Råvarufonder

Råvarufonder

Råvarufonder är fonder med tydlig exponering mot råvaror så som olja, metaller, guld och jordbruksråvaror. Investering sker antingen i aktiefonder som investerar i börsnoterade bolag, inom denna sektor, eller börsnoterade fonder (ETF) där innehavet följer värdeförändringen på en korg av olika råvaror.

Värdet på dessa fonder är generellt knutna till prisförändringar på specifika råvaror vilket i sin tur påverkas av en rad faktorer så som inflation, ökad efterfrågan samt geopolitiska händelser.

Råvaror som marknad

Företag inom råvarusektorn påverkas till stor grad, men inte enbart, av priset på de råvaror som produceras och distribueras. Några punkter som kännetecknar denna marknad är:

Flera inriktningar

Råvarumarknaden delas in i underkategorierna energi, jordbruk, basmetaller och ädelmetaller. Ibland delas även jordbruk in mot jordbruksråvaror och boskap. De olika fondernas avkastning kommer därmed delvis påverkas av dess inriktning. De flesta har inriktning mot energi och metaller medan det är betydligt mer ovanligt med fonder inom jordbruk.

Påverkas av priset

Hur mycket företagens värdering påverkas av råvarupriset beror var i värdekedjan de är aktiva. Via fonder skapas en bred riskspridning med företag inom exempelvis prospektering, utvinning och distribuering.

Politiska beslut

Allt fler länder försöker växla över till fossilfria alternativ vilket därmed gör att efterfrågan på exempelvis ”gröna metaller” har ökat kraftigt. Det är metaller som behövs för att kunna producera allt från batterier till vindkraftverk och solceller. En av råvarufonderna, Atlant Green Tech Metals, har just fokus på enbart gröna metaller.

Inflation

Råvaror och inflation är tydligt knutna till varandra – på flera olika sätt. Vid oro för hög inflation ökar efterfrågan på guld utifrån att många ser guld som värdebevarande.

Högre pris på olja innebär även högre energi- och transportkostnader vilket påverkar hela ekonomin och därmed kan resultera ett högre allmänt prisläge (inflation).

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Alternativa råvaror

Vissa råvaror påverkas även av priset på andra råvaror. Ett exempel är att majs kan användas vid produktion av etanol – vilket är ett alternativt drivmedel till bensin.

Geopolitik & Natur

Råvarupriserna påverkas till stor del av geopolitiska och miljömässiga händelser. Naturkatastrofer och missväxt är exempel på faktorer som påverkar priset. I detta fall handlar det om ett allmänt mindre utbud uppstår.

Även krig och geopolitisk oro kan tydligt påverka utbud och efterfrågan samt prisnivåer. Efter Rysslands invasion av Ukraina rusade exempelvis priset på nickel. Detta utifrån att Ryssland är världens tredje största producent av nickel. Men även jordbruksråvaror ökade kraftigt i pris då Ukraina brukar kallas för ”Europas kornbod”.

Bilden nedan visar utvecklingen för råvarufonden BGF World Mining som har inriktning mot företag inom gruvindustrin. Det är tydligt att investerare trodde att kriget i Ukraina (började i slutet feb) skulle påverka utbudet av flera viktiga metaller. Samtidigt hade prisuppgången börjat ett par månader tidigare vilket bland annat anses berott på inflationsoro, kraftigt ökad efterfrågan samt ökad prisuppgång på energiråvaror.

BGF mining råvaror fond
(Orange – OMXS30, Grön – BGF World Mining april 2021 – april 2022)

Nedan visas utvecklingen av BGF World Energy under samma period. En fond som primärt investerar i företag inom olje- och gassektorn. Som visas ökade priset på metaller (se ovan) och energi (se nedan) ungefär samtidigt och utan att korrelera med börsutvecklingen. Delvis kan därmed råvarufonder användas som hedge mot inflation och svagare börsutveckling. Detta förutsatt att bolagen som investeringarna sker i gynnas av högre råvarupris.

BGF world energy

Världsmarknaden

Vid god konjunktur ökar produktionen i samhället vilket därmed ökar efterfrågan på exempelvis energi och metaller. Efterfrågan kan även öka kraftigt efter perioder av logistiska problem och ökad köpkraft hos konsumenter.

Ett tydligt exempel på detta är situationen som uppstod när coronapandemin minskade i omfattning och världshandeln återigen kunde upptas. Efterfrågan var i detta läge extremt hög på vissa råvaror vilket tydligt påverkade dess prisnivå.

Spekulation

Som på alla marknader påverkas även råvarumarknaden av spekulation. Det betyder att priset inte alltid enbart styrs av utbud och efterfrågan hos företag på marknaden utan även delvis av investeringar, bubblor och spekulation.

Vad skiljer sig mellan fonderna?

  • Vilka råvaror?

Råvaror kan delas in inom ett par kategorier – energi, jordbruk, basmetaller, ädelmetaller. Därmed kan fonderna ha olika inriktning mot dessa kategorier. Det finns exempelvis de som enbart investerar i företag verksamma inom guld och silver, de som enbart har fokus på energi eller exempelvis gröna metaller. De som är breda och försöker följa ett råvaruindex kommer väga tungt i olja och gas.

  • Aktiefond eller ETF?

Innehavet i en aktiefond är enbart aktier i börsnoterade bolag. Detta medan innehavet i en ETF kan bestå av aktier, råvaror, valutor eller innehav för att följa ett specifikt index. Genom att investera i en ETF går det därmed att exponera kapitalet direkt mot priset på en korg av olika råvaror.

Läs mer om hur ETF:er fungerar

Aktier eller råvaror?

Aktiefonder är fonder som investerar i aktiebolag inom råvarumarknaden. Flera av dessa påverkas av priset och efterfrågan på specifika råvaror men självklart påverkas värdet även av marknad, konkurrens, företagsledning m.m. Det vanligaste sättet att exponera sitt kapital mot råvaror är i aktieråvarufonder.

ETF:er är börshandlade fonder som ofta följer ett index, en råvara eller en korg med olika tillgångar. Det kan exempelvis vara specifika råvaror så som majs, olja, guld och vete. Det är därmed priset på dessa tillgångar som avgör priset på denna fond. En fördel är att någon bolagsrisk inte uppstår samt att det är lättare att exponera kapitalet mot jordbruksråvaror då aktiefonder primärt har fokus på energi, metaller och mineraler. Innehavet i en ETF är statiskt vilket lägger betydligt mer ansvar på dig som investerare. Detta till skillnad mot aktiefonder där en förvaltare tar besluten.

Exempel på råvarufonder – aktier

Trots att råvarumarknaden är enorm är utbudet av aktiefonder med denna inriktning tydligt begränsad. Nedan presenteras ett par olika råvarufonder. Dessa är utvalda för att spegla olika inriktningar och ska därmed inte ses som en köprekommendation. Flera av dessa bolag gynnas av högre råvarupriser.

BGF World Mining A2

BGF World Mining A2 ska investera minst 70 % av kapitalet i företag som är aktiva mot bas- eller ädelmetaller och/eller mineraler. Se exempel på utveckling av fonden i diagram ovan.

Läs mer om fonden hos Avanza

BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD

BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD investerar minst 70 % inom råvarusektorn och sektorer och närliggande sektorer. Fondförvaltaren är alltså inte begränsad till att enbart välja företag inom exempelvis jordbruks- eller gruvindustrin utan kan även välja företag inom exempelvis konsumtionsvaror och industri. Fonden tar ett ”större grepp” om råvarusektorn och företag som påverkas av denna sektor.

Läs mer om fonden hos Avanza

BGF World Energy A2

BGF World Energy A2 investerar primärt i företag inom olja och gas. Detta med allt från oljefält, produktion och distribution.

Läs mer om fonden hos Avanza

Atlant Green Tech Metals

Atlant Green Tech Metals investerar i bolag inom ädel- och basmetallsektorn och företag som har ett tydligt fokus mot så kallade ”gröna metaller”. Kortfattat är det metaller som behövs för att producera, lagra, distribuera och konsumera grön el. Det kan exempelvis vara elbilar, batterier, vindkraftverk och solpaneler.

Läs mer om fonden hos Avanza

AS Commodity A Acc USD

AS Commodity A Acc USD investerar brett i företag inom råvarumarknaden. Bland annat har fonden aktier i bolag inom sektorerna olja, ädelmetaller och jordbruksprodukter.

Läs mer om fonden hos SAVR

Exempel på råvarufonder ETF – råvaror

Nedan presenteras exempel på ETF:er, samt ett certifikat, som möjliggör att kapitalet exponeras mot prisförändringar på specifika råvaror.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS har målet att följa Optimised Roll Commodity Total Return Index. Det är ett index som speglar ett brett innehav av råvaror inom energi, jordbruk, industrimetaller och ädelmetaller.

Läs mer om fonden

WisdomTree Agriculture (Certifikat)

WisdomTree Agricultur är inte en fond utan ett certifikat. Men eftersom certifikatet speglar värdet av en korg av flera råvaror blir det en liknande effekt som börshandlade fonder (se exempelvis ovan). Certifikatets mål är att följa Bloomberg Agriculture Subindex som har inriktning mot jordbruksråvaror.

Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap

Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap investerar i en korg av tillgångar som skapar exponering mot flera olika råvaror. Exponeringen sker med swappar och därmed inte reella tillgångar.

Läs mer om fonden hos Avanza

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

(Därför ska du köpa råvaror – EFN Marknad)

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023