Unlimited turbos

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Unlimited turbos

Unlimited Turbos är börshandlade värdepapper vars värde följer en underliggande tillgång. Handel sker alltid med en hävstång som kan väljas utifrån önskad risknivå.

Likheten är mycket stor med Mini Futures. Den enda skillnaden är att Unlimited Turbos inte har någon ”buffet” mellan finansieringsnivån och nivån för Knock-Out. Istället betalas en riskpremie.

I korthet:

  • Gå kort eller lång
  • Passar kortsiktig handel
  • Öppen löptid
  • Möjlighet till mycket hög hävstång
  • Knock-out nivå

UT LONG – Ökar i värde om underliggande tillgång går upp

UT SHORT – Ökar i värde om underliggande tillgång går ner

Så fungerar Unlimited Turbo

1. Följer värdet på tillgången

Unlimited Turbos följer värdeutvecklingen på en underliggande tillgång. Detta i likhet med bland annat certifikat och trackers. Den underliggande tillgången kan exempelvis vara guld, olja, en aktie eller ett index.

Värdet på Turbon kommer att öka lika mycket, i kronor, som den underliggande tillgången. Går exempelvis en aktie upp en 1 kr kommer även Turbon gå upp 1 kr. Men eftersom kapitalet som krävs för att investera i en Turbo är mindre än att köpa aktien kommer den procentuella förändringen bli betydligt större. Det skapas därmed en hävstångseffekt.

Exempel:
Köp en Unlimited Turbo för 25 kr när underliggande tillgång är värd 100 kr. Handel sker därmed med en hävstång på x4. Går tillgången upp 1 kr (1%) kommer värdet vara 101 kr. Turbon går också upp 1 kr (5%) och värdet blir 26 kr.

2. Struktur

Bilden nedan visar hur en Unlimited Turbo är uppbyggd. I detta fall önskas en Turbo köpas med en aktie, med 80 kr i kurs, som underliggande tillgång.

Det som sker vid ett köp är alltså att emittenten ”finansierar” stora delar av köpet genom att låna ut pengar. Det är denna del som är finansieringsnivån. Investeraren betalar i detta fall enbart 15 kr för Turbon och 1 kr i riskpremie. Detta medan emittenten lånar ut 65 kr.

Utlåningen är inbyggd i produkten och sker därmed helt automatiskt när en Turbo köps. Eftersom det även är inbyggt i produkten att Turbon säljs om den når finansieringsnivån (65 kr) kommer emittenten aldrig få någon kreditförlust. Se nästa rubrik.

Unlimited turbo long hävstång

A = Underliggande tillgångens värde. Exempelvis en aktie för 60 kr

B = Finansieringsnivå. Dvs den del som emittenten lånar ut för finansiering.

C = Värdet = Värdet på Turbon. I detta fall 15 kr

D = Riskpremie. Säkerställer att värdet aldrig går under noll. I detta fall 1 kr. Totalt betalas alltså 16 kr.

Hävstång = Underliggande tillgång / Kapitalkostnad = 60/16 = 3,75

3. Knock-out / Stop-loss

I exemplet ovan har emittenten lånat ut 65 kr (finansieringsnivån). Däremot vill de inte ta någon marknadsrisk. Skulle kursen nå 65 kr kommer därför denna Unlimited Turbo bli värdelös och förfalla. Därmed kan emittenten sälja tillgången och få tillbaka den summa som de lånat ut för finansiering.

Det finns däremot en viss risk att emittenten inte hinner få tillgången såld till exakt 65 kr. Det är därför som en riskpremie betalas per Turbo. I detta fall på 1 kr.

På en LONG ändras finansieringsnivån uppåt över tid. Detta eftersom emittenten räknar in den räntekostnad som uppstår i denna nivå.

På en SHORT ändras därmed istället finansieringsnivån nedåt över tid.

Ett räkneexempel

Olle köper en Unlimited Turbo med aktien Bennys bil AB som underliggande tillgång. Han väljer en LONG eftersom han tror att aktiekursen kommer att gå uppåt inom en snar framtid. Hävstångsnivå på 5,0 väljs vilket betyder att finansieringsnivån är 80 % av aktiens värde. Han betalar därmed 20 kr medan aktiekursen är på 100 kr.

När Bennys bil AB går upp 1 kr kommer även hans Turbo att gå upp en 1 kr i värde. Aktien går därmed upp 1 % medan Turbon går upp 5 %. Skulle han ha sålt den i detta läge hade han gjort en vinst på knappt 5 % (Spread och ränta minskar vinsten något – Se kostnader längre ner).

Efter ytterligare en månad kommer företaget med mycket dåliga nyheter och kursen faller tvärt till 75. När kursen nådde nivån för Knock-out (ca 80) blev hans Turbo värdelös och är därmed förfallen.

Unlimited turbo long

Handla Unlimited Turbo på IG

En av de handelsplatser som erbjuder Unlimited Turbo är IG. Handeln sker automatiskt inom ett ISK vilket är en stor fördel utifrån ett skatteperspektiv. Produkten heter Turbo24 och handeln sker på följande sätt:

1. Välj marknad

IG turbo

IG.com går det att handla med index, valuta och råvaror som underliggande tillgång. Önskas istället svenka aktier rekommenderas Nordnet. Fördelen med IG är att index från fler länder erbjuds än hos mågna svenska aktiemäklare. I detta exempel väljs Wall Street.

2. Välj kort eller lång

Andra steget är att välj om Turbon ska vara kort eller lång. På bilden nedan har Lång valts. Därmed visas vilka olika Turbos som finns tillgängliga på denna marknad.

Knock-out-nivå = Den nivå som Turbon förfaller

Häv = Hävstångsnivå

Sälja/Köpa = Köp- och Säljnivåer. Märk att det är extrem spread när hävstången är väldigt hög. 

IG köpta unlimited turbo

Även om de olika Turbo-alternativen som finns tillgängliga på en marknad presenteras på helt olika sätt mellan Nordnet och IG.com så fungerar de alltså på samma sätt. (Se bild från Nordnet längre ner i artikeln).

I grunden så innebär alltså en högre hävstång att Knock-Out nivån är närmare nuvarande kurs. Risken är därmed större att denna nivå nås vid en förändring av priset.

Fördelar

Nå svåråtkomliga marknader

Handel kan ske med underliggande tillgångar som annars är svåra att investera i. Via certifikat och turbos går det därmed att nå unika tillgångar.

Gå kort eller lång

Unlimited Turbos är ett, av många, värdepapper som gör det möjligt att gå lång eller kort. Därmed går det att få avkastning oavsett om börsen är i en uppåtgående, eller nedåtgående, trend.

Tydlig avkastning – ingen urholkningseffekt

Till skillnad mot Bull & Bear-certifikat har Unlimited Turbos inte någon urholkningseffekt. Det är därmed mycket tydligt vilken avkastning som ges i förhållande till underliggande tillgångens värdeutveckling oavsett tidsperspektiv.

Tydlig risknivå – kan aldrig gå under noll

Likt en aktie kan en Unlimited Turbo maximalt gå ner till 0 kr i värde. Det finns alltså en tydlig riskgräns för hur stort kapital som du kan förlora. Detta till skillnad mot vissa andra hävstångsprodukter så som exempelvis CFD och optioner.

Handla med ”valbar” hävstång (mycket hög)

Dessa värdepapper erbjuds med olika hög hävstång. Därmed går det att välja risknivå i större grad än vid vissa andra hävstångsprodukter.

Bilden nedan är från Nordnet och visar en del av dess utbud av Unlimited Turbos med guld som underliggande tillgång. Det fanns vid detta tillfälle betydligt fler hävstångsnivåer att välja på än vad som visas på bilden.

Som visas erbjuds olika risknivåer vilket påverkar finansieringsnivå, stop-loss och hävstång. Lägg även märke till att spread kan skilja en hel del.

unlimited turbos hos nordnet

Nackdelar / Risker

Riskmedvetenhet

Det är lätt att lockas av den multipla avkastningen som kan nås, utan att till fullo förstå den multipla risken. Det handlar inte bara om att värden kraftigt kan gå nedåt om underliggande tillgångens värde minskar utan även att det finns en Knock-Out nivå. Med andra ord kan Turbon bli värdelös vid tillfälliga ”dippar” i kursen. 

Valutarisk

Om den underliggande tillgången handlas i annan valuta än SEK uppstår en valutarisk. Det är däremot mycket vanligt att tillgångarna handlas i SEK.

Begrepp

Kapitalinsats

Den summa som investeraren betalar för en Turbo.

Finansieringsnivå

Kapitalinsatsen (det som betalas för turbon) minus marknadsvärdet på den underliggande tillgången kallas för finansieringsnivå. Om en Unlimited Turbo kostar 10 kr och den underliggande tillgången kostar 100 kr är finansieringsnivån 90 kr. Det är denna summa som emittenten lånar ut vid köp via ett inbyggt lån i detta värdepapper. Det blir därmed även denna summa som investeraren betalar ränta på.

Hävstång

Hävstången påvisar vilken multiplikator som ska användas för att räkna ut turbons procentuella värdeförändring i förhållande till den underliggande tillgången. Är det x5 i hävstång kommer alltså Turbon ändras 5 gånger så mycket som underliggande tillgång. Hur hög hävstången är visas alltid vid varje enskild Turbo.

Hävstång = Tillgångens värde/Kapitalinsats

Knock-Out händelse

Om värdet på den underliggande tillgången når upp/ner till finansieringsnivån kommer Turbon bli värdelös. Det är detta som är Knock-Out. Det kallas även för Stop-Loss men Knock-Out blir ett tydligare begrepp eftersom den ”slås ut” och blir värdelös.

Något restvärde, så som med Mini Futures, uppstår inte. Med andra ord kommer alltid Unlimited Turbos bli värdelösa om de når denna nivå.

Multiplikator

Multiplikatorn påvisar antalet Turbos som krävs för att det ska motsvara en enhet av underliggande tillgång. Det vanligaste är att det är en enda. Det finns däremot tillgångar där en Turbo exempelvis motsvarar 1/100 eller 1/1000 av underliggande tillgång.

Open End och förtida lösen

Det finns inget slutdatum på en Unlimited Turbo. Den går därmed att äga hur länge som helst. Detta förutsatt att den inte når nivån för Knock Out. Detta kallas för att värdepappret har Open End.

Däremot kan ändå förinlösen uppstå. Detta om utgivaren fastställer en förfallodag samt därmed även en sista dag som handel får ske. Vid förfallodatumet kommer marknadsvärdet att räknas ut varpå denna summa betalas ut till investeraren.

Riskpremie

Riskpremie är en del av det totala priset på Turbon. Premien gör att investeraren inte ska kunna förlora mer än investerat kapital. Riskpremien har samma funktion som den buffert som finns hos Mini Future.

Emittent

Utgivaren av dessa värdepapper. De kan sedan handlas hos flera banker och aktiemäklare.

Så tolkas namnet

UT SHRT OMX NORDNET 365

UT = Unlimited Turbo (Kan ibland bara förkortas T)

LONG/SHRT = Om Turbon ökar eller sjunker i värde om underliggande tillgång går upp

OMX = Den underliggande tillgången

365 = Löpnummer som därmed gör det lättare att hålla isär turbos inom samma marknad

Kostnader

Courtage

En del mäklare tar ut courtage vid handel med Unlimited Turbos, men alla gör det inte. Exempelvis är det gratis på Nordnet så länge som ordern läggs via hemsidan eller en mjukvara och där handelsvärdet är på minst 1000 kr.

Ränta

Varje dag uppstår en räntekostnad på det belopp som emittenten lånat ut till finansieringsnivån. Räntekostnaden räknas in i värdet på turbon. I realitet innebär detta att om underliggande tillgång inte ändrats något alls i värde över en längre tid kommer ändå Turbon att falla något i värde.

Räntenivå på UL LONG = Räntebas (STIBOR) + räntebasmarginal.

Räntenivå på UL LONG = Räntebas (STIBOR) – räntebasmarginal.

En vanlig räntebas är 2 – 3 %.

I tabellen nedan (från Nordnet) visas exempel på hur räntan påverkar värdet dag för dag på tre olika hävstångsprodukter. Från vänster till höger har dessa hävstång på 15, 5 och 2. Högst hävstång skapar alltså högst räntekostnad. 

räntans påverkan på värdet av unlimited turbos

(Spread)

Hur stor spread produkten har kan variera mellan olika Turbos. Det som avgör spread är både tillgångens risk och hävstång. Högre risk innebär högre spread.

Skillnaden mot andra instrument

Mini Future

På Mini Futures finns en buffert mellan Stop-loss (Knock-out) och finansieringsnivån. Stop-loss kommer alltså att aktiveras en bit innan tillgången nått finansieringsnivån. Därmed kan det skapas ett restvärde.

På Unlimited Turbo finns inte denna skillnad. Istället tas ett högre pris ut på produkten (Riskpremie). Stop-Loss och finansieringsnivå är alltså på samma nivå. Någon annan skillnad finns inte. Läs mer om Mini Futures.

Bull & Bear – certifikat

Unlimited Turbos erbjuds generellt med större hävstång och flera valbara nivåer än vid handel i certifikat. Dessutom har Bull & Bear certifikat en urholkningseffekt eftersom hävstången räknas ut per dag. Unlimited Turbos har däremot en exakt värdeutveckling i förhållande till underliggande tillgångens långsiktiga värdeutveckling. Läs mer om Bull & Bear certifikat.

CFD

Även CFD kan handlas med olika hög hävstång. En stor skillnad är att CFD inte har någon Knock-Out nivå. Därmed kan förlusten bli större än initialt investerat belopp. Läs mer om CFD.

(Genomgång av hävstångsprodukter av Nordnet. Från 8:00 finns en genomgång av Mini Futures, vilka är mycket lika Unlimited Turbos)

Lämna en kommentar