Mäta lönsamhet i bolag

Lönsamhet

Att ett företag har lönsamhet innebär att det går med vinst. Med andra ord att intäkterna är större än kostnaderna. Däremot behöver vinsten ställas i förhållande till flera poster i resultat- och balansräkningen för att avgöra om företagets lönsamhet är hög/låg, växande/avvikande m.m.

Lönsamhet kan även anses vara relativt – dvs. ett företag är inte lönsamt om dess verksamhet ger lägre vinst än alternativa investeringar av dess kapital.

Lönsamhet = Företagets förmåga att göra vinst

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Nyckeltal för lönsamhet

De nyckeltal som används för att beskriva ett företags lönsamhet kan delas upp i två separata kategorier. Bägge svarar på frågan hur lönsamt företaget är. Men utifrån olika perspektiv.

Resultaträkningen

Det är enkelt att hitta nyckeltal i resultaträkningen. Här går det exempelvis att räkna ut:

Bruttomarginal – Skillnaden mellan totala inköpskostnaden och totala försäljningen

Vinstmarginal – Resultatet före räntekostnader dividerat med nettoomsättningen

Nettomarginal – Nettoresultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättning

Detta är däremot även faktorer i resultaträkningen som företaget relativt lätt kan påverka med olika bokföringstekniska vägar. För att skapa en tydligare bild behöver poster från resultaträkningen ställas mot poster i balansräkningen.

Resultaträkning i förhållande till balansräkning

Den andra kategorin är förhållandet mellan olika poster i resultaträkningen och balansräkningen. Det är med dessa nyckeltal som det blir tydligare hur lönsamheten har uppstått och hur effektiv företaget är att exempelvis förvalta kapital och tillgångar. Det är i detta läge som begreppet räntabilitet används.

Räntabilitet

Räntabilitet är samma sak som avkastning. Om du väljer att sätta pengarna på ett sparkonto med 1% i ränta så är räntabiliteten på detta kapital alltså 1%. Det påvisar hur många procents avkastning som uppnås.

Räntabilitet = Avkastning

När räntabilitet används för att räkna ut nyckeltal används en minst en post från resultaträkningen samt minst en post från balansräkningen.  Det blir därmed ett bättre sätt att se på lönsamheten än att enbart se på rörelseresultatet.  

Exempel:

Berras Bygg har ett eget kapital på 400 000 kr och lånar 600 000 kr. Varor köps nu in för 1 miljon och säljs för 1 800 000 kr.

Företaget har gjort en resultatvinst på 800 000 kr. Men vad är lönsamheten? Är det 80 % (vinsten i förhållande till varuinköpet) eller 133% (vinsten i förhållande till egna kapitalet)? Genom att använda olika nyckeltal kan lönsamheten förklaras tydligare.

ROE – Räntabilitet på eget kapital

Resultat/Eget kapital

Resultat – Vinst före skatter och räntor

Eget kapital = Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder

Räntabilitet i förhållande till eget kapital visar den avkastning som aktieägarna får utifrån det tillförda kapitalet. Ofta nämns 10 % som en ”tumregel”, dvs. att ett nyckeltal som är över 10 % innebär en god lönsamhet.  

ROA – Räntabilitet på det totala kapitalet

Resultat + Finansiella intäkter /Totalt kapital

Finansiella intäkter = Ränteintäkter och utdelningar

Totalt kapital = Företagets totala tillgångar (anläggningstillgångar och omsättningstillgångar)

Räntabilitet på totala kapitalet visar hur effektivt företaget lyckas skapa vinster på det totala kapitalet. Det kan därmed liknas med vilken ”ränta” som ges på tillgångarna. Detta alltså oavsett om det är eget kapital eller lån. Här ingår även andra intäkter som inte kommer från försäljning, exempelvis ränteintäkter. Skulle ROA bara vara 1% kan därmed investeraren lika gärna sätta pengarna på ett sparkonto.

Exempel – ROA vs ROE

Kalles Bygg har ett eget kapital på 400 000 kr samt har lånat 900 000 kr. Under året köper han in produkter för 1 000 000 kr och säljer dessa för 2 600 000 kr. En vinst på 1 600 000 kr.

Räntabilitet på eget kapital = 1 600 000 / 400 000 = 4

Räntabilitet på totalt kapital = 1 600 000 / 1 300 000 = 1,23

Det gör alltså stor skillnad utifrån vad som läggs med i beräkningen.

ROIC – Räntabilitet på sysselsatt kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital

Finansiella intäkter = Ränteintäkter och utdelningar

Sysselsatt kapital = Eget kapital + räntebärande skulder

Räntabilitet på sysselsatt kapital visar företagets lönsamhet i förhållande till det kapital som företaget har tillgång till inom verksamheten.

ROCC – Räntabilitet på operativt kapital

Rörelseresultat / Operativt kapital

Operativt kapital = Balansomslutning – Likvida medel, Finansiella tillgångar samt Icke räntebärande skulder

Räntabilitet på operativt kapital används för att se företagets lönsamhet utifrån att finansiella tillgångar samt eventuell andra finansieringar är borträknade. I vissa fall visar ROCC tydligare företagets lönsamhet än rörelseresultatet. Detta inte minst vid stora finansiella tillgångar.  

Rs – Räntabilitet på skulder

Genomsnittlig låneränta Rs = Räntekostnader / (skulder + obeskattade reserver *0,22)

Räntekostnader – Samtliga kostnader för lån och krediter

Skulder – Banklån, leverantörsskulder och annat främmande kapital

Räntabilitet på skulder visar den genomsnittliga kostnaden som uppstår för att skaffa främmande kapital. Dessutom kan Rs användas för att räkna ut vad dessa skulder kostar i förhållande till vad det främmande kapitalet kan skapa i avkastning. (förräntningsmarginal). 

ROIC – Return on invested capital

ROIC = Vinsten/rörelsekapitalet + anläggningstillgångar – kassa.

ROIC används för att se lönsamheten i förhållande till de tillgångar som ett företag har som kan skapa vinst. Nyckeltalet kan exempelvis användas på industriföretag eftersom det är branscher med stora anläggningstillgångar. Hur väl lyckas företaget skapa vinst i förhållande till dessa tillgångar?

Du Pont modellen

Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital) = vinstmarginal * kapitalets omsättningshastighet

Du Pont modellen används för se lönsamhet och framförallt vad företaget bör förbättra för att öka dess lönsamhet. Det är ett mer avancerat sätt att använda flera olika nyckeltal och relatera dem till varandra.

Att jämföra lönsamhet

Som investerare är målet att köpa aktier i företag som är lönsamma – eller förväntas bli lönsamma. Men vad är god lönsamhet? Det beror främst på bransch. Det är alltså viktigt att jämföra ett företags nyckeltal mot andra liknande företag inom samma bransch.

Exempel:

Kapitaltunga branscher har lägre ROA – och tvärtom

Låg omsättningshastighet bör innebära hög marginal – och tvärtom

Företag med hög belåning och/eller låg soliditet får högre ROE – och tvärtom

För att kunna avgöra om ett företag har god lönsamhet kan dess nyckeltal användas för att:

  • Jämföra företagets historiska utveckling
  • Jämföra företagets lönsamhet mot liknande företag inom branschen
  • Som grund till vidare analys – se nästa rubrik

Lönsamt på kort eller lång sikt?

Lönsamhet utgår enbart från en enda resultat- och/eller balansrapport och tar inte ställning till av vilken anledning som företaget nått detta resultat.

Ett företag som lägger ett stort kapital på utbildning för sina anställda, under ett år, får ett lägre resultat och därmed låg lönsamhet. Men om detta sedan innebär att företaget kan utföra mer komplexa tjänster, med högre priser, innebär det högre lönsamhet i framtiden.

Det är därmed viktigt att inte bara se på företagets nyckeltal och avgöra lönsamhet utifrån detta utan även förstå vad som ligger bakom dessa och hur det kan påverka företagets framtida ekonomiska utveckling.

(Vad är vinst – 120 minuters seminarium av Centrum för Näringslivshistoria 2015)

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021