Goodwill

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Goodwill

Goodwill uppkommer vid företagsförvärv eller fusion då köpeskillingen är större än det uppköpta företagets bokförda tillgångar. Skillnaden mellan värdet på de bokförda tillgångarna och köpeskillingen skall redovisas i balansräkningen och förväntas spegla värdet av exempelvis varumärke, kunskap och kompetens hos personalen och så vidare. Med andra ord värden som inte syns i ekonomisk redovisning.

Företag som har redovisad goodwill behöver årligen genomföra en omvärdering av dess värde. Om det minskat i värde måste en nedskrivning ske i balansräkningen

Exempel:
Företag A köper upp företag B vid ett tillfälle då B har tillgångar till ett bokfört värde på 200 miljoner. Företag A betalar 225 miljoner för detta förvärv vilket betyder att 25 miljoner är goodwill och därmed ska redovisas som detta i balansräkningen.

Goodwill i korthet

  • Uppstår vid förvärv eller fusion
  • Utgörs av köpeskillingen minus nettovärdet av bokförda tillgångar
  • Bokförs i balansräkningen
  • Ska omvärderas årligen och ev. resultera i nedskrivning
  • Svårt att skilja mellan förvärvad goodwill och uppbyggd goodwill

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Goodwill uppstår vid företagsförvärv

Goodwill uppstår i företagets balansräkning vid ett förvärv. Förutsatt att köparen betalat ett högre pris än uppköpta företagets nettovärde bokförs resterande summa som goodwill. Det uppköpande företaget har därmed betalat för kompetens, starkt varumärke, gott rykte, kundbas osv. Värden som inte på något annat sätt framgår varken i balans – eller resultaträkningen.

Goodwill = Köpeskillingen – Företagets bokförda värde

En goodwillpost måste däremot inte uppstå av enbart fördelar så som varumärke och rykte. Det kan exempelvis även uppstå om säljaren betalat ett ”för högt” pris.

Goodwill klassas som en immateriell tillgång och bokförs i balansräkningen.  Det finns däremot en tydlig skillnad mot andra tillgångar inom denna kategori vilket gör att den egentligen är en oidentifierbar immateriell tillgång.

Exempel på extrem goodwill

I artikeln ”Missbruk av goodwill en fråga för revisorerna” (Aktiespararna 2007) beskrivs hur Gunnebo kunde få en redovisad goodwill på ett belopp större än dess egna kapital. Efter att ha köpt upp en rad mindre företag hade Gunnebo en goodwill på 1056 miljoner vid årsskiftet 2006/2007. Samtidigt var det egna kapitalet på 1044 miljoner.

Ett stort eget kapital kanske såg positivt ut men de som granskade redovisningen såg att det enbart var goodwill som höll uppe denna siffra.

Enligt Aktiespararna borde Gunnebo skrivit ner goodwill – något som företaget ansåg att de inte behövde. I artikeln påpekas även att den goodwill som fanns till stor del berodde på de effektiviseringar som genomfördes efter förvärvet. Men detta är då upparbetad goodwill och inte förvärvad.

Exemplet visar med tydlighet att det både kan finnas väldigt olika åsikter om värdering samt om nedskrivning behöver ske eller inte. Det är även omöjligt att skilja på upparbetad och förvärvad goodwill.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Nedskrivning – inte avskrivning

Fram till 2005 hade företag möjlighet att avskriva goodwill till sin helhet. Detta skapade därmed vissa skattefördelar. Nu ska istället värdet skrivas ned och hur mycket nedskrivning som ska ske beror på kvarvarande värde. Detta utifrån IFRS (International Financial Reporting Standards) som alla noterade företag inom EU måste följa.

Värderingen ska ske utifrån marknadsvärde (verkligt värde). Nedskrivning påverkas därmed av hur värdet förändras över tid och är inte helt lätt att avgöra. Det finns mycket sällan någon specifik marknad att jämföra värdet mot samtidigt som det är svårt att mäta ett företags goodwill.

Värdering sker med hjälp av ett ”nedskrivningstest” (impairment test). Detta test avgör om värdet kvarstått sedan förra årets test eller om nedskrivning ska ske. Det är däremot enbart nedskrivning som kan ske – aldrig en uppvärdering. Skulle testet påvisa att företagets goodwill är högre än tidigare sker alltså ingen nedskrivning.  

”Nedskrivningsbehovet testas genom att man jämför det redovisade värdet av den förvärvade goodwillen med dess återvinningsvärde. Detta innebär att det högsta av goodwillens försäljningsvärde och nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden ska jämföras med det redovisade värdet av goodwillen.” / Aktiespararna.se

Oavsett om nedskrivning sker eller inte så måsta företaget lämna tydlig information kring hur värderingen är genomförd så att exempelvis aktieägare ska kunna avgöra om företagets goodwill är rätt värderad eller exempelvis för högt värderad.

Svårt att skilja mellan förvärvad och upparbetad goodwill

Värdering av aktuell goodwill är svår att genomföra. Dessutom blir det än mer komplicerat utifrån att företaget ofta även har upparbetad goodwill som kan ändras över tid. Det är däremot nästan omöjligt att skilja på dessa när en värdering ska ske inför eventuell nedskrivning.

Skillnad på nedskrivning och avskrivning

Nedskrivning

Nedskrivning minskar företagets redovisade värde på tillgångar inom balansräkningen. Dessa sker oregelbundet och ibland oförutsett. En nedskrivning av exempelvis goodwill ses generellt som negativt. Av någon anledning anser företaget att värdet minskat på denna immateriella tillgång.

Från 2005 får enbart nedskrivning användas på goodwillposter.

Avskrivning

Avskrivningar minskar företagets redovisade värde på tillgångar inom balansräkningen. Dessa sker regelbundet efter en avskrivningsplan. Ofta med samma belopp årligen. Avskrivningar är snarare positiva än negativa då detta gör ett en större kostnad kan skrivas av under flera år. Därmed påverkas inte resultatet lika tydligt under inköpsåret.

Fram till 2005 användes avskrivning på goodwillposter.

Lämna en kommentar