Strategier/system för långsiktiga investeringar på börsen

Strategier på börsen

Att följa en strategi vid långsiktiga investeringar handlar inte om att enbart ”följa ett företags nyckeltal” och investera efter det. Statistik visar att vissa grundläggande strategier gett betydligt bättre avkastning än exempelvis OMX30-index över tid. Dessutom ger det en trygghet då investeringar sker utifrån strategin – även i oroliga börstider. Vilken strategi passar ditt intresse och din syn på investeringar?

Magic Formula

 • Av Joel Greenblatt
 • Hitta lågt värderade aktier
 • Utgå från Roc & EY

Magic Formula är formel som används för att hitta lågt värderade bolag som har hög avkastning. Grundidén kommer från den amerikanska hedgefondförvaltaren Joel Greenblatt.

Hitta lågt värderade aktier med hög avkastning

Strategin innebär att två nyckeltal används och att portföljen enbart behöver justeras en gång, eller några gånger per år. Först används RoC för att ta fram företag med hög avkastning på sitt investerade kapital. Företagen filtreras även efter EY. Därefter tas två listor fram, rangordnade efter dessa två nyckeltal.

Aktierna som ligger högt på dessa listor är köpvärda. Varje år sker en uppdatering och portföljen balanseras utifrån vilka aktier som ligger högst på listan.

RoC (Avkastning på investerat kapital) = EBIT/Investerat kapital

EY (Vinst / aktiepris) = EBIT/EV

Det finns även ett par regler som avgör hur värderingen ska ske. Bland annat måste finans och utilities/energi-aktier tas bort från analysen.

Historiskt resultat

Hade ”The Magic Formula” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 12,9 % fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

Strategin passar: Du sparar långsiktigt (minst 5 – 10 år) och vill inte lägga ner stor tid på swingtrading eller analyser. Historiskt har Magic Formula varit överlägset mot index samtidigt som det är relativt enkelt att följa strategin.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

F-score

 • Av Joseph Piotrosiki
 • Hitta starka bolag – värdeaktier
 • Utgår från 9 nyckeltal

F-score innebär att företag ges poäng inom 9 olika områden. Detta för att avgöra dess finansiella ställning och möjlighet till tillväxt. Man söker efter att investera i företag som minst har 6 poäng men helst 8 eller 9.

Hitta företag med god lönsamhet, soliditet och effektivitet

Poäng ges inom:

Lönsamhet

 1. Vinst/Totalt kapital (ROA) – 1p vid positivt
 2. Operativt kassaflöde – 1p vid positivt
 3. Förändring av ROA sedan föregående år – 1p vid högre
 4. Vinstkvalité – 1p om Operativt kassaflöde/Totalt kapital är större än ROA

Soliditet

 • Skuldsättning mot föregående år – 1 p vid lägre
 • Likviditet mot föregående år – 1 p vid högre
 • Antalet aktier – 1 p om nyemission inte genomförts

Effektivitet

 • Rörelsemarginal mot föregående år – 1p om högre
 • Omsättningshastighet mot föregående år – 1 p om högre

Historia:

Hade ”F-score” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 15,5% fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

Strategin passar: Du har en långsiktig investeringsstrategi som främst inriktar sig mot företag med stabil ekonomi och god ekonomisk utveckling. Strategin skapar en bas i portföljen där risken minimeras.

Piotroski hade som mål att skapa en strategi som var enkel att följa och som visar långsiktigt köpvärda aktier. I och med att alla nyckeltal är lättåtkomliga kan strategin enkelt användas för att kontrollera intressanta aktier.

Graham

 • Av Benjamin Graham
 • Hitta defensiva och stabila aktier
 • Utgår från 7 nyckeltal, ofta med 10 års historik

Benjamin Graham har skrivit boken ”The intelligent Investor” och det är i denna bok som strategin presenteras under ”Stock Selection for the Defensive Investor”.

Hitta defensiva aktier med långsiktig god tillväxt

Strategin innebär att företagen utvärderas utifrån 7 kriterier.  Ju fler kriterier som uppfylls desto bättre.

 1. Storlek, Omsättning på minst 5 000 Mkr eller börsvärde över 15 000 Mkr
 2. Finansiell Styrka, Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder ska vara över 2,0 alternativt Rörelsekapital/Långfristiga skulder större än 1.
 3. Intjäningsstabilitet – Företag ska ha gjort vinst minst 10 år i rad
 4. Utdelningshistorik – Företaget ska ha gett utdelning minst 10 år i rad
 5. Vinsttillväxt – Genomsnittlig tillväxt senaste 10 åren minst 30 %
 6. Måttligt P/E-tal – P/E mindre än 15
 7. Måttligt pris för Eget Kapital – P/EK mindre än 5 alternativt P/e*P/EK mindre än 22,5.

De fem första kriterierna bygger på senaste årsredovisningen.

Historia:

Hade ”Graham” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 10,3% fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

Passar dig som: Du prioriterar stabilitet och långsiktig tillväxt och vill hålla nere risknivån. Strategin ger en defensiv och stabil portfölj med företag som förväntas stå emot snabba svängningar på marknaden. Investeringar kan ske månadsvis eller årsvis. Över ett år sker inte stora förändringar på listan över företag med bäst poäng enligt Graham.

Utdelningsstrategin

 • Hitta stabila utdelningsaktier
 • Se på utdelning, lönsamhet, värdering m.m.

Utdelningsstrategin innebär att aktier väljs som har god aktieutdelning. För att hitta stabila företag som under lång tid förväntas ge utdelning används 11 olika faktorer.

Hitta stabila aktier med hög direktavkastning

En poäng ges för varje kriterie som är uppfylld. Ju fler poäng desto bättre. Kriterierna är indelade i fem kategorier.

Det handlar däremot inte enbart om att se på hög direktavkastning utan även om att hitta företag där utdelningen verkligen är ett tydligt mått på dess ekonomiska utveckling.

Utdelningskvalité

 • Historik
 • Tillväxt
 • Andel

Utspädning och Storlek

 • Ökas antalet aktier?
 • Börsvärdet

Kassaflöde

 • Fritt kassaflödes marginal
 • Operativ kassaflödes marginal

Lönsamhet

 • Vinstmarginal
 • Avkastning på total kapital

Värdering

 • Direktavkastning
 • P/E-tal

Historia:

Hade ”Utdelningsstrategin” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 8,1% fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

(Bild från Börsdata.se – Utdelningar är ej återinvesterade. Vid återinvestering är medelavkastningen 10,9 % per år)

Passar dig som: En strategi som passar dig som önskar investera i stabila aktier som ger direktavkastning. En avkastning som även blir en slags hedge vid börsnedgångar, eftersom direktavkastningen då ökar i procent av innehavet. Det ger även ett regelbundet kassaflöde.

Utdelningsstrategin är enkel och tydlig att följa. Många ekonomitidningar presenterar även ”högavkastande aktier” minst en gång per år.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Net-Nets

 • Av Benjamin Graham
 • Se på aktiens värde i förhållande till tillgångar/aktie
 • Utgå från omsättnings- och anläggningstillgångar, skulder och aktiekurs

Net-Nets är en strategi för att hitta lågt värderade aktier i förhållande till företagets totala anläggnings- och omsättningstillgångar. Skulle ett företag med nyckeltal under 100 %, enligt Net-Nets, likvideras skulle detta innebära att aktieägarna får större summa än aktiens marknadsvärde.

Hitta aktier som handlas till ett pris lägre än NCAV

Net-Nets räknas ut enligt följande:

 1. Summera Omsättningstillgångar och Anläggningstillgångar
 2. Dra bort totala skulder
 3. Summan divideras med antal aktier (Tillgångar / Aktie)
 4. Summan delas med aktuell aktiekurs

Nu presenteras bolagets omsättnings- och anläggningstillgångar per aktie i förhållande till dagens aktiekurs. Ligger värdet under 100 % är alltså aktien värderad under företagets totala tillgångar. Är värdet över 100 % är aktien värderad över detta. 

Det strategin inte tar hänsyn till är risknivån. Att enbart använda Net-Nets kan alltså vara riskabelt om man inte själv är insatt i risknivån på de aktier som investering sker i. Däremot kan strategin användas tillsammans med exempelvis F-score för att skapa större stabilitet.

Historia:

Hade ”Nets-Nets” används på de 10 bästa bolagen på Large Cap varje år från 2002 hade årsavkastningen i snitt varit 12,4% fram till 2020. Det kan ställas mot OMXS30 med 4,4 % i snitt!

Passar dig: Strategin passar dig som har tålamod, investerar långsiktigt och inte agerar om portföljen underpresterar vissa år. Som diagrammet visar ovan har strategin gett lägre avkastning än index vid flera tillfällen. Detta inte minst vid börsnedgångar. Men över tid har den gett betydligt bättre avkastning än index.  

Följa insiders

 • Köp när insiders gör det
 • Enkelt att följa via listor

En investeringsstrategi är att strikt följa hur insiders agerar. Framförallt handlar det om att köpa när någon i en företagsledning köper aktier. Dessa köp måste rapporteras in och kan ses både på Finansinspektionens hemsida samt på exempelvis Avanza och Nordnet.

Många akademiska studier visar att det över tiden är en lönsam strategi att ta rygg på insiders aktieköp / Mats Larsson Swedbank

Strategin bygger på att personer som är väl insatta i företaget tar bäst beslut gällande investeringar. De har generellt mer information om företaget än vad som publiceras officiellt.

Det finns ett par faktorer som avgör hur stark köp/sälj-signal som ges vid insiderhandel:

 • Vem som köper. Är det en VD som köper är köpsignalen starkare än om det är en person utanför styrelsen. Sker liknande transaktion av flera personer samtidigt blir signalen starkare. Det kan även innebära att flera insiders, i olika bolag men samma bransch, genomför köp.
 • Transaktionens storlek. Ju större transaktion desto starkare signal
 • Bolagets storlek. Vid mindre bolag blir signalen starkare än vid större bolag. Detta utifrån att en större procent av bolagets värde omsätts i transaktionen.

Historia: Historiska data har vi inte hittat gällande utveckling av portföljer som följer insiders. Däremot visar akademiska studier att det över tid är en lönsam strategi.

Passar dig: Strategin passar dig aktivt vill köpa/sälja aktier. Swedbank anger att ”i stort sett hela effekten av insiderköp klingar av efter sex månader och ungefär hälften av den eventuella kursuppgången kommer redan inom två månader”.

Detta är en mer aktiv strategi än många andra strategier som nämns ovan. Dessutom krävs att man själv väljer inom vilka branscher eller företag som investering ska ske. Att följa denna strategi kan vara intressant och tålamodsprövande. Du kommer att genomföra köp utan att veta varför denna insidern köpt precis vid det tillfället. Därmed behöver du förlita dig på strategin – utan att alltid se bakomliggande orsak till köp, utöver att någon med god insikt i företaget köpte.

”Följ Laszio”

Laszio Szombatfalvy är en av Sveriges mer kända aktielegendarer. Vilken strategi använde han under sina aktiva år som investerare? En strategi som i snitt gav avkastning på 30 % per år enligt boken ”Världens 99 bästa investerare” – vilket gav honom en tredjeplats på listan.

I princip köpte jag inget som inte borde vara värt minst dubbelt så mycket / Szombatfalvy

Hans strategi var knappast unik och kan sägas vara en kombination av flera av ovan nämnda strategier. Han letade efter undervärderade företag som även hade låg risk. Till skillnad mot vad många rekommenderar lät han portföljen bestå av bara 5 – 6 företag. Under hela hans investeringskarriär bestod portföljen aldrig mer än 6 företag.

Han hade även stort fokus på att företagen i framtiden skulle kunna höja utdelningen. För att avgöra detta såg han på ledningen, ekonomin, börsen och hela marknaden. Ett av de nyckeltal som stod i fokus var avkastning på eget kapital där kravet var 5 – 15 % över långa räntan.

Efter att ha slutat med investeringar bestod portföljen främst av Castellum. Inte oväntat med den strategi som han haft med fokus på hög utdelning och låg risk.

Läs ett reportage om investeringskungen

Strategi utifrån aktieinriktning

Följande sex aktiestrategier presenteras av Marcus Hernhag, på hans blogg, och visar hur strategin kan utgå ifrån vilka aktier som intresse finns för.

 • Investmentsbolag

Investmentsbolag är ett billigare sätt att få aktiv förvaltning än med en fond. Bolaget äger ett flertal aktier inom deras investeringsstrategi. En bra och enkel bas i portföljen för den som inte vill sätta sig in i analyser och utvärdera nyckeltal inför köp. Här är det främst substansrabatten som är viktig att kontrollera samt inom vilka branscher som bolaget genomför investeringar.

 • Utdelningsaktier

Se Utdelningsstrategin ovan.

 • Värdeaktier

Värdeaktier är aktier som är undervärderade utifrån specifika nyckeltal. Se exempelvis strategin Net-Nets ovan som har fokus på aktiens pris i förhållande till anläggnings- och omsättningstillgångar per aktie.

 • Tillväxtaktier

Tillväxtaktier är högre risk/chans än värdeaktier och utdelningsaktier. Detta utifrån att tillväxtaktierna förväntas öka i värde med tid och då eventuellt ge utdelning. Ytterligheten är ”Förhoppningsbolag” som varken har vinst eller utdelning men förväntas få detta i framtiden.

 • Småbolagsaktier

Småbolagsaktier är tryggare än tillväxtaktier men har högre risk/chans än exempelvis värdeaktier. Detta utifrån att bolagen har större möjligheter att växa.

 • Teknisk analys

Teknisk analys handlar om att se trender i kursen och på marknaden för att därmed hitta aktier som förväntas utvecklas positivt. Analysen används främst vid daytrading och swingtrading och betydligt mindre vid långsiktig investering.

Allmänna råd

 • Bestäm strategi – och håll dig till den

Att bestämma sig för en strategi kan vara svårt – att hålla sig till den kan vara ännu svårare. Detta inte minst på en turbulent marknad. Bestäm dig för en strategi och även hur lång tid som den ska följas, oavsett hur börsen utvecklas.

Tillfälliga svackor på börsen ska inte ändra på dina strategiska penseldrag om du bara gjort läxan från början./ Marcus Hernhag, Privata Affärer

 • Se på strategins historia via Börsdata.se

Börsdata.se visar historisk avkastning för flera av de ovan nämnda strategierna. Välj själv intervall, om utdelningen ska återinvesteras osv. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning – men kan ge en indikation på vad som kan förväntas.

 • Välj strategi utifrån mål

Vad är målet med sparandet? Är det pensionssparande som inte ska röras på 50 år eller ett sparande till en ny segelbåt om 5 – 10 år? Tidshorisonten är tydligt avgörande för hur stor risk som kan tas med sparandet.

 • Välj strategi efter intresse

Som visas ovan har de olika investeringsstrategierna mycket olika genomsnittlig årlig avkastning. Att däremot enbart titta på avkastningen kan vara fel väg att gå. Det krävs även att man har intresse för att göra den analys som krävs för att följa strategin över en längre tid. För de som inte har intresse för aktiemarknaden kanske en bred svensk aktiefond kan vara ett bättre alternativ – eller att enbart investera i investmentsbolag.

”En individuell sparare ska agera konsistent som en investerare och inte som en spekulant.”/ Benjamin Graham

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023