Marknadsmanipulation

kurs och marknadsmanipulation börsen

Marknadsmanipulation innebär att en person (eller flera personer) medvetet försöker påverka kursen på en tillgång. Detta för att kunna utnyttja denna kursrörelse för egen vinning.

Exempel på marknadsmanipulationer är enpetare, pump and dump samt missledande information. Upptäcks agerandet kan höga böter krävas.

Marknadsmanipulation enligt artikel 12 i Marknadsmissbruksförordningen

”utförande av en transaktion, läggandet av en handelsorder eller annat beteende som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter”.

Marknadsmissbruk vs marknadsmanipulation?

Marknadsmissbruk är ett brett begrepp som innebär att handel sker på en reglerad marknad på ett otillåtet sätt. Det kan exempelvis vara insiderhandel eller pump and dump. Marknadsmanipulation är alltså enbart en av de olagliga handlingarna inom marknadsmissbruk. 

Inom marknadsmissbruksförordningen (Mar) anges tre olika kategorier inom marknadsmissbruk.

  • insiderhandel
  • olagligt röjande av insiderinformation
  • marknadsmanipulation.

Här presenteras exempel på marknadsmanipulation. Främst kommer aktier nämnas som exempel men handel kan även ske i andra tillgångar.

Enpetare

Enpetare innebär att handel sker med aktier i små poster där volymen är mycket låg. Genom att köpa en mycket liten post, eller enbart en enda aktie, kan priset för senast avslut relativt enkelt påverkas uppåt.

En person som äger 10 aktier kan alltså köpa en aktie för att därmed skapa ett högre ”senaste avslut”. Därefter läggs resterande ut för försäljning vid den nivån. På detta sätt ser det ut som att handel har skett på denna högre nivån varpå köparna är mer villiga att lägga köporder på denna nivå.

Kan ske av misstag…

Även om enpetare genomförs utan att målet är att manipulera marknaden så kan det bestraffas. Det är något som hände för Hans-Göran Persson när han vill prova sig fram på börsen. Han köpte och sålde två mindre poster i ett bolag med mycket låg handelsvolym. Hans sätt att handla hamnade inom gränsen för marknadsmanipulation och han fick därmed böter på 70 000 kr.  

Pump and Dump

Pump and Dump innebär att ett plötsligt och kraftigt köptryck skapas på en tillgång varpå kursen kommer att gå upp. Detta i sin tur skapar ökat intresse hos investerare och traders som inte vill missa den uppåtgående trend som uppenbarligen startat. Ju fler som intresserar sig för tillgången, och köper, desto mer kommer kursen gå upp. (Pump)

När kursen har gått upp till en viss, ofta förutbestämd nivå, säljs hela innehavet med vinst. Med ett kraftigt säljtryck kommer kursen gå nedåt vilket gör att fler säljer av osv. (Dump)

Det finns exempelvis grupper på Telegram och Discord som gemensamt tar beslut på vilka aktier som Pump and Dump ska utföras, köp- och säljnivåer m.m.

Köp och sälj till sig själv / varandra

Genom att lägga en identisk köp- och säljorder kan även kursen manipuleras. Detta genom att det skapas en handel på exakt den nivån som personen önskar. Det är ett av de enklaste vägarna att påverka kursen – som idag är extremt lätt att upptäcka.

Ett ytterligare steg är att göra detta i samarbete med flera personer. Genom att personerna köper/säljer aktier till varandra kan kursen pressas uppåt samtidigt som större handelsvolymer kan skapas. Personerna har däremot tagit ett gemensamt beslut om hur ordrarna ska läggas och att eventuell vinst sedan ska delas.

I likhet med annan marknadsmanipulation finns det personer som köpt in sig på aktien innan manipulationen påbörjats. När sedan priset har gått upp säljs dessa poster med god förtjänst.   

Falska ordrar – Layering

Om en aktie plötsligt får en stor köporder strax under gällande marknadsnivå kan detta tolkas som en köpsignal. Det ökade intresset skulle eventuellt bero på att någon har fått information som ligger bakom handeln. Med andra ord kan stora köpordrar locka till sig ytterligare investerare – varpå kursen drivs uppåt.

Den stora köpordern kan sedan dras tillbaka eftersom målet aldrig var att genomföra köp på denna nivå. Att lägga dessa ordrar är olagligt men samtidigt är det inte olagligt att ångra en order. Det blir därmed en tolkningsfråga gällande varför ordern dragits tillbaka, omfattningen av agerandet m.m. Bland annat går det att se på hur personen agerat om/när kursen går upp.

Rykten och missledande information online

Även rykten och missledande information kan användas för att skapa en ”pump and dump.”. Personer köper aktier och lyfter sedan fram denna aktie som mycket köpvärd på aktieforum och social media.

Ett avancerat exempel på detta var när falska pressmeddelanden började spridas som sa att Samsung hade lagt ett bud på svenska Fingerprint.

Inte sällan skapas anonyma konton på sociala medier som därmed är svåra att spåra i efterhand. Dessutom kan nya konton snabbt skapas med liknande syfte.

Att publicera aktieanalyser och köpråd är i sig inte olagligt. Även här handlar det alltså om uppsåt och hur personen agerar därefter. En person som köpt aktier, spridit mycket positiv information och sedan sålt kort därefter kan fällas för marknadsmanipulation. Men det blir därmed alltid en tolkningsfråga utifrån vad syftet varit med informationen.

Nedan visas kursen för Future Gaming Group som var utsatt för en ”pump” i sociala medier under sommaren 2020. Falska rykten spreds och företaget var till slut tvungen att gå ut med ett pressmeddelande för att förneka dessa rykten – varpå kursen föll kraftigt.

future gaming group pump and dump

Short Squeeze

I det fall som en aktie är hårt blankad kan en s.k Short Squeeze uppstå. Kortfattat innebär det att kursen går uppåt och de som blankat aktien måste köpa tillbaka den för att begränsa sina förluster. Det köptryck som skapas kommer att resultera i ännu högre kurser – vilket skapar ytterligare köptryck från andra som blankat aktien.

En Short Squeeze är i sig inte en marknadsmanipulation. Men om personer medvetet väljer att köpa på sig aktier för att därmed skapa en squeeze kan det klassas som manipulation. Tanken är därmed att pressa upp kursen så att blankare måste köpa dyrare varpå kursen pressas ytterligare osv. Därefter säljs de med hög förtjänst.

Det kraftigaste exemplet på detta är den Short Squeeze som uppstod på aktien GameStop under början av 2021. Aktien gick vid detta tillfälle upp över 1500 %.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Påverka aktiekursen – tjäna pengar på derivat

Värdeutvecklingen på ett derivat styrs av värdeutvecklingen på den underliggande tillgången. Genom att påverka kursen i den underliggande tillgången kommer alltså även kursen på derivatet att påverkas.

Det klassas därmed som marknadsmanipulation om aktiekursen försöker påverkas samtidigt som handel i derivatet sker.

Påverka inför avstämningspunkter

Avstämningspunkter är tillfällen då aktiekursen används för att skapa referensvärden. Detta för att i sin tur beräkna andra värden. Att försöka påverka kursen inför dessa avstämningspunkter är olagligt.

Straff vid marknadsmanipulation

Alla banker och värdepappersbolag har varningssystem som används för att upptäcka eventuell marknadsmanipulation. Vid misstanke om olaglig verksamhet rapporteras detta till Finansinspektionen. Om de anser att ett brott har skett anmäler de det till Ekobrottsmyndigheten.

Straff vid marknadsmanipulation

Böter och upp till 2 års fängelse

Straff vid grov marknadsmanipulation

Böter och fängelse 6 mån – 6 år.

Dessutom kan eventuell vinst behöva betalas tillbaka.

/ Källa: Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

“Hur arbetar Stockholmsbörsen med marknadsövervakning?” – Nordnet.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Exempel på fall

På Finansinspektionens sida finns alla domar (där någon blivit fälld) beskrivna. Det är sammanfattningar som anger att handel har skett på ett sätt som ”gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien”. Vid varje enskilt fall finns även en länk till själva domen. För att få fördjupad kunskap i varför det blivit en fällande dom behöver därmed dessa domstolsprotokoll läsas. Nedan följer några exempel:

Privatperson – Handel i True Heading AB  (Enpetare)

Finansinspektionen ansåg att en person hade genomfört handel som skapat ”falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris”. Detta i aktien True Heading. Mannen fick böter på 70 000 kr men godkände inte denna böter. Fallet togs upp i Stockholms Tingsrätt som avgjorde att bötesbeloppet skulle stå fast.

Han har kl. 09:32:59 lagt in en order om att köpa 37 931 aktier till pris 0,29 kronor. Ordern har dragits tillbaka kl. 09:59:04 efter vissa justeringar.

Han har sedan kl. 09:59:14 lagt in en order om att sälja 1 aktie till pris 0,32 kronor. Ordern har omedelbart gått till avslut till pris 0,328 kronor, vilket har motsvarat en prissänkning med 12,77 procent i relation till närmast föregående transaktion.

Han har därefter kl. 09:59:59 lagt in en order om att köpa 34 375 aktier till pris 0,32 SEK. Även denna order har dragits tillbaka kl. 11:40:43 efter vissa justeringar.

Osv. / Enligt domstolsbeslut

Catella Bank – Handel i Spago Nanomedical AB (Handel med sig själv)

En kund bad Cattella Bank med hjälp av försäljning/överföring av aktier i Spago Nanomedical AB. I detta läge borde banken agerat och nekat kunden denna order, något de inte gjorde. I domen framgår det till och med att kunden ”uttryckt sin tvekan till att transaktionerna skulle utföras på värdepappersmarknaden”. Detta utifrån att handel då genomfördes mellan kundens privata depå och ett närstående företags depå.

Ordrarna har resulterat i transaktioner mellan kundens depå och ett till kunden närstående bolags depå med 10 000 aktier den 21 november 2018 och med 5 000 aktier den 22 november 2018. Transaktionerna stod för 12,4 procent respektive 39,7 procent av den totala dagsvolymen i aktien. Från domen.

Finansinspektionen fick uppgifter om handeln och utfärdade en sanktionsavgift på 1,2 miljoner till banken. Banken godkände inte detta utan ärendet gick upp i Stockholms Tingsrätt, som gick på Finansinspektionens linje.

Ekonomistudenter – Pump and Dump

År 2019 fälldes två ekonomistudenter för marknadsmanipulation på ca 10 olika bolag på dåvarande Aktietorget. Tingsrätten bedömde det visserligen som ett grovt brott men eftersom männen var så unga fick de istället böter och villkorlig dom. Den vinst de ansågs fått via denna handel, 900 000 kr, var de även tvungna att återbetala till staten.

Tingsrätten ansåg att männen köpt upp vissa aktier och sedan, i olika aktieforum, ”pushat” fram aktien som mycket köpvärd. När sedan kursen gått upp en del valde de att sälja. Tingsrätten påvisade att detta skett systematiskt och med det enskilda målet att utföra en så kallad Pump and Dump. 

”Sammantaget anser tingsrätten att samtliga investeringsrekommendationer har varit vilseledande genom bl.a. rubriksättningen och angivandet av riktkurser de själva inte avsett att följa samt att de genom hänvisningar och länkar spridits i syfte att gynna Xxxs och Yyys (reds anm.) egna positioner i de finansiella instrumenten”. 

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023