Kinafonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Kinafonder

Kinafonder är aktiefonder som investerar i företag i Kina alternativt i företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Kina, Taiwan, Hongkong eller Macao. 

Investeringar i kinafonder kännetecknas av hög risk och historiskt hög avkastning. Samtidigt är det en marknad som svenska investerare generellt har låg exponering mot. Investering kan därmed både ske för att skapa en bredare diversifiering i investeringsportföljen samt för att nå exponering mot den asiatiska tillväxtmarknaden.

Du kan få en fantastisk avkastning och jag kan känna frustration att folk missar tåget och majoriteten kommer förstå det först när den stora uppgången har skett. / Juliana Hansveden i intervju till SvD (2021)

Kina som marknad

Kina, som marknad, skiljer sig på flera punkter mot exempelvis den europeiska marknaden. Detta både gällande storlek, politisk inriktning, regleringar och tillväxt. Det kan exempelvis ses i den risknivå som kinafonder har. Av de 35 listade kinafonderna hos Avanza har de flesta en risknivå på minst 6/7. Det är en marknad med hög risk – men även historiskt hög avkastning.  

Hårt reglerad

Den kinesiska marknaden kännetecknas av återkommande regleringar av olika branscher. Detta på en detaljnivå som inte ses i samma utsträckning inom exempelvis Europa. Ett exempel är att myndigheterna, år 2021, förbjöd alla under 18 år att spela onlinespel på vardagar. En reglering som självklart slog hårt mot gamingindustrin och påverkade dess aktier negativt. Under 2021 förbjöds även privat läxhjälp, handel med kryptovalutor och att ”allt för feminina” män skulle få synas i TV. När privat läxhjälp förbjöds föll vissa av dessa bolag med över 90 % på börsen.

Dessa exempel visar hur detaljstyrd marknaden till viss del är och hur därmed enskilda branschen kraftigt kan påverkas. Samtidigt efterlevs inte alltid dessa detaljförbud fullt ut.

”Kortsiktigt ser jag politisk risk i mycket och det ger en högre riskpremie för kinesiska aktier” / Jens Barnevik (Swedbank) i intervju till Privata Affärer 10:2021)

Risk för handelskonflikter

Historiskt sett har Kina haft ett par handelskonflikter med USA. Detta exempelvis under Donald Trumps tid som president. Med tullar och importstopp minskas handeln vilket kan påverka vissa företags ekonomiska tillväxt. Dessa spänningar lugnade sig något efter att Biden blev president. Mindre konflikter skapar stabilitet och en förutsägbarhet som gynnar marknaden.

 Även om spänningarna kommer att fortsätta finnas då Kina är på väg att ta över som världens största ekonomi har Biden hanterat situationen på ett annat sätt. För en investerare blir situationen nu mera förutsägbar./Juliana Hansveden (Nordea) i intervju till Svd.

Hög förvaltningsavgift

I jämförelse med svenska fonder samt globala indexfonder har kinafonder betydligt högre förvaltningsavgift. Skillnaden är däremot mycket stor. I en jämförelse av fonderna totala avgift, år 2021, var Fidelity China RMB billigast med en totalavgift på 1,09 %. Dyrast var Amundi Fds China Equity A USD med 3,91 % (Enligt Avanza).

Världens näst största ekonomi

USA har världens största ekonomi och därefter kommer Kina. Mätt i BNP dominerar dessa länder kraftigt den internationella ekonomin. Som visas i grafen nedan kommer Japan på tredjeplats, men långt bakom de två giganterna.

Trots detta har svenska investerare mycket liten exponering mot Kina. Detta med enbart 5 % av investerat kapital mot Asien och någon enstaka procent specifikt mot Kina. Även gällande fördelningen i flera globala aktiefonder har Kina betydligt lägre andel än dess andel av världsmarknaden. Att investera en viss del av portföljen i kinafonder innebär därmed både en diversifiering samt en exponering mot världens näst största ekonomi. 

BNP biljoner USD Kina
(Världens största ekonomier 2019 och 2020. Bildkälla: IG.com)

Svårt med klimatmål och kontroll

En negativ aspekt med kinafonder är svårigheten att investera klimatsmart och etiskt. Det är två faktorer som blir allt viktigare, inte minst för den yngre generationen. Ett exempel är att utsläppen från Kina fortfarande ökar samtidigt som de minskas från USA och EU. De som enbart vill investera i fonder som tar tydlig etisk, social och/eller miljömässig ställning bör istället välja fonder mot inriktning mot den europeiska eller amerikanska marknaden. Där är utbudet större med fonder som har denna inriktning.  

Kina fonder ESG

(Bildkälla: Dagensps.se)

”Undvik statliga bolag”

I en analys över Kinas tillväxtpotential anger Burenstam & Partners att investeringar i Kina inte bör ske via ETF:er. Detta utifrån att dessa investerar primärt i index och att dessa index till stor del består av statliga bolag. Bolag som inte drivs primärt av vinstsyfte utan även styrs av andra mål.

Styrs av femårsplaner

Ännu en faktor som påverkar den ekonomiska utvecklingen i landet är Kinas femårsplaner. Det är planer som landet skapar och utgår ifrån för att nå den ekonomiska utveckling som önskas. Bland annat framgår vilka sektorer som de önskar extra stor utveckling inom. Fram till 2035 är målet att fördubbla landets BNP och ha extra fokus på infrastruktur, tech, modern industri, förnybar energi samt sjukvård.

Exempel på Kinafonder

Nedan presenteras ett urval av de ca 35 Kinafonder som finns tillgängliga hos Avanza. Detta för att påvisa de skillnader som kan förekomma mellan dessa fonder. De presenteras utan inbördes ordning.

Allianz China A Shares AT USD

Alllianz China A Shares AT USD har målet att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i A-aktier inom Kina. Upp till 20 % kan investeras i andra aktier så som B-aktier och H-aktier. Enligt fondens faktablad kan ”En betydande andel av fonden kan investeras i tillgångar på tillväxtmarknader.” Då fonden handlas i USD uppstår en valutarisk för svenska investerare.

I jämförelse med andra kinafonder, hos Avanza, är detta den fond som skapat bäst avkastning mellan 2016 – 2021.

Läs mer om Allianz China A Shares AT USD hos Avanza

Nordea Kinafond

Nordea Kinafond är en matarfond. Det innebär att minst 95 % av fondens kapital är investerat i en annan fond – i detta fall Nordea 1 Chinese Equity Fund som är belägen i Luxemburg. Med denna lösning ges svenska investerare möjlighet att investera i denna fond, som annars inte nås från Sverige.

Läs mer om Nordea Kina fond hos Avanza

BGF China A2

BFF China A2 förvaltas av en av världens största fondförvaltare, Black Rock. Fonden investerar minst 70 % av tillgångarna i företag antingen inom Kina eller som har sin huvudsakliga verksamhet i landet. Det innebär exempelvis att en viss procent av investeringarna kan ske i Hongkong eller Taiwan. Fonden handlas i USD.

Läs mer om BGF China 2 hos Avanza

Danske Invest China A

Danske Invest China A investerar minst två tredjedelar av kapitalet i företag som är hemmahörande i Kina eller har sin huvudsakliga verksamhet i Kina, Hongkong eller Macao. Investeringar kan ske i kinesiska A-aktier. Fonden handlas i SEK.

Läs mer om Danske Invest China A hos Avanza

Bästa kinafonden…

Bästa fonden i sektorn

År 2021 var fonden Allianz China A Shares AT USD bäst på:

  • Högst avkastning 2016 – 2021

Mellan 2016 och 2021 gav fonden ca 160 % i avkastning. Det var överlägset bäst i jämförelse mot andra kinafonder hos Avanza. På andraplats kom JPM China A-Share med en avkastning på ca 130 %. Det var enbart 5 av 35 fonder som hade över 100 % i avkastning under denna period.

  • Högst avkastning 2018 – 2021

Även om enbart tre års avkastning mäts är Allianz China A den kinafond som gett högst avkastning.

  • Flest investerare hos Avanza

I slutet av 2021 var det ca 4800 personer som ägde fondandelar via Avanza. Det var därmed den mest populära Kinafonden med JPM China A på andraplats med ca 3700 ägare.

  • Högst betyg av Morningstar 

Allianz China A Shares AT USD hade 5/5 i betyg av Morningstar. Detta högsta betyg hade enbart 3 av de 35 jämförbara fonderna.

Däremot handlas denna fond i USD vilket gör att valutans påverkan delvis ligger bakom värdeutvecklingen i SEK.

Lämna en kommentar