Investmentbolag

Investmentbolag

Investmentbolag är bolag vars affärsidé är att investera i andra bolag samt engagera sig i dess affärsmässiga och ekonomiska utveckling. Värdet på investmentbolaget avgörs därmed primärt av den ekonomiska utveckling som sker i de bolag som de är delägare i.

Det som skiljer bolagen åt är främst dess investeringsstrategi gällande geografi, storlek på bolag och bransch. En del investerar exempelvis enbart i stora svenska börsnoterade bolag medan andra primärt väljer onoterade bolag inom Europa. 

”Det är ett väldigt enkelt sätt att få ett väldigt smart sparande” / Marcus Fridell i intervju med Nordnet

Vad är ett investmentbolag?

Det som karaktäriserar investmentbolag är att de investerar i andra bolag. Det kan ske med allt från mindre aktieposter till att de äger stora delar av bolagen för att kunna ha möjlighet att påverka dess utveckling. Styrning kan både ske genom att investmentbolaget har stor röstvikt på årsstämman samt att det kan ha representanter i styrelsen.

Alla investmentbolag har däremot inte ambitionen att engagera sig i de investerade bolagen via exempelvis styrelsearbete. Vissa innehav kan vara helt passiva utifrån att de anser att investeringen har god möjlighet att ge långsiktigt avkastning.

Bolagen tjänar pengar på aktieutdelningar från de ägda bolagen samt värdeökning som skapar vinst vid försäljning av hela eller delar av innehavet. Det finns därmed flera likheter mellan hur värde skapas med en aktivt förvaltad aktiefond. Men det finns flera tydliga skillnader – vilka förklaras under rubriken ”Investmentbolag eller fonder?”.

Investmentbolag är populära hos investerare. Tack vare aktiv förvaltning, låg kostnad och god riskspridning är investmentbolag en av de mest populära kategorierna av bolag att investera i på svenska börsen. Exempelvis var Investor det bolag med flest antal aktieägare på Avanza år 2021 – dessutom under flera år tidigare. Bland de tio bolag med flest investerare, år 2021, fanns tre investmentbolag, Investor, Kinnevik och Latour.

Varför investera?

 • Exponering både mot noterade och onoterade bolag
 • God riskspridning
 • Aktivt förvaltat kapital
 • Låg avgift – i förhållande till aktiefond
 • Ger generellt direktavkastning (aktieutdelning)
 • Som bas, eller krydda, i portföljen (beroende på inriktning)

Investmentbolag eller fonder?

Delvis finns likheter mellan att investera i en aktiefond och att investera i investmentbolag. Detta bland annat gällande den diversifiering som sker. Exponering kommer att uppstå mot fondens/investmentbolagens olika tillgångar och inte enbart mot ett enda bolag. Dessutom är det kunnig personal som väljer ut vilka bolag som investeringar ska ske i.

Det finns däremot även ett flertal skillnader. Framförallt har investmentbolag friare regler kring vilka bolag de får investera i. De kan både ha färre och mer riktat innehav. Dessutom kan de ha stor inriktning mot onoterade bolag. Generellt är de även mer aktiva och engagerade inom sina innehav. Detta exempelvis genom att ta styrelseuppdrag – vilket inte fondförvaltarna gör.

Även gällande avgift har investmentbolagen en fördel. Exempelvis anger Investor att deras förvaltningskostnad är ca 0,10 %. Detta ska jämförelsevis ställas mot en aktiv förvaltad aktiefond där förvaltningsavgiften ofta ligger på minst 0,4 %.

Investoraktien är en konkurrenskraftig och likvid investeringsmöjlighet som erbjuder exponering mot en väldiversifierad portfölj av noterade och onoterade kvalitetsföretag. Vår förvaltningskostnad uppgår till cirka 0,10 procent av det justerade substansvärdet. / Investorab.com

Läs även: vår artikel där vi går igenom investmentbolag vs aktiefonder lite mer djupgående.

(Investmentbolag vs Fonder – Aktiespararna)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Historisk god avkastning

Investmentbolag har historiskt sett haft en genomsnittlig betydligt bättre värdeutveckling än OMXS30-index. Med investering i ett par av de större investmentbolagen skapas en diversifierad portfölj samtidigt som historiska siffror visar att avkastningen varit högre än om investering istället skett i en indexfond.

I boken ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag” jämförs investmentbolag mot aktivt förvaltade Sverigefonder under en period av 15 år. Under denna period nådde investmentbolagen en avkastning på ca 600 % medan Sverigefonderna bara nådde 150 %.

Se även historisk utveckling på 11 av de största investmentsbolagen i Sverige längre ner i denna artikel.

Investors affärsmodell, att bygga starka och hållbara företag genom engagerat ägande, har varit framgångsrik över tid. Mellan 2011 och 2021 har den genomsnittliga årliga totalavkastningen uppgått till ca 19 procent, jämfört med 11 procent för SIXRX avkastningsindex /Investorab.com

(Varför ger investmentbolag så bra avkastning? – Nordnet)

Risker

I videon nedan (från Nordnet) presenteras tre risker med att investera i investmentbolag. De två första riskerna finns inte med en aktivt förvaltad fond medan den tredje risken delas med fondalternativet. 

 • Premie / Rabatt

Som förklaras längre ner i denna artikel kan investmentbolag handlas med premie eller rabatt. Sker köp när premien är hög betalas alltså ett högre pris för bolagets innehav än innehavets aktuella marknadsvärde. Som investerare bör man alltså se på substansvärde, premie/rabatt innan köp genomförs.

 • Påverkas hårdare vid kriser

Vid finansiella kriser påverkas generellt investmentbolagen mer negativt än index. Detta både utifrån att dess innehav faller i värde samt att ”populariteten” i att investera i dessa bolag minskar.  

 • Portföljrisken

Innehavet är inte statiskt utan ändras över tid. Risken kan därmed även ändras över tid.

(Risker med Investmentbolag – Nordnet)

Så värderas investmentbolag

Ett investmentbolag värderas primärt utifrån värdet på dess innehav. Detta i likhet med hur en aktiefond värderas utifrån värdet på de aktier som fonden innehåller. Det finns däremot vissa skillnader mot aktiefonden. Exempelvis kan investmentbolag handlas med premie eller rabatt.

Nedan förklaras de olika begreppen tydligare:

Substansvärde

Substansvärde är värdet på investmentsbolagets aktie utifrån bolagets totala tillgångar minus eventuella skulder. Det är enkelt att räkna ut om tillgångarna enbart består av börsnoterade bolag men det är svårare om innehavet till stor del är onoterade bolag.

Substansvärde = Egna tillgångar – nettoskulder

Exempel:

Det lilla investmentbolaget AAA har en investeringsportfölj som består av aktier i följande bolag:

Aktie:Antal aktier:Kurs:Tot. värde
Företag A50 000 st1000 kr50 000 000 kr
Företag B 75 000 st100 kr7 500 000 kr
Företag C100 000 st300 kr30 000 000 kr

I detta fall har de investeringar på totalt 87 500 000 kr. De har även skulder på 2 000 000 kr. Det innebär att totalt substansvärde på 85 500 000 kr. Förutsatt att det finns 100 000 aktier i investmentbolaget AAA och kursen är 855 kr kommer handel att ske exakt utifrån bolagets substansvärde.

Är kursen högre/lägre än 855 kr sker handel med premie eller rabatt. Se kommande rubriker.

(Vad är substansvärde? – Avanza)

Premie

Det finns tillfällen då investmentbolag handlas med viss premie. I detta fall kommer bolaget att värderas högre än värdet på dess investeringar. Detta kan exempelvis ske utifrån att de som investerar har mycket stor tilltro till styrelsen och investmentbolagets arbete. De förväntar sig helt enkelt en stark ekonomisk tillväxt och är beredd att betala en viss premie för att kunna investera.

(Köpa investmentbolag på premie – Nordnet)

Rabatt

Det vanligaste är att investmentbolag handlas med en viss rabatt. I detta fall kommer bolaget att värderas lägre än värdet på dess investeringar. Detta sker utifrån att de som investerar får exponering mot hela innehavet även om eventuellt vissa innehav inte uppskattas av investeraren.

Historiskt har rabatten minskat även om skillnaderna har varit stora år från år. Det visar en sammanställning genomförd av Nordnet år 2018. Investerarna har därmed accepterat en lägre rabatt vilket var en trend som även fortsatte in på 2020-talet.

rabatt investmentbolag medelvärde

(Bildkälla: Youtubevideo från Nordnet, Se nedan)

(Låg eller hög substansrabatt på investmentbolag? – Nordnet)

Vad skiljer dem åt?

 • Inriktning på investeringar

Det som primärt skiljer sig mellan olika investmentbolag är vilka bolag de investerar i. Detta varierar både gällande om investeringar sker inom Sverige eller internationellt, storlek på de olika bolagen samt inom vilka branscher som investeringar sker.

Ett exempel är Industrivärlden som primärt investerar inom svensk industri-, fordon-, och finansbransch. Detta medan Kinnevik har ett större fokus på media och kommunikation. Bolagens största innehav går att se längst ner på dess sida hos Avanza. Bilden nedan visar exempel från Industrivärlden år 2021.

Industrivärden största innehav
 • Hur stora är största innehaven?

Om ett (eller ett par) innehav står för en stor andel av hela investmentbolagets investeringar kommer dessa investeringar primärt avgöra värdeutvecklingen. Detta i jämförelse mot om innehavet är mer diversifierat.

Ett exempel kan tas från 2021 då det största innehavet hos Creades var Avanza (39 %) och därefter kom Tink (7%). Även om investering i investmentbolag anses skapa en diversifierad portfölj kan det innebära en stor exponering mot ett specifikt företag.

 • Onoterat eller noterat?

Det skiljer även hur stort fokus som investmentbolaget har mot noterade respektive onoterade bolag. Ett exempel är Ratos som har ett stort direkt ägande i onoterade bolag.

Samtidigt kan investmentbolag som enbart investerar i börsnoterade bolag ändå ha en viss exponering mot onoterat. Det kan exempelvis ske via dotterbolag eller investeringar i riskkapitalbolag (som i sin tur äger onoterade bolagen). Exempelvis är Investor storägare i riskkapitalbolaget EQT. Önskas enbart exponering mot onoterade bolag kan istället investeringar ske i riskkapitalbolag.

 • Etiska ställningstaganden

Det blir allt vanligare att investerare har etiska och miljömässiga krav på de investeringar som sker. Via företagens hemsidor går det ofta att hitta dess policy kring hållbarhet samt vilka branscher de investerar inom. Branscher som en del investerare vill undvika är gambling, tobak, fossila bränslen och vapen.

Exempel på investmentbolag i Sverige

Investor

Investor är Sveriges överlägset störta investmentbolag. Företaget skapades 1961 och har under lång tid varit storägare i flera av de största svenska företagen inom industri, telekom, elektronik och fordonsindustri. Investeringar sker främst inom Sverige även om portföljen har internationella inslag. År 2021 fanns de största innehaven i Atlas Copco, EQT, Mölnlycke och ABB.

Läs mer om Investor hos Avanza

Kinnevik

Kinnevik är ett stort investmentbolag med inriktning främst mot digitala konsumentprodukter. Dess innehav är uppdelad inom kategorierna E-handel & marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning samt Finansiella tjänster. Framförallt har Tele2 vägt tungt i dess portfölj. Investeringar sker även internationellt.

År 2021 var de största innehaven Tele2, Teledoc Health, Global Fashion Group, Village D och Babylon. Dessa företag hittas i Sverige, USA, Turkiet och England.

Läs mer om Kinnevik hos Avanza

Latour

Latour investerar i små- och medelstora företag och främst inom industriella sektorn och tillverkningsindustrin. En del av portföljen består av onoterade företag. Investeringar sker primärt inom Sverige. Bland de största innehaven 2021 fanns Assa Abloy, Sweco, Tomra Systems (Norge) samt Swegon.

Läs mer om Latour hos Avanza

Industrivärlden

Industrivärlden är storägare i flera stora svenska företag inom kategorierna telekom, industri, finans och fordon. År 2021 var de största innehaven i Volvo, Sandvik, Handelsbanken, Essity och Ericsson. Genom att investera i industrivärlden skapas alltså exponering mot några av Sveriges största och stabilaste bolag. Som grafen nedan visar har även Industrivärlden följt värdeutvecklingen av OMXS30-index relativt väl.

Läs mer om Industrivärlden hos Avanza

Svolder

Svolder investerar främst i nordiska små- och medelstora företag. De investerar brett men har viss övervikt mot industrisektorn. Bland de största innehaven 2021 fanns Garo, Troax Group, Nordic Waterproofing Holding samt New Wave.

Läs mer om Svolder hos Avanza

Bure

Bure Equity investerar främst inom den nordiska marknaden och inom bland annat branscherna IT, Vård och omsorg samt Industri. Innehavet består både av noterade och onoterade bolag. Bure var även det första svenska investmentföretaget att lansera en SPAC.  År 2021 var de största innehaven i Vitrolife, Mycronic, Xvivo Perfusion och Bure Growth.

Läs mer om Bure hos Avanza

Ratos

Ratos investerar primärt i onoterade företag inom Norden. Främst sker investeringar inom kategorierna Construction & Services, Industry samt Consumer. Ratos är ett av de få investmentbolag som haft sämre utveckling än OMX30 mellan 2017 och 2021.

År 2021 hade de innehav i exempelvis Hent, Kvd, Dlab, LEDil, Vestia och Airteam.

Läs mer om Ratos hos Avanza

EQT

EQT klassas egentligen som ett riskkapitalbolag vilket skiljer sig på vissa punkter mot investmentbolag. Däremot nämns EQT ofta i listor över Sveriges investmentbolag. Dessutom har Avanza med EQT på dess lista över investmentbolag.

Företaget investerar i onoterade företag inom flera branscher om områden. Utöver företagsinnehav har EQT även investeringsfonder och reella tillgångar. Främst är de aktiva inom Europa och Nordamerika.

År 2021 bestod innehavet bland annat av Acumatica (USA), Adamo (Spanien), Allee Center (Tyskland) och Blue Step Bank (Sverige). En investering kan därmed ske för att få exponering mot onoterade bolag över stora delar av världen.

Läs mer om EQT hos Avanza

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen investerar i stora kända svenska företag inom bland annat industri, finans och skog. År 2021 var de största innehaven i Indutrade, Holmen, Industrivärlden, Lundbergs Fastigheter samt Hufvudstaden.

Läs mer om Lundbergföretagen hos Avanza

Öresund

Öresund investerar inom Norden och med bred inriktning, I portföljen finns innehav inom bland annat branscherna industri, fordon, media och spel.

År 2021 var de största innehaven Bilia, Catena Media, Scandi Standard och Musti Group (Finland).

Läs mer om Öresund hos Avanza

Havsfrun

Havsfrun har en globalt diversifierad portfölj. Vid investeringar i utländsk valuta sker generellt valutasäkring. Portföljen är bred både geografiskt och branschmässigt. Investeringar sker i onoterade företag och Havsfrun beskriver, på dess hemsida, att de ”i viss mån kan jämföras med börsnoterade SPAC-bolag”. Detta genom att köpa upp och leda onoterade bolag till börsen. 

Läs mer om Havsfrun hos Avanza

NAXS

NAXS investerar primärt inom nordiska Private Equity fonder, dvs. riskkapital mot onoterade bolag. Delvis gör de även direktinvesteringar. Att investera i NAXS är därmed ett, av flera, sätt att investera i onoterade bolag.

År 2021 var de större innehaven i Apax Europe VII, FSN Capital III, Nordic Capital Fund VII samt Nordic Capital CV1.

Läs mer om NAXS hos Avanza

Traction

Traction investerar både i onoterade och noterade företag. De kan även investera i räntebärande tillgångar. Främst ligger fokus på företag med stort behov av förändringsarbete och som via detta arbete har god utvecklingspotential. Främst sker investeringar inom Sverige.

År 2021 var de största innehaven i OEM International, Softronics, Nilörngruppen, Drillcon samt BE Group.

Läs mer om Traction på Avanza

Eastnine

Eastnine är visserligen ett investmentbolag men utifrån dess innehav och inriktning kan det även klassas som fastighetsbolag. Detta utifrån att målet, på lång sikt, är att äga och förvalta fastigheter på centrala lägen i de tre baltiska huvudstäderna. De investeringar som sker, som inte är i fastigheter, förväntas avyttras med tiden. En investering i Eastnine innebär därmed tydlig exponering mot kontors- och fastighetsmarknaden i Tallin, Riga och Vilnius.

Läs mer om Eastnine hos Avanza

Creades

Creades investerar i små och medelstora företag, både noterade och onoterade. Målet är att kunna vara med och utveckla dessa företag strategiskt, finansiellt och operativt. På detta sätt kan de bidra till att företaget ökar sin tillväxt – vilket därmed även gynnar Creades.

År 2021 var största innehavet (39 %) i Avanza. Andra innehav var Tink, StickerApp och Inet.

Läs mer Creades hos Avanza

Utländska investmentbolag

Det är även möjligt att investera i ett flertal utländska investmentbolag via exempelvis Avanza och Nordnet. I vissa fall uppkommer däremot högre courtage och valutaväxlingsavgift vid handel med utländska aktier. Exempel på dessa är:

Investmentbolagsfonder

Som visas ovan har investmentbolagen olika inriktningar både gällande geografi, bransch och storlek på bolagen. Ett sätt att skapa en större diversifiering är därmed att investera i investmentbolagsfonder. Det är aktiefonder vars innehav uteslutande består av investmentbolag, förvärvsbolag eller bolag med liknande karaktär. Exempel på svenska fonder inom denna kategori är:

Skillnaden mellan Investmentbolag, Private Equity, Förvärvsbolag

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023