär det?

För att långsiktigt lösa den ekonomiska situationen kan företaget:

  • Teckna långfristiga lån och betala de kortfristiga skulderna
  • Förhandla fram längre betalningsvillkor på leverantörsskulder
  • Sälja långsiktiga tillgångar så som anläggningar m.m.

Mycket högt

Med mycket hög kassalikviditet är det visserligen säkert att skulderna kan betalas. Men samtidigt bör det ifrågasättas om företaget utnyttjar de omsättningstillgångar de har på ett effektivt sätt.

Beror även på omsättningstillgångarna & de kortfristiga skuldernas karaktär

Även om kassalikviditeten är lika mellan två olika företag så behöver det ändå inte betyda att företagen har lika stor möjlighet att betala sina kortfristiga skulder. Det beror på tillgångarna och skuldernas karaktär.

Omsättningstillgångarna

Grundtanken är att omsättningstillgångarna lätt ska kunna omsättas till likvida medel varpå dessa kan användas för att betala skulderna. Men karaktären på omsättningstillgångarna kan innebära att det är olika svårt att omsätta dem till likvida medel. (Se även rubriken Kassalikviditet och Balanslikviditet)

Kortfristiga skulderna

Även karaktären på de kortfristiga skulderna kan vara avgörande för hur lätt de kan återbetalas.

Karaktären på omsättningstillgångarna och de kortfristiga skulderna påverkar alltså företagets möjlighet att betala de kortfristiga skulderna.

Kassalikviditet vs Balanslikviditet

Skillnaden mellan kassalikviditet och balanslikviditet är att balanslikviditeten även innefattar varulagret.

Är det ett företag inom detaljhandeln kan det vara relativt lätt att sälja av lagret och därmed få likvida medel. I detta fall kan balanslikviditeten visa på betalningsförmågan på kort sikt. Förväntas det däremot vara svårt för företaget att sälja av lagret är kassalikviditeten mer relevant för att avgöra betalningsförmågan.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021