Nordenfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Nordenfonder

Nordenfonder är aktiefonder som investerar i företag i de nordiska länderna. Generellt sker främst exponering mot Sverige och Finland men inriktningen beror till stor del på fondens investeringsstrategi.

Utbudet av Nordenfonder är mycket stort. År 2021 fanns det över 40 fonder att välja på hos Avanza. Vissa har en mycket bred investeringsstrategi medan andra är inriktade mot exempelvis småbolag, ”gröna bolag” eller att följa ett index.

Den nordiska marknaden kännetecknas framförallt av ekonomisk och politisk stabilitet och gott företagsklimat. Ett resultat av det är att Sverige är ett av de länder i världen med flest så kallade Unicornföretag.

Se fondutbudet hos Avanza:

Norden som marknad

Norden, som marknad, samt Nordenfonder kännetecknas bland annat av följande:

Fonder domineras av Sverige

Det är vanligt att Nordenfonder har en övervikt mot Sverige.  En fond som speglar detta bra är Handelsbanken Nordiska Småbolag som år 2021 hade 46 % av kapitalet exponerat mot Sverige.

Stabilt och innovativt

De nordiska länderna, och ekonomierna, har stora likheter gällande dess styrkor. Länderna kännetecknas av hög innovationsnivå och utbildningsnivå. I förhållande till hur många som bor i de nordiska länderna är så kallade unicorn-bolag ovanligt många.

Historisk har Norden även varit skonad från större politiska konflikter vilket annars kan skapa oro på aktiemarknaden. Dessutom är utvecklingen av BNP god och statsskulden låg. Detta återspeglas även i att Nordenfonder har en lägre risknivå än många andra regionbaserade fonder.

Det är uppenbart en region med riktigt bra förutsättningar för aktiv förvaltning och den som gör ett bra jobb blir rikligt belönad. Det tydligt att vi hittar de största vinnarna bland aktiva förvaltare som har haft fokus på mindre- och medelstora bolag. / Pär Ståhl (Avanza) 2020

Börser med olika fokus

De nordiska börserna skiljer sig tydligt gällande vilka branscher som dominerar. I Sverige väger industri- och finansbranschen tungt medan den danska börsen har en övervikt mot läkemedel. Den norska börsen domineras av oljerelaterade bolag medan finska börsen har stor tyngd mot industri, finans och råvaror. Islands ekonomi, som sällan väger tungt i Nordenfonderna, hålls uppe primärt av fiskenäringen.

Tack vare olika inriktningar ger en nordisk indexfond en bred diversifiering. Detta delvis geografiskt men framförallt gällande branscher. Fonderna kan därmed delvis jämföras med en extradiversifierad Sverigefond.

Nordiska fonder

Vad skiljer fonderna åt?

År 2021 hade Avanza över 40 olika Nordenfonder. Det som skiljer sig mellan fonderna är bland annat:

 • Aktivt eller passivt förvaltad?

De passivt förvaltade fonderna är ofta indexfonder som automatiskt följer ett specifikt index. Önskas en diversifierad exponering mot den nordiska marknaden kan dessa indexfonder vara passande. En fördel är att de ofta har låg förvaltningsavgift.

 • Indexfond, branschfond eller annan inriktning?

Nordenfonder investerar över hela Norden – men kan skilja stort gällande inriktning på investeringarna. Det finns exempelvis småbolagsfonder, ”gröna fonder” och indexfonder. Att enbart jämföra samtliga Nordenfonder utifrån avkastning blir därmed något missvisande. Det är helt enkelt ett för stort begrepp som innefattar en rad olika sekundära inriktningar.

 • Avgift

De billigaste fonderna har en totalavgift på 0,3 % och de dyraste på 3,90 %. Det är alltså stor skillnad. De flesta har en avgift på mellan 1 – 1,75 % vilket är acceptabelt för aktivt förvaltade fonder.

Tips – Jämför avgiften hos Avanza mot Savr och Nordnet. Fonderna kan nämligen ha olika avgifter hos de olika plattformarna.

 • Bransch och land

I beskrivningen av fonderna finns alltid statistik över fondens innehav gällande land och bransch. En del fonder har även krav att en viss procentuell del av kapitalet ska vara investerat i ett specifikt land. Exempel på fördelning mellan länder och branscher kan ses under rubriken ”Exempel på Nordenfonder”.

 • Gröna fonder

Ett flertal Nordenfonder har en tydlig miljöinriktning. Bland dessa finns exempelvis Lannebo Norden Hållbar A samt DNB Grönt Norden.

 • Antal företag

En fond med få företag har högre risk/chans än en fond med betydligt fler innehav. Exempelvis har Handelsbanken Norden Selektiv 16 – 36 innehav medan SEB Nordenfond Småbolag har ca 500 innehav.

Exempel på Norden fonder

Nedan presenteras fyra olika Nordenfonder. Dessa är utvalda för att spegla hur stor skillnad det kan vara mellan de olika fondernas inriktningar. De presenteras utan inbördes ordning.

 • SEB Nordenfond Småbolag C Euro

SEB Nordenfond Småbolag C Euro investerar i nordiska små- och medelstora bolag. Detta begränsas genom att investeringar sker i de 20 % minsta börsbolagen utifrån marknadsvärde. Totalt investerar fonden i ca 500 företag. Ungefär 40 % förväntas vara svenska företag. År 2021 var investerat kapital främst mot Sverige (77 %) och den största branschen var Industri (27 %).

Läs mer om SEB Nordenfond Småbolag C Euro hos Avanza

 • DNB Grönt Norden

DNB Grönt Norden investerar i nordiska företag som följer FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer gällande multinationella företag. År 2021 var investerat kapital främst mot Danmark (36 %) och den största branschen var Industri (26 %).

Läs mer om DNB Grönt Norden hos Avanza

 • Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv är en ”smal” Nordenfond. Detta genom att investeringar koncentreras till mellan 16 och 35 bolag. Det är primärt bolag med historisk goda vinster, stark balansräkning och utdelningstillväxt. År 2021 var investerat kapital främst mot Sverige (59 %) och den största branschen var Industri (45 %).

Läs mer om Handelsbanken Norden Selektiv hos Avanza

 • Handelsbanken Norden Ind Crit

Handelsbanken Norden Ind Crit är en indexfond vars mål är att följa SIX SRI Nordic Index. Detta index omfattar samtliga bolag som finns registrerade på börserna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. En fond som därmed ger en bred exponering mot den nordiska marknaden, till ett lågt pris. 

Läs mer om Handelsbanken Norden Ind Crit hos Avanza

Bästa Nordenfonderna

Bästa nordenfonderna

Bäst Nordenfond gällande historisk avkastning är SEB Nordenfond Småbolag. Men det finns även andra faktorer att titta på. Exempelvis betyg hos Morningstar, miljöaspekten eller låg avgift.

(Siffror från hösten 2021)

 • SEB Nordenfond – Bäst historisk avkastning

Om en jämförelse utgår från 2021 är SEB Nordenfond Småbolag den fond med bäst avkastning, oavsett om 3 eller 5 år bakåt i tiden jämförs. Detta är även en av få Nordenfonder som under 2021 hade 5/5 i betyg av Morningstar.

 • DNB Norden Indeks A – Lägst avgift

DNB Norden Indeks A har en förvaltningsavgift på 0,2% och, i en i uträkning av Avanza, totalavgift på 0,28 %. Det är enbart 3 fonder inom denna kategori som har en totalavgift under 1%. Orsaken att fonden kan ha så låg avgift är att det är en passivt förvaltad indexfond.

 • Captor Scilla Nordic Equity B – Bäst på hållbarhet

Enligt hållbarhetsindikatorn på Avanza är Captor Scilla Nordic Equity B bäst. Generellt har Nordenfonder goda betyg i denna indikator (se grafen nedan). Captor Scilla Nordic Equity B använder GES-screening för att se att dess innehav följer internationella konventioner. Skillnaden är däremot inte stor mellan de olika fonderna i toppen.

Hållbarhet nordenfonder

Nordenfonder med högst betyg hos Morningstar

Följande Nordenfonder hade 5/5 i betyg av Morningstar under 2021. Ett betyg som primärt grundas på avkastning i förhållande till risk och övriga fonder på samma marknad.

Lämna en kommentar