RSI – Indikator inom teknisk analys

RSI indikator inom teknisk analys

RSI (Relative Strength Index) används inom teknisk analys främst för att avgöra om en marknad är överköpt eller översåld. Utifrån detta skapas därmed köp- eller säljsignaler baserat på jämnviktspendling, dvs att tillgångars pris svänger upp och ner.

Oftast används RSI över de senaste 14 dagarna men kan även, på vissa tillgångar, appliceras på kortare perioder.

RSI = Förhållandet mellan genomsnittlig utveckling under de positiva börsdagarna och genomsnittlig utveckling under de negativa börsdagarna – under 14 dagar.

 • Överköpt = Kursen har gått upp för mycket för snabbt mycket vilket bör resultera i en rekyl nedåt.
 • Översålt = Kursen har gått ner för mycket för snabbt vilket bör resultera i en rekyl uppåt.
RSI i graf med överköpt och översålt

Mean Reversion

Att använda RSI för att förutse rekyler, och därmed ta kortsiktiga vinster, kallas för ”Mean Reversion”. Tanken är helt enkelt att ta korta köppositioner när kursen är översåld samt korta säljpositioner när kursen är överköpt.

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

RSI-teorins grundtanke

På en kraftigt stigande/fallande marknad kommer sannolikheten för en rekyl att öka dag för dag. Frågan är inte om den kommer – utan när. Chansen är stor att marknaden blir överköpt eller översåld vilket därmed ger möjlighet till att ta positioner innan marknaden får en rekyl.  

Beräkna RSI

När RSI presenteras i tradingprogram visas det generellt under prisgrafen. En undre linje finns vid 30 (översåld) och en övre vid 70 (överköpt). (Se bild ovan)

RSI överköpt och översåld beräkning
(Bildkälla: Nordnet)

RSI behöver alltså inte räknas ut manuellt utan kan lätt ses via tradingprogram. Uträkningen sker däremot på följande sätt.

RSI = 100 – (100/(1+RS))

RS = Medelvärdet av de dagar som kursen varit positiv / Medelvärdet av de dagar som kursen varit negativ.

Exempel
Första steget är att räkna ut RS. Under en 14 dagars period har kursen på Astra A utvecklats enligt följande:
– Upp – 10 dagar har kursen gått upp. Detta med ett medeltal på 10 punkter.
– Ner – 4 dagar har kursen gått ner. Detta med ett medeltal på 5 punkter.

RS = Medeltal positiva dagar / Medeltal negativa dagar
2 = 10/5

Nu kan RSI beräknas:
RSI = 100 – (100/(1+2))
RSI = 100 – (100/3)
RSI = 100 – 33
RSI = 67

(How to trade using the RSI Indicator, IG)

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

RSI-nivåer & köp- och säljsignaler

RSI visas med ett värde på 0 till 100. I likhet med flera andra verktyg ska RSI tolkas i trendens nuvarande riktning. Är trenden uppåt ska därmed framförallt köpsignaler sökas och är trenden nedåt ska säljsignaler sökas.

Över 70
Tecken på att aktien är överköpt.

Under 30
Tecken på att aktien är översåld.

En köpsignal uppstår om RSI går under 30 och senare går upp över denna nivå. Med andra ord ska RSI passera 30 i en uppåtgående RSI-trend.

På ett liknande sätt skapas säljsignal. I detta fall om RSI har gått över 70 och sedan viker ner och passerar 70 i en nedåtgående RSI-trend.

”Falska säljsignaler”

Om en aktie stiger kraftigt under längre tid kommer RSI flera gånger ge säljsignaler och RSI kan stanna kvar över 70 under en lång tid. De som säljer kommer därmed missa en stor del av den kraftiga uppgången. Det finns ett par vägar att gå för att hantera dessa falska signaler.

 • Omstartsmetoden

RSI bryter 70 uppifrån – vilket ger en säljsignal. Nu kan däremot inte någon fler signal uppstå förrän RSI har ”nollställts” vilket betyder att nivån nått 50.

Även om RSI skulle gå över 70, och ner igen, så skapar detta alltså inte någon ytterligare säljsignal. Men har RSI varit nere till 50 ”startas det om” varpå vanliga säljsignaler används.

 • Undvika förhoppningsbolag

Kursen på ett förhoppningsbolag drivs främst av rykten, spekulationer och förhoppningar – inte av företagets ekonomiska utveckling. Det är även ofta hos dessa som stora kursförändringar kan uppstå utan någon speciell orsak. Att applicera RSI på dessa blir betydligt svårare än om enbart aktier från Large Cap eller stora stabila bolag på Mid Cap används i analysen.

Handla utifrån Swing rejections

För att handla utifrån säkrare indikatorer än enbart RSI kan så kallad Swing Rejections användas. Det är en teknik som innebär att RSI-trenden måste befästas innan ett köpläge uppstår.

Ett exempel är en aktie som har legat på RSI 25 och sedan gått upp till 32. Eftersom det innebär att RSI passerar 30 kan det tolkas som ett köpläge. Men istället för att direkt köpa avvaktas följande utveckling: Om RSI faller tillbaka, men utan att gå under 30, och sedan får en ny högsta nivå är trenden befäst.

Failure Swing (divergens)

”Failure Swing” uppstår när RSI är inom överköpt eller översålt område. Med andra ord över 70 eller under 30.

Över 70 och priset ökar

Om priset trendar uppåt och skapar nya högre nivåer samtidigt som RSI trendar neråt och inte når högre nivåer kallas detta för ”Bearish failure swing”, det är en såkallad divergens.

Som bilden visar nedan går kursen upp och får nya toppar medan RSI har en nedåtgående trend. Det är därmed ett exempel på Failure Swing.

Divergens RSI failure swing

Under 30 och priset sjunker

En liknande situation uppstår om priset gör nya lägre nivåer, dvs trendar nedåt medan RSI trendar uppåt. Detta kallas för ”Bullish divergence” eller ”Bullish failure swing”. Det är helt enkelt en positiv divergens.

Momentum – Visar styrka

RSI används oftast för att se nivåer där värdepappret är överköpt eller översålt. Men det går även att använda RSI för att påvisa en stark trend. Även om indikatorn anger ett köp- eller säljtillfälle så fortsätter kursen åt det hållet och befäster trenden.

RSI kan alltså ofta klättra över 70 och stanna där under en lång tid samtidigt som priset fortsätter att stiga, dvs det trendar kraftigt uppåt.
Det omvända kan hända när RSI är under 30.

Detta används främst på marknader med längre stabila trender och inte på marknader där kortsiktiga rekyler kan förväntas. Du måste därför skapa dig en bild av den aktie eller tillgång som du analyserar. Har den en tendens att svänga kraftigt eller brukar den trenda rejält när den väl börjar trenda? Råvaror är ett exempel på en tillgång som ofta trendar rejält.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

RSI och divergenser

Positiv divergens – Bullish

Om ett RSI som befinner sig under 30 trendar uppåt samtidigt som priset på tillgången sjunker uppstår en så kallad positiv divergens (även kallad bullish divergens).

Det kan därmed tyda på att kursen är i närheten av botten och kommer att vända uppåt. Ett köp kan ske med tanken att styrkan i prisets nedgång håller på att avta och att priset kan vända upp när som helst.

Negativ divergens – Bearish

Om ett RSI befinner sig över 70 men trendar nedåt samtidigt som priset på tillgången stiger uppstår en så kallad negativ divergens. Det kan vara ett tecken på en korrigering i kursen bör komma inom kort. För att ta del av denna förväntade utveckling kan antingen aktien säljas eller en ”kort” position tas via värdepapper som erbjuder denna typ av handel.

Grundinställningar och justeringar

Grundinställning

 • 14 dagar
 • RSI 70 Överköpt
 • RSI 30 Översålt

Beroende på tillgång

Olika tillgångar har olika hög volatilitet. Ett högt RSI i en specifik tillgång behöver inte alls tyda på att tillgången är överköpt.

Det finns en fördel att testa sig fram på den historiska kursen och se när RSI har gett indikatorer på överköpta och översålda nivåer. Det som kan justeras är just antalet dagar samt nivåerna för överköpt och översålt.

Bull- eller bearmarknad

Under en bullmarket kan ofta höga RSI-värden uppstå utan att tillgången bör klassas som överköpt. Samtidigt kan vändningen nedåt komma relativt snabbt. Det är där skickliga traders skiljer sig från amatörerna. De kan avgöra när tillgången bör fortsätta att trenda och när den jämnviktspendlar.

Handla värdepapper utifrån RSI

Sedan 2016 har det varit möjligt att filtrera aktier hos Avanza utifrån aktuellt RSI-värde. Deras filtreringsfunktion kan även användas för att hitta aktier utifrån annan teknisk analys samt en rad olika nyckeltal.

 1. Gå till Avanzas aktielista
 2. Klicka på ”Lägg till Filter”
 3. Klicka på ”Teknisk analys”
 4. Välj ”RSI 14” eller ”RSI Trend”

RSI 14 är det RSI som beskrivs i texten ovan. RSI Trend är senaste handelsdagens RSI i förhållande till RSI för 3 eller 5 dagar sedan. På detta sätt ses en tydligare kortsiktig trend.

5. Välj spann på RSI

Det går nu att välja inom vilket spann på RSI aktierna ska ha som ska visas via filtreringen. Som bilden visar nedan, med de rosa staplarna, visas att de flesta aktier för tillfället är mellan 30 och 80.

Detta är filtrering av Large Cap Jan 2021. De tre aktierna som då hade högst RSI var:

 • Avanza 93,51
 • BHG Group 91,91
 • Lifoo 85,83
RSi 14 avanza

Exempel – RSI i praktiken

Följande bild är från ett exempel där Nordnet förklarar RSI med ett exempel från OMX30 under 2020 från januari till september. Den övre delen är index och den undre delen visar RSI över denna tid.

RSI i praktiken
(Bildkälla: Nordnet)

Coronapandemin skapade ett extremt säljtryck och RSI noterade att index var översålt. Detta är klassiskt tillfälle där marknaden eventuellt agerat starkare än ”nödvändigt” vilket därmed skapar ett köptillfälle.

Efterhand återhämtar sig kursen för att till slut till och med bli överköpt i juni. Tilltron till återväxt ökade så snabbt att RSI påvisade en överköpt kurs. Det kan därmed ses som ett säljtillfälle. 

Alternativa RSI-metoder

Connors RSI

Med grunden i RSI som förklaras ovan är detta en mer utarbetad RSI med fler parametrar. Connors RSI visar medelvärdet av tre olika nivåer.

 1. RSI-värdet (se ovan)
 2. Längden på trenden – Hur många dagar i sträck som aktien har haft en positiv eller negativ utveckling.
 3. Förändring – Senaste prisförändringen i percintil

RSI2

En kortare RSI med bara medelvärde på 2 dagar.

 • 2 dagars period
 • RSI-värde 10 = översålt, dvs. köpläge
 • RSI-värde 50 = överköpt. dvs. säljläge

RSI Extreme

 • Ofta kortare än 14 dagar, exempelvis 9
 • RSI-värde 95 eller mer, innehavet säljs
 • RSI-värde 5 eller lägre, köp genomförs

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023