Blandfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Blandfonder

Blandfonder är fonder där innehavet både består av aktier och räntebärande investeringar. Andelen aktier/räntor kan antingen vara fixerad eller flexibel. En försiktig blandfond har lägre andel aktier medan en aggressiv/offensiv fond har minst 75 % aktier.

Fördelen med blandfonder är den minskade risken, och jämnare värdeutvecklingen, i förhållande till aktiefonder. Detta utifrån att fonden delvis består av räntebärande papper samt att förvaltarna kan öka/minska denna andel beroende på marknadsläge.

Utbudet av blandfonder är mycket stort. Nedan beskrivs tydligare vad en blandfond är, vad som skiljer mellan de olika fonderna samt exempel på de mest populära blandfonderna.

Vad är en blandfond? Varför investera?

Morningstar har valt att definiera blandfond med att fonden minst måste ha 35 % av innehavet i aktier och resterande i räntebärande värdepapper. Det är däremot ytterst få blandfonder som har så liten del aktier. Det är betydligt vanligare med minst 50 %. Fonder som har minst 75 % aktier brukar klassas som ”offensiva” eller ”aggressiva”. Det finns även blandfonder där förvaltarna kan investera hela fondens kapital på aktiemarknaden, om detta anses vara speciellt lönsamt.

risk blandfond

(Risknivån förklarad på blandfonder i förhållande till andra investeringar. Källa: Avanza)

Viktat innehav över tid

De flesta blandfonder har fasta nivåer för hur stor andel av kapitalet som ska vara investerat i aktier respektive räntor. Det kan exempelvis vara att fondens aktieinnehav ska stå för 50 – 75 % av innehavet. Förvaltarna kan därmed vikta om portföljen utifrån marknadsläge och minska exponering mot aktier om aktiemarknaden anses vara övervärderad osv.

Jämnare värdeutveckling / Lägre risk

Med en blandfond ges en jämnare värdeutveckling över tid. När börsen ”kraschar” kommer värdeminskningen dämpas av ränteinnehavet. Men samtidigt kommer värdeutvecklingen dämpas när börsen går uppåt. Se exempelvis bilden nedan där Swedbank Robur Access Mix A värdeutveckling ställs mot OMX30.

Framförallt kan skillnaderna i värdeutveckling ses under våren 2020 (coronakrisen) samt efterföljande återhämtning av ekonomin.

corona - ränta eller aktier

Skillnaden mellan olika blandfonder

Det som primärt påverkar risken hos blandfonderna är hur stor andel aktier som fonden får ha. Som investerare är det även viktigt att se på avgiften då det skiljer stort mellan de olika alternativen.  

  • Andelen aktier/räntor

Den största skillnaden mellan olika blandfonder är hur stor andel av fondens kapital som förväntas investeras i aktier respektive räntor. Fonder som ”kan investera upp till 100% på aktiemarknaden” har självklart betydligt högre risk än de fonder där ”minst 30% måste vara i räntebärande värdepapper”. Den stora skillnaden i hur fondförvaltarna får investera speglas självklart även i avkastningen. Under tider då aktiemarknaden varit stark har de blandfonder med hög andel aktier ökat mest.

Aggressiv/Offensiv blandfond har generellt minst 75 % i aktier. Om ordet ”Flexibel” nämns i namnet betyder detta ofta att upp till 100 % får investeras i aktier. Men detta innebär självklart en högre risk.

  • ”Generationsfonder”

Innehavet i en generationsfond ändras utifrån målet att fondandelsägarna förväntas gå i en pension vid en viss tidpunkt. SPP Generation 70-tal vänder sig exempelvis till personer som är födda på 70-talet och förväntas gå i pension mellan 2035 – 2044. Därmed kommer andelen räntor öka succesivt ju närmare pensionsåldern personen kommer.

  • Valuta, valutarisk och valutaväxling

Om en blandfond handlas i annan valuta är SEK kan valutaväxlingsavgift uppstå. Har fonden innehav i annan valuta uppstår även en valutarisk. Sker investeringar i tillgångar värderade i USD varpå denna valuta sjunker i förhållande till SEK kommer även värdet att minska.

  • Avgift

Det finns inget som tyder på att högre avgift ger högre avkastning – snarare tvärtom. Men det inte enbart förvaltningsavgiften som är viktigt att kontrollera. Utöver förvaltningsavgift kan det förekomma resultatbaserade avgifter, transaktionsavgifter m.m. Se på ”Total avgift” när fonderna presenteras hos Avanza.

Men se upp – utbudet är en djungel och trampar du snett riskerar du att hamna i en riktig avgiftsfälla. /Frida Bratt (Nordnet) till Dina Pengar

(Skillnaden mellan aktie- ränte- och blandfonder, Nordnet)

Bästa blandfonden? Exempel på fonder

Bästa fonden i sektorn

Blandfonder är ett mycket brett begrepp och innefattar allt från väldigt ”försiktiga” fonder till betydligt mer ”aggressiva”. Som visas ovan vid rubriken ”Skillnaden mellan olika blandfonder” finns det även stora skillnader mellan fonderna.

Nedan presenteras därför ”bäst blandfond” utifrån flera olika perspektiv. Dessa ske enbart ses som exempel för att påvisa de stora skillnaderna mellan de olika blandfonderna.

(Samtliga siffror är från okt 2021)

Samtliga fonder nedan går att handla hos Avanza.se

Avanza 75 – Flest ägare hos Avanza

Avanza75 är den blandfond hos Avanza med flest ägare. I slutet av 2021 var det 77 500 personer som hade investerat i denna fond, vilket kan jämföras med näst vanligaste blandfonden, Avanza Auto 5, med ca 60 000 personer.

Fonden är passivt förvaltad och har mycket låg förvaltningsavgift (0,49 %). Aktieexponeringen ska vara mellan 65% och 85 %. Detta med bred marknadsexponering och fokus på låga avgifter.

Läs mer om fonden hos Avanza

IKC Sverige Flexibel – Högst avkastning 2016 till 2021

IKC Sverige Flexibel är den blandfond, hos Avanza, som gett högst avkastning mellan 2016 och 2021. Detta med en värdeökning på ca 195 %, vilket är extremt högt för att vara en blandfond. Enbart 3 blandfonder hade över 100 % avkastning under denna tidsperiod.

(OMX30 och Investor ökade under samma period 88 % respektive 178 %)

En orsak till den höga avkastningen kan vara att ”Upp till 100 % av fondens medel kan placeras på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring”. Grunden är däremot att 70% förväntas vara investerat i aktier inom Sverige.

Läs mer om fonden hos Avanza

Swedbank Robur Access Mix A – Lägst förvaltningsavgift

Swedbank Robur Access Mix A är den blandfond som har lägst förvaltningsavgift. Detta med enbart 0,2 %. På ”andraplats” kommer ett flertal fonder med avgift på 0,4%.

Det är en indexnära fond där 50 % av innehavet är i de största bolagen i Sverige och 50% av innehavet är i innehav på den svenska räntemarknaden.

Läs mer om fonden hos Avanza

Allianz Income Growth AT USD – Störst förvaltat kapital

Allianz Income Growth AT USD är blandfonden, hos Avanza, med störst förvaltat kapital. Detta med ett kapital på ca 330 miljarder.

Fonden består av 1/3 High-Yield företagsobligationer (högre risk), 1/3 i konvertibler samt 1/3 i optioner.

Läs mer om fonden hos Avanza

Plain Capital ArdenX – Bäst hållbarhet & miljö

Plain Capital ArdenX är den blandfond, som handlas i SEK, med bäst betyg gällande hållbarhet och miljö. Detta utifrån Avanzas hållbarhetsindikator. Fonden har 5/5 i betyg gällande denna inriktning och anges vara ”bättre” än jämförbara fonder.

Nedan visas de tre bästa blandfonderna från Avanzas lista utifrån hållbarhet. Invesco handlas i Euro och har därmed valutarisk och SPP Generation 50-tal vänder sig primärt till personer födda på 50-talet. Det är orsaken till att Plain Capital anges vara bäst i denna kategori i denna artikel.

Plain Capital ArdenX – Bäst hållbarhet & miljö

Läs mer om fonden hos Avanza

Kritik mot blandfonder

En vanlig kritik mot blandfonder är att mixen mellan aktier och räntebärande fonder enkelt kan ske på egen hand och att detta fondalternativ bara medför onödiga avgifter. Ett alternativ är exempelvis att investera 75 % av kapitalet i Avanza Zero och 25 % i AMF Räntefond Mix. Den totala avgiften för detta innehav skulle bli långt under vad billigaste blandfonden erbjuder. Men det handlar inte enbart om avgift. 

Blandfonder är ibland en bespottad fondkategori. För dyr och den händige kan lätt replikera en blandfond billigare, är några av argumenten. /Placera

Förvaltarnas uppgift är inte enbart att skapa en stabilare värdeutveckling än aktiemarknaden utan även att anpassa portföljens innehav gällande räntor/aktier beroende på marknadsläget. Det är delvis denna automatiska förändring i innehavet som förvaltningsavgiften täcker. Däremot är det extremt svårt att ”tajma marknaden”.

En annan kritik handlar om risken. Blandfonder brukar nämnas som ett bra alternativ för de som önskar minska risken och få en ”jämnare värdeutveckling”. Men detta förutsätter att fonden alltid måste ha en viss del räntor (exempelvis 25 %). Fonder med tillägget ”Flexibel” kan ofta investera 100 % i aktier om förvaltarna anser det vara bästa alternativet. Det skapar därmed en högre risk och inte alls den dämpande effekt som blandfonder i övrigt kännetecknas av.

Lämna en kommentar