Återköp av aktier

återköp av aktier

Återköp av aktier innebär att ett företag köper upp en del av sina egna aktier, vanligtvis via den öppna aktiemarknaden. Det sker främst för att föra över överskottskapital till aktieägarna men kan även ske av andra orsaker.

Det vanligaste är att de återköpta aktierna makuleras av varpå varje kvarvarande aktie därmed representerar en större ägandedel av företaget.

Nordnet förklarar återköp vs utdelning

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hur sker återköp?

Återköp sker vanligtvis via den öppna marknaden men kan även ske via anbudsförfarande eller riktat återköpsprogram.

 • Öppna marknaden – Företaget köper aktier utifrån utbudet på marknaden
 • Anbudsförfarande – Företaget återköper aktier till ett högre pris än marknadspriset, under en specifik tid. I detta fall kan det finnas begränsningar utifrån att ett visst antal aktier måste bli återköpta för att affären ska genomföras.
 • Riktat återköpsprogram – Riktat återköpsprogram innebär att specifika aktieägare erbjuds återköp. Det kan exempelvis ske för att köpa ut en stor aktieägare eller när den öppna marknaden inte är tillräcklig likvid.

Finansinspektionens regler

Finansinspektionen anger tre tillfällen då köp av egna aktier (återköp) är lagligt.

 1. För att minska företagets kapital (kapitalutjämning)
 2. Uppfylla skyldigheter utifrån konvertibla skuldinstrument
 3. Uppfylla skyldigheter utifrån aktieoptionsprogram

Orsaken bakom handeln måste alltså uppfylla någon av dessa punkter för att det lagligen ska få genomföras. Finansinspektionen anger även informationskrav och vilka myndigheter som företaget ska rapportera till vid detta agerande. Handel med egna aktier får i Sverige enbart ske på reglerade marknader.

När återköp blev lagligt

Den 10:e mars år 2000 blev de lagligt med aktieåterköp i Sverige och relativt snabbt växte trenden att genomföra återköp istället för att ge utdelning.  Inom EU ökade antalet företag som genomförde återköp från 6% till 17 % under 1989 och 2005. År 2011 genomfördes återköp i Sverige för ca 62 miljarder vilket då var ca en tredjedel mot vad som gavs ut i aktieutdelning.

återköp aktier trend

(Källa: Wikipedia)

Olika anledningar till återköp av aktier

 • För att fördela kapital till aktieägarna 

Den vanligaste orsaken till återköp av aktier sker är för att skapa en värdeöverföring till dig som aktieägare. Med andra ord att skapa mervärde till de kvarvarande aktierna. Detta förutsatt att de återköpta aktierna makuleras av företaget.

Eftersom en aktie är ett delägarskap av företaget innebär det att varje aktie, efter ett återköp, är en större del av företaget. Därmed kommer en aktieutdelning fördelas på färre aktier – vilket skapar större summa per aktie.

 • Som incitament till anställda

Återköp kan även ske för att aktierna ska ges till de anställda via incitamentprogram.

 • Hålla som övrig tillgång

Ytterligare en orsak kan vara att hålla aktierna som en tillgång för att dessa sedan ska kunna säljas på öppna marknaden. Eftersom företaget äger aktierna – och aktieägarna äger företaget – så innebär det i realitet att aktieägarna även äger dessa. Av den anledningen räknas de inte som utestående aktier.

En annan orsak att hålla aktierna är att sedan kunna använda dem för betalning av uppköp av andra bolag.

 • Som komplement till aktieutdelning

Återköp ses generellt som en enskild händelse medan aktieutdelning är något som förväntas ske löpande. Därmed kan återköp ske de år när vinsten är oväntad stor. Det är lättare för ett företag att ändra nivån på återköp, eller helt utesluta det, än att ändra aktieutdelningen.

 • Positiv signal till marknaden

Om ledningen anser att aktien är lågt värderad kan återköp ske för att ge marknaden en tydlig signal.  Samtidigt krävs det att överskottskapital finns vilket främst uppstår under högkonjunktur, då aktien generellt har en högre kurs.

 • Optimera skuldsättningsgrad

I en studie av A K Dittmar (”Why do firms repurchase stocks?”) visas att även skuldsättningsgraden kan påverka ett företags vilja att återköpa aktier. Vid ett återköp minskas det egna kapitalet och därmed ökar skuldsättningsgraden. För att hitta balansen mellan eget kapital samt skulder kan alltså återköp ske.

 • (Förhindra uppköp)

I Sverige får inte återköp av aktier ske för att förhindra ett fientligt uppköp (green-mailing) men det förekommer däremot i vissa andra länder.

Uppköpet sker då för att förhindra kontrollägarskiften eller fientliga uppköp. Det sker generellt via förhandlingar med den part som försöker ta över ägandeskapet.

Som visas ovan regleras återköp av aktier av Finansinspektionen och orsaken till återköpet ska finnas i en av de undantag som Finansinspektionen ger för handel med egna aktier. För företaget kan det däremot finnas flera olika fördelar – vilket nämns ovan.

Återköp passar främst bolag med starkt kassaflöde, hög vinst och som har svårt att finna andra investeringsmöjligheter.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hur dina aktier påverkas vid återköp

Att beräkna bolagets förändrade värde vid ett aktieåterköp är relativt lätt. Att däremot beräkna hur aktiekursen kommer påverkas är svårare då det är så många olika faktorer som påverkar kursutvecklingen. 

De återköpta aktierna makuleras – priset bör inte förändras i teorin

Om aktierna makuleras kommer övriga aktiers andel i företaget att öka. Det blir helt enkelt färre aktier som ägandet fördelas på. På detta sätt kan återköp liknas med en aktieutdelning, förutsatt att ägarna återinvesterar utdelning och på detta sätt äger en större del av företaget.

Däremot har företaget haft en större kostnad via återköpet vilket minskar företagets totala värde. Detta lägre värdet fördelas på färre aktier – vilket gör att kursen i teorin bör ligga kvar på samma nivå.

Att kursen ibland går upp vid dessa återköp kan antingen ses som psykologiska rörelser eller att investerarna köper aktierna på mycket lång sikt. Detta utifrån att vinst per aktie kommer bli högre med färre aktier. Högre vinst per aktie kan ligga till grund för högre utdelning.

Återköp gynnar aktieägarna mer långsiktigt än vad aktieutdelning gör.

De återköpta aktierna ges bort till anställda – priset sjunker

I detta fall används en del av företagets värde till att köpa aktierna. Företagets totala värde minskar alltså även om antalet aktier inte minskar. Detta bör teoretiskt sett sänka kursen.

De återköpta aktierna behålls av företaget – priset bör inte förändras

Aktier som ett företag köper ingår i dess tillgångar. Därmed används kapital för att köpa aktier som sedan ingår i företagets tillgångar. Med andra ord ändras inte företagets totala värde. Det är inte heller färre aktier som delar på ägandet. Kursen bör inte förändras utifrån denna enskilda händelse. Däremot kan kursen mycket väl påverkas utifrån vad aktierna förväntas användas till av företaget. Är det som betalning för uppköp?

Hur ska du som investerare tänka?

Aktieutdelning och återköp av aktier kan uppfattas som något generellt positivt för investerarna. Det är ju kapitalöverföring till aktieägarna. Men det är viktigt att se på orsaken till att varför det genomförs och göra en egen analys av hur detta långsiktigt påverkar företaget.

Att ett företag har så stor vinst att de kan ge utdelning, eller köpa tillbaka aktier, kan anses positivt men de som är kritiska till förfarandet menar att företaget därmed har brist på nya investeringar och möjlighet att växa.

Önskas direktavkastning?

Aktieägare som önskar direktavkastning kan sälja av delar av sitt innehav så att totala innehavet, efter återköpet, fortfarande är lika stor procentuell del av företaget. På detta sätt äger personen lika stor andel av företaget samtidigt som försäljningen skapade den avkastning som aktieutdelning skulle ha gett.  

Exempel på återköp av aktier

Arnes Skidskola AB består av 100 000 aktier med ett värde på 30 kr/st. Börsvärdet är alltså 3 000 000 kr.

Styrelsen beslutar att återköp av aktier ska ske med 150 000 kr vilket innebär att 5 000 aktier köps upp och makuleras. Eftersom det var företagets kapital som användes vid köpet har nu företaget 150 000 kr mindre i kassan och därmed sjunker börsvärdet till 2 850 000 kr. Detta börsvärde fördelas på kvarvarande aktier (95 000 aktier) vilket innebär att värdet per aktie fortfarande är 30 kr.

Priset går alltså inte upp på grund av att det blir färre aktier. Detta eftersom börsvärdet samtidigt i teorin minskar i takt med att kassan minskar. Däremot kommer de som inte sålt sina aktier äga en större del av företaget och få en större andel av dess vinster. På lång sikt kan det ge högre aktieutdelning per aktie.

Vinsten var föregående år 1 kr per aktie (100 000 kr). Om vinsten kvarstår på samma belopp året efter skulle det innebära en vinst på 1,05 kr per aktie (100 000 kr / 95 000 aktier). Om företaget även förväntas öka vinsten med 5% per år skulle det innebära 1,105 kr per aktie  (105 000 / 95 000).

Hade inte återköp skett och tillväxten varit 5 % hade vinst per aktie varit 1,05kr.

Återköp är alltså ett sätt att långsiktigt gynna aktieägarna – till skillnad mot aktieutdelning som sker med något kortare perspektiv.

Skapa värde för aktieägarna

Återköp av aktier är ett sätt för företag att genomföra värdeöverföring av vinst till aktieägarna. Det är däremot bara en av flera vägar som företaget kan välja på för att ge tillbaka värde till aktieägarna.

Aktieutdelning – Aktieutdelning innebär att en del av företagets vinst delas ut till aktieägarna. I likhet med återköp eller inlösen av aktier är det en värdeöverföring.

Inlösen av aktier – Företaget erbjuder aktieägarna att lösa in exempelvis var tionde aktie till ett förutbestämt pris, något högre än marknadsvärde. På detta sätt minskas antalet aktier och kursen kan förväntas gå upp.

Skillnaden mot återköp är främst hur många aktieägare som är delaktiga i transaktionen. Vid återköp är det enbart de få som säljer sina aktier medan de flesta kan vara involverade vid inlösen. Det kan alltså ses mer demokratiskt och likvärdigt för alla aktieägare. Värdemässigt (utifrån kursförändring) bör det däremot inte bli någon skillnad.

Kritik mot återköp

Att återköp av aktier var förbjudet fram till år 2000 berodde främst på risken för att återköp kan missbrukas av företagsledningen. Det både utifrån att majoritetsägare kan använda denna väg för att stärka sitt ägande av företaget via incitamentprogram samt att företagsledningen kan ”manipulera” kursen. För att minimera riskerna finns därför lagar som reglerar hur stor andel av aktierna som får återköpas. Exempelvis får maximalt 10 % av de utestående aktierna återköpas.

En annan kritik handlar om att värdeöverföringen inte blir effektiv, något som Aktiespararna har påpekat. Det hade därmed varit bättre ekonomiskt för aktieägarna att få utdelning.

Tyvärr visar statistik att återköpen ökar när det går bra för börsbolagen och aktien är högt värderad eftersom bolagen då har högre vinster och ett bättre kassaflöde som de kan använda till återköpen. / Aktiespararna

Exempel från Sverige

Nordnet beslutar om återköp (2015)

Den 11:e juni 2015 beslutade Nordnets styrelse att återköp av dess aktier skulle påbörjas den 12:e juni och pågå till kommande årsstämma. I pressmeddelandet framgick att maximalt 1 405 700 aktier fick återköpas av totalt 175 027 886. Av dessa skulle maximalt 323 700 förvärvas för att användas i prestationsrelaterade incitamentprogram. I likhet med de flesta återköp genomfördes detta via den öppna aktiemarknaden (Nasdaq Stockholm).

Orsaken att det genomfördes var att ”säkerställa leverans av aktier och möjliggöra säkring av kostnader i Prestationsrelaterat Aktieincitamentsprogram 2013,2014 och 2015”

Detta var inte första gången som företaget valde att genomföra återköp. År 2008 hade återköp skett av maximalt 2 000 000 aktier av de då totala 165 018 878 st.

Swedish Match 2000 – 2021

Swedish Match är ett av de svenska företag med längst historia av återköp och makulering av dess aktier. Dess totala antal aktier har succesivt minskat genom åren.

ÅrAntal aktier
2000375,1 miljoner
2005305,9 miljoner
2010214,8 miljoner
2015188,9 miljoner
2018171,5 miljoner
Exempel på historiska återköp i Swedish match

Det innebär att antalet aktier i bolaget minskade med 63 procent på ca 22 år, vilket troligen är svenskt rekord i återköp av egna aktier.

Under samma tid ökade aktiekursen från ca 20 kr till ca 450 kr. Dessutom har återköpen enbart varit som ett komplement till aktieutdelning.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023