Organisk vs förvärvad tillväxt

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett företags tillväxt går att dela in i två olika kategorier: organisk och förvärvsdriven. Men vad betyder egentligen begreppen och vad skiljer dem åt? Är något av de två sätten bättre än det andra?

– Tillväxt = ökad försäljning/omsättning.
– Organisk tillväxt = tillväxt genom ökad försäljning
– Förvärvad tillväxt = tillväxt genom köp av andra företag

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Tillväxt i ett företag

De flesta företag vill av naturliga skäl växa och öka sina intäkter. När vi pratar om tillväxt i ett företag menar vi helt enkelt att företaget växer genom exempelvis fler kunder, bättre affärer och ökade intäkter, och fler produkter och tjänster. Tillväxten i ett bolag går att följa och mäta i kvartalsrapporterna eller årsredovisningen.

Vad är organisk tillväxt?

Organisk tillväxt innebär att företaget växer på egen hand, genom att använda sina befintliga resurser. Med hjälp av egen kraft lyckas organisationen att till exempel öka sin försäljning av varor eller tjänster. Om ett industriföretag tar in fler order och därmed öppnar en ny fabrik på en ort är det organisk tillväxt. Om samma företag lyckas att förbättra sin försäljning av de tillverkade produkterna så definieras det också som organisk tillväxt. Skulle företaget däremot växa genom att köpa upp ett annat företag räknas det inte som organisk tillväxt, utan istället som förvärvad tillväxt.

Nyckeltal och organisk tillväxt som en indikator

Organisk tillväxt används som ett viktigt nyckeltal i årsredovisningar och kvartalsredovisningar. Siffrorna kan berätta om hur företagets framgångar sett ut. Har företaget lyckats prestera med hjälp av sin egen kraft och sina egna tillgångar? Eller har det behövts uppköp av andra företag för att kunna expandera verksamheten? Den organiska tillväxten är en indikator på hur verksamheten utvecklas och ett användbart nyckeltal för att bedöma företagets prestation.

Hur förbättrar ett företag sin organiska tillväxt?

Det finns många olika sätt för ett företag att öka sin organiska tillväxt. Satsningar på marknadsföring och etableringar av nya butiker, kontor eller fabriker är ett par exempel.

Exempel på strategier för organisk tillväxt

Den organiska tillväxten sker förmodligen inte lika snabbt som förvärvad tillväxt. Däremot blir den ofta mer pålitlig och stark på lång sikt. Företagets egna verktyg, nätverk och kompetens används för att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig på marknaden.

Här är några saker som ett företag bör titta på för att öka sin organiska tillväxt:

 • Inrikta sig på en specifik och tydlig marknad för att lösa ett tydlig problem företagen på marknaden upplever
 • Känna till vad kunderna i ens målgrupp vill ha och vad kunderna motiveras av
 • Se till att varumärket sticker ut bland konkurrenterna
 • Ha en genomtänkt plan för försäljning
 • Varför organisk tillväxt är en nödvändighet

Eftersom företagens tillgångar skrivs ned i värde över tid och inflationen driver löner och andra kostnader är organisk tillväxt en nödvändighet för överlevnad. Organisk tillväxt sker genom försäljning, antingen merförsäljning till befintliga kunder eller genom att ta in nya kunder. Rätt genomfört där företaget kan växa med låg kapitalbindning och höga marginaler är organisk tillväxt ett kraftfullt verktyg för att bli större och tjäna mer pengar.

Nackdelar och risker med organisk tillväxt

Nackdelarna med organisk tillväxt kan sammanfattas så här:

 • All försäljning och allt arbete med att utveckla kunder är en investering med målsättning att ge avkastning över tid. Investeringen kan slå fel vilket innebär högre kostnader utan ökade intäkter
 • En enskild säljare kan prestera stora tillväxttal men när antalet distributörer ökar kommer försäljningen per enhet att plana ut. Det innebär att samtidigt som intäkterna växer ökar också kostnaderna, det krävs fler anställda inom försäljning, fler inom kundservice och en högre marknadsbudget för att nå resultat.
 • Om företaget satsar på organisk tillväxt genom att sänka priserna tillförs högre försäljningsvolym till lägre marginaler. Varje intjänad krona minskar i värde jämfört med den föregående. Företag med hög kapitalbindning kan gå i konkurs på grund av icke lönsam tillväxt.

Förvärvad tillväxt genom köp av företag

Det andra tillväxtsättet är så kallad förvärvad tillväxt eller förvärvsdriven tillväxt.

När företag i växande marknader, som haft en period av kraftig organisk tillväxt, börjar se en avmattning i marknaden tenderar de att skifta fokus till att förvärva mindre bolag och därmed börja konsolidera marknaden.

Ett exempel som sker just nu är inom solcellsmarknaden i Sverige. Marknaden har vuxit kraftigt och hundratals nya aktörer har upplevt organisk tillväxt de senaste åren. Den nya konkurrensen medför enorm prispress och det är ännu oklart om marknaden fortsätter växa eller om den ser en avmattning.

Nya aktörer förvärvas in i stora grupperingar som samtidigt gör en vertikal integrering av värdekedjan och därmed försöker bibehålla sina vinstmarginaler.

Tillväxt genom förvärv – kostsamt men snabbt

Förvärvsdriven tillväxt är ett snabbare sätt att öka storleken på företaget, jämfört med organisk tillväxt. Som det går att gissa av namnet så innebär förvärvad tillväxt att ett företag köper upp (förvärvar) ett annat företag. Oftast är det en konkurrent som är verksam inom samma bransch, om inte företaget som köper upp bestämt sig för att satsa på en ny inriktning. Om industriföretaget vi använt som exempel i texten skulle köpa upp ett annat företag så är det inte organiskt. Storleksökningen som sker genom köp av ett annat företag räknas alltså istället som förvärvsdriven tillväxt.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Skillnad mellan organisk tillväxt och förvärvad tillväxt

Att växa genom organisk tillväxt tar ofta längre tid än att förvärva sig till tillväxt. Organisk tillväxt sker alltid internt i ett bolag, genom utnyttjande av de nuvarande tillgångarna. Förvärvad tillväxt innebär att ett externt företag köps upp och i marknader med höga marginaler och starka kassaflöden kan förvärvad tillväxt vara billigare än organisk tillväxt.

Dan Pena, känd som ”the 50 billion dollar man” har genomfört hundratals förvärv och utvecklat sin egen metodik, kallad QLA eller Quantum leap advantage. Dan Pena håller seminarier om förvärvsdriven tillväxt och menar på att i branscher med bruttomarginaler på 20-30% och uppåt ska man alltid satsa på att växa genom förvärv istället för att växa genom försäljning, organisk tillväxt.

Förvärvsdriven tillväxt – bra eller dåligt?

Det finns både fördelar och nackdelar med tillväxt genom förvärv. Att växa organiskt kan vara mer hållbart och tillförlitligt ur ett större perspektiv. Förvärvad tillväxt kan medföra konflikter mellan företagen om dessa slås ihop, uppsägningar, och att företagets image påverkas negativt. Förvärv kräver nogranna värderingar och förhandlingar för att köpa företag till rätt prisnivå. Det finns många exempel på ”förvärv som fördärvar” där misskalkyleringar och snabba besluts har lett till misslyckade affärer.

Här är några av de positiva effekter som förvärv kan medföra:

 • Snabbare resultat jämfört med organisk tillväxt
 • Företaget sparar tid
 • Tillföring av kompetens och expertis
 • Nya inkomstkällor snabbt
 • Nya affärsmodeller
 • Företaget kan ta sig in på en ny marknad
 • Etablering i en ny stad eller nytt land

Sammanfattning

Organisk tillväxt sker tack vare ett företags egen kraft och dess egna resurser, och är separat från förvärvad tillväxt. Nya butiker eller fabriker som öppnas, fler kunder och högre försäljningssiffror är exempel på organisk tillväxt. Den organiska tillväxten är ett mått på hur ett företag presterar och syns i bland annat årsredovisningen. Om ett företag köper upp en annan verksamhet kallas det däremot för förvärvad tillväxt. Det kan vara ett snabbt sätt att få in kompetens och inta en ny marknad. Organisk tillväxt är långsammare, men samtidigt ofta mer tillförlitlig och en bra indikator på att ett företag utvecklas. Förvärv kan ske snabbt och tillför både kunder och kassaflöde till verksamheten. Att växa genom förvärv är kapitalintensivt och kräver på en stadig kassa och i många fall hög belåning.

Lämna en kommentar