Investering i gröna metaller

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
investera i gröna metaller

Gröna metaller är metaller som i stor utsträckning används inom produktion och användning av förnyelsebar energi. Detta exempelvis vid produktion av vindkraftverk och elbilar.  Exempel på dessa metaller är koppar, neodym och kobolt. 

Investering i gröna metaller kan både ske direkt i priset, via exempelvis CFD och certifikat, samt i aktier i bolag som är aktiva inom denna sektor. 

Vad är gröna metaller?

Gröna metaller är ett samlingsbegrepp för de metaller som i stor omfattning används inom produktion, utveckling och användning av förnyelsebar energi. Metaller som därmed till stor utsträckning efterfrågas av företag som arbetar med vindkraftverk, kraftöverföring, elbilar och batterier.

Gröna metaller kan självklart ha fler användningsområden än enbart inom omställningen till fossilfri energi. Men det som kännetecknar dem är att en stor del av efterfrågan kommer från denna industri. En mycket stor del av de gröna metallerna används inom bilindustrin, både i batterier och till annan teknisk utrustning.

Efterfrågan på batterier för elektriska bilar rusar och det väntas ge underskott på flera viktiga metaller. Batteriefterfrågan spås växa 17 gånger från 2019 till 2030/Mattias Gromark, fondförvaltare av Atlant Precious

Med fokus på att uppnå målen i Parisavtalet (minskat koldioxidutsläpp) behöver de flesta länder genomföra stora investeringar inom denna sektor vilket därmed förväntas öka efterfrågan på de gröna metallerna. Hur stor del av denna efterfrågan som däremot redan är inräknad i priset är svårare att avgöra.

Exempel på gröna metaller:

Exempel på gröna metaller

Vad påverkar värdet?

Som med alla råvaror är det utbud och efterfrågan som styr världsmarknadspriset. Nedan presenteras några punkter som påverkar utbudet och den förväntade efterfrågan.

Utbud

Omställningen till ett allt mer fossilfritt samhälle går snabbt. Detta så snabbt att gruvindustrin inte klarat av att öka produktionen och möta efterfrågan i samma omfattning. Ibland nämns just bristen på gröna metaller som en av de ”stoppklossar” som gör att omställningen inte går snabbare. Med högre efterfrågan och ett utbud som inte matchar efterfrågan pressas priserna uppåt. Carnegiefonder sammanfattar problematiken tydligt:

”Alla vill ha en elbil och förnybar energi – men ingen vill investera i nya gruvor”

Med högre priser blir det visserligen mer lönsamt att öppna gruvor men det är en lång process och dessutom finns, av självklara skäl, enbart möjlighet att bedriva gruvdrift i vissa länder.

Politisk och ekonomisk instabilitet

Flera av de metaller som ingår inom begreppet ”gröna metaller” produceras primärt i ett fåtal länder och inte sällan är det länder med viss instabilitet gällande politik och ekonomi. Detta skapar även en risk att utbudet på marknaden snabbt kan förändras. Ett exempel visas i diagrammet nedan. Ett diagram som visar prisutvecklingen på nickel under 2021 och fram till mitten av mars 2022.

Den extrema prisrusningen var ett resultat av Rysslands invasion av Ukraina. Prisutvecklingen var så kraftig att handeln till och med stoppades på London Metal Exchange. På två dagar hade priset ökat med närmare 250 %.

Orsaken var att världens största producent av nickel är Ryssland och med de sanktioner som infördes efter invasionen skapades en oro på marknaden att utbudet kraftigt skulle minska, vilket därmed skapade en prispress.

prisutveckling nickel

Exportbegränsningar

Även nationella exportbegränsningar kan kraftigt minska utbudet på världsmarknaden. Kina står för 95 % av produktionen av så kallade sällsynta jordartsmetaller, vilka flera ingår i gröna metaller, och landet har tidvis infört exportbegränsningar för att säkra sin egen tillgång.

Ett exempel är jordartsmetallen neodym som krävs för att skapa den kraftiga magneter som används i vindkraft. Beroende på hur Kina agerar kring exporten av denna metall kan alltså priset mycket tydligt påverkas.

Efterfrågan

Efterfrågan drivs primärt av den klimatomställning som sker över hela världen. Men efterfrågan påverkas även av priset på andra energikällor och den allmänna världskonjunkturen.

Klimatomställning

Efterfrågan på gröna metaller påverkas primärt av omställningen till fossilfria energikällor och därmed betydligt större användning av el. Ofta nämns förändringen som sker inom bilbranschen där allt fler bolag satsar på elfordon men omställningen kan självklart även ses inom ett flertal andra branscher.

Orsaken att bilbranschen ofta nämns är att det exempelvis krävs fem gånger så mycket koppar i en elbil som en bil med fossilt drivmedel. Med mer elbilar kommer efterfrågan på den gröna metallen koppar att öka.

Uträkningar visar på liknande förhållande mellan att bygga kolkraftverk och sol- och vindkraftverk. Detta genom att det krävs ungefär 1 ton koppar per Megawatt vid byggnation av kolkraftverk och fem gånger så mycket vid de fossilfria alternativen. Detta samtidigt som ett mycket stort antal nya sol- och vindkraftverk behöver byggas.

”För att uppnå målet i Parisavtalet behöver 9000 Gw solkraft och 9000 Gw vindkraft byggas…..Förra året, 2020, byggdes det 100 Gw ny vindkraft och 70 Gw solkraft” /Carniegie fonder

Energipriset

När priset på olja går uppåt ökar intresset för att investera i bland annat energieffektivisering, egen elproduktion, elfordon m.m. Dessutom kan nyproduktion av vind- och solkraftverk gynnas då efterfrågan på el ökar. Även om volatiliteten är stor på oljepriset så kommer ett högt oljepris på lång sikt gynna efterfrågan på de gröna metallerna. Höga oljepriser kan därmed ses som en bidragande orsak till en snabbare omställning till förnybar energi.

Konjunktur

I en artikel av Carnegiefonder nämner fondbolaget primärt två faktorer som påverkar efterfrågan på gröna metaller och primärt koppar. Det är omställningen från fossil till förnyelsebar energi samt konjunktur. De hänvisar exempelvis till en analys som anger att en global BNP-tillväxt på 2% resulterar i att efterfrågan på koppar ökar 2,8 %. I likhet med flera andra gröna metaller avgörs efterfrågan alltså till stor del av den globala tillväxten.

(Grön omställning talar för koppar – EFN Marknad 2 mars 2022)

Investera i gröna metaller

Investering i gröna metaller kan antingen ske i bolag som är verksamma inom denna sektor eller direkt i priset på en enskild metall. Önskas riskspridning kan investering ske i aktiefonder som består av bolag inom branschen, vilka till stor del gynnas av ett högre världsmarknadspris.

1. Aktier – Enskilda bolag

Genom att köpa aktier i bolag som prospekterar, utvinner och på annat sätt producerar gröna metaller skapas en exponering mot priset på metallen. Detta utifrån att dessa företag generellt gynnas av höga priser på dessa metaller.  Däremot finns alltid en bolagsrisk samt att dessa bolag ofta producerar mer än enbart en metall.    

Boliden – Sveriges största gruvföretag som primärt producerar bly, zink, koppar och nickel. Företaget ekonomiska utveckling påverkas till stor del av världsmarknadspriset på dessa metaller.

Leading Edge Materials Corp – Kanadensiskt bolag som är noterat på First North. Företaget består av en portfölj av projekt där samtliga är ”inriktade mot kritiska råmaterial som är kopplade till teknik som batterier och permanenta magneter för elmotorer och vindkraftverk”

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

2. Fonder – Korg av bolag

Nedan presenteras ett par aktiefonder med hel, eller delvis, inriktning mot gröna metaller. Att investera i en aktiefond innebär en riskspridning både gällande bolagsrisk och prisförändringar på en enskild metall.

Atlant Green Tech Metals

Atlant Green Tech Metals är strategifond som investerar i bolag inom ädel- och basmetallsektorn, primärt inom så kallade gröna metaller. Detta genom att investera i ”Företag som verkar inom prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning eller finansiering i framtagande av metaller som behövs för förnyelsebara energislag, energilagring eller till exempel eldrivna fordon”.

Fonden har ingen geografisk begränsning men investerar primärt i Kanada och därefter Australien.

AuAg Precious Green A

AuAg Precious Green A är en blandfond som både investerar i ”bolag med fokus på grön energi” samt ”ädelmetaller med fokus på guld”. De har därmed ett lite bredare fokus än fonden ovan.  

3. Metall – Prisutveckling på metallen

Det finns flera olika sätt att investera i priset på en specifik metall. Detta genom värdepapper som följer världsmarknadspriset. Enklast sker det via certifikat som exempelvis kan köpas hos Avanza. Önskas ett större utbud kan investeringar ske i CFD.

Certifikat

Hos Avanza går det att köpa certifikat med bland annat koppar, silver, guld och platinum som underliggande tillgång. Oftast finns möjligheten att välja mellan Köp- och Säljcertifikat och på de metaller som har stor handel erbjuds även hävstångscertfikat.

Fördelen är att dessa kan handlas inom ett ISK eller kapitalförsäkring. Nackdelen är att utbudet är kraftigt begränsat till ett fåtal metaller. Kontrollera även omsättning på certifikaten då vissa knappt har någon omsättning alls. Exempel på certifikat visas nedan:

  • Koppar – Gå kort eller lång. Hävstång på upp till 12ggr
  • Silver – Gå kort eller lång. Hävstång på upp till 15 ggr

Hos Avanza går det att investera i certifikat med 5 olika underliggande metaller.

CFD

IG & Etoro är två av världens största handelsplattformar för CFD. I likhet med certifikat följer värdet på CFD den procentuella förändringen på den underliggande tillgången. Ofta erbjuds även handel både med och utan hävstång. Exempel från IG & Etoro är:

  • Nickel – Gå kort eller lång, med eller utan hävstång
  • Koppar – Gå kort eller lång, med eller utan hävstång

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Lämna en kommentar