Räntefonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Räntefonder

Räntefonder är fonder där innehavet består av räntebärande värdepapper. Det kan exempelvis vara obligationer utgivna av stater, kommuner eller företag. Det som primärt avgör risk är utgivarens kreditvärdighet.

Fördelen med räntefonder är den lägre risken i förhållande till aktiefonder. Fonderna kan exempelvis användas för att riskbalansera en investeringsportfölj eller för att nå god avkastning under tider då aktier förväntas ge negativ avkastning. Värdet på fondens tillgångar gynnas framförallt av fallande ränteläge i det land där obligationerna getts ut.

Se utbud av räntefonder hos Avanza

Vad är en räntefond? Varför investera?

En räntefond består av investeringar i olika räntebärande papper, främst obligationer. Beroende på utgivare av dessa obligationer blir risknivån/avkastningen olika hög. Det är exempelvis stor skillnad på om investeringar sker i svenska statsobligationer än om investering sker i företagsobligationer i europeiska företag med lägre kreditnivå.

Påverkas av räntan i landet

Det som primärt påverkar värdet på innehavet i en räntefond är ränteläget i det land som investeringar sker. Detta genom att räntebärande värdepapper stiger i värde om ränteläget i landet går nedåt. Detta sker utifrån att den avkastning som obligationer ger är fixerad till den nivå som sattes vid utgivandet av dessa obligationer. 

Exempel:
En företagsobligation ger 5% per år och har en löptid på 10 år. Detta samtidigt som statslåneräntan i landet är 0,5%. Efter några år höjs statslåneräntan till 2,5 % vilket gör att nyutgivna liknande företagsobligationer har en ränta på 12,5 %. Det innebär därmed att de nyutgivna obligationerna är mer eftertraktade än de äldre – vilket därmed pressar ner priset på de äldre.

Stabilare än aktiefonder

Räntefonder har en betydligt lägre volatilitet än aktiefonder. Investeringar kan därmed ske vid oro på aktiemarknaden eller vid tron på att räntenivån kraftigt kommer att gå ner.

Diversifiering mot andra tillgångar

En väldiversifierad investeringsportfölj kan exempelvis ha aktier, räntor och alternativa tillgångar. Det är däremot viktigt att förstå att marknaden för företagsobligationer delvis har koppling till aktiemarknaden. Vid en kraftig lågkonjunktur ökar konkurserna och därmed även kreditförlusterna.

Vid kortare (eller längre) investeringsperspektiv

Förväntas investerat kapital användas inom 1 – 5 år kan räntefonder vara ett bättre alternativ än aktiefonder. Detta utifrån den betydligt lägre risken. Självklart kan även långsiktiga investeringar ske i räntefonder, exempelvis för riskbalansering i portföljen, som nämns ovan.

Olika typer av räntefonder

Korta räntefonder

Korta räntefonder investerar i räntebärande papper med en löptid på maximalt ett år. Det innebär därmed en låg risk eftersom ränteläget inte förväntas ändras avsevärt under ett par månader. Dessa kallas även för penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder.

korta räntefonder risk

(Räntefonder och risknivå – Bildkälla: Avanza.se)

Långa räntefonder

Långa räntefonder har räntebärande värdepapper med löptid på minst 1 år. Ofta sträcker sig dess löptid på 5 eller 10 år. Dessa investeringar har högre risk än de korta räntefonderna. Detta utifrån att fler händelser kan ske under löptiden som påverkar värdet av innehavet. Dessa kallas även för obligationsfonder.

långa räntefonder risk

(Risknivå för långa räntefonder. Bildkälla: Avanza.se)

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationer är räntebärande papper med fast avkastning under en förutbestämd tidsperiod. Det kan därmed liknas med ett lån där de som köper dessa obligationer är långivare. Ju bättre kreditvärdighet desto lägre räntesats behöver företaget betala.

En räntefond som enbart har företagsobligationer investerar därmed enbart i denna sorts obligationer och inte i obligationer från stat eller kommun (med lägre ränta). Inom denna kategori hittas även de räntefonder med högst risk – dvs. High Yield Funds.

Realräntefonder

Realräntefonder är räntefonder som ger avkastning likt övriga obligationer men där även inflationsnivån i landet adderas till ränteavkastningen. Det innebär att en obligation exempelvis kan ge 2 % + inflation i landet. Vad inflationen beräknas på nämns i detta fall i informationen kring obligationen. Detta är därmed inflationssäkrade räntefonder.

Se realräntefonder hos Avanza

Fastighetsräntefonder

En fastighetsräntefond investerar uteslutande i lån till fastighetsbolag. Med en diversifierad portfölj minskas kreditrisken. Genom att investera i en sådan fond kan investeringar ske inom ISK/kapitalförsäkring. Detta till skillnad mot om investering sker direkt via P2P-plattformar. Exempel på räntefond inom denna kategori är Tessins fastighetsräntefond, den kan du investera i hos Nordnet.se.

Vad skiljer sig räntefonderna åt?

Risk – Vilka tillgångar sker investering i?

Lägst risk sker om fonden investerar i obligationer utgivna av stater och kommuner. Därefter kommer företagsobligationer från företag med hög kreditnivå. Högst risk uppstår med High Yields, dvs obligationer från företag med låg kreditsäkerhet.

Kort eller lång investering?

Som presenteras tydligt, högre upp i denna artikel, är det skillnad i korta och långa räntefonder. Detta framförallt gällande risknivå.

Valutasäkrad

Sker investeringar i annan valuta än den fonden handlas i uppstår valutarisk. Detta exempelvis vid investeringar i europeiska eller amerikanska stats- eller företagsobligationer. Ett fåtal av räntefonderna är valutasäkrade vilket därmed innebär att valutarisken är minimerad.

Se valutasäkrade obligationsfonder hos Avanza

Inflationssäkrad

Det spelar ingen roll om en räntefond ger 4 % i avkastning – om inflationen i landet är på 4%. Det skulle därmed innebära ett nollsummespel gällande reell avkastning. För att kompensera mot inflation kan fonder investera i Inflationssäkrade obligationer.

Se realräntefonder hos Avanza

Bästa räntefonden – Ett par exempel

Bästa fonden i sektorn

Vilken räntefond som är bäst beror på vilka faktorer som jämförs. Sker investeringar i dessa fonder för att nå en så låg risk som möjligt kan exempelvis sharpkvot och standardavvikelse jämföras. Andra faktorer att jämföra kan vara avkastning eller vilken fond som är populärast.

Nedan presenteras ett par räntefonder, som är bäst på vissa specifika faktorer. De ska enbart ses som ett axplock av de räntefonder som erbjuds på den svenska marknaden. Fonerna visar tydligt hur stor skillnad det är på risk/investering mellan olika räntefonder.

(Samtliga siffror är från oktober 2021)

Catella Credit Opportunity – Bäst avkasting 2016 – 2021

Catella Credit Opportunity hade en värdeuppgång på 22 % mellan 2016 och 2021. Det gör att det är den svenska räntefond, hos Avanza, som haft bäst utveckling under denna tid. En nackdel är däremot att totalavgift anges vara 2,99% vilket är mycket högt. Det är därmed den fond med högst totalavgift hos Avanza. På andraplats kommer Nordic Cross Credit Edge (1,77%). Det är en aktivt förvaltad fond med inriktning på nordiska företagsobligationer.

Läs mer om fonden hos Avanza

Bäst avkastning (investering i USD)

Att investera i räntefonder med innehav i USD innebär en valutarisk. Detta förutsatt att inte fonden är valutasäkrad. Nedan presenteras de tre räntefonder som gett bäst avkastning 2016 – 2021. Delvis består alltså värdeutvecklingen av valutarisken.  

AMF Räntefond Lång – Flest ägare hos Avanza

AMF Räntefond Lång är den räntefond hos Avanza med överlägset flest ägare. I slutet av 2021 var det 93 500 ägare vilket kan jämföras med näst populäraste räntefonden, Spiltan Räntefond Sverige, med 47 000 ägare.

Fonden investerar i mycket säkra obligationer utgivna av stat, kommun och mycket kreditvärdiga företag. Det är även en av de tre räntefonder med lägst totalkostnad.

Läs mer om fonden hos Avanza

SEB Likviditetsfond SEK – Lägst standardavvikelse, lägst risk

SEB Likviditetsfond är den räntefond, hos Avanza, som hade lägst standardavvikelse år 2021. Detta med 0,10 %. Därefter kom Öhman Kort Ränta (0,13 %) och Swedbank Robur Räntefond Kort A (0,19 %).

Med standardavvikelse menas hur mycket fondens årliga avkastning har avvikit från medelavkastningen senaste fem åren. Låg standardavvikelse innebär allts lägre risk. Den mycket låga risken speglas även i betydligt lägre avkastning än hos andra räntefonder. SEB Likviditetsfond har gått minus 1,79 % mellan 2016 och 2021.

SEB European High Yield Fund – Exempel på högre risk

SEB European High Yield är ett exempel på räntefond med högre risk. Detta utifrån att fonden investerar i obligationer utgivna av företag med lägre kreditbetyg. Det innebär att räntan är högre, i likhet med kreditrisken. Dessa obligationer brukar kallas för ”High Yield” vilket alltså påvisar den högre förväntade ränteavkastningen. Fonden ökade ca 7 % under 2021.

Läs mer om fonden hos Avanza

Räntefonder med lägst avgift

Bland de räntefonder med med lägst avgift finns:

Tänk på att:

Investeringssparkonto eller inte?

Med en schablonskatt på hela innehavet bör räntefonder som förväntas ge mycket låg avkastning inte hållas inom ett ISK eller en kapitalförsäkring. Det är i detta fall bättre att hålla fonden i en aktiedepå och betala 30 % på vinsten vid försäljning. 

Sparkonto eller kort räntefond?

Om investerat kapital förväntas tas ut inom 1 – 3 år är sparkonto eller räntefond att föredra framför aktiefond. Genom att välja en korträntefond ges lägsta risknivån. Kan räntefond vara ett alternativ till sparkonto?

Ett exempel kan tas från Spiltans korträntefond. Värdeutvecklingen mellan 2008 och 2021 presenteras i grafen nedan. Visserligen har värdet både gått upp och ner under korta perioder men det finns ingen 6-månaders period med negativ avkastning. Fonden presenteras även med att passa bra på minst ”ett till två års sikt”. Den stora ”hacket” under 2020 var på grund av coronapandemin då investerare såg risken att många företag skulle gå i konkurs och därmed att fonden skulle få kreditförluster.

Läs även: Räntefond eller Sparkonto?

spiltan korträntefond

Med räntefonder går det alltså att få betydligt högre avkastning än med ett sparkonto. Men det är då viktigt att se på fondens innehav och historiska utveckling för att därmed kunna avgöra dess risknivå. Avanza anger att Spiltan Korträntefond har en risknivå på 2/7 vilket kan jämföras med de tio räntefonderna med högst avkastning under samma period där samtliga hade risk på minst 4/7.

OBS – Spiltan Korträntefond investerar i företagsobligationer och har därmed högre risk än ett sparkonto. Historisk avkastning ska inte heller ses som garanti för framtida värdeutveckling.

Trygghet eller avkastning?

Många förknippar räntefonder med ”trygg och stabil avkastning”. Det stämmer även förutsatt att investeringar sker i lågriskfonder. Se exempelvis korträntefonden från Spiltan ovan jämfört med räntefonden Schroder ISF Glb som gett betydligt högre avkastning under denna period – med betydligt större risk/volatilitet.

räntefonden Schroder ISF Glb mellan 2008 och 2021

Om räntan förväntas gå upp?

En vanlig missuppfattning är att räntefonder gynnas av en högre ränta – men det är exakt tvärtom. Läs mer om varför under rubriken ”Påverkas av räntan i landet”.

Ett ökat ränteläge i ett land kommer generellt av en högre inflation. Tillgångar som generellt ökar i värde vid inflation är istället aktier inom basmaterial (pga. högre råvarukostnader), verkstad samt energi. Räntefonder är alltså inte rätt alternativ om räntan förväntas gå upp.

Lämna en kommentar