BetterWealth – omdöme & recension

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Betterwealth omdöme

BetterWealth är fondroboten som fokuserar på låga avgifter, breda fondportföljer och investeringar i flera olika tillgångsslag. Likt andra fondrobotar justeras innehavet löpande så att en bibehållen riskspridning ska uppnås.

Inom fondroboten kan både buffert, målsparande, privat pension och tjänstepension hållas. Även denna bredd är en av fondrobotens styrkor.

Den bästa fondroboten enligt oss är Lysa. Se hur vår investering på 10 000 kr hos Lysa utvecklas.

Så fungerar BetterWealth

BetterWealth är en så kallad fondrobot. Det betyder att tjänsten skapar en passande investeringsportfölj utifrån kundens ekonomiska förutsättningar.

Kunden svarar på frågor kring den egna ekonomin, samt syn på sparande, och får därefter ett förslag på en portfölj som består av aktiefonder, räntefonder, råvaror och alternativa investeringar. Om detta förslag godkänns öppnas ett konto och pengar sätts in till fondroboten.

Kapital som sätts in kommer därefter att automatiskt fördelas utifrån detta förslag. Detta oavsett om det är engångsinsättning eller månadssparande. Portföljen kommer automatiskt att omfördelas, utifrån hur kapitalet växer, så att risknivån bibehålls.

”BetterWealth är en digital investeringstjänst som investerar dina pengar till låga priser.”

Testa – utan att skapa konto

En fördel med BetterWealth är att tjänsten delvis kan testas utan att det kostar något. Det är möjligt att skapa en investeringsprofil samt få förslag på hur investeringar kommer att ske. Den som känner sig nöjd kan därefter skapa konto och sätta in pengar. Därmed går det att se hur denna fondrobot agerar utifrån risk, tidshorisont på sparande osv.

fondrobot
 • Låg avgift
 • Dynamisk eller strategisk portfölj – Unikt hos BetterWealth
 • Exponering mot olika tillgångar – Guld, aktier, räntor, fastigheter
 • Prisgaranti – Hittar du lägre fondavgifter får du pengarna tillbaka
 • Ändrat innehav utifrån ålder – Vid pensionssparande ändras innehavet löpande ju närmare personen kommer pensionsåldern.

Vårt omdöme:
De tydligaste fördelarna med BetterWealth är den låga kostnaden och dess bredd på innehavet. En klar fördel är att de exponerar portföljen mot flera olika tillgångar. De har även ett brett utbud på sparformer vilket gör att både tjänstepension, privatpension, buffertsparande och målsparande kan hållas inom fondroboten.

Innehav och fondförvaltare

Alla investeringar sker i ETF-fonder. Fördelen är framförallt att ETF-fonder kan innehålla en rad olika tillgångar. Därmed kan BetterWealth ha exponering mot exempelvis råvarumarknaden och fastigheter.

Investeringar sker enbart via stora fondförvaltare. Detta så som iShares, Vanguard, Svenska Handelsbanken och BlackRock. Fondroboten utgår från tusentals olika fonder och väljer sedan indexfonder som uppfyller specifika kriterier. Detta framförallt med fokusering på riskspridning.

BetterWealth investerar i ett stort antal olika indexfonder – alla med låg förvaltningsavgift. Genom att exponera kapitalet mot index minskas risken som finns med exempelvis branschfonder.

” Vi säljer inte dyra fonder, utan investerar endast i indexfonder till Sveriges lägsta förvaltningsavgifter.”

Utbud

Investeringar via BetterWealth sker i flera olika tillgångar. Målet med fondroboten är att skapa en mycket bred riskspridning vilket de därmed lyckas mycket bra med.

 • Aktiefonder (Väger oftast tyngst i portföljen)
 • Räntor (Väger tungt vid låg risk och kort investeringstid)
 • Råvaror (Exempelvis guld – lägre risk ger ofta mer guld i portföljen)
 • Alternativa tillgångar (Exempelvis fastigheter)

Den bästa fondroboten enligt oss är Lysa. Se hur vår investering på 10 000 kr hos Lysa utvecklas.

Sker alltid placering i räntor?

Ja, det verkar som att alla fondportföljer består av en viss mängd räntepapper. Vid kortare sparhorisont, eller om pengarna eventuellt behövs tidigare, bli delen räntebärande papper högre. Detta är logiskt med tanke på att risken därmed behöver begränsas.

Finns etisk inriktning?

Ja – det går att välja etisk inriktning på portföljen. Genom att välja ”större fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar” kommer portföljen att ha en större andel fonder som utesluter företag som inte följer mänskliga rättigheter. Därmed framgår inte hur mycket ”större fokus” är och hur stor del ”oetiska” fonder ändå kommer att vara en del av portföljen.

Vårt omdöme
Det verkar som att en andel räntor alltid finns med – vilket vi ställer oss tvekande till. En portfölj med ”minst 25 år” i sparhorisont, med ”hög risk” samt där personen har mycket ”god ekonomisk situation” bör inte behöva räntebärande innehav. Med dessa inställningar var det däremot bara 5 % räntebärande papper. Kanske tar BetterWealth mindre risk än nödvändigt…

Förvaltning och omfördelning

BetterWealth har utgått från olika forskningsresultat kring sparande och skapar portföljer utifrån denna strategi. Utifrån de svar som kunden anger i deras frågeformulär skapas därmed passande portfölj utifrån dess profil.

Eftersom företaget inte får någon ersättning från fondbolagen kan de vara helt oberoende och därmed välja fonder enbart utifrån deras strategi och kundens investeringsprofil.  

”…våra investeringsbeslut baseras på en utveckling av Nobelprisvinnande forskning och med stöd av smart teknik”

Det går att välja mellan två strategier:

 • Strategisk fondrobot

Samma riskprofil bibehålls oavsett marknadsläge. Detta exempelvis fördelningen 75 % aktier, 20 % räntor och 5 % råvaror/alternativa tillgångar. (Läs mer om Strategisk förvaltning under rubriken ”Utbud av spartjänster”). De flesta fondrobotar arbetar på detta sätt.

 • Dynamisk fondrobot

Risken ändras beroende på marknadsläget. Därmed kommer andelen räntor öka om oron är stor på marknaden. (Läs mer om Dynamisk förvaltning under rubriken ”Utbud av spartjänster”).

Omfördelning

Alla fondrobotar har automatisk omfördelning av innehavet. Målet kan exempelvis vara att 68 % av innehavet ska vara aktiefonder. Skulle värdet på dessa gå upp mycket kanske de istället är 72 % av portföljens värde. I detta fall omfördelas innehavet, en del aktiefonder säljs varpå vissa räntefonder köps. På detta sätt bibehålls alltid samma risknivå.

Ändrat innehav utifrån tid eller sparmål?

När investeringsprofilen skapas besvaras ett flertal frågor kring sparandet. I detta läge går det exempelvis att välja att sparandet sker till buffert eller till pension. Vid pensionssparandet kommer innehavet att ändras löpande ju närmare det är kvar till pensionen. Detta är däremot inget som ändras vid ett ”generellt” sparande.

Utbud av spartjänster

BetterWealth erbjuder ett brett utbud av spartjänster. Därmed går det att ha allt från det kortsiktiga buffertsparandet till det långsiktiga pensionssparandet hos roboten. En fördel då allt sparande kan hållas till låga avgifter – på ett och samma ställe.

Strategisk investering

Strategisk investering är det vanligaste sättet som investeringar sker inom en fondrobot. Detta genom att investeringar sker enligt en bestämd risknivå.

En bred riskspridning sker i 15 – 20 indexfonder och investeringar sker även delvis i guld och alternativa tillgångar. Innehavet balanseras om löpande för att risknivån ska bibehållas låg.

Dynamisk investering

Dynamisk investering innebär automatisk justering av innehavet utifrån uppfattad risk på marknaden. Vid större oro och risk kommer alltså mindre mängd aktiefonder att hållas osv.

Portföljen har 15 – 20 indexfonder, råvaror och alternativa tillgångar. Detta kan delvis liknas med en aktivt förvaltad fond – men där förvaltningen enbart fokuserar på risk.

Pension

Ett långsiktigt sparande som har liknande upplägg som Strategisk investering (se ovan). Skillnaden är att risknivån ändras löpande utifrån din ålder. Ju närmare pension desto lägre risk kommer portföljen att ha.

Tjänstepension

Få hjälp med att se över din tjänstepension och hur stora avgifter som betalas hos din nuvarande bank.

Buffert

Få hjälp att spara ihop till en buffert. Främst kommer sparandet ske i räntefonder.

Vårt omdöme
Vi ger utbudet av sparalternativ hos BetterWealth ett mycket högt betyg. I grunden handlar det om långsiktigt sparande med låg risk. Tack vare de olika inriktningarna blir det enklare för kunderna att hitta rätt investeringsprofil.  Användarvänligt!

Det som saknas är ”Tidsbestämt sparande”. Ett sparande som skulle kunna vara uppbyggt i likhet med Pensionsspar. Men istället för att innehavet ändras utifrån ålder skulle det kunna ändras utifrån antal år kvar på det tidsbestämda sparandet.

Insättningar och uttag

Minsta insättning: 1000 kr – På Dynamisk portfölj är minsta insättning 50 000 kr.

Uttag: Varken bindningstid eller uppsägningstid finns. Uttag kan därmed ske när som helst. 

Den bästa fondroboten enligt oss är Lysa. Se hur vår investering på 10 000 kr hos Lysa utvecklas.

Pris

Förvaltningsavgift – 0,09 % för de flesta portföljer. 0,65 % för dynamisk portfölj

Fondavgift – Fonderna har förvaltningsavgifter som tillkommer.

Transaktionskostnad – Vid köp eller försäljning dras en kostnad.

Avgifterna är låga i förhållande till andra fondrobotar.

Prisgaranti på fonder

Hos BetterWealth finns även en prisgaranti på de fonder som fondroboten erbjuder. Om ett lägre pris (förvaltningsavgift) hittas hos någon annan aktör lovar BetterWealth att betala tillbaka dubbla mellanskillnaden. Det kan ske retroaktivt upp till 6 månader förutsatt att fonden varit billigare under hela denna period.  På detta sätt är kunderna alltid säkra på att de kan spara till lägst avgift hos denna robot.

Säkerhet

BetterWealth är en säker och välkänd fondrobot. Dess säkerhet består av:

Vårt omdöme
Med mycket låga avgifter samt hög säkerhet ger vi högt betyg. Det enda negativa är att Dynamisk portfölj kräver minst 50 000 kr. Vissa kanske vill ha halva sitt sparande i Dynamisk och halva i Strategisk.         

Avkastning – historisk avkastning (vilket inte bör väga tungt)

På hemsidan går det att se historisk avkastning för både strategisk och dynamiska portföljen. Detta utifrån vald nivå av aktier/räntor samt i jämförelse med varandra.

Däremot har BetterWealth bara funnits sedan 2020 vilket gör det svårt att se på avkastningen över längre tid.

Vad säger andra recensioner

De fördelar och nackdelar som nämns om BetterWealth i andra svenska recensioner är framförallt följande:

Fördelar

 • Låg avgift

Den fördel som oftast nämns och som även är en av BetterWealth största fördelar.

 • Brett utbud

Vissa andra liknande tjänster har inte med råvaror och alternativa tillgångar.

 • Att innehavet kan justeras utifrån ålder (pensionssparande)

En klar fördel för att minska risken över tid.

Nackdelar

 • Dynamisk portfölj

Är det värt en högre avgift för att få löpande riskförändring i portföljen. Vissa kritiker påpekar att denna portfölj gett sämre avkastning – inte minst under turbulenta börsperioder.

 • Storlek på företaget

BetterWealth började erbjuda förvaltning år 2020. Det finns därmed väldigt kort historisk avkastning och det framgår inte hur stora summor de förvaltar.

Den bästa fondroboten enligt oss är Lysa. Se hur vår investering på 10 000 kr hos Lysa utvecklas.

Sammanfattning

Billigt, brett och bekvämt. Det sammanfattar den tjänst som BetterWealth erbjuder. Det som framförallt imponerar är bredden.

Via denna fondrobot går det att spara till allt från kortsiktiga sparmål till pensionen. Detta via en mix av breda indexfonder, räntor och övriga tillgångar. I likhet med andra fondrobotar får kunderna svara på en rad olika frågor varpå en sparportfölj skapas. Den omfördelas sedan löpande så att risknivån hela tiden hålls stabil. Vid pensionssparande kommer även innehavet att förändras beroende på ålder på personen.

Vi ger tjänsten stora plus utifrån användarvänlighet, låga avgifter och fondutbud. Det vi framförallt ställer oss frågande till är andelen räntebärande papper – även i högriskportföljer med lång sparhorisont. Den dynamiska portföljen behöver även längre historik för att den ska kunna utvärderas ordentligt. Till dess håller vi oss till den strategiska portföljen.

Lämna en kommentar