Goodwill

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
goodwill
Goodwill

Goodwill uppkommer vid företagsförvärv eller fusion då köpeskillingen är större än det uppköpta företagets bokförda tillgångar. Skillnaden mellan värdet på de bokförda tillgångarna och köpeskillingen skall redovisas i balansräkningen och förväntas spegla värdet av exempelvis varumärke, kunskap och kompetens hos personalen och så vidare. Med andra ord värden som inte syns i ekonomisk redovisning.

Företag som har redovisad goodwill behöver årligen genomföra en omvärdering av dess värde. Om det minskat i värde måste en nedskrivning ske i balansräkningen

Exempel:
Företag A köper upp företag B vid ett tillfälle då B har tillgångar till ett bokfört värde på 200 miljoner. Företag A betalar 225 miljoner för detta förvärv vilket betyder att 25 miljoner är goodwill och därmed ska redovisas som detta i balansräkningen.

Goodwill i korthet

 • Uppstår vid förvärv eller fusion
 • Utgörs av köpeskillingen minus nettovärdet av bokförda tillgångar
 • Bokförs i balansräkningen
 • Ska omvärderas årligen och ev. resultera i nedskrivning
 • Svårt att skilja mellan förvärvad goodwill och uppbyggd goodwill

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Goodwill uppstår vid företagsförvärv

Goodwill uppstår i företagets balansräkning vid ett förvärv. Förutsatt att köparen betalat ett högre pris än uppköpta företagets nettovärde bokförs resterande summa som goodwill. Det uppköpande företaget har därmed betalat för kompetens, starkt varumärke, gott rykte, kundbas osv. Värden som inte på något annat sätt framgår varken i balans – eller resultaträkningen.

Goodwill = Köpeskillingen – Företagets bokförda värde

En goodwillpost måste däremot inte uppstå av enbart fördelar så som varumärke och rykte. Det kan exempelvis även uppstå om säljaren betalat ett ”för högt” pris.

Goodwill klassas som en immateriell tillgång och bokförs i balansräkningen.  Det finns däremot en tydlig skillnad mot andra tillgångar inom denna kategori vilket gör att den egentligen är en oidentifierbar immateriell tillgång.

Exempel på extrem goodwill

I artikeln ”Missbruk av goodwill en fråga för revisorerna” (Aktiespararna 2007) beskrivs hur Gunnebo kunde få en redovisad goodwill på ett belopp större än dess egna kapital. Efter att ha köpt upp en rad mindre företag hade Gunnebo en goodwill på 1056 miljoner vid årsskiftet 2006/2007. Samtidigt var det egna kapitalet på 1044 miljoner.

Ett stort eget kapital kanske såg positivt ut men de som granskade redovisningen såg att det enbart var goodwill som höll uppe denna siffra.

Enligt Aktiespararna borde Gunnebo skrivit ner goodwill – något som företaget ansåg att de inte behövde. I artikeln påpekas även att den goodwill som fanns till stor del berodde på de effektiviseringar som genomfördes efter förvärvet. Men detta är då upparbetad goodwill och inte förvärvad.

Exemplet visar med tydlighet att det både kan finnas väldigt olika åsikter om värdering samt om nedskrivning behöver ske eller inte. Det är även omöjligt att skilja på upparbetad och förvärvad goodwill.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Nedskrivning – inte avskrivning

Fram till 2005 hade företag möjlighet att avskriva goodwill till sin helhet. Detta skapade därmed vissa skattefördelar. Nu ska istället värdet skrivas ned och hur mycket nedskrivning som ska ske beror på kvarvarande värde. Detta utifrån IFRS (International Financial Reporting Standards) som alla noterade företag inom EU måste följa.

Värderingen ska ske utifrån marknadsvärde (verkligt värde). Nedskrivning påverkas därmed av hur värdet förändras över tid och är inte helt lätt att avgöra. Det finns mycket sällan någon specifik marknad att jämföra värdet mot samtidigt som det är svårt att mäta ett företags goodwill.

Värdering sker med hjälp av ett ”nedskrivningstest” (impairment test). Detta test avgör om värdet kvarstått sedan förra årets test eller om nedskrivning ska ske. Det är däremot enbart nedskrivning som kan ske – aldrig en uppvärdering. Skulle testet påvisa att företagets goodwill är högre än tidigare sker alltså ingen nedskrivning.  

”Nedskrivningsbehovet testas genom att man jämför det redovisade värdet av den förvärvade goodwillen med dess återvinningsvärde. Detta innebär att det högsta av goodwillens försäljningsvärde och nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden ska jämföras med det redovisade värdet av goodwillen.” / Aktiespararna.se

Oavsett om nedskrivning sker eller inte så måsta företaget lämna tydlig information kring hur värderingen är genomförd så att exempelvis aktieägare ska kunna avgöra om företagets goodwill är rätt värderad eller exempelvis för högt värderad.

Svårt att skilja mellan förvärvad och upparbetad goodwill

Värdering av aktuell goodwill är svår att genomföra. Dessutom blir det än mer komplicerat utifrån att företaget ofta även har upparbetad goodwill som kan ändras över tid. Det är däremot nästan omöjligt att skilja på dessa när en värdering ska ske inför eventuell nedskrivning.

Skillnad på nedskrivning och avskrivning

Nedskrivning

Nedskrivning minskar företagets redovisade värde på tillgångar inom balansräkningen. Dessa sker oregelbundet och ibland oförutsett. En nedskrivning av exempelvis goodwill ses generellt som negativt. Av någon anledning anser företaget att värdet minskat på denna immateriella tillgång.

Från 2005 får enbart nedskrivning användas på goodwillposter.

Avskrivning

Avskrivningar minskar företagets redovisade värde på tillgångar inom balansräkningen. Dessa sker regelbundet efter en avskrivningsplan. Ofta med samma belopp årligen. Avskrivningar är snarare positiva än negativa då detta gör ett en större kostnad kan skrivas av under flera år. Därmed påverkas inte resultatet lika tydligt under inköpsåret.

Fram till 2005 användes avskrivning på goodwillposter.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar