Capex & Opex

CAPEX OCH OPEX

Capex och Opex är begrepp som används för att förtydliga och klassificera kassaflödet inom ekonomisk förvaltning. Bokföringsmässigt skiljer de sig genom att Capex innebär avskrivningar vilket inte Opex gör.

Kassaflöde = Företagets in- och utbetalningar över en specifik period

Capex = (Capital Expenses eller Expenditures) Kapitalutgifter

Opex = (Operating expense ) Löpande driftskostnader

Finance storytel förklarar OPEX och CAPEX på engelska.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Capex – Kapitalutgifter

 • Oftast engångskostnad med större kapital
 • Avskrivs på flera år
 • Underhåll eller expansion av produktionen
 • För att öka omsättning/vinst

Kapitalutgifter är de större investeringar som sker för att underhålla tillgångar alternativt expandera verksamheten. Dessa kostnader bokförs med avskrivningar över flera år. 

Capex översätts ibland lite slarvigt till ”Anläggningstillgångar” på svenska. Det är däremot bara delvis korrekt eftersom det även kan vara en investering för att utveckla eller ta fram en ny tjänst.

Målet med investeringen kan exempelvis vara att ta fram en ny produkt, öka kapaciteten eller effektivisera produktionen. Detta med målet att öka omsättning och vinst.

Exempel på kostnader är maskiner och verktyg, större reparationer, licenser, kontorsmöbler, patent, fastigheter, datorer. De kan därmed både vara materiella och immateriella tillgångar.

Några exempel på Capex investeringar:

 • Investeringar i maskiner & verktyg
 • Köp av immateriella tillgångar (till exempel patent eller licenser)
 • Investeringar i anläggningstillgångar (Byggnader, fastigheter, utrustning osv)
 • Ombyggnad/uppdragering av befintlig tillgång för att öka produktionen
 • Bygga om en maskin eller egendom till ett nytt eller annat användningsområde
 • Kostnader för uppdatering av IT (hårdvara och/eller programvara)

Capex delas generellt upp i två kategorier.

 • Underhållskostnader

Investeringar som sker för att underhålla andra större investeringar. Det handlar däremot inte om löpande service och underhåll utan inköp av en tillgång (dvs. högre summa som kan dras av under flera år). Denna tillgång skapar underhåll till en annan tillgång. Inom en fabrik kan det innebära en ny borr till en redan befintlig maskin.

 • Expansionskostnader

Investeringar som sker med målet att expandera. Inom en fabrik kan det innebära att en ny maskin köps in för att därmed öka produktionen.

Bokföring – Avskrivning

Kapitalutgifter bokförs vanligtvis med avskrivning över flera år. Därmed behöver investeringen lyftas upp som tillgång i balansräkningen varpå värdeminskning bokförs under ett förutbestämt antal år. Under hur många år som avskrivning får ske beror på vad det är samt till vilket belopp.  

Uträkning av Capex

Capex kan vara noterat i en kassaflödesanalys. I redovisningar av större företag brukar det inte vara svårt att hitta Capex och Opex. Är det däremot ett mindre företag behöver uträkningen ske utifrån företages balansräkning.

Exempel:
Hur mycket har företaget Olles Bygg investerat (capex) under 2019?

År 2018 angavs 2 000 000 kr i ”Materiella anläggningstillgångar” i balansräkningen.
År 2019 angavs 1 400 000 kr i ”Materiella anläggningstillgångar” i balansräkningen.

1 400 000 – 2 000 000 = – 600 000 kr

Nu kontrolleras avskrivningar under perioden vilket var 800 000 kr. Därmed har företaget investerat 200 000 kr under perioden.

Capex = Skillnaden på ”Materiella tillgångar” + avskrivningar

Detta kan sedan ställas mot andra byggföretag under samma år. Har Olles Bygg större/lägre investeringar än dess konkurrenter? Vad har investeringar skett i och hur påverkar det företagets långsiktiga ekonomiska utveckling?

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Opex – Driftskostnader

 • Kostnader för att upprätthålla produktionen
 • Bokförs som kostnad och påverkar resultatet
 • Hyror, råvaror, löner m.m

Driftskostnader är de löpande kostnaderna som uppstår för att upprätthålla företagets verksamhet. Det kan vara råvaran (vid förädling), licenser, förbrukningsmaterial, löner m.m.

Några exempel på Opex kostnader:

 • Köp av förbrukningsmaterial
 • El & värme
 • Hyror
 • Löner
 • Kostnader för telefon
 • Försäkringar
 • Marknadsföring
 • Kostnader för underhåll
 • Administration
 • Rese- och fordonskostnader
 • Förvaltning och underhåll av fastighet

Bokföring – Löpande kostnad

Driftskostnader är löpande kostnader och bokförs därmed som detta. Det påverkar därmed direkt resultaträkningen och företagets skattemässiga resultat – vilket i sin tur påverkar bolagsskatten.

Genom att räkna ut Capex (se ovan) går det att urskilja Opex från företagets kassaflöde.

Att skilja på begreppen

Capex innebär investeringar som låser upp ett större kapital. Det kan vara en bra investering om den ger god avkastning/tillväxt. Nackdelen är just att kapitalet blir låst och därmed minskar årets kassaflöde.

Vid dåliga Capex investeringar blir det därmed en kostnad som företaget får ”bära med sig” under längre tid. Risken är extra stor i branscher där den tekniska utvecklingen är extra snabb och där investeringar som sker idag – kan vara föråldrade inom något år.

Opex är därmed motsatsen. Kostnader som direkt påverkar resultatet och som är tydligt kopplade till produktionskostnad. Skulle produktionen helt ligga nere kommer Capex finnas kvar medan Opex kan dras ner till lägre nivåer.

Kan företagen välja?

Delvis kan företag välja mellan att öka Capex eller Opex. Ett tydligt exempel är om maskiner ska köpas in (capex) eller om det ska ske via leasing (Opex). Bägge dessa vägar har sina fördelar.

Vid ekonomiskt oroliga tider försöker många företag att dra ner på långsiktiga investeringar och istället snabbt kunna anpassa sig utifrån de ändringar som sker på marknaden. Att då ha stort capex innebär att ett stort kapital är låst vilket därmed kan vara negativt.

Samtidigt kan kapitalinvestering vara en långsiktigt bättre ekonomiskt alternativ. Dessutom kan företag prioritera Capex i det fall som önskar få upp resultatet – vilket kan ske för att få fler investerare.

Jämföra företag inom samma bransch

Eftersom olika branscher är olika kapitalintensiva går det inte att jämföra nyckeltalen mellan företag inom helt olika branscher. För en rättvis jämförelse behöver företagen både vara inom samma bransch och ungefär lika etablerade.

Låg/Hög OPEX vs CAPEX

Låg CAPEX och hög OPEX

Företaget behöver inte investera någon större summa för att förbättra eller utöka produktionen. Den kan därmed snabbt anpassas till marknaden. Däremot är driftskostnaden hög per produkt.

Exempel: Konsultverksamhet har i regel mycket låg Capex och i gengäld hög Opex via lönekostnader.

Låg OPEX och hög CAPEX

Företaget behöver göra stora investeringar för att komma igång med eller förbättra produktionen. Därefter är driftskostnaden låg per såld produkt. Skulle marknaden ändras kan det vara svårt att göra snabba förändringar och möta det nya behovet.

Exempel – Det krävs enorma kapital för att starta oljeproduktion, men även produktion av ett flertal olika tekniska konsumtionsvaror. Därefter är rörelsekostnaden låg per enhet.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023