Sverigefonder

Sverigefonder

Sverigefonder är aktiefonder med innehav i svenska bolag. Det som bland annat skiljer sig mellan fonderna är om de är aktivt eller passivt förvaltade (indexfonder) samt om investeringar sker i storbolag eller småbolag. Det finns även Sverigefonder där fondförvaltarna delvis får investera på övriga nordiska börser.

Sverige som marknad kännetecknas av en stor fordons- och tillverkningsindustri. Många storföretag är exportberoende vilket innebär att de tydligt påverkas av värdet på SEK i förhållande till andra valutor. Sverige kännetecknas även av ekonomisk stabilitet samt att de flesta företag är små eller medelstora.

Sverige som marknad

Nedan presenteras några punkter som kännetecknar den svenska ekonomin.

Fordon och industri

De två branscher som är störst (i börsvärde) är fordonsindustrin och tillverkningsindustrin. Därefter kommer finans. De indexfonder som exempelvis förväntas följa OMX30-index kommer därmed automatiskt ha en övervikt mot dessa branscher. Ett tydligt exempel är Avanza Zero som hade följande fördelning år 2022 och som historiskt haft liknande inriktning.

  • Industri 35 %
  • Finans 22 %
  • Teknik 11 %

De allra flesta Sverigefonder har alltså en övervikt mot industri. Detta även om de inte är indexfonder. Inom småbolagsfonder väger fortfarande ofta industri tyngst men däremot är det inte alltid lika ofta som finans kommer som näst största bransch. Exempel visas nedan:

  • Avanza Småbolag, Industri 35 %, Teknik 14 %
  • Spiltan Småbolagsfond, Industri 33 %, Teknik 26 %
  • Enter Småbolagsfond, Industri 30 %, Teknik 20 %

Påverkas av värdet på SEK

Industriföretag gynnas i regel av svag krona. Detta utifrån att de har stor export. Eftersom Industri och Teknik är två stora branscher i Sverigefonder innebär det att fonderna till stor del påverkas av värdet på SEK.  

Stabilitet

Sverige har en mycket lång historia av politisk och ekonomisk stabilitet. Det är punkter som gynnar aktiemarknaden då investerare sällan uppskattar osäkerhet. Bland annat finns en stark kultur av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och antalet stora strejker är få.

Påverkas i stor grad av andra länder

Sverige är så litet, och beroende av export, att ekonomin utvecklas i större grad av vad som händer i exempelvis USA än enstaka händelser i Sverige.

Ett tydligt exempel kan ses 2008 då finanskrisen slog extremt hårt mot ett flertal länder. Visserligen påverkade krisen även svenska banker men det var framförallt exportföretagen som påverkades genom ekonomiska problem i stora importerande länderna. I Sverige föll då BNP med ca 4 % vilket inte hade skett sedan när andra världskriget bröt ut. Samtidigt påverkades Sverige i lägre grad av finanskrisen än många europeiska länder.

En liknande utveckling kan ses under 2020 då coronapandemin lamslog ett flertal länders ekonomi. Även Sverige påverkades men medan BNP minskade 6,2 % inom EU minskade BNP i Sverige 2,8 %.

Ökad tjänstesektor

Under lång tid har tillverkningssektorn minskat i Sverige. Detta genom att produktionen flyttats till så kallade låglöneländer. Istället har tjänstesektorn ökat vilket även är en utveckling som förväntas fortsätta. Sett till BNP är det däremot fortfarande gruv- och tillverkningsindustrin som är störst.

branscher sektorer bnp svenska börsen

(Källa: SCB.se)

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Främst mycket små företag

Av de ca 1,2 miljoner företag som finns i Sverige är över 96 % mycket små företag med maximalt 10 anställda. Små- och medelstora företag (max 249 anställda) står för 99,9 % av alla företag. Svenska näringslivet består med andra ord av väldigt många, och små, företag.

Men är det istället omsättning som mäts är det en mindre mängd storbolag som dominerar. Storbolagen, som står för ca 0,1 % av alla företag i Sverige, står för 40 % av omsättningen och 1/3 av alla anställda.

Hur skiljer sig fonderna?

Indexfond eller aktivt förvaltad

Indexfonder har ett innehav som speglar ett specifikt index. På detta sätt förväntas avkastning bli enligt detta index. Fonden är därmed inte aktivt förvaltad utan investeringar sker helt utifrån hur index förändras över tid.

Det finns exempelvis indexfonder som följer ”de 30 mest omsatta aktierna på börsen” eller 200 småbolag. Vilket index som följs avgör därmed även vilka branscher som väger tyngst. Följs OMX30 är det framförallt industri och finans.

Små eller stora bolag

Investerar fonden enbart inom Large Cap, Mid Cap eller Small Cap? Generellt gäller att större bolag anses mer stabila men samtidigt är det i de mindre bolagen som större potential finns till mycket stark tillväxt.

Avgiften

Avanza Zero är den enda Sverigefonden utan förvaltningsavgift. De flesta har däremot en förvaltningsavgift på under 1,50 %. Enbart ca 10 av 100 har en avgift på över 2 %. Vid ett långsiktigt sparande är låg avgift en fördel – men samtidigt kan det övervärderas om fonden har för smal inriktning och därmed har högre risk. Läs mer om Avanza Zero längre ner.  

Geografisk inriktning

De flesta Sverigefonder investerar i bolag över hela Sverige. Vissa tillåts till och med att investera en viss procent av fondens förmögenhet på andra nordiska börser. Men det finns även de med en betydligt smalare inriktning. Ett exempel är Spiltan Aktiebolag Småland som därmed enbart investerar i bolag från Småland. Detta är däremot mycket ovanligt.

Etisk inriktning

Flera fondbolag har en etisk policy som innebär att de aldrig investerar inom vissa branscher. Ett exempel är Swedbank vars aktiefonder aldrig investerar i bolag som är verksamma inom kärnvapen, tobak, cannabis, gambling och fossila bränslen. Det finns även fonder som investerar för att följa ett hållbarhetsindex. Ett exempel är Avanza Sverige vars innehav förväntas följa Sustainability Select 70 Index.

Exempel på Sverigefonder

Näst efter global inriktning är Sverige den inriktning på aktiefonder som är vanligast hos Avanza. I början av 2022 bestod utbud av ca 100 olika fonder. Nedan presenteras ett urval av dessa. De är utvalda utifrån att de påvisar några av de största skillnaderna mellan dessa fonder.

(Alla siffror är från mars 2022)

Avanza Zero

Avanza Zero är den överlägset mest populära Sverigefonden hos Avanza. Detta med över 500 000 spararen medan ”andraplatsen” tas av Avanza Småbolag med ca 90 000.

Det bör primärt vara två faktorer som påverkar dess popularitet. För det första är det den enda aktiefonden utan förvaltningsavgift och för det andra är det en indexfond (lägre risk).

Det är däremot inte en av de tio bästa fonderna gällande avkastning oavsett om 1, 3 eller 5 år mäts bakåt från 2022. Det kan bero på att fonden har som mål att följa SIX30RX-index vilket följer de 30 största bolagen i Sverige. Det i sig skapar en övervikt mot industri och finans.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 0 % – Ägare på Avanza ca 525 000

AMF Aktiebolag Småbolag

AMF Aktiebolag Småbolag är en populär småbolagsfond hos Avanza. Investeringar sker i ”mindre och medelstora börsnoterade företag”. Upp till 25 % kan investeras på de övriga nordiska börserna. Riskspridning sker genom att investering genomförs inom flera olika branscher. De två största inriktningarna, år 2022, var Industri och Teknik med Sjukvård tätt efter.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 4/5 – Förvaltningsavgift 0,40 % – Ägare på Avanza ca 85 000

PLUS Småbolag Sverige Index

PLUS Småbolag Sverige Index är en aktieindexfond vars mål är att följa utvecklingen inom svenska småbolag. Detta genom att innehavet förväntas spegla Carnegie Small Cap Return Index, ett index som är uppbyggt av 200 bolag.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 0,40 % – Ägare på Avanza ca 25 000

Handelsbanken Sverige Tema A1

Handelsbanken Sverige Tam A1 är en aktivt förvaltad Sverigefond med inriktning mot ”välskötta företag med hållbar och långsiktig tillväxtpotential…” Det är även en av de 13 fonder med 5/5 i betyg av Morning Star vilket tyder på god avkastning i förhållande till risk. Under 2022 var största branschen Industri och därefter Finans och Teknik.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 5/5 – Förvaltningsavgift 1,00 % – Ägare på Avanza ca 54 000

Spiltan Aktiefond Småland

Spiltan Aktiefond Småland har, till skillnad mot de flesta Sverigefonder, en smal geografisk inriktning. Detta genom att investeringar sker i bolag som finns i Småland. Till stor del sker investeringar i tillväxtbolag efter analys av affärsidé, företagsledning och tillväxtpotential. Med smalare geografisk inriktning skapas även en högre risk.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 3/5 – Förvaltningsavgift 1,50 % – Ägare på Avanza ca 16 500

Enter Småbolagsfond A

Enter Småbolagsfond A var den sjätte mest populära Sverigefonden hos Avanza under våren 2022. Då hade ca 53 000 personer pengar i denna fond. En av orsakerna till dess popularitet kan vara dess fina historiska utveckling. Mäts tiden från 2022 och 3 eller 5 år bakåt har aktiefonden presterat bättre än övriga Sverigefonder. Det är även en tydlig bidragande orsak till betyget 5/5 av Morning Star.

Fonden investerar i småbolag och har en tydlig etisk inriktning vilket innebär att investeringar exempelvis inte sker i bolag inom branscher så som vapen, fossila tillgångar eller pornografi. De två största branscherna, under 2022, var Industri och Teknik. Exempel på de största innehaven var Lifco, Addnode, Musti och Vitec.

Läs mer om fonden hos Avanza

Risk 6/7 – Morningstar 5/5 – Förvaltningsavgift 1,50 % – Ägare på Avanza ca 53 500

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Bästa Sverigefonden

Vilken Sverigefond som är bäst beror till stor del på vad som mäts och prioriteras av investeraren. Är det exempelvis låg risk, god avkastning över lång tid eller tydlig etisk inriktning? Här listas de bästa Sverigefonderna utifrån ett par av dessa perspektiv. (Samtliga siffror är från mars 2022)

Bäst avkastning

Enter Småbolagsfond A har bäst avkastning under de tre respektive fem senaste åren från 2022 och bakåt. När avkastning jämförs på aktiefonder bör en tidsperiod på ett par år jämföras och inte enbart senast året.  

Bäst riskjusterad avkastning (Morning Star)

Betyget som Morning Star ger grundas på fondens riskjusterade avkastning, dvs. avkastning i förhållande till risk som fondförvaltaren tar. Exempel på Sverigefonder med 5/5 i betyg av Morning Star är:

Lägst avgift

Avanza Zero den enda Sverigefonden utan förvaltningsavgift. Överlag har indexfonder lägre avgift.

Hållbarhet

Hos Avanza är det lätt att jämföra fonder utifrån investeringarnas hållbarhetsinriktning. Inom denna kategori är det två Sverigefonder som ”sticker ut” lite extra. Det är de två fonderna med bäst hållbarhetsindikator och som får 5/5 i betyg inom sin fondkategori.

Avanza Sverige – Hållbarheten uppnås genom att investeringar följer index ”Sweden Sustainability Select 70”. Det är även en av de tio mest populära Sverigefonderna hos Avanza.

Kvartil Investmentbolag+ Calculus – Investerar i investmentbolag och bolag med liknande karaktär.

I jämförelse kan nämnas att Enter Småbolagsfond A (som har bäst historisk avkastning) uppnår ett genomsnittsbetyg i hållbarhet. Detta i likhet med Handelsbanken Sverige Tema. Bägge dessa fonder går det att läsa mer om ovan.

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023