Aktier inom energi

Aktier inom energi - olja, vindkraft, kärnkraft, solenergi

Energiaktier är aktier i bolag som producerar, distribuerar eller lagrar energi. Det kan även vara bolag som forskar och utvecklar produkter/tjänster som ingår inom dessa inriktningar.  Energin används sedan främst till värme, kyla och elektricitet.

Inom denna kategori av aktier hittas bland företag som utvecklar och driver anläggningar inom förnyelsebara energikällor, distributörer samt företag som specialiserat sig på lagringslösningar. Men här finns även olje- och gasföretagen.

Den starkaste trenden inom energi är omväxlingen som sker till förnyelsebara energikällor. Fortfarande står kol och olja för den större delen av världens energiförbrukning men med allt större fokus på alternativ bör denna sektor växa. Inte minst med tanke på hur flera länder gör det svårare och dyrare att använda fossila bränslen samtidigt som exempelvis sol- och vindkraft premieras.

Olika inriktningar mot energi

Energiaktier kan kategoriseras på flera olika sätt. I denna artikel presenteras de framförallt utifrån energikälla vilket skapar en fokusering på forskning, utveckling och producering av el.

Elbolag

I Sverige finns relativt många elbolag – däremot få som är listade på börsen. Bland de största elbolagen finns exempelvis statliga Vattenfall samt Eon, Fortum och Din El. Önskas investeringar ske i elbolag finns möjligheten via exempelvis Fortum (finskt).

Olja och gas

Olja står fortfarande för en mycket stor del av världens energiproduktion. Dessa företag kan vara aktiva inom exempelvis prospektering, exploatering och distribution av olja och gas. Eftersom detta inte utvinns i Sverige har företagen framförallt sin verksamhet i Afrika och mellanöstern.

Sett till utbud på den svenska börsen finns det däremot betydligt fler bolag inom alternativa energikällor.

Energilagring

Behovet av effektiv energilagring växer kraftigt. Två exempel är de batterier som krävs i elbilar samt anpassade batterier för att kunna lagra solenergi. Behovet växer både inom den privata sektorn, då allt fler väljer att installera solpaneler, samt industriell sektor. Inom energilagring finns både produktion av batterier (Nilar) och innovativa lösningar med lagring i salt (SaltX)

Vindkraft

Sveriges landskap passar mycket bra för vindkraft. Detta inte minst tack vare en lång kust och stora ytor med landskap utan tätbebyggda områden. Det är några av orsakerna till att vindkraften växer.

Vindkraft växer även mycket kraftigt globalt vilket har flera orsaker. Flera länder har valt att fasa ut kol och kärnkraft och därmed ökar behovet av alternativa energikällor. Dessutom har forskningen resulterat i att vindkraftverken har blivit betydligt mer kostnadseffektiva.

Solenergi

I likhet med vindkraft ökar antalet anläggningar för solenergi i Sverige. Till skillnad mot andra miljövänliga energikällor finns även möjligheten för privatpersoner att installera egna anläggningar (solceller) för att därmed producera sin egen el. Vid överskott kan resterande el säljas till anslutet elbolag.

Inom denna kategori hittas därmed både företag som säljer mindre anläggningar till privatpersoner och små företag samt de som installerar och driver stora anläggningar i Sverige eller utomlands.

En trend i Sverige är att ”solcellernas konkurrenskraft ökar och anläggningarna blir större” (Energiföretagen). Kostnaderna för dessa anläggningar har minskat med 80 % mellan 2010 och 2020 vilket gör dem mycket kostnadseffektiva. Dessutom har staten gett bidrag till privatpersoner som installerat solpaneler.

Kärnkraft

I Sverige minskas succesivt produktionen av el från kärnkraft. Internationellt går trenden däremot åt andra hållet med flera nya kärnkraftverk i exempelvis USA och Kina. Synen på energikällan är delad då vissa förbjuder kärnkraft medan andra bygger ut och ser det som ett bättre alternativ än fossila energikällor som kol, gas och olja.

Det är inte möjligt att investera i svenska företag som är aktiva inom kärnkraft då den verksamheten drivs av staten. Däremot går det att investera i uran (grundförutsättning för kärnkraft) eller utländska bolag med denna inriktning. Läs mer i artikeln ”Investera i uran”.

Vattenkraft

Sverige och Norge är de två länder i världen som producerar mest vattenkraft. Utöver att erbjuda miljövänligt alternativ är även vattenkraften en så kallad balans- och reglerkraft. Detta till skillnad mot exempelvis solenergi.

Det statliga företaget Vattenkraft är den överlägset största aktören med kraftverk över hela landet – framförallt i norr. Därefter kommer exempelvis Fortum, Uniper och Statkraft. Att investera i företag som enbart producerar el från vattenkraft är däremot svårt. Vattenfall finns inte på börsen och Fortum har bredare verksamhet än enbart bara vattenkraft i Sverige. Vid intresse för denna kategori av aktier kan däremot investeringar ske i mindre företag som utvecklar innovativa lösningar inom vattenkraft. Läs mer under ”Övriga energikällor” längre ner.

Övriga energikällor

Inom övriga energikällor finns exempelvis bränsleceller och vätgas. Energikällor som vardera står för en mindre del av den totala energiproduktionen i landet och ofta innefattar forskning och innovativa lösningar. Önskas aktieportföljen kryddas med hög risk/chans kan investeringar ske i något av de bolag som fortfarande har stort fokus på forskning och utveckling. Se exempel på aktier och företagens verksamhet under följande rubrik.

Exempel på aktier inom energi

Nedan presenteras exempel på energiaktier. Detta utifrån de kategorier som beskrivs ovan.

Energibolag

Fortum (Finland) – Stort elbolag med brett utbud av produkter och tjänster. Distribuerar el, säljer laddstationer för elbilar, energibesparande produkter m.m.

Olja och gas

Africa Oil – Olje- och gasbolag med verksamhet i Kenya och Etiopien.

Tethys Oil – Prospektering och exploatering av olje- och gasfyndigheter främst inom Mellanöstern, Nordafrika samt Europa. 

Energilagring

SaltX – Utvecklar samt säljer teknik som möjliggör att energi kan lagras i salt. Energin kan sedan användas till värme eller kyla.

Nilar – Utvecklar batterilösningar som exempelvis kan användas för att lagra solenergi i privata hem samt för användning till balansering inom elnät. Främsta marknaden är Norden.

Azelio – Utvecklar produkter för termisk energilagring i samband med solenergi. Är främst stor på nordiska och afrikanska marknaden.

Lägg gärna en mindre bild mellan varje kategori. Typ en sol, ett vindkraftverk osv.

Vindkraft

SeaTwirl – Utvecklar vindkraftverk som flyter och som därmed kan användas till sjöss.

Arise – Främst inriktad mot vindkraft där de är aktiva inom hela värdekedjan, från prospektering till drift.

Vestas Wind (Danmark) – Tillverkar vindkraftverk

Eolus Vind – Genomför projektering samt uppmontering av vindkraftsanläggningar. Aktiv inom Europa och Nordamerika.

Solenergi

SolTech Energy – Helhetsleverantör inom solenergilösningar. Säljer både till privatpersoner och företag. Finansierar, äger och driver även anläggningar i Asien.

SunPower (USA) – Utvecklar och producerar solenergielektronik.

SavoSolar – Tillverkar solpaneler

Absolicon – Producerar och säljer avancerade solfångare. Främst känd för T160

Kärnkraft

Uniper (Tyskland) – Driver stora produktionsanläggningar inom vattenkraft, kärnkraft och solenergi.

Cameco (USA) – Bryter och förädlar uran

Denison mines (USA) – Bryter & prospekterar uran

Energy Fuels (USA) – Aktiv inom gruvindustrin och bryter framförallt uran

Övriga energikällor

PowerCell – Aktiva inom bränslecellsproduktion.

Swedish Stirling – Produkter som med hjälp av stirlingteknik kan omvandla värmeenergi till el. Bland annat kan industriella restgaser användas för att producera elektrisk energi.

HydrogenPro (Norge) – Utvecklar vätgasanläggningar men även vissa komponenter som används inom vindkraftverk.

Cortus Energy – Producerar förnyelsebar energigas som används som energi inom process- och kraftindustrin. 

Climeon – Utvecklar teknik som producerar el via spillvärme och geotermisk värme. Säljer till industriella och marina företag.

Minesto – Har produkten ”Deep Green” som används för att producera energi från tidvattenströmmar och havsströmmar.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Energifonder

Energifonderna kan framförallt delas upp utifrån om de enbart har fokus på förnybar energi eller om de även investerar i företag inom olje- och gassektorn. Utöver detta finns skillnader i storleken på bolagen samt inom vilka regioner som investering sker. Nedan visas exempel på fonder och hur stort det kan skilja i inriktning hos dem.

Energi med olja och gas

Schroder ISF Global Energy – Investerar minst 66 % i energibranschen. Främst sker investeringar inom olje- och gasföretag men även delvis inom förnybar energi, samhällsservice och infrastruktur.

BGF World Energy – Investerar globalt och främst mot olje- och gasfyndigheter. År 2021 hade fonden över 50 % av innehavet i amerikanska aktier.

Förnyelsebar energi

Handelsbanken Hållbar Energi – Investerar globalt i företag som ” använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen”. Har främst inriktning mot företag inom förnybar energi samt energieffektivisering.

BGF Sustainable Energy – Investerar globalt med fokus på förnyelsebar energi, energilagring, fordonsdrivmedel och energieffektivisering.

Nackdelar / Risker

Hur kommer framtidens energi att produceras och distribueras? Alla är överens om att en växling till förnyelsebara energikällor krävs. Som visas ovan finns även ett flertal bolag på börsen inom allt från vindkraft till geotermisk energi. Samtidigt står kärnkraft och olja för en mycket stor del av energiproduktionen i världen.

Kommmer vissa enstaka energikällor att prioriteras och andra ”falla bort” på grund av de inte är tillräckligt ekonomiskt försvarbara?

En liknande omväxling har skett inom fordonsindustrin där exempelvis vätgas, syntetisk diesel och etanol inte alls fått lika stor genomslagskraft som eldrift. Att investera i smalare inriktningar inom alternativ energi kan alltså ses som högre risk – men även större möjlighet till riktigt hög avkastning.

En risk är även en övertro på ny teknik. Historiskt visar det sig att bolag inom nya tekniska och innovativa områden snabbt blir mycket högt värderade. Vid investeringar i bolag som utvecklar innovativa lösningar bör detta alltså ses som högrisk och med lång investeringshorisont.

Fördelar / Möjligheter

En fördel med energiaktier är den potentiella uppsidan som finns. Detta förutsatt att investeringar sker i bolag inom förnyelsebar energi med innovativa lösningar. Det innebär självklart en hög risk, eftersom vissa av dessa bolag inte ens har vinst, men efterfrågan är stor för de bolag som lyckas nå sina mål. Att förnyelsebara energikällor är framtiden är säkert – vilka företag som gör de största vinsterna på denna omväxling är däremot inte lika säkert.

Trender

Ett par trender inom energisektorn är miljövänligare produktion, större behov av el och lagring samt att privatpersoner i större utsträckning producerar sin egen el. Men även distributionsvägarna utvecklas med ny innovativ teknik.

Grön energi

Det kan tyckas att grön energi har kommit långt men om fossila bränslen helt och hållet ska kunna fasas ut krävs fortfarande en stor mängd forskning och utveckling inom området. Som visas ovan finns möjlighet att skapa energi från flera olika energikällor – där forskningen har kommit olika långt inom de olika energikällorna.

Elektrifiering och större elförbrukning

Även om en energieffektivisering pågår så pekar allt på att elanvändningen kommer att öka. Svenska elbolaget Bixia anger att den globala elanvändningen ökar årligen och att detta främst beror på ekonomisk tillväxt. Denna utveckling, tillsammans med urbanisering, kan till och med innebära energibrist.

I Sverige ses denna trend bland annat i ett större fokus på elbilar, lagkrav på laddstolpar på nya offentliga parkeringar och statliga bidrag som gynnar sektorn.

Lagring blir allt vanligare

I en artikeln från 2018, på Nyteknik.se, anges ett par energitrender för 2019. Trender som självklart inte bara gäller ett år i taget utan sträcker sig över längre tidsperioder. En av dessa var ”Lagring blir vanligare”. Energilagring sker i större utsträckning av både privatpersoner och företag och är gynnsamt för både miljö och plånbok.

För privatpersoner handlar det främst om att kunna lagra energi från exempelvis solceller men det finns även batterilösningar för större och mer avancerade vindkraftverk.

”Hemmaproducenter”

Energi förknippades länge enbart med stora energibolag som levererade el, värme och kyla. Detta ändras allt mer till att både privatpersoner och företag har egna mindre eller större anläggningar. Det är även något som svenska staten valt att främja via exempelvis bidrag till privatpersoner som väljer att installera solceller. De som får ett överskott kan även sälja tillbaka detta till sitt elbolag eftersom alla elbolag måste erbjuda sina kunder att köpa överskottsel.

Med denna växande marknad ökar även behovet av allt från installation och service till produkter som privatpersoner själva kan hantera.

När kommer nästa steg – att privatpersoner direkt kan sälja överskottsel till grannen istället för att sälja tillbaka till sitt elbolag?

Digitalisering & Blockkedjeteknik

Energibranschen var en av de tidigaste branscherna att se fördelarna i blockkedjetekniken. Redan 2017 lanserades Enerchain som ett samarbete med ca 40 olika europeiska elbolag. Bland dessa finns exempelvis Eon, Uniper och Vattenfall.

I korthet innebär tekniken att den offentliga elförsäljningen inte längre måste gå via någon av de stora handelsplatserna utan kan handlas direkt mellan köpare och säljare via en decentraliserad elbörs. Med tanken på att detta projekt lanserades 2017 finns fortfarande stor utvecklingspotential framöver.

”Genom att använda blockkedjan kan man bygga mer bilaterala handelsmöjligheter i handelskedjan. Det ger både snabbare och effektivare handel” / Johan Svenningsson till Nyteknik.se

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023