Asienfonder

Asienfonder

Asienfonder är aktiefonder som investerar inom Asien. Världsdelen är mycket stor och den ekonomiska utvecklingen varierar kraftigt mellan de olika länderna. Det innebär även att fonderna kan exkludera eller inkludera enskilda länder. De flesta asienfonder finns inom kategorin ”Asien exklusive Japan”. Andra inriktningar kan vara ”ASEAN”, ”Asien & Australien” eller ”Asien exklusive Japan och Kina”.

Asien som marknad kännetecknas av stark tillväxt och en omväxling från agrarsamhälle till ett modernt tekniksamhälle. Inom världsdelen finns två av de tre största nationella ekonomierna och den allmänna synen är att Kina inom en snar framtid kommer att bli världens största ekonomi. Trots detta har Globalfonder generellt en väldigt liten andel investerat i Asien.

Investering i asienfonder kan ske för att skapa en bred diversifiering i portföljen. Detta utifrån att globalfonderna har svag exponering mot denna marknad. Många väljer även asienfonder utifrån att Asien förväntas växa om andra stora ekonomiska marknader.

Att Kina kommer att passera USA som världens största ekonomi någon gång efter 2030 verkar de flesta prognosmakare vara överens om. / Dagenspc

Asien som marknad

”Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots en fantastisk tillväxt de senaste två decennierna har Asien en fortsatt mycket stor potential”

Citatet ovan är från inledningen till beskrivningen för asienfonden Carnegie Asia. Fondbolaget ger även tre punkter till varför Asien är ett bra investeringsalternativ. Detta med hög tillväxt, gynnsam demografi, stark inhemsk efterfrågan samt stora utländska investerare. Asien har fortfarande mycket stor potential – men risken är även högre än för många andra marknader. Marknaden, och asienfonder, kännetecknas av:

Oftast utan Japan

Det flesta asienfonder exkluderar Japan, dvs. världens tredje största ekonomi. Delvis handlar det om dess storlek då denna ekonomi skulle väga för tungt i ett asiatiskt index. Detta i förhållande till landets storlek och ekonomiska påverkan på regionen. Det finns även fonder som utesluter både Japan och Kina även om detta är betydligt mer ovanligt.

Tillväxtmarknad

De flesta asiatiska länderna kategoriseras som tillväxtmarknader. En marknad som därmed kännetecknas av hög risk, hög tillväxt och en ekonomi i förändring. Detta gäller däremot inte Japan. Kina har haft en lång period av mycket kraftig tillväxt även om tillväxttakten har ”lugnat ner sig”.

Den omställning som Kina gjort från agrarsamhälle till modernt samhälle har gått på under 35 år – vilket kan jämföras mot samma utveckling i USA som tagit ca 100 år. Det har lett till att flera asiatiska länder nu konkurrerar med teknik och kompetens istället för massproduktion och pris. Med stora satsningar på telekom har inte bara företag vuxit till att bli internationella utan även konsumentmarknaden har förändrats i grunden. Ett exempel, som AGCM nämner, är att när 60 % av bankkunderna i Kina gjorde sina ärenden digitalt var nivån i USA på enbart 35 %.

Över 50% av den globala tillväxten sker där och det är en siffra som dessutom kommer att öka /Business-Sweden.com

Mycket inom teknik

Asien har stort fokus på teknik. Detta både gällande produktion av teknikprodukter samt tech-innovationer. Det är ett område som väger tungt inom många index vilket även återspeglas i asienfondernas innehav. År 2021 var teknik den största branschen inom exempelvis följande fonder:

  • Nordea Asien Stars (34 %)
  • Skandia Asien (30 %)
  • Swedbank Robur Access Asien (25 %)
  • Carnegie Asia A (36 %)

Ofta, men inte alltid, sker alltså en stor exponering mot teknikbranschen vid investeringar i asienfonder.

Mycket talar för att nästa generation av världsledande innovationsdrivna företag kommer från Asien. / Carnegie

Låg vikt i globala fonder – Bra diversifiering

Trots att Asien omfattar världens andra och tredje största ekonomi så återspeglas inte detta i ett flertal globalfonder. Två exempel på detta visas nedan.

asien exponering i swedbank robur globalfond

(Regioner i ”Swedbank Robur Globalfond” år 2021)

asien exponering i avanza global

(Regioner i ”Avanza Global” år 2021)

Investering i asienfonder kan därmed ske för att skapa en större exponering mot Asien och uppnå en bredare diversifiering på portföljen.

Asien, främst Kina, har låg vikt i globala index men erbjuder en viktig möjlighet till diversifiering i såväl aktier som ränteplaceringar för den som investerar globalt. / Carnegie.se

(Varför man borde investera i Asien – Sparpodden)

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Fondernas olika geografiska inriktning

En punkt som skiljer sig mellan olika asienfonder är vilka länder som investeringar sker inom. Till skillnad mot exempelvis europafonder eller nordenfonder finns asienfonder med flera olika alternativa geografiska inriktningar. Hos Avanza är indelningen följande:

Exempel på Asienfonder

Som visas ovan kan asienfonder ha mycket olika geografisk inriktning. Att investera i ASEAN (10 mindre länder i sydöstra Asien) är knappast samma sak som att investera i Asienfond med fokusering på de största ekonomierna så som Japan och Kina. Flest fonder, hos Avanza, hittas i kategorin ”Asien exklusive Japan”. Nedan presenteras 4 olika asienfonder – med helt olika inriktningar.

(Samtliga siffror är från okt 2021)

Swedbank Robur Access Asien A

Swedbank Robur Access Asien A är den asienfond som hade flest ägare hos Avanza under 2021. En av fördelarna är dess låga förvaltningsavgift. Det är en indexnära fond som primärt investerar i stora och medelstora företag i Asien – exklusive Japan.

Läs mer om fonden hos Avanza

Öhman Etisk Index Pacific

Öhman Etisk Index Pacific har fokus på Stillahavsområdet och därmed främst innehav mot Australien, Hongkong, Singapore och Nya Zeeland. Fonden hittas i kategorin ”Asien & Australien exklusive Japan & Kina”. Till skillnad mot många andra asienfonder har inte Öhman Etisk Index störst innehav mot teknik. År 2021 var de största innehaven istället mot fastigheter och finans.

För att en investering ska få ske inom fonden behöver företagen uppfylla vissa kriterier inom miljö, sociala förhållanden och affärsetiska riktlinjer.

Läs mer om Öhman Etisk Index Pacific hos Avanza

UB Asia REIT Plus A

UB Asia REIT Plus A investerar i fastighetsbolag på tillväxtmarknader. År 2021 var störst innehav i Singapore, Japan och Hongkong. Detta är en av få branschinriktade asienfonderna. De flesta har bred inriktning mot enbart stora, medelstora eller småbolag.

Läs mer om UB Asia REIT Plus A

Carnegie Asia A

Carnegie Asia A investerar brett inom Asien, exklusive Japan. Primärt ligger fokus på företag som gynnas av en ”ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov”. Exempelvis finns större innehav inom telekom och tech.

Läs mer om Carnegie Asia A hos Avanza

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov / Carnegiefonder.se

Bästa asienfonderna

Bästa fonderna i sektorn

Vilken asienfond som är bäst beror på vad som jämförs. Utifrån avkastning, popularitet hos svenska investerare samt avgift finns det ett par som är bättre än de övriga.

MS INVF Asia Opportunity A – Högst avkastning 2016 – 2021 

MS INVF Asia Opportunity är den asienfond som gett bäst avkastning mellan 2016 och 2021. Detta med 138 % vilket kan ställas mot näst bästa fonden, Barings Asia Growth, på 111 %. Att fonden har en annan investeringssyn än många andra asienfonder visar sig däremot även om kortare tidsperiod jämförs. Mellan januari och oktober 2021 var det en av de få asienfonder som låg på minus.

Läs mer om MS INVF Asia Opportunity hos Avanza

Swedbank Robur Access Asien A – Lägst avgift

Swedbank Robur Access Asien A har enbart 0,2 % i förvaltningsavgift.

Läs mer om Swedbank Robur Access Asien A hos Avanza

Swedbank Robur Access Asien A – Flest ägare hos Avanza

Swedbank Robur Access Asien A var 2021 den asienfond med flest andelsägare hos Avanza. Detta med ca 74 000 ägare vilket kan jämföras med fonden med nästflest ägare, Carnegie Asia A, med ca 12 000 ägare.

Läs mer om Swedbank Robur Access Asien A hos Avanza

Janus Henderson Hrzn AsPac Pty – Mest hållbar asienfond

Enligt Morningstars hållbarhetsvärde är Janus Henderson Hrzn AsPac den bästa asienfonden. Hållbarhetsvärdet tar hänsyn till att investeringar sker i företag som har krav på miljöarbete, socialt ansvar samt rättvis bolagsstyrning. På denna lista kommer Öhman Etisk index Pacific på tredjeplats (Läs mer om fonden ovan).

Läs mer om Janus Henderson Hrzn AsPac Pty hos Avanza

Se även filmen nedan som är en genomgång av den asiatiska/kinesiska marknaden av Asien Investment Group, ett investmentbolag med fokus på digital konsumenttillväxt i Kina.

Fonderna ovan handlar du enklast via Avanza.se

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023