Utdelningsstrategi – investera i aktier med hög utdelning

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Utdelningsstrategi

Utdelningsstrategin innebär att investering sker i stabila aktier med hög direktavkastning och god utdelningshistorik. Det är en passiv och långsiktig investeringsstrategi som även skapar en sorts ”hedge” vid kursnedgångar.

Utdelningsstrategi passar dig som sparar regelbundet och långsiktigt. Du prioriterar stabilitet och uppskattar årligen få avkastning på investeringen utan att behöva sälja av innehavet.

”Att bygga en investeringsstrategi kring utdelningsaktier passar utmärkt för dig som vill äga aktier mer passivt och låta ditt kapital jobba för dig” / Aktiespararna

Utdelningsstrategin i korthet

Utdelningsstrategin innebär att du skapar en portfölj av aktier som ger utdelning minst en gång per år. Fokus ligger på god och trygg utdelning och helst ska utdelningen även öka år från år.

Genom att återinvestera aktieutdelningarna skapas ”ränta-på-ränta” vilket resulterar i en förhållandevis hög avkastning till låg risk. Eftersom strategin snarare har fokus på utdelning än stark kursutveckling skapas även en hedge mot stillastående eller nedgång av kursen.

Om kursen går upp ökar värdet av portföljen och utdelningen är en ”krydda”.

Om kursen står still kommer utdelningen ändå skapa en värdeökning av portföljen.

Om kursen går ner kommer direktavkastningen öka på innehavet samtidigt som återinvestering kan ske till lägre nivåer.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Fördelar med utdelningsstrategin

 • Hedge vid kursnedgång

Företag A har en kurs på 100 kr och har beslutat om aktieutdelning på 4 kr. Det innebär därmed en direktavkastning på 4 %. Skulle kursen gå ner till 80 kr kommer ditt innehav visserligen minska i värde men samtidigt blir direktavkastningen på innehavet 5 %. På detta sätt kan utdelning ses som en hedge mot kursnedgång. Dessutom använder många aktieutdelningen för återinvestering vilket därmed sker på lägre kurs.

 • Tydlig indikation på välmående företag

Aktieutdelning kan ses som en indikation på att företaget är välmående och har god ekonomi. De tjänar helt enkelt så mycket att de kan ge tillbaka till aktieägarna. I teorin skulle däremot ett företag kunna låna pengar, eller använda pengar som borde gå till investering, till aktieutdelning. I detta fall är utdelningen inte ett tecken på ett välmående företag.

Det finns inte heller något som säger att ett välmående företag måste ge aktieutdelning. Ett känt exempel är Amazon som än så länge valt att återinvestera den vinst som skapas.

 • Utdelning kompenserar inflationen

En aktie som inte rört sig uppåt under ett år har i realitet minskat i värde. Detta på grund av inflationen. Stabila utdelningsaktier kompenserar däremot inflationen med utdelningen.

 • Kräver inte tajming

Eftersom fokus främst ligger på god direktavkastning är inte tajmingen för köp speciellt viktig. Många väljer att månadsspara eller köpa vid ett par tillfällen per år och sedan behålla aktierna så länge som de ger god utdelning.

Nackdelar med strategin

 • Hög direktavkastning kan luras

Det kan vara lockande att investera i aktier med hög direktavkastning. Men det kan finnas bakomliggande, sämre, orsaker till den höga nivån. Det kan exempelvis bero på att det är ett cykliskt företag eller att de har generellt låg tillväxt. Avkastningen kanske därmed inte är långsiktigt hållbar. Det är därför viktigt att inte enbart se på direktavkastningen utan även om utdelningen har ökat över tid samt vilket utdelningspolicy som företaget har.

 • Kan tyda på låg tillväxt

Hög direktavkastning kan även vara en indikator på att företaget har väldigt liten tillväxt. Här kan exempelvis Tele2 och Telia nämnas. Stabila och stora företag som inte förväntas växa mer än någon procent per år. I detta fall är den höga direktavkastningen som påverkar kursen – inte förväntad tillväxt.

 • Kräver tålamod och långsiktighet

Sparar du regelbundet med ett långt tidsperspektiv kan utdelningsstrategin vara ett mycket bra val. Vill du däremot vikta om portföljen flera gånger per år och aktivt tajma olika trender bör andra strategier väljas. Inom denna strategi behålls aktierna även om kursen går ner (eftersom direktavkastningen ökar). Fokus ligger därmed snarare på nuvarande och framtida avkastning och inte på lika mycket på kursutveckling.

 • Missar ”raketerna”

Det är främst företag som investerar hela vinsten i expansion som blir ”kursraketer”. Men dessa kommer aldrig köpas inom denna strategi. Eventuellt kan därför strategin ”kryddas” med ytterligare investeringar med något högre risk.

 • Påverkas av ränteläget

Många väljer att investera i utdelningsaktier istället för att sätta pengarna på ett sparkonto eller köpa obligationer. När ett sparkonto ger ca 1% i årlig avkastning är det inte svårt att få 4 – 6 % med utdelningsaktier. Att äga aktier är däremot större risk då värdet på aktierna kan gå ner. Det är denna risk som är inräknad i den ”premie” som ges med högre avkastning. Risken med aktier måste återspeglas i högre direktavkastning.

Skulle räntan ligga runt 3 % är kanske inte utdelningsaktier med 4 % ett alternativ. Det är helt enkelt för liten skillnad i förhållande till den ökade risken. Även om hela aktiemarknaden påverkas av ränteläget så kan efterfrågan på dessa aktier tydligare kopplas till ränteläget – eftersom det är trygghet som efterfrågas.

Strategier inom utdelningsstrategin

Grunden i utdelningsstrategin är välja företag med god aktieutdelning. Men det finns flera vägar dit. Vilken väg du bör välja beror främst på risknivå och investeringshorisont.

 • Tillväxt i fokus

Sök efter aktier där utdelningen historiskt sett ökat och som förväntas öka över tid. Inom denna strategi söks hellre aktier med liten ökning av utdelningen år efter år än de som haft hög utdelning ett år, betydligt lägre nästa osv. Detta även om bägge dessa alternativ kan ha samma genomsnittliga ökning över 10 år.

I detta fall väger årets direktavkastning inte speciellt tungt i val av aktie. Istället går det att förvänta sig högre avkastning över tid. Dessutom kan höjd aktieutdelning ofta innebära en högre kurs. Det här är en investeringsstrategi för dig med mycket långt perspektiv.

 • Tillväxt och historik (10 – 10)

Sök efter aktier som haft höjd aktieutdelning i 10 år i följd samt haft minst 10 % i utdelningstillväxt. Det är ytterst få företag som uppfyller dessa kriterier men det innebär att du väljer aktier som både har god utdelning och stark utdelningstillväxt.

 • Hög utdelning

Högutdelande aktier är ofta stora och trygga aktier med lägre tillväxt.  Som tidigare nämnts finns här exempelvis Tele2 och Telia men även Castellum bör nämnas. Även här bör du se på historik och tillväxt för att säkerställa dig om att utdelningen förväntas öka eller ligga kvar på liknande nivå framöver.

Det kan även vara värt att titta på utdelningsandel, dvs. hur stor del av vinsten som företaget ger ut i aktieutdelning.

 • Dogs of the Dow

Köp de tio aktierna med högst aktieutdelning varje år. Begreppet kommer från den amerikanska investeraren O´Higgins och applicerades då på Dow Jones Industrial Average där det enbart ingår 30 företag.

 • Dividend Kings

Dividend Kings är aktier som har haft en ökning av aktieutdelningen i minst 50 år i rad. En stark trygghet men innebär att portföljen måste bestå av utländska aktier. Det finns ingen aktie i Sverige som är i närheten av detta.

Genom att välja dessa aktier skapas en mycket stabil portfölj. Detta med tanke på att företagen höjt utdelningen även under finanskrisen, oljekrisen, coronakrisen osv. Exempel på amerikanska aktier inom denna kategori är 3M Company och Coca-Cola.

 • Dividend Aristocrats

Dividend Aristocrats är aktier som höjt utdelningen i minst 25 år i rad samt hittas i S&P 500 Index. I likhet med Dividend Kings innebär det en extra trygghet i och med att aktierna har kunnat ge högre utdelning även under ekonomisk oro. Att de dessutom hittas inom ett stort index skapar ytterligare trygghet.

 • Dividend Champions

Dividend Champion har, i likhet med Aristocrats, krav på 25 år av höjning i rad. Däremot måste inte aktien finnas med i S&P 500 Index.

 • REITs (Hög utdelningsprocent)

Real Estate Investment Trusts är fastighetsaktier som minst ger 90 % av vinsten i aktieutdelning. Dessa hittas i USA och ger i regel utdelning en gång per månad eller per kvartal. Orsaken att de väljer denna höga nivå är att företaget i detta fall undviker att betala bolagsskatt. Istället blir det aktieägarna som får skatta på de utdelningar som sker.

Equity REIT

Fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Ofta inom en viss bransch eller ett specifikt område. Intäkten är hyran från hyresgästerna.

Mortgage REIT

Investeringsföretag som placerar i fastighetslån. Dessa företag kan alltså finansiera ett företag inom Equity REIT. Intäkterna är räntan.

 • Preferensaktier

Gällande utdelning skiljer sig preferensaktier mot stamaktier främst i att preferensaktierna har en fastställd aktieutdelning. Du vet därmed utdelningen i förväg, något som därmed påverkas mindre av företagets ekonomiska utveckling än hos stamaktierna.

Företaget måste alltid prioritera utdelning i preferensaktierna mot stamaktierna. Det kan alltså innebära att preferensaktierna ger sin förutbestämda utdelning medan stamaktierna inte ger något alls.

Läs noga på vilka regler som gäller för utdelning och inlösen. Utdelningen kan exempelvis vara på en nivå under första tre åren varpå den sedan sänks. Angående inlösen så kan detta exempelvis ske till ett fastställt pris eller en trappa där priset avgörs av hur länge som företaget väntar med inlösen.

En lite mer avancerad aktie att äga inom utdelningsstrategin men som ger en fast och tydlig avkastning. På gott och ont.

Preferensaktier innebär stabilare avkastning – med risken att få lägre än stamaktierna.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Välja aktier inom utdelningsstrategin

 • Hur många år har de gett utdelning?
 • Hur hög är direktavkastningen?
 • Vilken differentiering önskas?
 • Hur stor är utdelningsandelen?
 • Hur många branscher ska väljas för differentiering?
 • Ska fokus på ligga på hög direktavkastning eller tillväxt – eller en mix?

Utdelning som strategi passar dig som…

 • Investerar långsiktigt och med lågt engagemang

Utdelningsstrategin passar dig med långsiktig investeringshorisont. Du ser över innehavet en gång per år och justerar det utifrån vissa regler. Generellt kommer det ske få förändringar då många företag med hög utdelning håller utdelningen på liknande nivå år efter år.

 • Helst investerar i stora och stabila företag

Små företag återinvesterar och expanderar i större grad än de större företagen. Det finns även småbolag som ger aktieutdelning men generellt är det hos de större företagen som hög direktavkastning hittas.

 • Söker låg risk i aktiesparandet

Att investera i stora företag med så god avkastning att de kan ge aktieutdelning innebär att du tar en lägre risk på aktiemarknaden. Dessutom innebär utdelningen en slags hedge mot lägre aktiekurser.

Sammantaget visar dessa fördelar med utdelningsstrategin att det är en långsiktig investering för dig som söker stabilitet och trygghet i portföljen.

Historisk avkastning

Ett par exempel visar på hur stor avkastning som strategin historiskt har gett, i förhållande till OMXS30. I avkastningen räknas både kursutveckling och direktavkastning.

De tio bolagen med högst utdelning väljs från Large Cap.
Utdelningen återinvesteras. Historisk avkastning maj 2010 – 2020.

UtdelningsstrateginOMXS30              
Årsavkastning 10,1 %4,3 %
Totalavkastning 160,9 %52,5 %

De tio bolagen med högst utdelning väljs från Small Cap.
Utdelningen återinvesteras. Historisk avkastning maj 2010 – 2020.

UtdelningsstrateginOMXS30
Årsavkastning0,8 %4,3 %
Totalavkastning 7,9 %52,5 %

Som långsiktiga utdelningsjagare vill du äga stabila utdelningsbolag med en god utdelningshistorik. / Aktiespararna

De tio bolagen med högst utdelning väljs från NGM.
Utdelningen återinvesteras. Historisk avkastning maj 2010 – 2020.

UtdelningsstrateginOMXS30
Årsavkastning-3,0 %4,3 %
Totalavkastning -26,2 %52,5 %

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ordlista

Dividend – Utdelning på engelska

Direktavkastning – Utdelning/aktiekurs

High-Yield – Högutdelande aktier (på engelska)

Utdelningsfälla – Ett företag ger en icke proportionell utdelning i förhållande till omsättning och vinst. Detta kan ske för att pressa upp aktiekursen, något som snabbt kan slå tillbaka med lägre kurs.

Preferensaktier – Aktier med fastställd utdelning inom en viss tidsperiod. Har även regler kring inlösen som därmed även påverkar dess kurs.

Utdelningsandel – Hur stor del av företagets vinst som delas ut i aktieutdelning. Ett företag som gör 1 000 000 kr i vinst och har 10 000 aktier gör därmed en vinst på 100 kr per aktie. Skulle 40 kr delas ut innebär att utdelningsandelen är 40 %. Det är styrelsen som ger ett förslag på hur stor utdelningsandelen ska vara. Sedan är det stämman som godkänner, eller röstar ner, detta förslag. Stämman kan enbart godkänna, sänka eller avslå förslaget – aldrig höja utdelningen.

Total direktavkastning – Ordinarie utdelning + Extra utdelning/aktiekurs.

Läs även våra artiklar

Lämna en kommentar