Avanza auto – alternativ till fondrobot

Avanza auto omdöme

Avanza har ingen fondrobot – däremot tjänsten ”Avanza Auto” som har en liknande funktion. Kunden väljer mellan sex olika fondportföljer där skillnaden är hur stor andel räntebärande papper som ingår. Denna portfölj har sedan automatisk rebalansering så att innehavet förväntas ha samma fördelning mellan tillgångarna över tid.

Fördelen med Auto är enkelheten och automatiseringen. Enbart två frågor besvaras varpå passande portfölj presenteras. Rebalansering sker sedan löpande ett par gånger per år.

Nackdelen är den kan anses vara för enkel. Någon individuell riskanpassning sker inte och innehavet är inte möjlig att påverka utifrån etisk inriktning eller liknande.

”Med Avanza Autos specialfonder får du en smart och automatisk förvaltning av dina pengar” / Avanza

Så fungerar Avanza Auto

Likheten mellan en fondrobot och Avanza Auto är att tjänsten vänder sig till personer som vill ha ett enkelt och effektivt sparande med balanserad risk. Många vill spara i fonder men har varken tid, intresse eller kunskap att välja vilka fonder som förväntas ge bäst avkastning. I detta fall kan Avanza Auto väljas.

avanza auto fördelar

1. Gå till Avanza och besvara frågor

Gå till Avanza Auto och svara på två frågor kring ditt sparande. Första frågan handlar om tidsperspektivet och andra hur stor risk du är villig att ta.

kortsiktigt och långsiktigt avanza auto

2. Välj Auto och månadssparande

Välj den ”Auto” som passar din syn på risk och välj därefter startbelopp och eventuellt månadssparande

kortsiktigt och långsiktigt avanza auto

3. Portföljförslag och starta sparande

Det som framförallt skiljer sig mellan de olika ”Auto”-fonderna är andelen aktiefonder/räntefonder. Med högst risk (Auto 6) kommer kapitalet att placeras nästan uteslutande i aktiefonder samt någon procent i andra tillgångar. Räntepapper utesluts i denna portfölj.

kortsiktigt och långsiktigt avanza auto

Efter att en Auto har valts kan sparandet aktiveras. Detta antingen som engångsinsättning eller som månadssparande.

Testa – utan att logga in

Via Avanzas hemsida går det att besvara de frågor som ligger till grund för vilken ”Auto” som bör väljas. Det går att svara på dessa frågor, och därmed delvis testa tjänsten, utan att varken logga in eller vara kund. Detta kan ske här.

(Säg hej till Avanza Auto – Avanza.se)

Istället för fondrobot om du vill…

  • Ha allt sparande hos Avanza

Avanza är den största banken i Sverige för småsparare. Många har både buffert, målsparande och pensionssparande här. Avanza Auto kan därmed väljas, istället för fondrobot, för att hålla allt sparande på samma ställe.

  • Ha god service och bli en nöjd kund

Avanza grundades 1999 och har vunnit ”Sveriges nöjdaste kunder” flera år i rad. En utmärkelse som ges av KPI.

  • Kunna belåna

Det är möjligt att belåna innehavet i Avanza Auto. Det är däremot inget som rekommenderas för småsparare då det ökar risken avsevärt.

avanza fondrobot auto

Innehav och förvaltning

Vad de olika fonderna innehåller för tillgångar går lätt att se via Avanzas hemsida. Detta genom att söka efter fonden, exempelvis Auto 5, i sökfunktionen.

Utbud

Avanza Auto består av 6 olika portföljer. Det enda som skiljer är hur stor andel som är räntor och aktiefonder. Se mer om innehavet under kommande rubrik.

Någon specialinriktning mot pension, målsparande eller buffertsparande finns inte. Däremot skiljer de på kortsiktigt (upp till fem år) och långsiktigt (över fem år).

Ingår det alltid räntor?

Nej, alla fonder innehåller inte räntor. Andelen räntor beror på risknivå samt tidshorisont på sparandet.

Etisk

Då det är sex fasta portföljer att välja på går det inte att påverka dess innehav. Det går därmed inte att välja bort fonder/bolag utifrån ett etiskt perspektiv.

Vårt omdöme:
Vi ställer oss även lite frågande till varför en långsiktig portfölj (längre än 5 års sparande) behöver ha över 25 % räntebärande papper. Men det är även svårt att avgöra hur mycket räntor en person ska ha som vill ha ”låg risk”. Det avgörs mycket i hur begreppet tolkas.

Efterfrågan på etiska fonder ökar kraftigt och förhoppningsvis kan denna trend innebära att Avanza ger större valbarhet kring etiska val i framtiden.

Förvaltning och omfördelning

Avanza Auto bygger på matematiska algoritmer som är skapade utifrån ”Modern portföljteori”. Modellen de utgår ifrån kallas för ”Black-Litterman”-modellen. Det är en modell som anses vara en utveckling på modellen ”Mean-Variance Optimization”. Även amerikanska bolaget Wealthfront använder sig av denna investeringsmodell.

Kortfattat handlar det om att ha stor riskspridning och undvika att exponera sitt kapital för mycket åt en enda sektor eller geografisk plats. Statistik visar att avkastningen blir högre, vid långsiktigt sparande, med stor diversifiering. Detta tack vare den högre riskviktade avkastningen.

Med bred riskspridning är det sedan enbart kundens önskemål om risk samt tidsperspektiv på sparandet som avgör vilken av de sex fonderna som bör väljas.

Omfördelning

En gång per kvartal rebalanseras innehaven. Det innebär exempelvis att räntefonder kan säljas och aktiefonder köpas så att de olika tillgångarna återigen får samma procentuella fördelning som är målet. Det är primärt denna funktion som kännetecknar en fondrobot – dvs. automatisk riskjustering.

Ändrat innehav ålder

Någon ändring av innehavet utifrån investerarens ålder sker inte. Detta utifrån att investering sker i en portfölj med fast procentuell andel räntor/aktier/andra tillgångar.

Vid pensionssparande finns en fördel att ombalansera innehavet, till mer räntor, ju närmare personen kommer pensionsåldern. I detta fall får det ske på egen hand eller via sparande i andra fonder.

Utbud av spartjänster

Avanza Auto har en relativt enkel uppbyggnad. Det kan liknas med sex stycken olika fond-i-fond där innehavet framförallt skiljer sig gällande hur stor del räntor som ingår.

Till skillnad mot fondrobotar (exempelvis BetterWealth, Opti och Lysa) sker inte sammansättning av portföljen utifrån personens ekonomi, mål med sparande eller om lån/sparande finns. Istället är det två faktorer som avgör vilken Auto som rekommenderas – Spara kortare eller längre än 5 år samt risknivå på tre nivåer.

Avanza Auto kan användas för buffert, målsparande, pensionssparande men någon unik funktion för dessa sparmål finns inte. Det är upp till varje kund att själv välja vilken ”Auto” som passar utifrån det enskilda sparmålet.

Vårt omdöme
Avanza Auto tar enbart hänsyn till riskbenägenhet och grovt uppskattad sparhorisont (över eller under 5 år). Den tar exempelvis inte hänsyn till den egna ekonomin med lån och annat sparande. Det gör att sparandet inte kan individanpassas på samma sätt som flera fondrobotar kan göra.

Avanza Auto, Avanza Portföljgenerator eller fondrobot?

Avanza Auto – Portfölj av aktiefonder, räntefonder och alternativa tillgångar balanserad utifrån risk och investeringstid. Välj mellan 6 portföljer. Har automatisk ombalansering så att fördelningen alltid är lika mellan dessa tillgångar.

Portföljgeneratorn – Skapar en portfölj av olika fonder utifrån flera olika val. Ingen automatisk ombalensering.

Fondrobot –  Skapar individuellt anpassad portfölj av fonder. Innehavet ombalanseras löpande för att bibehålla proportionerna mellan de olika tillgångarna i portföljen. Har generellt fler valmöjligheter än vad Avanza Auto erbjuder.

Insättning och uttag

Lägsta summa att investera via engångsinsättning är 1 kr. Vid månadssparande är lägsta beloppet 100 kr. Detta är en fördel, i jämförelse med fondrobotar, då många andra tjänster har betydligt högre beloppsgränser.

Kostnader

Avanza Auto – 0,20 %

Fondavgift – De fonder som ingår har aldrig högre än 0,17 % i förvaltningsavgift

Totalkostnad är därmed mellan 0,33-0,37 %

Det är något högre än BetterWealth och Lysa.se (Sponsrad länk) men samtidigt är detta snarare än automatiskt ombalanserad fond-i-fond än en individanpassad fondrobot. 

Säkerhet

Att spara hos Avanza är säkert – oavsett om det är buffert, Avanza Auto eller tjänstepensionen. Det är den nätbank som flest privatpersoner i Sverige väljer.

Avkastning

Genom att välja mellan Auto 1 – 6, ange startbelopp och månadssparande går det att se förväntat utfall. På bilden nedan visas hur ett månadssparande på 1000 kr påverkas under 12 år. Detta utifrån Auto 6. Den förväntade avkastningen bygger på historisk genomsnittlig avkastning och är alltså inte ett löfte om avkastning.

avanza auto förväntad avkastning

Vad säger andra recensioner?

I andra recensioner nämns framförallt följande fördelar/nackdelar med Avanza Auto.

Fördelar

+ Enkelt att komma igång

De flesta fondrobotar är enkla att komma igång med – men Avanza Auto vinner på denna punkt. Detta utifrån att det bara är två frågor som ska besvaras innan sparandet kan påbörjas. Extremt enkelt.

+ Kan belånas

En recensent anger att en av fördelarna är att innehavet kan belånas.

+ ”Bra bas”

Avanza Auto kan användas som en ”bra bas” i portföljen. Ett innehav som inte behöver ändras över tid utan som ligger som grund för övrigt sparande.

Nackdelar

– Samma fonder – men till högre pris

De fonder som Avanza Auto består av kan även köpas utanför denna service. Det går därmed att testa vilken Auto som passar det egna sparande och sedan köpa dessa fonder. På detta sätt undviks extrakostnaden för denna tjänst. Däremot behöver då egen ombalansering ske över tid.

– Liten påverkan

Det finns inte någon möjlighet att påverka innehavet gällande exempelvis etik.

– Svårt att välja rätt Auto

För många är det svårt att avgöra vilken risknivå som är passande – eller vad som egentligen innefattar i begreppet. Med bara två frågor att besvara blir det alltså svårt att definiera personens riskprofil. Det kan jämföras mot många fondrobotar som har ett flertal frågor som ramar in personens riskprofil.

Sammanfattning

Avanza Auto är ett enkelt sätt att komma igång med ett sparande med god riskspridning och automatiserad riskbalansering. Ett vanligt fel, inom sparande, är att en portfölj väger tungt mot en region, en bransch eller liknande. Det är ett misstag som undviks genom att istället investera i Avanza Auto.

Fördelarna är framförallt enkelheten att komma igång och att sparande kan ske från en enda krona. För personer som tycker att fondrobotar, med flera frågor kring ekonomi och sparande, känns svårt kan Avanza Auto vara ett alternativ. Det är enklare och snabbare att komma igång.

Nackdelarna är också enkelheten. Någon hänsyn tas inte till personens ekonomiska situation, övrig sparande, lån osv. Det finns sex portföljer att välja på – thats it. De som vill ha ett mer individuellt anpassat sparande, med automatisk ombalansering, kan istället välja Lysa.se (Sponsrad länk) eller BetterWealth.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Disclaimer
“Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.” 

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023