Börsnotering

Börsnotering / IPO

Börsnotering innebär att ett bolag noteras på en börs och att dess aktier därmed kan handlas offentligt. Bolaget blir publikt och tillgängligt för alla. Den främsta orsaken att ett företag väljer börsnotering är att det underlättar kapitalanskaffning – vilket kan vara en förutsättning för att kunna växa.

Börsnotering kallas även för IPO, engelska förkortningen av Initial Public Offering.

Skillnader mellan noterade och onoterade bolag

Privat / Publikt

Ett onoterat bolag är privat, dvs handeln är inte öppen för vem som helst. Dessa bolag är vanligtvis ägda av ett fåtal personer som därmed tar besluten om bolagets verksamhet. Handeln med aktier sker mellan två eller fler personer och utan att något tydligt marknadsvärde kan avgöras. De lite större bolagen kan marknadsnoteras vilket innebär att handeln kan ske via specifika plattformar. Detta är däremot inte samma sak som börsnotering.

Noterade bolag är publika dvs. handeln sker på en öppen börs. Där är alla välkomna att handla vilket innebär att aktiens snabbt får ett tydligt marknadsvärde. Eftersom det finns riktlinjer för hur fördelad aktieinnehavet måste vara kommer det finnas ett stort antal aktieägare, vilka även kan rösta på bolagsstämman om viktiga frågor och styra vilka som ska leda företaget.

Regelverk

Onoterade bolag omfattas av väldigt få lagar och regler. För utomstående kan det därmed vara svårt att sätta sig in i bolagets ekonomi, affärsidé och utveckling. Dessutom kan en, eller ett par, personer äga samtliga aktier.

Noterade bolag omfattas av börsens regelverk. Om dessa inte uppfylls kommer bolaget att varnas och till sist utestängas från börsen. Bland dessa regelverk finns transparens gällande ekonomisk utveckling samt krav på exempelvis antal aktieägare.

Börsnotering innebär

I korthet innebär börsnotering att ett bolag går från att vara privat till publikt. Detta genom att listas på någon av de nationella börserna.

För investerare innebär det att det blir betydligt enklare att nå information om företaget och investera i dess aktier. För bolaget handlar det framförallt om att få tillgång till kapital. Detta både genom försäljning av aktier, nyemission samt genom att företaget betydligt lättare kan låna pengar när de är börsnoterade.

Hur går börsnotering till?

Hur en börsnotering går till beror delvis på vilken lista som bolaget ska noteras på. Men förenklat kan processen förklaras med följande steg:

1. Uppfylla grundläggande krav

För att en börsnotering ska kunna genomföras krävs att bolaget uppfyller vissa kriterier. Första steget är därmed ofta att bolagets egna revisorer genomför en ”pre audit” vilket innebär att de granskar bolaget och påpekar vad som behöver ändras så att det uppfyller börsens krav.

(Källa: Nordnet ”Vad är en IPO?”

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

2. Granskas av börsrevisor

Företag som vill börsnoteras granskas alltid av en börsrevisor (utsedd av NASDAQ Stockholm). Revisorn ska exempelvis kontrollera företagets ekonomiska förutsättningar, om det förväntas kunna uppfylla de grundläggande kraven för att finnas på börsen samt om styrelse/ledning har kompetensen som krävs för att driva ett börsbolag.

Undersökningen används sedan som underlag när NASDAQ Stockholms bolagskommitté avgör om företaget får börsnoteras eller inte.

Även en due diligence genomförs  av en legal rådgivare (ofta advokat). Granskningen gäller exempelvis skattesituation och eventuella legala risker.

3. Prospekt upprättas

Ett prospekt är en handling som gör det enklare för investerare att förstå företagets affärsidé, ekonomi och marknad. Detta måste godkännas av Finansinspektionen innan den kan användas för att sprida information om börsnoteringen.

4. Värdering och Prissättning

Bolaget ska nu värderas och vid eventuell nyemission sätts även priset per aktie för emissionen. Priset kan antingen vara fast eller inom ett specifikt intervall (Book Building)

5. Försäljning och tilldelning

Antingen kan ägarna välja att sälja av delar av sitt innehav eller så kan nyemission genomföras. På detta sätt nås nya aktieägare i samband med noteringen. De som är intresserade får anmäla sitt intresse och utifrån intresset tilldelas aktierna till de nya aktieägarna. Dessa fördelas då automatiskt till investerarens konto vid notering.

Investera i en börsnotering

  • Information om när notering sker

Eftersom en börsnotering framförallt handlar om kapitalanskaffning är det viktigt för bolagen att nå ut med information om noteringen. Är du intresserad av att investera i börsnoteringar kan nyheter kring nya bolag på börsen nås exempelvis via nyhetsbrev (Avanza, Nordet) och börsforum. Relativt ofta sker även marknadsföring i exempelvis Privata Affärer.

(Det är inte alltid en börsnotering sker hos både Avanza och Nordnet så det kan vara värt att bevaka även på Nordnet.se.)

  • Bli kund hos mäklare

Första steget för att bli kund hos en nätmäklare eller bank.

  • Anmälan för intresse

Förutsatt att bolaget säljer av aktier, eller genomför emission, ges möjligheten att köpa dessa vid börsintroduktionen. Detta sker genom att anmäla sitt intresse till det emissionsinstitut som genomför själva introduktionen. Anmälan kan skickas in via en pappersblankett men enklast är att genomföra ansöka direkt från den bank där du sedan vill ha aktierna. Detta via bankens sida för börsnoteringar.

Hur lång tid som anmälan för intresse pågår kan variera – men en vanlig tidsperiod är 14 dagar.

Viktigt – Se till att ha tillräckligt med likvida medel på anmält konto. Vid tilldelning dras då beloppet direkt från kontot.

  • Tilldelning

De aktier som tilldelats, och betalats, kommer finnas tillgängliga på anmält konto på första handelsdagen. Därefter sker handeln på samma sätt som med resterande aktier.

Hur många aktier som tilldelas beror på intresse. Blir aktierna bokade till över 100 % (övertecknat) kommer fördelning att genomföras utifrån förutbestämd tilldelningsprocess.

När en IPO är het brukar man oftast får väldigt liten eller ingen tilldelning alls som småsparare.

Tips – Du kan öppna konton hos flera olika nätmäklare/banker och anmäla intresse på allihop för att få en större total tilldelning.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Kommer aktien öka i värde?

Att investera i en börsnotering är i teorin samma sak som att investera i redan börsnoterade aktier. Det bör ske om du anser att bolaget är undervärderat och därmed har potential att öka i värde över tid.

Ett resonemang för att köpa in sig i börsnoteringar är att ”vara med från början”. Det är delvis rätt utifrån att bolaget får helt nya förutsättningar att växa om de finns på börsen. Men i grunden handlar det ändå om affärsidé, utveckling och inte minst hur det nya kapitalet används.    

Fördelar & Nackdelar

För bolaget

+ Kapitalanskaffning

Genom att delar av aktierna säljs, eller att emission genomförs, får bolaget kapital. Dessutom kan de lättare får lån. Ett större kapital kan vara nyckeln till expansion.

+ Underlättar handeln

Efter en börsnotering kommer handeln med företagets aktier bli betydligt lättare. Därmed skapas ett större intresse, anställda kan lätt köpa in sig i företaget och ett tydligare marknadsvärde skapas. Det betyder även att nuvarande ägare lättare kan sälja av delar av sitt innehav på en öppen marknad.

+ Kvalité och konkurrens

Ett börsnoterat bolag behöver följa en rad regler, exempelvis transparens kring ägande, information och ekonomisk utveckling. Det i sin tur ger en större trovärdighet (kvalité) för bolaget. Det är en, av flera, vägar för att stärka ett varumärke.

Kraven

Tid och pengar behöver läggas på att uppfylla de krav som finns på börsnoterade bolag. Det innebär även att ledningen inte alltid kan genomföra de åtgärder som önskas. Det finns exempel på bolag som valt att lämna börsen av just denna anledning.

Kontroll på aktiefördelningen

Alla kan investera i ett börsnoterat bolag – även konkurrenterna. När ett bolag är publikt är det inte längre möjligt att ha kontroll på vilka som köper/äger bolagets aktier.

För dig som investerare

+ ISK & Kapitalförsäkring

Onoterade aktier kan inte hållas inom ett ISK. Det är därmed en fördel för nuvarande investerare att bolaget börsnoteras vilket möjliggör handel inom ISK och kapitalförsäkring.

+ ”Vara med i början”

I och med att en börsnotering i regel innebär en stor kapitalanskaffning för bolaget ges tydliga möjligheter till utveckling och expansion. Det är fortfarande samma bolag – men förutsättningarna har ändrats betydligt. Att investera tidigt kan innebära mycket stor avkastning. Men med större chans kommer även större risk.

Kan vara värt att vänta

Bolagets aktier säljs, vid en börsnotering, till en förutbestämd nivå. Det är alltså inte den öppna marknaden som sätter priset. Det sker däremot efter att börsnoteringen är klar och handel sker över börsen. Det finns exempel på aktier (se exempelvis Telia och Facebook) som fallit kraftigt några dagar efter noteringen. Marknaden ansåg alltså att priset var för högt från början.

Börsnoteringar när börsen är het…

När börsen är högt värderad är det generellt fler bolag som väljer att börsnoteras. Det kan bero på att de förväntas kunna få in ett betydligt större kapital än vid en lågkonjunktur. Vissa anser därmed att ett stort antal börsnoteringar bör ses som en varning för en överhettad börs – vilket i sin tur innebär att dessa bolags aktier inom en snar framtid kan tappa i värde.

Du får bara stor tilldelning när noteringen inte är så het

Om en IPO är het kommer du inte att få hög tilldelning men aktien kommer sannolikt att stiga i pris direkt efter noteringen. Om den inte är het kommer du att få stor tilldelning och aktien lär sjunka i pris efter noteringen.

Detta innebär att du kommer få mycket aktier i de dåliga noteringarna och väldigt få eller inga aktier i de bra. Det blir således en dålig risk/reward att teckna sig på en massa noteringar i spekulationssyfte om man inte är väldigt duktig på att välja ut rätt bolag att teckna i.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023