Top-down och Bottom-up analys

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Top-down & bottom-up analys

Både Top-Down- och Bottom-up analys används för att värdera företag inför investeringar i aktier. Skillnaden är i vilken ände man påbörjar analysen.

Top-Down utgår från ett makroekonomiskt perspektiv och utgår från cykler, konjunkturer och stora ekonomiska förändringar. När man analyserat makro går man sedan ner på bolagsnivå i analysen.

Bottom-Up utgår istället för de enskilda företagen, dess verksamhet och förväntad ekonomisk utveckling. När man analyserat enskilda bolag går man sedan vidare för att analysera trender ur ett makroperspektiv.

Begreppen Top-Down och Bottom-Up kan även förekomma inom andra finansiella områden. I denna artikel läggs däremot enbart fokus på aktievärdering.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Top-Down

Top-Down – Utgår från makroperspektiv och går mot mikroperspektiv

Analysen utgår från ett flertal makroekonomiska faktorer och investering sker utifrån exemelvis marknadscykler. Det är stora ekonomiska förändringar i världen/landet som främst ligger till grund för de analyser som sker.

Vad händer i världen, hur påverkar det branschen och hur påverkar det företaget?

Vid analys är det viktig att skapa sig en helhetsbild över den ekonomiska utvecklingen då det i grunden är vad som kommer att påverka de enskilda företagens ekonomiska utveckling. Exempelvis kan följande faktorer analyseras:

  • Arbetslöshet
  • Inflation
  • BNP
  • Låg/Högkonjuktur
  • Konsumtionscykler

Strategi vid investering

 Med detta analyssätt följs cykler och stora ekonomiska förändringar i samhället varpå portföljen kan balanseras utifrån detta. Ett exempel är att följa konjunkturcyklerna och se på hur hushållens diskretionära inkomst används. Bland annat kan investeringar allt mer ske i konsumtionsvaror under lågkonjunktur.

Diskretionär inkomst – Summan efter att skatt och nödvändig konsumtion skett

Bottom-Up

Bottom-Up – Utgår från mikroperspektiv och går mot makroperspektiv

Analysen utgår från ett microperspektiv vilket bland annat kan vara enskilda faktorer för en specifik bransch eller företag. Fokus ligger därmed på företagets verksamhet i förhållande till dess bransch. Därmed söks företag som kommer ha en bättre ekonomisk utveckling än andra företag inom samma område.

Hur utvecklas företaget? Vad säger nyckeltalen? Hur ser framtiden ut för branschen?

 Vid analys kan fokus ligga på nyckelfaktorer hos företaget likväl som hos en hel bransch. Genom att se på företagets ekonomiska utveckling, och framtida förutsättningar, kan köpbeslut tas. Här tas därmed inte lika stor hänsyn till konjunktur eller cykler. Istället dras slutsatsen att det är ett värdeskapande företag som är värt att äga. Bland annat går det att se på:

  • Branschledande teknik
  • Goda ekonomiska förhållanden
  • Företag som förväntas växa

Strategi vid investering

Både Bottom-Up och Top-Down är långsiktiga strategier. Vid Bottom-Up avgör analysen att företaget har förutsättningar för god ekonomiska utveckling, även om det kan krävas en längre tidshorisont för att nå dit. Detta medan Top-Down innebär att köp sker utifrån konjunkturer, som löper över ett par år.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ena vägen utesluter inte andra

Top-Down och Bottom-Up har stora likheter – samtidigt som analysen sker spegelvänt. Genom att välja den ena analysmetoden utesluts däremot inte den andra. Skillnaden är var störst fokus läggs först.

När placeringar sker enligt Top-Down kommer primärt makrotrender ligga till grund. Men samtidigt behöver ett aktivt val ske gällande vilka företag inom en viss sektor som ska väljas. Därmed måste en mikroanalys även ske.

Detsamma gäller tvärtom. När man utgår från en Bottom-Up analys är utgångspunkten de enskilda företagen men samtidigt kommer de att påverkas av ekonomiska cykler, politiska beslut m.m.

Frågan är bara i vilken ände som analysen ska påbörjas och vad som ska väga tyngst.

Lämna en kommentar