Vanilla Optioner


Vanilla Optioner

Med Vanilla optioner (vanliga optioner) kan exponering ske mot en marknad utan att underliggande tillgång behöver ägas. Med optioner kan man skapa en mycket hög hävstångseffekt och de kan användas för att ta positioner både på stigande och fallande marknad.

En köpoption ger rätten att köpa en underliggande tillgång till en förutbestämt pris – på ett förutbestämt datum. En stor fördel är att stor exponering kan ske med ett mindre kapital. Därmed ett instrument som bland annat används vid så kallad ”hedge”.

                             Vanilla-option = vanlig option

Vanilla optioner är optioner utan några ovanliga egenskaper. De kallas därmed ofta bara för ”option”. Detta till skillnad mot exotiska optioner som kan ha en rad olika ytterligare egenskaper som köparen behöver ta hänsyn till. Vanilla option är alltså en vanlig option.  

Denna typ av optioner kan du handlar via IG.com/sv (tidigare IG Markets) och i videon nedan går de igenom hur du handlar Vanilla-optioner via deras plattform.

Enkel förklaring – Kontrakt som ger rätten till köp

För att förstå hur en option är uppbyggd kan ett exempel tas från fastighetsmarknaden. Detta exempel visar hur köp av en köpoption fungerar.

Din granne äger ett hus som är värderat till 1 miljon. Du går till honom och erbjuder följande:

”Du får 10 000 kr direkt nu för att skriva ett kontrakt med mig. Ett kontrakt som innebär att jag får köpa bostaden för 1,1 miljon om ett år. Jag får köpa – men är inte tvungen. Du måste däremot sälja om jag vill köpa”.

Grannen kommer alltså att tjäna på detta både för den premie du betalar samt eftersom priset är över dagens marknadspris. Du tror däremot att marknaden kommer gå kraftigt uppåt under året och beräknar att värdet på bostaden kommer vara 1,5 miljoner vid köpet. Det är då du som gjort en vinst på ca 400 000 kr (och du har endast riskerat 10 000 kr) om du säljer bostaden vidare direkt i samband med att du tar över den.

Skulle däremot en bostadskrasch uppstå och värdet bara är 750 000 kr den dag du får köpa huset för 1,1 miljoner väjer du att inte köpa bostaden. Det enda du har förlorat är premien dvs. 10 000 kr.

Exemplet visar hur en liten insats kan ge stor utväxling samt hur en option är ett kontrakt som binder säljaren att sälja – men inte köparen att köpa – på utsatt datum.

(Se detta enbart som ett exempel då det finns skillnader mot optioner på värdepappersmarknaden).

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Så fungerar Köp- eller säljoption

Köpoption (calls)

Vid köp av en köpoption får du ett kontrakt som ger dig rätten (ej skyldighet) att:

köpa en viss mängd tillgångar till förutbestämt pris på ett förutbestämt datum”.

Detta kallas även för att ”gå lång” på marknaden. Köp en köpoption om du tror att marknaden kommer att gå upp. Att sälja en köpoption ger därmed motsatt effekt. Detta ska alltså ske om marknaden förväntas stå still eller minska i värde.

Säljoption (puts)

Vid köp av en säljoption innebär det ett kontrakt som ger dig rätten (ej skyldigheten) att

”sälja en viss mängd tillgångar till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum”

Detta kallas för att ”gå kort” på marknaden. Köp en säljoption om du tror att marknaden kommer att gå ner.

Att sälja en säljoption ger därmed motsatt effekt. Du är skyldig att köpa till ett visst värde och detta bör ske om du tror att marknaden kommer stå still eller stiga.

Vi rekommenderar att handel i första hand genomförs genom att köpa optioner. Detta antingen köp av köp- eller säljoptioner. Det ger begränsad risk och är enklast att förstå.

Vanilla-optioner vs exotiska optioner

Optioner kan kategoriseras inom vanilla-optioner och exotiska optioner. De exotiska kan ha flera olika ytterligare egenskaper utöver vad som är ”basen” i en option. Detta medan vanilla är enkel i sin struktur.

Av denna anledning används ofta optioner och vanilla-optioner synonymt. Detta eftersom vanilla-optionerna anses vara ”normala” och de exotiska är det som är annorlunda.

Varför handla med vanilla-optioner?

 • Enklare att förstå än exotiska optioner

Exotiska optioner finns i en mängd olika varianter och det är viktigt att sätta sig in i varje options förutsättningar. Vanilla är de enkla, de vanliga, optionerna. Vanilla-option och vanlig option är alltså samma sak. 

 • Stor exponering med liten insats

Med den hävstångseffekt som optionerna skapar går det att skapa stor exponering mot en marknad med en minimal insats. Detta i likhet med turbowarranter.

 • Snabb och effektiv hedge

Med optioner kan en snabb hedge skapas på en marknad. Om du exempelvis äger 100 Ericsson-aktier och du är rädd för ett hastigt kursras kan säljoptioner köpas. Detta som en hegde mot tidigare innehav.

 • Kan användas för valutasäkring

Valutaoptioner används av företag för att säkra valutakursen vid handel med utländska företag. Sker handel exempelvis i Euro är det en trygghet för det svenska företaget att veta hur många SEK som behöver betalas för köpet från det utländska företaget. Detta sker genom att köpa valutaoptioner som ger dem rätten att köpa Euro till en viss summa SEK på ett specifikt datum.

Exempel – Köp av köpoption

(Vid positiv marknad)

Aktien Dinbutik AB kostar 100 kr st och du tror på stigande kurs.

Du köper en köpoption, som i detta fall motsvarar 100 aktier, med förfallodatum 3 månader senare och lösenpris på 105 kr. Optionen ger dig alltså rätten att köpa 100 aktier till 105 kr/st på förfallodatumet. Om premien är 5 kr/st innebär detta att du betalar 500 kr för detta kontrakt.

På förfallodatumet har aktien ett värde på 130 kr. Det innebär en vinst på 25 kr per aktie, totalt 2500 kr (25*100st=2500kr). Premien räknas bort och du har gått 2000 kr på affären. Skulle aktien haft ett lägre värde än 105 kr hade optionen varit värdelös.

Du riskerade 500 kr och gick 2000 kr plus.

Exempel – Köp av säljoption

(Vid negativ marknad)

Aktien Dinbutik AB kostar 100 kr st och du tror på fallande kurs.

Du köper en säljoption, som i detta fall motsvarar 100 aktier, med förfallodatum 3 månader senare och lösenpris på 100 kr. Optionen ger dig alltså rätten, men inte skyldigheten, att sälja optionerna för 100 kr på förfallodatumet. Om premien är 5 kr innebär det att du betalar 500 kr för detta kontrakt.

På förfallodatumet har aktien ett värde på 80 kr. Det innebär en vinst på 20 kr per aktie, totalt 2000 kr (20*100st=2000kr). Premien räknas bort och du har gått 1500 kr plus på affären. Skulle aktien haft ett högre värde än 100 kr hade optionen varit värdelös.

Du riskerar 500 kr och gick 1500 kr plus.

Köp säljoptioner om du vill skapa stor exponering mot en marknad som förväntas tappa i värde.

Exempel utfärda (sälja) köpoption

Aktien Dinbutik AB kostar 100 kr och du tror på fallande kurs.

Du utfärdar (säljer) en köpoption, som motsvarar 100 st aktier, med förfallodag 3 månader senare och med lösenpriset 100 kr. Du får en premie av köparen på 500 kr för att du åtar dig att sälja aktierna till 100 kr vid detta datum.

Är aktien värd under 100 kr finns ingen anledning för optionsinnehavaren att köpa aktierna till detta värde. De går att köpa billigare på aktiemarknaden. Den vinst du gör är premien dvs 500 kr.

Är aktien värd 130 kr kommer optionen att användas. Du åtar dig att sälja 100 aktier med 30 kr i förlust per aktie, dvs 3000 kr. Här finns alltså ingen begränsning för hur stor förlusten kan bli.

TIPS: Att köpa köp-, eller säljoptioner ger tydligast riskbild. Detta då enbart premien kan förloras. Om du utfärdar (säljer) en köp-, eller säljoption kan förlusten bli mycket större.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Skillnaden mellan optioner och terminer

Likheten mellan optioner och terminer är att de ger rätten att köpa en tillgång på ett förutbestämt datum.

Skillnaden är att optionen ger rätten, men inte skyldigheten, till köp/försäljningen. Detta medan terminen kräver detta.

Skillnaden mellan optioner och CFD

Likheten mellan optioner och CFD är att handel sker med hävstång och exponering kan ske mot en marknad utan att underliggande tillgång behöver ägas.

CFD är ett avtal vars värde helt avgörs av skillnaden mellan öppningskurs och stängningskurs. Kontraktet binder parterna att ”utbyta skillnaden i värdet på underliggande marknad”. Det är här helt till den som öppnat avtalet kan välja när det ska stängas. Så länge som inte stop-loss används finns ingen tydlig risknivå, dvs hur stor förlust som kan ske. CFD har ett begränsat utbud av hävstångsnivåer.

Option är ett kontrakt som ger köparen rätten att köpa/sälja tillgången till ett förutbestämt värde en förutbestämd tidpunkt.  Värdet beror på underliggande tillgång, marknadens volatilitet och förfallodatum. En köpt option kan säljas i förväg men kan aldrig behållas efter förfallodatum. En köpt option har alltid en förutbestämd risknivå, dvs hur stort belopp som kan förloras. Optioner har ett stort utbud av hävstångsnivåer – i likhet med turbowarranter.

Handla med optioner – Ett exempel från IG (tidigare IG Markets)

I detta exempel sker handel med vanilla-optioner på IG. Handel kan se lite annorlunda ut beroende på vilken handelsplats som används. Däremot är grunden och optionernas uppbyggnad lika.

 • Välj underliggande tillgång

Välj Vanilla-option i menyn till vänster (datorvy). Välj sedan vilken underliggande tillgång som optionen ska gälla för. I detta exempel väljs ”Index” varpå detta visas för en rad olika marknader. Under Sverige30 finns tre optioner att välja på beroende på dess förfallodag, dvs Daglig, En månad eller flera månader.

När APR 20 väljs presenteras alla tillgängliga optioner på Sverige30 med förfallodatum i april. I detta exempel väljs en köpoption med lösenpris på 1390. (Se bild nedan)

Det svarta strecket med pilar på bägge sidor markerar nuvarande värde på index. I detta väljs alltså en köpoption med lösenpris mycket när nuvarande kurs. Detta med förhoppningen att kursen ska öka fram till april. Ett kontrakt kommer alltså kosta 94,03 kr.

TIPS: Öppna ett gratis demokonto på IG först. Prova att handla med 100 000 kr i låtsaspengar till du känner dig helt trygg med hur optioner fungerar.

 • Välj antal kontrakt

Hos IG-Market är det möjligt att köpa delar av ett kontrakt. Skulle 0,5 kontrakt tecknas skulle premien alltså bli 94,03/2=47,15. Vid handeln betalas ett courtage som i detta fall blev 0,1 kr (ca 0,1 % av premien).

 • Hur ändras värdet?

I läget där handel kan ske – klicka på i:et upp i höger hörn. Där presenteras optionens uppbyggnad och därmed hur den kommer att påverkas i värde i förhållande till marknaden.

En punkt betyder – Optionen öppnades på index 1390. På denna option är 1 punkt samma sak som 1 indexpunkt. Optionen köptes när index var på 1390. Vid 1391 har index ökat en punkt.

Värde av en punkt – Denna option har värde av 1 kr per punkt. Går index upp till 1391 kommer värdet öka på optionen med 1 kr. Detta per kontrakt.

Giltighetstid – Vilket datum som optionen förfaller. I detta fall det datum som optionen ger rätten till att köpa index30 till 1390.

Vad händer om….

 • Kursen är 10 % högre när optionen förfaller

Kursen skulle i detta fall vara på 1529 vilket är 139 punkter upp. Då varje punkt är värd 1 kr skulle värdet ökat med 139 kr.  

 • Kursen är 10 % lägre

Kursen skulle i detta fall vara på 1251. Eftersom optionen gav rättigheten (ej skyldigheten) att köpa index på 1390 blir den värdelös. Förlusten är 92,43 kr.

 • Under tiden fram till förfallodatum

Optionen har ett löpande värde fram till förfallodatumet. Värdet avgörs av underliggande tillgångens värde men även av volatiliteten på marknaden samt hur länge det är kvar till förfallodatum.

 • Stänga i förväg

Sker saker på marknaden som innebär att du inte längre vill behålla positionen i optionen? Det går alltid att sälja den i förväg. Detta till dess marknadsvärde.

På bilden nedan visas innehavet som köptes ovan. dvs. en option som köptes för 92,43 kr. Till höger finns ”Stäng” som innebär att optionen stängs i förväg med aktuell förlust/vinst.

TIPS: Investering i vanilla-optioner ska enbart genomföras med pengar du har råd att förlora. Köps en option kan hela premien gå förlorad. 

Vad avgör premien (priset) på en option?

Det som avgör storleken på premien är nivån på underliggande marknad i förhållande till optionens lösennivå, tid kvar till lösendag samt volatilitet på den underliggande marknaden.

Hur rör sig underliggande marknad?

Den underliggande marknaden påverkar värdet och premien på optionen.

Stor sannolikhet att optionen förfaller med högt värde = högre premie

 • Mäts i Deltavärde

Delta påvisar hur känslig som optionen är för de värdeförändringar som sker på underliggande marknad. Värdet visar därmed hur priset ändras i förhållande till en punkts rörelse på marknaden.

När förfaller den?

Ju längre tid det är kvar till förfallodagen desto större kursändringar kan förväntas på den underliggande tillgången. Det påverkar därmed sannolikheten att värdeförändringar hinner ske till ägaren av optionens fördel. På detta sätt påverkas premien av förhållandet mellan lösenpriset och underliggande tillgångens värde samt tid kvar till förfallodag.

 • Mäts i Theta

Theta är värdet som tar hänsyn till slutdatumet för optionen. Därmed visar den optionens nedgång i värde ju närmare som förfallodatumet det är. Med högt Theta-värde innebär det att sannolikheten är hög att värdet minskar i förhållandet till kvarvarande tid.

Hur stor volatilitet har marknaden?

Volatiliteten visar på hur stor risk/chans det är till större kursförändringar. En tillgång som har mycket stor volatilitet kan förväntas ha större värdeförändringar och därmed ha större chans att ta sig till en nivå som gynnar ägaren av kontraktet. Detta påverkar främst premien på optioner som för tillfället har ett värde som är missgynnsamt för kontraktsinnehavaren.

 • Vega

Värdet på Vega påvisar optionens känslighet för volatilitet på underliggande tillgångens värde. Därmed visar detta värde hur värdet på optionen förändras i förhållande till en procents ändring i volatiliteten.

Risker

 • Förlora premien vid köp av optioner

Att köpa en option innebär en tydlig risknivå. Du kan förlora premien som betalas när optionen köps. Men aldrig mer än så. Utöver premien betalas ett mindre courtage vid köp/sälj av en option. Däremot är denna summa extremt mycket mindre än själva premien.

 • Riskera att förlora större summor vid utfärdande av optioner

Att utfärda (sälja) optioner innebär större risk än att köpa dem. Här finns nämligen ingen förutbestämd risknivå. Vid försäljning får du premien av köparen – men tvingas sälja optionen till förutbestämt pris på fastställt datum. Vid stora kursändringar kan detta innebära mycket stor förlust. Av denna anledning använder marknadsplatser säkerhetskrav för att en säljoption ska få öppnas.

Håll dig till att köpa (och stänga) optioner till du är helt insatt i hur dessa fungerar. De har en tydligare och begränsad risknivå.

 • Svårt att förstå prissättningen

Det är svårare att förstå prissättningen på en option mot exempelvis CFD-kontrakt. Se rubriken ”Premien” för en förklaring av vad som påverkar priset. Handla aldrig med värdepapper som du inte helt och hållet förstår.

 • Lockas till stor hävstång och hög risk

Fördelen med optioner är hävstångseffekten som kan uppnås. Allt för många lockas däremot av den höga avkastning som går att få – utan att vara införstådd med den mycket höga risken.

Ordbok

At the money  – Lösenpriset är exakt samma som underliggande tillgång

Break-even – Nivå på underliggande marknad som måste nås för att varken förlust eller vinst ska ske på förfallodatum.

Bull Call Spread – Önskar du betala en mindre premie på en köpoption? Köp en köpoption på marknaden och sälj därefter en köpoption på samma marknad som har högre lösenpris. Därmed kan premien du får vid försäljningen användas för att delvis betala köpoptionen.

På detta sätt minskas kostnaden för premien – men även möjlig avkastning. Detta kallas för en Bull Call Spread.

Courtage – Avgiften som tas ut vid köp eller försäljning av en option.

In the money – När lösenpriset på en köpoption är under värdet på underliggande tillgång kallas det för att optionen är ”in the money”. På samma sätt gäller att en säljoption som är över värdet på underliggande marknad är ”in the money”. Eftersom dessa optioner är mer värda kommer även premien bli högre.

Innehavare / Utfärdare – Vid köp av option är du innehavare. Vid försäljning är du utfärdare

Lång vagga – Genom att teckna en köp- och en säljoption på exakt samma marknad skapas ”lång vagga”. Vid ökad volatilitet kommer totala värdet öka varpå de kan säljas med en total vinst.

Lösenpriset – Priset på underliggande tillgång som köparen har rätt att köpa till på förfallodagen.

Married Put – Att köpa säljoptioner på en tillgång som du redan äger kallas för Married Put. Det är därmed en hedge mot nedgång på marknaden. Vid en nedgång ökar optionerna i värde och du hedgar innehavet. Vid uppgång kan enbart premien på optionerna förloras.

Out of the money – Out of money är motsatsen till in the money.

Premie – Den avgift som betalas för att få rätten att köpa/sälja underliggande tillgång på förutbestämt datum.

Realvärde – Mellanskillnaden mellan lösenpriset samt aktuellt marknadspris på underliggande tillgång.

Tidsvärde – Premiens nivå består av realvärdet (se ovan) samt tidsvärdet. Tidsvärdet speglar främst tiden som är kvar till optionen förfaller.

Vanilla-option – En klassisk option utan några extra tillägg eller funktioner. Detta i motsats mot exotisk option. Kallas därmed ibland för enbart option.

FAQ


Vilka tillgångar kan vanilla-optioner handlas på?

Optioner kan handlas mot aktier, råvaror, index m.m. Utbudet varierar mellan olika handelsplatser.


Vad kostar det?

Spread och courtage uppkommer vid handel. När optioner köps kan maximal förlust bli premien. När optioner säljs (ställs ut) finns ingen övre förlustgräns om detta inte är begränsat av handelsplatsen.


Optioner känns för krångliga – vad ska jag välja istället?

Känns det svårt att greppa hur optionen prissätts och hur investering sker bör du undvika att investera. Vi rekommenderar att börja med CFD. Önskas ytterligare hävstång är turbowarranter enklare i sin struktur än optioner. Med dem finns även en tydlig risknivå oavsett om köp- eller sälj sker.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021