Daytrading vs Swingtrading – Skillnader & likheter

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Daytrading vs Swingtrading

Både Daytrading och Swingtrading innebär mer eller mindre kortsiktig handel med värdepapper. En position öppnas med målet att den snart ska stängas och därmed generera en viss procentuell avkastning. Eftersom det är kort tidshorisont kan positioner stängas med bara någon procents vinst. Därmed är dessa tradingstrategier helt tvärtom mot vad långsiktiga investeringar innebär.

Det som främst skiljer Daytrading mot Swingtrading är tidshorisonten. Daytrading innebär att positioner alltid stängs under handelsdagen medan Swingtrading innebär att positionerna kan hållas öppna längre.

  • Daytrading innebär att handel sker under en handelsdag. De positioner som öppnas under dagen stängs alltid innan handelsdagen är över. En daytrader har därmed inte positioner öppna över natten/helgen.
  • Swingtrading innebär att definiera en trend på marknaden och sedan utnyttja den under en kortare tidsperiod. Hur länge en trade är öppen avgörs främst av hur länge trenden håller i sig. En position kan därmed stängas samma dag som den öppnats – men även vara öppen i ett par veckor. Inom Swingtrading är bland annat Trendtrading och Break-out Trading vanligt. Ett exempel på analysverktyg är glidande medelvärde och RSI.

Swingtrading förklarat av Johan Hellström, IG

Skillnader och likheter

Vad finns det för likheter och skillnader mellan Daytrading och Swingtrading?

Tidshorisonten på handeln

De bägge tradingstrategierna innebär kortsiktig handel. Däremot skiljer det sig gällande hur länge positionerna hålls öppna.

  • Daytrading innebär alltid att positionerna stängs innan handelsdagen avslutas.
  • Swingtrading kan innebära att positionerna hålls öppna längre än en dag. Grunden är att positionen hålls öppen så länge som trenden rör sig åt det håll som investeringen skett.

Förväntad tidsåtgång

Vill du börja med trading? Börja med Swingtrading då det är betydligt mindre tidskrävande.

Daytrading kräver ett engagemang på ett flertal timmar per dag. Det är ytterst få Daytraders som, utöver sin trading, har ett vanligt jobb. Det krävs tid och engagemang att följa marknaden, nyheter och hitta köp- och säljsignaler.

Swingtrading kräver visserligen engagemang men betydligt minde än med Daytrading. Ju längre tidshorisont på varje trade – desto mindre engagemang krävs.

Personer som enbart gör långsiktiga investeringar kan exempelvis se över sin portfölj en gång i månaden. Är det pensionssparande sker översikten än mer sällan osv.

Ju längre tidshorisont på varje trade – desto mindre engagemang krävs

En dag i en Daytraders liv med Ekka Lundin

Accepterar större rörelser

Ju längre tidsperspektiv en investering har desto större prisrörelser accepteras generellt. Även om Stop-Loss kan användas i bägge strategierna skiljer det sig på vilka nivåer som dessa används.

  • Daytrading innebär korta intervaller och därmed används ofta en ”tight” stop-loss, eftersom målet är att skapa många små vinster per dag. På detta sätt tas även en mindre risk med varje trade. Ytterligheten av Daytrading är Scalping där varje trade förväntas vara upp till maximalt någon minut. I dessa fall kan en trade som ger 0,1 % i avkastning ses som mycket positiv.
  • Swingtrading  har något längre intervaller vilket generellt innebär att Stop-Loss sätts längre från öppningskursen. Det innebär att varje trade förväntas ge större vinst – men kan även ge större förlust.

Analys inför handel

Tidsaspekten på varje trade avgör även hur marknaden analyseras och vad som ligger bakom ett köp- eller säljbeslut samt på vilka nivåer som Stop-Loss används. Bägge strategierna använder teknisk analys som grund. Detta även om Swingtradern kommer att påverkas mer av macroekonomiska beslut eftersom en trade kan vara öppen under längre period.

Daytrading innebär att köp/sälj sker inom några timmar. Självklart kan beslutet ske av macrohändelser på marknaden men framförallt är det kortsiktig teknisk analys och psykologiska rörelser som utnyttjas.

Swingtrading utgår också från teknisk analys men beslut kan tas utifrån analys av en längre period, exempelvis ett par dagars rörelser. Generellt anses det vara lättare att se trender och rörelser på en marknad desto längre period som analyseras.

Samtidigt innebär detta en högre risk, vilket ett exempel kan visa. En position tas på en fredagseftermiddag och därefter stänger börsen. Under helgen sker ett stort terrordåd (likt 9/11) vilket påverkar marknaden kraftigt negativt. Men positionen kan inte stängas förrän efter helgen och i värsta fall finns då inte några köpare till den Stop-Loss nivå som skapats.

Kapitalkrav

Ju mindre procentuell vinst som förväntas skapas på varje trade desto större kapital krävs. Detta utifrån att courtaget annars ”äter” upp för stor del av vinsten.

Daytrading innebär ett flertal trades per dag. Även med ett lågt courtage kan en stor procentuell del av vinsten försvinna i denna avgift. Sker exempelvis handel med amerikanska aktier är kostnaden ofta ca 10 kr per trade. Köps aktier för 5000 kr och sedan säljs med 1% vinst skapas en vinst på 50 kr. Men av detta ska då 20 kr betalas i courtage.

Swingtrading innebär fortfarande många trades per månad, vilket kräver ett lågt courtage. Men med lite längre tidsperspektiv förväntas även vinsterna tas vid högre nivåer – vilket accepterar ett högre courtage.

Rikta in tradingen mot marknaden med så lågt courtage som möjligt.

Många små vinster

Både Daytrading och Swingtrading innebär handel med kort tidshorisont med målet att varje trade ska ge en mindre vinst. En enskild trade ger inte stor ökat värde av portföljen men genom att genomföra ett flertal trades regelbundet skapas många små vinster – som i längden skapar ett större kapital.

Detta är grundläggande tanken bakom all kortsiktig trading. Skillnaden är tidsperspektivet på de trades som sker samt vilka analyser som ligger bakom handelsbesluten.

  • Scalping – Trading med sekunder till några minuters tidshorisont
  • Daytrading – Trading med en handelsdags tidshorisont
  • Swingtrading – Trading med dagar, upp till några veckors, tidshorisont

Lämna en kommentar