Hedge – vad det är & hur det fungerar

Hedge

Inom investering är hedge en affär som genomförs för att minska, eller eliminera, risken i en annan affär. Två eller fler investeringar sker där vissa risker ”tar ut varandra”. Det kan både användas för att ta hem vinster och minimera risker.

Att genomföra en hedge (hedging) innebär att minska risken på en öppen position. Istället för att stänga positionen kan alltså ytterligare en position öppnas som en hedge. Det blir därmed en aktiv riskhanteringsstrategi som både kan användas kortsiktigt på medellång sikt.

Om investering däremot sker långsiktigt sker sällan hedging. För att rikta om risken i en portfölj sker då istället försäljning av vissa värdepapper och investering i andra.

Hedge innebär att risken, och möjligheten till högre avkastning, minskas.

  • Hedge är en strategi som innebär att en position öppnas i motsatt riktning mot en annan position
  • Minskad risk innebär vanligtvis även minskad potentiell avkastning vid hedgning

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Enkel förklaring & exempel på en hedgning

Du har investerat 100 000 kr i aktien Volvo AB för att du tror på bolaget och du tror att de kommer öka sin vinst under kommande år. Du är dock lite osäker på om börsen generellt kommer att gå bra under samma period.

Du vill bli av med ”marknadsrisken” dvs risken att börsen går ner och drar med sig dina Volvo-aktier ned.

För att hedga bort marknadsrisken köper du det kontra-indexföljande instrumentet BEAR OMX X1 för 100 000 kronor. Instrumentet stiger i värde om börsen/index går ner.

Du genomförde därmed en hedgning genom att köpa ett instrument som stiger i värde om börsen faller. Nu spelar det ingen roll om börsen går ner, så länge Volvo går bra så kommer du att tjäna pengar.

Tillfällen då hedge används

Gardera sig mot valutarisk

Ett företag importerar varor och säljer dem på den svenska marknaden. Utifrån gällande valutakurs har företaget räknat ut vilken vinst de förväntas göra. Däremot kan valutakursen ändras fram till den dag som beställningen ska betalas. Med hjälp av valutaoptioner sker en hedging som innebär att de får köpa den utländska valutan till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tid. På detta sätt säkras vinsten, vilken annars kunnat förlorats i försämrad valutakurs.

Denna hedge används främst av företag för att minimera valutarisken men kan även genomföras av investerare som vill minska risken i investeringar som skett i utländsk valuta.

Gardera sig mot fallande priser på råvaror

För bolag inom råvarubranschen är hedging relativt vanligt. Genom att använda terminskontrakt eller optioner kan de säkerställa ett pris som råvaran kan säljas till vid en tidpunkt i framtiden. På detta sätt sker en hedging mot att marknaden har fallit den dagen då försäljning sker. Därmed finns likheter mellan valutahedging och råvaruhedging. Att minska risken för förlust – även det kostar en viss avgift för detta.

 Säkra vinter på aktier – utan att sälja dem

Du äger 1000 aktier i Scandic och har efter en kursrusning en vinst på 48 %. Genom att sälja hälften skulle du kunna hem en del av vinsten. Men det innebär även att du får en större summa likvida medel som sedan återigen behöver investeras när kursen gått ned.

Genom att öppna en hedgeposition med hävstång kan en mindre summa användas för att säkra upp den vinst som skapats. Skulle aktiekursen gå ner kommer hedgen gå upp och vice versa.

Är aktierna belånade kan försäljning innebära problem med belåningsgraden. Även i detta fall är det bättre att öppna en position som hedgar innehavet istället för att det ska säljas.

Minska volatiliteten på långsiktig investering

En fondförvaltare har genomfört långsiktiga investeringar i en specifik aktie. Förväntan är därmed att kursen kommer att gå upp över en längre tidsperiod. För att minska volatiliteten under denna period kan korta hedge-positioner via exempelvis optioner tas. På detta sätt minskas risken för kraftiga kursrörelser.

Tryggare investering på orolig marknad

Guld har historiskt sett ansetts vara ”en trygg investering” som ofta används som hedge på marknader med hög inflation eller oroligheter. Därmed ses ofta investeringar i guld som en ”hedge” mot aktiemarknaden, i alla fall vid fallande aktiemarknad.

Samma tillgång eller tillgång som tenderar gå i motsatt riktning

Om en hedge sker i exakt samma tillgång skapas störst säkerhet. Har du 100 aktier i Telia och sedan ”kortar” 100 Teliaaktier kommer resultatet bli 0 (borträknat ev. avgifter). På detta sätt kan delar av, eller hela, innehavet hedgas. Detta är inget man gör men teoretiskt sett så skulle man kunna göra så.

En hedge kan även ske i en annan tillgång som tenderar gå i motsatt riktning. Här finns däremot ingen garanti för att hedgen lyckas till fullo. Vid till exempel kraftiga aktiekrascher går oftast priset på guld upp (eller faller mindre än aktier), eftersom det ses som en säker tillgång. En person som har ett stort aktieinnehav (som inte önskas säljas) kan därmed ta positioner i guld vid en aktiekrasch. Därmed förväntas värdet i guldet åtminstone ta ut en del av förlusten som sker på aktierna.

Nackdelen – kostnaden

Att öppna en position, oavsett om det handlar om att köpa aktier eller öppna en CFD-position, innebär en viss kostnad. Det är därmed ”priset” som betalas för att skapa en mindre risk i portföljen.

Det går därmed att delvis jämföras med att sälja aktier vid förväntad nedgång. Courtage betalas vid handeln och risken minskas i portföljen. Samtidigt kan portföljen inte ge lika hög avkastning i det fall som kursen skulle gå uppåt.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Olika alternativ till hedge

Vanligtvis används derivat så som optioner, warranter eller terminer vid hedge. Ett av de enklare sätten, för privata investerare, är att använda CFD. Detta utifrån att CFD anses vara enklare att förstå och beräkna än de ovan nämnda derivatinstrumnten.

CFD

Ett av de enklaste sätten att skapa en hedge är att handla med CFD. Orsaken är att dessa exakt följer underliggande tillgångens värdeförändring. Detta till skillnad mot exempelvis optioner som även påverkas av tidsaspekten till inlösen.

Positioner med CFD kan öppnas både som lång och kort och handlas generellt med viss hävstång. Därmed kan hedge skapas åt valfritt håll på marknaden och utan att ett större belopp behöver investeras.

Exempel:
Du äger aktier i Ericsson för 50 000 kr och tror att kursen kortsiktigt kommer att gå ner. Du öppnar nu SÄLJ-positioner i CFD med x10 i hävstång och därmed 5000 kr i säkerhetsmarginal. Detta skapar en kortsiktig neutral position. Oavsett värdeutveckling kommer värdet vara detsamma. Med en mindre summa säkras utvecklingen av ett större innehav. När du inte längre tror på kortsiktig nergång stängs CFD-positionerna.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Hedgefond

Hedgefonder har fått sitt namn från att fonderna ska ”skydda” innehavet mot kraftiga kurssvängningar. Dessa fonder följer inte samma strikta regler, gällande placeringar, som aktiefonder och kan därmed investera i en rad olika finansiella instrument. Målet är att skapa avkastning – oavsett hur börsen utvecklas.

En hedgefond kan därmed vara en hedge i en bredare investeringsportfölj eller kortsiktig placering under oroliga börstider.

Ingen hedgefond kan däremot garantera en exakt avkastning. Eftersom det är skillnad på hur de investerar, dess mål och historisk avkastning bör de jämföras noga utifrån eget behov av hedge.

Optioner / Terminer

Optioner och terminer är de vanligaste instrumenten för hedgning.

Optioner används bland annat för valutasäkring (valutahedging). Optionerna ger investeraren rätten (men inte skyldigheten) att köpa/sälja en tillgång till ett förutbestämt pris vid en specifik tidpunkt. Det går självklart även att skapa hedge för andra innehav (aktier, valutor, råvaror) med optioner.

Fördelen med optioner, i förhållande till CFD, är större flexibilitet gällande hävstång samt att det är speciellt smidigt vid behov av ett fast pris. Även terminer används i samma syfte. terminer och optioner skiljer sig i strukturen.

Om hedge känns svårt

Känns det svårt att beräkna hur stora positioner i warranter, optioner eller CFD som ska tas för att skapa hedge på ditt aktieinnehav? Skapa istället en tydlig strategi där delar av innehavet säljs vid vissa nivåer och investering sker i mer säkra värdepapper under oroligare tider. Sparar du långsiktigt är hedge inte heller speciellt viktigt. Genom att ha en tillräckligt differentierad portföljs skapas automatiskt en slags hedge.

Frågor och svar

Innebär hedge alltid ökad säkerhet?

I teorin ska en hedge minska risken. Hur mycket risken minimerar beror på om hedge tas i samma tillgång eller annan tillgång. Enbart med en perfekt hedge skapas total säkerhet mot värdeförändring.

Vilken hedge är enklast?

Vi anser att CFD, via exempelvis IG.com/sv är enklast att använda vid hedging. Detta utifrån att så små belopp kan användas och att innehavet exakt följer underliggande värde. Vi rekommenderar däremot alltid investerare att enbart använda instrument som de känner sig helt trygga i utifrån användning och riskhantering.  


Vad är en perfekt hedge?

En perfekt hedge tar ut 100 % av risken på den tidigare affären. Oavsett utfall kommer det ekonomiska resultatet bli identiskt. Det vanligaste är däremot att investerare väljer att hedga delar av innehavet för att minimera risken men ändå ha möjlighet till ökad avkastning.

Vad är neutral exponering?

Neutral exponering uppstår vid en perfekt hedge.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023