Kapitalförsäkring (KF)

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
talförsäkring

Sparande i fonder, aktier och andra värdepapper kan ske inom ett vanligt aktie- & fondkonto (VP-konto), ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF).

Kapitalförsäkringar och ISK-konton är väldigt uppskattade, framförallt på grund av den låga schablonbeskattning som sker på innehavet. Om du äger aktier eller fonder i ett vanligt aktie- & fondkonto måste du nämligen betala 30 % i skatt på alla vinster du gör. Det slipper du i en KF och i ett ISK, där betalar du istället en liten schablonskatt varje år på hela värdet av dit konto. Så länge du når en årlig avkastning som överstiger ca 1,25 % så tjänar du på att ha dina investeringar i en KF eller ett ISK.

Kapitalförsäkring kan ses som ett ”skal” eller ”depå” som all handel sker inom för att ta del av försäkringens fördelar.

De fyra största orsakerna till att välja kapitalförsäkring istället för ISK är:

 • Du kan välja förmånstagare och villkora utbetalningen
 • Du äger ett företag och vill investera företagets kapital
 • Du vill ha löpande utbetalning exempelvis varje månad
 • Du kan använda aktielån-programmen hos Nordnet och Avanza för extra avkastning varje år

Det finns däremot även ett flertal andra skillnader mellan dessa sparformer. Läs mer under rubriken ”Skillnaden mellan ISK och kapitalförsäkring”.

Kapitaförsäkringar öppnar du kostnadsfritt hos Nordnet och Avanza.

EFN förklarar skillnader mellan ISK och KF

Så fungerar kapitalförsäkringar

1. Insättning

Insättning till försäkringen kan ske via engångsinsättning eller månadsinsättning. Detta i likhet med många andra sparformer.

2. Placering

Du väljer själv vilka fonder, aktier och andra värdepapper som försäkringen ska innefatta. Beroende på vilken slags kapitalförsäkring som väljs kan begränsningar finns för vilka värdepapper som kan handlas.

Hos Avanza kan följande värdepapper handlas inom en depåkapitalförsäkring:

Aktier, Teckningsoptioner, Tecknings-, Inlösen-, Uniträtter, Betald tecknad aktie (”BTA”) och Betald tecknad unit (”BTU”) upptagna till handel på nedan marknadsplatser.   

3. Ökad avkastning via aktielån eller belåning

Aktier inom en kapitalförsäkring kan lånas ut via aktielån till blankare. Aktiemäklaren förmedlar lånet, står för säkerheten samt delar på förtjänsten med dig. Vid långsiktigt sparande kan det därmed vara en väg att få någon extra procent i avkastning. 

Det är även möjligt att belåna aktierna inom försäkringen. På detta sätt kan en större exponering ske mot aktier utan att extra kapital behövs.

4. Skatten

Inom en kapitalförsäkring kan fonder, aktier och andra värdepapper, handlas. Dessa kan köpas, säljas och bytas utan att det uppstår någon kapitalvinstskatt/förlust. Istället för att vinsten beskattas så betalas en årlig schablonskatt på hela innehavet. En avgift som automatiskt dras från försäkringen varje kvartal – oavsett värdeutveckling.

Källskatt vid utländska aktier

Om kapitalförsäkringen innefattar utländska aktier, som ger utdelning, kommer en viss avgift för källskatt dras från kontot. Aktiemäklaren kan däremot få tillbaka hela, eller delar av, denna avgift från Skatteverket. För att kunna få tillbaka avgiften krävs det däremot att du har kvar kapitalförsäkringen hos bolaget när återbetalning sker.

Ägs utländska aktier som gett utdelning inom försäkringen bör alltså inte försäkringen stängas ner förrän detta är reglerat.

5. Uttag – Delåterköp och Helt återköp

Delåterköp

Delåterköp är uttag på delar av det kapital som finns i försäkringen. I detta fall krävs det att ett belopp lämnas kvar för kommande dragning av skatt. Däremot finns alltid en bindningstid och uttag innan denna tid kan skapa ytterligare kostnader.

Helt återköp

Kan genomföras efter en viss ”bindningstid”. Hos Avanza gäller exempelvis 12 månader. I detta fall säljs allt innehav i försäkringen varpå kapitalet tas ut och försäkringen avslutas. Bindningstiden kan vara från några månader upp till 15 år.

Löpande utbetalning

Till skillnad mot ISK kan även löpande utbetalning väljas. I detta fall anmäls hur ofta utbetalning ska ske (1,2,4 eller 12 gånger per år) samt under hur många år (1 – 20år). Det kan därmed vara ett smidigt sätt att pensionsspara eftersom utbetalningen går att få som månadsutbetalning löpande.

6. Återbetalningsskydd – Om du avlider

Alla kapitalförsäkringar har ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att 101 % av försäkringens värde betalas ut till den som ärver innehavet om du avlider.

Riskpremie

För att försäkringen ska kunna betala ut denna extra procent betalas löpande en riskkostnad. Denna kostnad är dock extremt liten.

7. Deklaration

Innehavet inom en kapitalförsäkring behöver aldrig deklareras separat. All information om innehavet, samt betalad avgift, rapporteras in av banken/aktiemäklaren till Skatteverket.

Tillägg och ytterligare försäkringsskydd

Premiebefrielse

Med detta tillägg kommer försäkringsbolaget genomföra extrainsättningar av kapital till försäkringen om du skulle bli sjukskriven under en längre tid. På detta sätt säkerställer du att sparandet fortsätter även om din egen inkomst inte tillåter denna avsättning.

Familjeskydd

Detta tillägg fungerar som ett efterlevandeskydd. Om du avlider innan en förutbestämd ålder kommer de efterlevande få en extra pension utbetalad till sig.  

Tre olika kapitalförsäkringar

Fondförsäkring

Investeringar kan ske i fonder. Värdet på försäkringen följer därmed fondernas utveckling. Ingen garanti finns för en viss avkastning eller värdeökning.

Depåförsäkring

Investeringar kan ske i aktier, fonder och övriga värdepapper. Har därmed störst flexibilitet gällande innehav. Försäkringen följer innehavets utveckling och någon garanti för viss avkastning eller värdeökning finns inte.

Traditionell försäkring

Investeringar sker av försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringen. Det är alltså de som avgör vilka värdepapper som ska ingå. Det kan exempelvis vara obligationer, aktier och fastigheter.

Ett löfte finns om en viss säkerhet (garantiränta). Med andra ord är risken mindre än med fond- eller depåförsäkring. Däremot kan försäkringsbolaget ändra denna garantiränta löpande under försäkringens löptid. Vid en ändring gäller det nya avtalet på kommande insättningar.

Garantiräntan beräknas bland annat på inbetalade avgifter, skatt, genomsnittlig dödsålder och ränta. Skulle beräkningen däremot vara fel och en större avkastning skapas kommer överskottet att delas ut till försäkringstagarna. 

Kapitalspar barn

Se nedan vid rubriken ”Spara till barn – Fördelarna”.

Kapitalspar Pension

En sparform som passar för dig som vill ha ett privat sparande speciellt anpassade till när du går i pension. Utbetalning från försäkringen sker varje månad, som en extra inkomst utöver pensionen. Oftast ingår här även ett skydd som innebär att kvarvarande belopp av försäkringen betalas ut till anhöriga i det fall du avlider.

I likhet med kapitalförsäkring Barn är det i grunden en kapitalförsäkring som har anpassats med olika tillägg och anpassningar som finns till dessa försäkringar. Det är alltså inte en unik produkt – utan bara en anpassad kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring för företag

Eftersom ISK enbart kan utnyttjas av privatpersoner är kapitalförsäkring det bästa alternativet för företagare som vill placera kapital inom företagets ägo. Att göra detta skapar lägre skatt än om kapitalet först tas ut som lön eller utdelning och sedan placeras som ett privat sparande.

Det finns däremot några få skillnader mot om försäkringen hade ägts av en privatperson. Det går exempelvis inte att välja förmånstagare.  

Hela värdet bokförs som en tillgång en gång per år. Värdet visas på det värdebesked som ges av försäkringsgivaren.

Direktpension via företag

Direktpension är en slags kapitalförsäkring som kan erbjudas av företagare som en ersättning eller ett komplement till tjänstepensionen till de anställda.

Företaget skriver i detta fall en direktpensionsutfästelse. Företaget öppnar en kapitalförsäkring som den anställde får placeringsrätt till. Det är därmed den anställde som väljer hur kapitalet ska placeras. Försäkringen används även som pant/säkerhet så att avtalet med säkerhet kommer att kunna uppfyllas.

kapitalförsäkring för pensionsspar

(Bildkälla: Avanza.se)

Spara till barn – Fördelar mot ISK

Vid de flesta sparformer, till barn, får barnen tillgång till kapitalet när barnet blir 18 år. Med kapitalförsäkring skapas mer flexibla alternativ.

Du tecknar försäkringen i ditt namn och väljer barnet som förmånstagare vilket innebär att det är barnet som får ta över hela innehavet vid vissa förutbestämda tillfällen. Eftersom du har full kontroll över försäkringen kan du avgöra vid vilken ålder som utbetalning ska ske och om detta ska ske i delar över en längre tidsperiod.

Det går även att ange att kapitalförsäkringen ska vara barnets enskilda egendom vilket därmed knyter kapitalet än hårdare till barnet. Skulle barnet vara vuxen och skilja sig kommer alltså inte försäkringen att vara gemensam egendom som ska delas mellan parterna.

Ytterligare än fördel är att det går att villkora utbetalningen, exempelvis att summan enbart får gå till bostadsköp.

Även utifrån ett rättviseperspektiv vid arv är kapitalförsäkring ett bra val. Försäkringen kan användas för sparandet till flera barn varpå dessa anmäls som förmånstagare. När pengarna sedan ska betalas ut kommer detta ske med exakt samma summa till varje barn. Denna automatiska fördelning går inte att skapa med ISK.

Skillnaden mellan ISK och kapitalförsäkring

 • Även för företag

Som nämns ovan kan företag spara kapital inom en kapitalförsäkring – däremot inte inom ett ISK. Önskar en företagare att placera delar av sitt kapital i aktier eller fonder bör kapitalförsäkring vara ett självklart alternativ. Detta tack vare försäkringens fördelar gällande framförallt skatt och deklaration.

 • Vem ärver?

Med en kapitalförsäkring kan du själv välja vem, eller vilka, som ska ärva innehavet om du skulle avlida. Denna valfrihet finns inte med ett ISK då kapitalet alltid tillfaller dödsboet.

Väljs däremot inte aktivt någon förmånstagare kommer kapitalet att delas ut utifrån standardförfarande, dvs. i första hand make/maka/sambo eller registrerad partner.

 • Ingen rösträtt på bolagsstämmor

Ägs aktier inom ett ISK ges rösträtt på företagets bolagsstämma. Detta eftersom du som aktieägare är delägare i företaget. Ägs aktierna däremot inom en kapitalförsäkring ges inte denna möjlighet. Detta eftersom det är försäkringsbolaget som äger innehavet

 • Löpande utbetalningar

Med en kapitalförsäkring kan löpande utbetalningar väljas, vilket inte är möjligt inom ett ISK.

 • Investering i onoterade aktier

En fördel, som sällan nämns, med kapitalförsäkring är att investeringar kan ske i onoterade aktier, något som inte går via ISK. Detta förutsätter däremot att aktierna är okvalificerade. Det som krävs är därmed att minst 30 % av aktierna ägs av andra än de som driver bolaget (ej heller släkt). Företaget ska ha haft denna aktiefördelning i minst fem år.

Det är däremot mycket ovanligt att bankerna och aktiemäklarna erbjuder att onoterade aktier får hållas inom dess kapitalförsäkring. Dessutom kan det uppstå extrakostnad eftersom det kräver manuell hantering och värdering.

För onoterade innehav tar Nordnet ut en avgift per värdepapper, plus en rörlig årlig försäkringsavgift som står i relation till värdet.

 • Inte investera i försäkringsbolagets aktie

 Skulle Nordnet vara börsnoterat skulle du inte få köpa dess aktie inom deras kapitalförsäkring. Eftersom det är försäkringsbolaget som äger innehavet skulle detta annars innebära att Nordnet ägde sina egna aktier indirekt via ditt val av aktie.

Inom ett ISK finns inte denna begränsning eftersom det är du som juridiskt är ägaren av innehavet. ’

 • Mindre flexibelt kring flytt

Försäkringen är betydligt mindre flyttbar än vad ett ISK är.

ISK – Flytta in värdepapper från aktie- och fondkonto när som helst. Flytta ditt ISK mellan olika aktörer när som helst.

KF – Möjligheten finns enbart att sätta in och ta ut pengar. Det går inte att flytta in värdepapper eller flytta försäkringen till annan aktör.

Önskar du öppna kapitalförsäkring hos en annan aktör behöver därmed först sälja innehavet i befintliga försäkringen för att sedan ta ut likvida medel och sätta in dem på den nya.

kapitalförsäkring vs ISK och aktiekonto

Skillnaderna mellan Aktie- och fondkonto – ISK – Kapitalförsäkring. Bildkälla: Avanza.se

Läs mer om skillnader mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring här på Aktiekunskap.

Nackdelar med kapitalförsäkring

Avgifterna

Till skillnad mot ISK tar många banker en årlig fast avgift samt en procentuell årsavgift för deras kapitalförsäkring. Detta är däremot inget som exempelvis Avanza tar ut. 

Bindningstid

Det finns kapitalförsäkringar med bindningstid på 15 år. Uttag innan denna tid innebär att en viss kostnad uppstår. Detta finns inte på ISK.

Flyttmöjlighet

Det går inte att flytta in/ut värdepapper till/från en kapitalförsäkring. Inte heller byta till annan aktör.

(Schablonskatten)

Även när kapitalet minskar i värde behöver skatt betalas. Detta i likhet med ett ISK. På grund av schablonskatten kan därmed inte heller förluster användas för att kvittas mot vinster.

Jämföra kapitalförsäkringar

I likhet med många andra tjänster och produkter inom sparande har Avanza och Nordnet flera fördelar mot storbankerna gällande upplägg på deras kapitalförsäkring. Som visas nedan finns nämligen flera olika avgifter som bankerna tar ut – utöver schablonskatten. Avgifter som inte finns hos Avanza.

Årlig försäkringspremie – Procentuell avgift på hela kapitalet.

Fast årlig avgift – En fast avgift som betalas oavsett värde på försäkringen eller utveckling

Återköpsavgift – Avgift som tas ut om uttag sker innan bindningstiden är slut.

Uttag tillåtet år ett – Om det är tillåtet kan det finnas krav på ett belopp som måste sitta kvar året ut.

Antal fonder och fondavgift – Hur många fonder som går att välja på inom försäkringen. Sök efter aktör med många fonder och låg förvaltningsavgift på fonderna.

Premieavgift – Avgift som betalas vid insättning till försäkringen.

Riskpremie – Avgift för att täcka återbetalningsskyddet. Se steg 7 ”Återbetalningsskydd – Om du avlider”.

Handel med värdepapper – Om det gå ratt handla med andra värdepapper än fonder.

Insättningsgräns – Lägsta belopp som får sättas in vid engångsinsättning eller månadssparande.

Courtage – Kostnad vid handel i aktier och värdepapper. Ej fonder.

Lämna en kommentar