Branschfonder

Branschfonder

Branschfonder är aktiefonder med innehav riktat mot en specifik bransch. Exempelvis på branscher är finans, fastigheter, energi och råvaror.

Fördelen med branschfonder är att en större exponering kan ske mot en specifik bransch samtidigt som riskspridning uppnås via fondalternativet istället för att äga enstaka aktier. På grund av trender och konjunkturcykler är det ofta flera fonder inom samma bransch som kan ses på topplistor över ”årets bästa fonder”.

Nackdelen med branschfonder är den högre risken som uppstår. Påverkas den valda branschen negativt av exempelvis naturkatastrofer, politiska beslut eller lågkonjunktur kan innehavet kraftigt minska i värde.

Branschfond = Värdepappersfond som (till minst 80 %) köper aktier i en specifik bransch, så som läkemedel, fastigheter, etc / Fondbolagens förening.

Vad är en branschfond? Varför investera?

  • Fond med innehav mot en bransch
  • Investering kan ske vid tilltro till, eller intresse för, branschen
  • Skapa diversifiering i en bred investeringsportfölj

Genom att välja en branschfond, istället för exempelvis en indexfond, skapas en tydlig exponering mot en specifik bransch. Skulle denna bransch utvecklas starkare än index kan därmed avkastningen bli betydligt högre än med en bred indexfond eller geografiskt inriktad fond.

Exempel på detta visas i tabellen nedan. De fonder som presenteras är de aktiefonder, hos Avanza, som gett högst avkastning 2016 – 2021. Bland dessa hittas främst Teknikfonder. De som valt att investera i Teknikfonder under denna period hade därmed fått 250 – 300 % i avkastning istället för ca 65 % som OMX30 gått upp under samma tid.

Exempel på branschfonder

Om aktiefonder istället jämförs utifrån tidsspannet oktober 2020 till oktober 2021 är det andra branschfonder som haft bäst avkastning.

Bland de 11 aktiefonder med högst avkastning under denna period hittas framförallt två kategorier – Energi och Östeuropa/Ryssland.

branschfonder 1 år utveckling

Som visas ovan kan exponering mot en viss bransch alltså ge betydligt högre avkastning än exempelvis breda indexfonder. Men det innebär även högre risk. Dessa fonder påverkas i betydligt större grad, än indexfonder, av enskilda politiska och ekonomiska händelser.

Exempelvis påverkades Teknikfonderna positivt av coronapandemin medan konsumentvaror påverkades negativt. Politiska beslut och subventioner kan även påverka dessa fonders utveckling. Ett exempel är Ny Energi som gynnats av att allt fler länder väljer att fasa ut olja och gas till förmån för vatten-, vind- och solkraft.

Eftersom exponering sker mot en specifik bransch är det viktigt att inte hela investeringsportföljen består av en, eller ett par, branschfonder. Det skapar en allt för smal inriktning och hög risk.

”Trots att fonder är diversifierade i grunden är det bra att komma ihåg att fonder som riktar in sig mot enskilda branscher ofta har en hög risk. Försök därför att sprida dina risker genom att välja in flera olika branscher, länder och valutor i din portfölj för ett stabilare sparande över tid” / Johanna Englund (Fondbolagens Förening) i intervju till Privata Affärer.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Skillnad mellan olika fonder

  • Bransch och Tema

Längre ner i denna artikel presenteras ett flertal olika inriktningar på branschfonder. Det är exempelvis Infrastruktur, Läkemedel, Ny Teknik och Råvaror. Dessa kan ses som breda branschfonder vilket innebär att investeringar kan ske ett stort antal företag inom denna bransch.

Det finns även fonder med ”specialinriktning” vilket innebär en betydligt smalare bransch/nisch. Dessa brukar kallas för tematiska branschfonder. Ett exempel är Thematica Future Mobility som enbart investerar i elektrifierade fordon. Fonden hittas inom branschfonderna ”Ny Teknik”. Generellt gäller att ju smalare nisch desto högre risk – och större möjlighet till hög avkastning.

  • Geografi

Med globalt investeringsperspektiv ges förvaltarna möjlighet att investera i bolag över hela världen. Ofta innebär det ett extra fokus på USA. För dig som investerar innebär detta lägre risk än om fonden enbart investerar i Sverige eller Norden.

  • Cykliska eller icke-cykliska

Ett sätt att investera i branschfonder är att välja cykliska fonder och investera utifrån en konjunkturcykel. Det finns även icke-cykliska branschfonder så som livsmedel och läkemedel.

Exempel på inriktningar

Bioteknik

Bioteknik omfattar bland annat företag inom medicinteknik och genetisk forskning. Dessa branschfonder gynnas generellt av högkonjunktur och ökad riskaptit hos investerarna. Detta utifrån att flera av bolagen inom denna bransch har produkter som fortfarande är inom forskning och utveckling.

Se fonder inom bioteknik hos Avanza

Energi

Energifonder investerar primärt i företag inom gas- och oljeindustrin. Detta utifrån att olja och gas står för den största delen av energiproduktionen i världen. Utöver detta kan även investeringar ske i andra energikällor. Önskas investeringar enbart ske i förnyelsebar energi bör istället fonder inom ”Ny Energi” väljas.

Läs mer här på aktiekunskap om energifonder

Se fonder inom energi hos Avanza

Fastigheter

Fastighetsfonder investerar i både fastighetsbolag samt företag inom förvaltning, service och produktion av fastigheter. Delvis kan det även innebära finansiering till fastighetsbolag och kringliggande tjänster.

Företagen gynnas framförallt av en lågräntemiljö. Detta både eftersom dess lånekostnader hålls nere samt att investeringsviljan hos övriga företag ökar.

Se fonder inom fastigheter hos Avanza

Finans

Inom finansbranschen finns bland annat banker, försäkringsbolag, betalningsförmedlare, kreditbolag och aktiemäklare. Delvis påverkas finansbranschen av ränteläget då lägre räntor innebär lägre intäkter via lån och krediter. Detta är en bransch under stark utveckling och förändring med en rad nya aktörer och betalningstjänster. Framförallt hittas utvecklingen inom fin-tech branschen.

Se fonder inom finans hos Avanza

Infrastruktur

Fonder med inriktning mot infrastruktur investerar i företag inriktade mot infrastrukturen i samhället. Det kan exempelvis vara el-, gas- och vattenbolag men även flygfält, hamnar och delvis vägar. Företagen gynnas bland annat av ökad befolkning, urbanisering och globalisering.

Se fonder inom infrastruktur hos Avanza

Jordbruk

Jordbruksfonder investerar i större bolag som är verksamma inom jordbruk. Detta genom hela värdekedjan, från produktion och förädling till distribution och försäljning. Priset på jordbruksprodukter är till stor del avgörande för dessa företags ekonomiska utveckling. Detta påverkas av bland annat väderförhållanden, politiska beslut och trender i efterfrågan. Ofta går priset upp vid oro för inflation.

Ett alternativ till att investera i jordbruksfonder kan vara att investera i priset på ett par jordbrukstillgångar så som majs, socker eller kakao.

Se fonder inom jordbruk hos Avanza

Kommunikation

Fonder inom kommunikation investerar i företag inom data- och telekommunikation. Detta så som teleoperatörer, internetleverantörer och delvis mjukvaruutvecklare. Med 5G och ”Internet of Things” förväntas denna bransch få en ny stor inriktning.

Se fonder inom kommunikation hos Avanza

Konsumentvaror

Fonder med inriktning mot konsumentvaror kan antingen investera brett eller mot en specifik målgrupp. Det finns exempelvis fonder som investerar i konsumentvaror för personer med hög och mycket hög inkomst likväl de som investerar i basutbud av konsumentvaror.

Exempel på investeringar från några av de största fonderna är Amazon, Sony, Facebook, American Express och Nestle.

Se fonder inom konsumentvaror hos Avanza

Läkemedel

Läkemedelsfonder är en av de större kategorierna av branschfonder. Dessa investerar i forskning, utveckling och försäljning av läkemedel samt delvis sjukvårdsmaterial. Ofta heter dessa fonder något med både läkemedel och hälsa vilket betyder att investeringar även kan ske i företag inom omvårdnad, läkarmottagningar m.m.

Läkemedelsfonder ses generellt som ”defensiva”. Det innebär att de inte påverkas av en lågkonjunktur i lika stor grad som många andra branschfonder.

Se fonder inom läkemedel hos Avanza

Miljö

Miljö- och klimatfonder investerar i företag som på något sätt bidrar till en bättre miljö. Det kan därmed delvis vara företag inom ”Ny Energi” (se kommande rubrik) men även energieffektivisering och teknisk utveckling.

Se fonder inom miljö hos Avanza

Ny Energi

Inom Ny Energi finns företag som arbetar med fossilfria energikällor. Främst förknippas detta med sol-, vind- och vattenkraft men det finns även ytterligare vägar till energi. Investeringar kan ske i bolag som forskar inom området likväl i de som säljer en färdig produkt över hela världen. Detta var en av de starkaste branschfonderna 2020.

Se fonder inom Ny Energi hos Avanza

Ny Teknik

Med ”Ny Teknik” menas exempelvis IT, telekom, läkemedelsteknik och industriteknik. Detta till skillnad mot traditionell teknik som framförallt förknippas med industri. Då digitalisering och automatisering är något som genomsyrar stora delar av näringslivet kan fondernas innehav sträcka sig över flera olika områden. Inom denna kategori finns ”Årets Branschfond 2020” dvs. Swedbank Robur Ny Teknik.

Läs mer här på aktiekunskap om: teknikfonder

Se fonder inom Ny Teknik hos Avanza

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Råvaror

Råvarufonder investerar i företag som utvinner, förädlar och distribuerar de största råvarorna så som olja, gas och metaller. Det är en mycket konjunkturkänslig bransch som gynnas kraftigt av högkonjunktur. Priset på råvaror brukar även gå upp vid oro för inflation – något som alltså gynnar denna bransch. Det finns breda råvarufonder samt de som enbart har fokus på exempelvis ädelmetaller och gruvdrift.

Se fonder inom råvaror hos Avanza

Vattenresurser

Branschfonder med inriktning mot vattenresurser investerar i företag som utvecklar och producerar produkter inom vattenrening, vattendistribution och på annat sätt påverkas av behovet av färskvatten. Flera av dessa fonder väljer primärt att investera i företag som följer FN:s hållbarhetsmål.

Se fonder inom vattenresurser hos Avanza

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023