Mäta lönsamhet i bolag

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Mäta lönsamhet i bolag

Att ett företag har lönsamhet innebär att det går med vinst. Med andra ord att intäkterna är större än kostnaderna. Däremot behöver vinsten ställas i förhållande till flera poster i resultat- och balansräkningen för att avgöra om företagets lönsamhet är hög/låg, växande/avvikande m.m.

Lönsamhet kan även anses vara relativt – dvs. ett företag är inte lönsamt om dess verksamhet ger lägre vinst än alternativa investeringar av dess kapital.

Lönsamhet = Företagets förmåga att göra vinst

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Olika nyckeltal för lönsamhet

De nyckeltal som används för att beskriva ett företags lönsamhet kan delas upp i två separata kategorier. Bägge svarar på frågan hur lönsamt företaget är. Men utifrån olika perspektiv.

Resultaträkningen

Det är enkelt att hitta nyckeltal i resultaträkningen. Här går det exempelvis att räkna ut:

Bruttomarginal – Skillnaden mellan totala inköpskostnaden och totala försäljningen

Vinstmarginal – Resultatet före räntekostnader dividerat med nettoomsättningen

Nettomarginal – Nettoresultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättning

Detta är däremot även faktorer i resultaträkningen som företaget relativt lätt kan påverka med olika bokföringstekniska vägar. För att skapa en tydligare bild behöver poster från resultaträkningen ställas mot poster i balansräkningen.

Resultaträkning i förhållande till balansräkning

Den andra kategorin är förhållandet mellan olika poster i resultaträkningen och balansräkningen. Det är med dessa nyckeltal som det blir tydligare hur lönsamheten har uppstått och hur effektiv företaget är att exempelvis förvalta kapital och tillgångar. Det är i detta läge som begreppet räntabilitet används.

Räntabilitet / avkastning

Räntabilitet är samma sak som avkastning. Om du väljer att sätta pengarna på ett sparkonto med 1% i ränta så är räntabiliteten på detta kapital alltså 1%. Det påvisar hur många procents avkastning som uppnås.

Räntabilitet = Avkastning

När räntabilitet används för att räkna ut nyckeltal används en minst en post från resultaträkningen samt minst en post från balansräkningen.  Det blir därmed ett bättre sätt att se på lönsamheten än att enbart se på rörelseresultatet.  

Exempel:

Berras Bygg har ett eget kapital på 400 000 kr och lånar 600 000 kr. Varor köps nu in för 1 miljon och säljs för 1 800 000 kr.

Företaget har gjort en resultatvinst på 800 000 kr. Men vad är lönsamheten? Är det 80 % (vinsten i förhållande till varuinköpet) eller 133% (vinsten i förhållande till egna kapitalet)? Genom att använda olika nyckeltal kan lönsamheten förklaras tydligare.

ROE – Räntabilitet på eget kapital

Return On Equity

ROE = Vinst efter skatt/Eget kapital

 • Eget kapital = Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder

Räntabilitet i förhållande till eget kapital visar den avkastning som aktieägarna får utifrån det tillförda kapitalet. Ofta nämns 10 % som en ”tumregel”, dvs. att ett nyckeltal som är över 10 % innebär en god lönsamhet.  

 • Läs vår djupgående artikel om: ROE

ROA – Räntabilitet på det totala kapitalet

Return On Asstes

ROA = Resultat före skatt + räntekostnader / Totalt kapital

 • Räntekostnader = Kostnader för räntebärande skulder
 • Totalt kapital = Företagets totala tillgångar (anläggningstillgångar och omsättningstillgångar)

Räntabilitet på totala kapitalet visar hur effektivt företaget lyckas skapa vinster på det totala kapitalet. Det kan därmed liknas med vilken ”ränta” som ges på tillgångarna. Detta alltså oavsett om det är eget kapital eller lån. Här ingår även räntekostnader. Skulle ROA bara vara 1% kan därmed investeraren lika gärna sätta pengarna på ett sparkonto.

Exempel – ROA vs ROE

Kalles Bygg har ett eget kapital på 400 000 kr samt har lånat 900 000 kr. Under året köper han in produkter för 1 000 000 kr och säljer dessa för 2 600 000 kr. En vinst på 1 600 000 kr.

ROE – Räntabilitet på eget kapital = 1 600 000 / 400 000 = 4
ROA – Räntabilitet på totalt kapital = 1 600 000 / 1 300 000 = 1,23

Det gör alltså stor skillnad utifrån vad som läggs med i beräkningen.

 • Läs vår djupgående artikel om: ROA

ROCE – Räntabilitet på sysselsatt kapital

Return On Capital Employed

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital

 • Finansiella intäkter = Ränteintäkter och utdelningar
 • Sysselsatt kapital = Eget kapital + räntebärande skulder

Räntabilitet på sysselsatt kapital visar företagets lönsamhet i förhållande till det kapital som företaget har tillgång till inom verksamheten.

 • Läs vår djupgående artikel om: ROCE

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

ROOC – Räntabilitet på operativt kapital

Return On Operating Capital

Rörelseresultat / Operativt kapital

 • Operativt kapital = Balansomslutning – Likvida medel, Finansiella tillgångar samt Icke räntebärande skulder

Räntabilitet på operativt kapital används för att se företagets lönsamhet utifrån att finansiella tillgångar samt eventuell andra finansieringar är borträknade. I vissa fall visar ROOC tydligare företagets lönsamhet än rörelseresultatet. Detta inte minst vid stora finansiella tillgångar.

 •  Läs vår djupgående artikel om: ROOC

ROIC – Return on invested capital

Return On Invested Capital

ROIC = Vinsten/rörelsekapitalet + anläggningstillgångar – kassa.

ROIC används för att se lönsamheten i förhållande till de tillgångar som ett företag har som kan skapa vinst. Nyckeltalet kan exempelvis användas på industriföretag eftersom det är branscher med stora anläggningstillgångar. Hur väl lyckas företaget skapa vinst i förhållande till dessa tillgångar?

 • Läs vår djupgående artikel om: ROIC

Du Pont modellen

Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital) = vinstmarginal * kapitalets omsättningshastighet

Du Pont modellen används för se lönsamhet och framförallt vad företaget bör förbättra för att öka dess lönsamhet. Det är ett mer avancerat sätt att använda flera olika nyckeltal och relatera dem till varandra.

dupont modellen

Att jämföra lönsamhet

Som investerare är målet att köpa aktier i företag som är lönsamma – eller förväntas bli lönsamma. Men vad är god lönsamhet? Det beror främst på bransch. Det är alltså viktigt att jämföra ett företags nyckeltal mot andra liknande företag inom samma bransch.

Exempel:

Kapitaltunga branscher har lägre ROA – och tvärtom

Låg omsättningshastighet bör innebära hög marginal – och tvärtom

Företag med hög belåning och/eller låg soliditet får högre ROE – och tvärtom

För att kunna avgöra om ett företag har god lönsamhet kan dess nyckeltal användas för att:

 • Jämföra företagets historiska utveckling
 • Jämföra företagets lönsamhet mot liknande företag inom branschen
 • Som grund till vidare analys – se nästa rubrik

Lönsamt på kort eller lång sikt?

Lönsamhet utgår enbart från en enda resultat- och/eller balansrapport och tar inte ställning till av vilken anledning som företaget nått detta resultat.

Ett företag som lägger ett stort kapital på utbildning för sina anställda, under ett år, får ett lägre resultat och därmed låg lönsamhet. Men om detta sedan innebär att företaget kan utföra mer komplexa tjänster, med högre priser, innebär det högre lönsamhet i framtiden.

Det är därmed viktigt att inte bara se på företagets nyckeltal och avgöra lönsamhet utifrån detta utan även förstå vad som ligger bakom dessa och hur det kan påverka företagets framtida ekonomiska utveckling.

(Vad är vinst – 120 minuters seminarium av Centrum för Näringslivshistoria 2015)

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar