Bolagsstämman

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om du äger minst en aktie i ett företag så skall du en gång per år bli inbjuden till bolagsstämma där du som aktieägare i bolaget får lyssna på styrelsen. Du har också möjligheten att vara med och påverka viktiga beslut och val av bolagets ledning.

Eller vänta lite, det får du egentligen inte alls.

I själva verket har du som liten aktieägare inte särskilt stor möjlighet att vara med och påverka. Alla beslut är egentligen redan fattade innan bolagsstämman av de stora aktieägarna.

Varför då bry sig om bolagsstämman?

En gång om året skall ett aktiebolag hålla en bolagsstämma där aktieägarna samlas och får lyssna på styrelsen och VD. Bolagsstämman är aktiebolagets viktigaste beslutande organ och besluten som tas avgörs oftast genom röstning där besluten som tas skall få mer än hälften av rösterna. Tanken är alltså att viktiga beslut skall tas under denna sammankomst även om det idag oftast är uppgjort på förhand mellan de största ägarna. Under stämman utses styrelsen för nästa år och styrelsen utser därefter vem som skall vara VD för bolaget.

Så frågan är varför denna sammankomst är intressant att följa för dig som aktiesparare då du varken kan eller kanske ens vill påverka något där?

Svaret på frågan är nog att det intressantaste för dig som aktiesparare är att få så mycket information som möjligt hur det går för företaget och att det är på rätt väg. Du vill ju veta så mycket som möjligt om hur ledningen tänker och hur finanserna ser ut. Tycker du att styrelsen utser rätt VD och att de beslut som de väljer att ta är de rätta? Eftersom du inte kan påverka dessa så måste du avgöra om du häller med bolagsstämmans beslut eller inte.

Förutom detta så är det förstås högintressant för dig som aktieägare att läsa och tolka årsredovisningen som publiceras i samband med bolagsstämman men den är så viktig att den förtjänar ett antal egna artiklar om hur denna kan läsas och tolkas.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

När skall en bolagsstämma hållas och vilka får närvara?

En bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter ett räkenskapsårs utgång. Så om ett bolag har ett räkenskapsår som slutar 31/5 så skall bolagsstämman hållas innan 31/11 (dvs 6 månader senare). Varje aktieägare har rätt att i god tid innan få information att bolagsstämman skall hållas och för noterade bolag så krävs det lite extra information kring detta bland annat att annonsering skall ske i rikstäckande dagstidning.

Alla aktieägare som är noterade i aktieboken har alltså rätt att närvara under bolagsstämman och skall i god tid ha fått information om att stämman skall hållas. Ofta så krävs också en anmälan att aktieägaren skall komma på stämman och man kontrollerar då att denne är med i aktieboken. En aktieägare har också rätt att skicka ett ombud med fullmakt som närvarar vid stämman.

Vad skall en bolagsstämma behandla?

På bolagsstämman så finns det ett antal viktiga punkter som skall behandlas, vissa är tom lagstadgade. Det som enligt bolagsverket skall ingå som ärenden är följande.

 • Val av ordförande på stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av en eller två justerare.
 • Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.
 • Beslut om
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 • Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Om röstningen på bolagsstämman

Vanligtvis så är det så att om du har en aktie så motsvarar detta en röst på stämman men det kan också vara så att olika aktier faktiskt har olika mycket värde vid röstningen. Det kan vara skillnad mellan A-aktier och B-aktier där dessa har olika mycket värde vid en omröstning, dock aldrig mer än tio gånger mer i röstvärde.
Huvudregeln är att besluten skall tas med majoritet och är det exakt lika i antalet röster så avgör ordföranden utslaget. Ibland är det personer som skall väljas och då är det istället den person som får flest röster av alla som blir tilldelad vinsten.

Lämna en kommentar