Investera i vete

Investera i vete

Investering i priset på vete kan ske via exempelvis certifikat, futures eller i ETF:er. Det är då priset på kontraktsmarknaden (MATIF) som speglas i dessa värdepapper. 

Priset på vete påverkas av utbudet på marknaden, vilket i sin tur exempelvis påverkas av väder, eventuella exportstopp och geopolitiska kriser. Efterfrågan påverkas bland annat av ändrat konsumtionsmönster och ökad befolkningsmängd. Dessutom kan efterfrågan öka vid kraftigt ökade priser på andra jordbruksprodukter som kan ersättas med vete.  

Lär dig mer om vete som marknad, vad som påverkar priset och de olika investeringsalternativen.

Vete som marknad

I likhet med all råvaruhandel sker handeln med vete på en finansiell marknad och en fysisk marknad. Den finansiella marknaden innebär handel i kontrakt (MATIF) och är den marknad som används när investerare exponerar sitt kapital mot vetepriset. Den fysiska marknaden är mer lokal och speglar vad exempelvis uppköpare och producenter av livsmedel betalar för det vete de behöver köpa in. 

Finansiella marknadspriser – vete MATIF

Vid handel med vete på den finansiella marknaden sker detta alltid i standardiserade kontrakt utifrån exempelvis kvalitéer, volym, kontraktsstorlek och leveranssort. Kontrakten är alltså identiska och skiljer sig enbart utifrån pris och leveransmånad (sep, dec, mars och maj)

Vid handel på EURONEXT, ofta benämnd som MATIF, sker handeln på den europeiska marknaden och följer därmed den standard som gäller inom Europa. Vid investeringar i certifikat, CFD eller andra finansiella instrument, med vete som underliggande tillgång, är det alltså priset på MATIF som avgör värdet. Handel på den finansiella marknaden sker primärt av följande aktörer:

  • Hedgeaktörer – Kontrakt används för att prissäkra de egna tillgångarna. Detta genom att det både är möjligt att teckna köp- och säljkontrakt. Bland de som investerar som hedge finns exempelvis lantbrukare, handlare och företag som jobbar inom produktion och förädling. 
  • Investerare  – Investerare använder kontrakt som ett sätt att exponera sitt kapital mot vetemarknaden. Den stora skillnaden, mot att handla med hedge, är att investerarna aldrig låter kontrakten löpa ut. De säljs alltid innan förfallodag vilket innebär att de aldrig behöver köpa/sälja den fysiska varan. 

Generellt rör sig finansmarknadspriserna (pris på kontrakt) kraftigare än priset på fysisk vara. Detta exempelvis vid tecken på torka, krig eller andra faktorer som kan påverka utbudet. 

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Marknadspris fysisk vara

Marknadspriset på den fysiska varan (vete) skiljer sig alltså en del från priset på de löpande kontrakten. I detta fall styrs priset primärt av utbud och efterfrågan och inte alls i lika stor utsträckning av spekulation som på den finansiella marknaden. 

”Medan det endast finns ett marknadspris på vete MATIF, finns det otaliga marknadspriser på vete runt om i Europa. Det beror på kvalitet, paritet (dvs. om varan är såld med eller utan frakt, bil, båt etc.) leveranssort, båtstorlek, leveranstid, lastnings- och lossningskapacitet. / Lantmännen Maskin

Vad påverkar priset på vete?

Som alla finansiella produkter styrs priset av utbud och efterfrågan. Det är däremot betydligt fler faktorer som kan påverka utbudet än efterfrågan då vete är en basprodukt inom livsmedels- och foderindustrin. Nedan nämns några faktorer som kan påverka priset. 

Geopolitiska kriser

Att politiska kriser och krig kan påverka priset på vete blev mycket tydligt under våren 2022. Ryssland invaderade Ukraina varpå stor oro på världsmarknaden för flera råvaror uppstod. Ukraina kallas ibland för ”Europas kornbod” och med bland annat förstörd infrastruktur förväntades skörden blir betydligt lägre under 2022 – något som påverkade priset. Dessutom infördes snabbt hårda sanktioner mot Ryssland vilket begränsade utbudet ytterligare. 

Grafen nedan visar tydlig korrelation mellan krigsutbrottet 24:e februari och ett kraftigt ökat vetepris. Under de första sju dagarna av kriget ökade priset med 70%! (Vete är blå med OMX30 är Orange)

Krig och vetepris graf

Om grafen zoomas ut och istället visar priset på vete de fem senaste åren, före kriget, visas effekten av kriget ännu tydligare. Samtidigt gick det att se något högre prisnivåer redan från början av 2021 och framåt – vilket eventuellt kan kopplas till högre energipriser samt inflationsoro. 

Vete och inflation graf

Energipriser

Många bönder säljer vete på kontrakt vilket innebär att priset fastställs inför skörd. Det skapar en stabilitet men innebär även att de är sårbara mot snabba ökade kostnader på exempelvis energi. Den första januari 2021 kostade en liter diesel i Sverige 14,27 kr – den sista december var priset 18,92 kronor. En oväntad uppgång på 30 % och det skulle bli ännu värre. Efter Rysslands invasion av Ukraina gick priset upp ytterligare och var i april 2022 som högst på 25 kronor. Prishöjningar som även kunde ses i andra delar av världen. Långsiktigt påverkas de flesta jordbruksråvaror av högre energipriser. (Prisnivåer från Tanka.se)

Inflation

Inflation brukar gå hand i hand med högre råvarupriser. Därmed kan en investering i en korg av olika råvaror ses som hedge mot inflation. Visserligen påverkas primärt råvaror inom energi samt basmetaller men det kommer även påverka mjuka råvaror, dvs. jordbruksråvarorna. 

Väder

”Värmebölja i Västeuropa och för mycket regn i Östeuropa har gjort råvaruhandlarna oroliga och drivit upp vetepriserna”

Citat är från Privata Affärer 2010 och visar tydligt hur vädrets makter påverkar priset. I detta fall påverkades priset på flera jordbruksråvaror exempelvis majs och korn. Samma år hade Ryssland den värsta torken på 130 år och sammantaget ökade priset på vete ca 50 % under våren och sommaren 2010. 

Ökad export

I samband med kriget i Ukraina angav Indien att veteexporten förväntades öka avsevärt och slå nytt rekord med 12 miljoner ton under 2022 – 2023. Informationen togs emot positivt av marknaden varpå priset på vete sjönk något. Detta efter kraftig uppgång på grund av Ukrainakriget. 

Exportstopp

I likhet med att ökad export kan sänka priset kan exportstopp resultera i högre priset. Det finns flera länder som tidvis har haft exportstopp för att primärt använda råvaran inom landet. En av de faktorer som resulterade i att vetepriset sjönk under sommaren 2011 var att Ryssland upphävde sitt exportstopp. Detta sammanföll med att Kinas jordbruksdepartement offentliggjorde att årets veteskörd skulle bli större än förväntat. 

Påverkas av andra jordbruksråvaror

Under våren 2011 var det god skörd samtidigt som lagerhållningen var god. Ändå gick priset uppåt. I detta fall handlade det en ökad efterfrågan på grund av brist på en annan jordbruksråvara, majs. Detta utifrån att högkvalitativt vete blev ett alternativ för foderproducenter när priset på majs var för högt. 

I de fall som en jordbruksråvara delvis kan ersättas med en annan jordbruksråvara påverkar alltså prisnivåerna varandra. 

Så investerar du i vete

Investeringar i vete (priset på vete) kan både ske i certifikat, CFD och fonder. De olika alternativen har olika fördelar. 

CFD – via eToro & IG

eToro och IG erbjuder CFD-handel i över 30 råvaror, vilket är betydligt fler än vad exempelvis Avanza och Nordnet erbjuder. Fördelen är även att det är möjligt att gå kort eller lång samt att hävstångshandel erbjuds mellan x1 och x10. Innehavet kan däremot inte hållas inom ISK eller kapitalförsäkring. 

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

eToros handel med CFD sker i Wheat Future Contract med förutbestämd löptid. När en position öppnas framgår även dess löptid vilket betyder att den automatisk löses in på angivet datum. Detta sker månadsvis eller varannan månad. 

Hos IG finns däremot vete-CFD:s utan löptid.

Vete etoro

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Certifikat – via Avanza

Avanza har ett par certifikat som följer värdeutvecklingen på vete. Fördelen med dessa är att handel kan ske inom ISK eller Kapitalförsäkring. Däremot kan handel inte ske med hävstång och dessutom betalas ett courtage på 19 kr vid varje handelstillfälle. 

  • Vete AVA – Certifikat som ökar i värde om vete går upp i pris. Handlas utan hävstång.  
  • SHRT VETE H – Certifikat som ökar i värde om vete går ner i pris. Handlas utan hävstång. 

Fond – via Nordnet

Fördelen med fonder är den diversifiering som sker i olika tillgångar. Det finns däremot ytterst få fonder med stor exponering mot just vete, däremot vissa med bredare exponering mot olika jordbruksråvaror.  

Fond kan vara ett bra alternativ vid en tro om allmänt högre jordbrukspriset. Däremot kommer fonden inte påverkas i någon större grad av enskilda geografiska händelser som påverkar enbart vetemarknaden. 

WisdomTree Agriculture är en ETF med exponering mot olika jordbruksråvaror. Det är exempelvis majs, soja, vete, socker och kaffe. Fondens mål är att följa Bloomberg Agriculture Index vilket är ett sammansatt index av 9 jordbruksråvaror. Nedan visas utvecklingen mellan 2017 och 2022. 

WisdomTree Agricultue
Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023