Turbowarranter – Hur de fungerar

Turbowarranter

Turbowarranter är finansiella instrument som följer en underliggande tillgångs värde och alltid handlas med hävstång. Det finns därmed flera likheter mellan turbowarranter och exempelvis optioner och CFD.

Det som främst karaktäriserar turbowarranter är att de har en knock-out nivå som innebär att warranten förfaller om kursen når denna nivå. Dessutom kan en mycket hög hävstångsnivå väljas.  Warranterna kan handlas både med och utan slutdag/förfallodag.

Turbo24 är IG.com/sv (tidigare IG Markets) egna namn på sina turbowarranter, Dessa går att handla dygnet runt, därav namnet Turbo24. Dessa Warranter kan handlas i ett ISK-konto.

Turbowarranter i korthet

Det som främst karaktäriserar turbowarranter är:

 • Följer underliggande tillgångs värde

En warrant är ett värdepapper som följer värdeutvecklingen på en underliggande tillgång. Det kan vara guld, olja, en aktie, ett index osv. På denna punkt är det en liten skillnad mot CFD, optioner och vanliga warranter. Eftersom dessa alltid handlas med hävstång innebär det att en stor exponering mot en marknad kan uppnås utan behov av ett stort kapital.

Exempel: Köp en turbowarrant med 10x hävstång på Ericsson A för 1 000 kr. Ökar aktien 10 % innebär det att warranten ökar 100 %.

 • Kortare löptid än vanliga warranter

Löptiden är betydligt kortare än på vanliga warranter. Det finns även turbowarranter utan löptid vilket innebär att någon förfallodag inte finns.

 • Har Knock-out nivå

I handel med turbowarranter väljs alltid en Knock-out nivå, även benämnd som barriärnivå. Skulle kursen nå denna nivå förfaller warranten och förlust uppstår på dess inköpsvärde.

 • Hävstång på flera olika nivåer

Det går att handla dessa värdepapper med varierad storlek på hävstång. Det är inte ovanligt att det erbjuds handel med upp till 100 gånger i hävstång. Risknivå och procentuell avkastning går, som i alla investeringar, hand i hand.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Varför välja turbowarrant?

 • Litet kapital kan ge hög avkastning

Den största fördelen med turbowarrenter är den mycket höga avkastning som kan uppstå. Detta på grund av de höga hävstångsnivåerna som erbjuds. Med ett mindre kapital kan ändå hög avkastning skapas.

 Kom ihåg att hävstång alltid innebär högre risk ! 

 • Tydlig risknivå

Till skillnad mot CFD har turbowarranter en tydlig risknivå. Köps en warrant för 500 kr är det exakt 500 kr som riskeras. Hela summan kan förloras – men aldrig mer.

 • Snabb hedge

Tack vare handel dygnet runt (hos vissa mäklare) samt hög hävstång kan en snabb hedge skapas. Har du stora investeringar i svenska aktier och tror att marknaden kommer att falla kraftigt under kommande börsdag kan sälj-warranter tecknas med hög hävstång. Med tydlig risknivå (se ovan) kan warranten användas som hedge mot aktieinnehavet.

Med eller utan förfallodatum

Turbowarranter finns både med och utan förfallodatum. Oavsett följer warranten den underliggande tillgångens värdeutveckling. Eftersom handel sker med hävstång sker en proportionerlig värdeökning som avgörs av hävstången samt underliggande tillgångens värdeförändring.

Har warranten förfallodag kommer den att stängas ett förutbestämt datum och värdet avgörs av förhållandet mellan stängningskursen och öppningskursen. Skulle kursen däremot nå knock-out nivån innan dess kommer den att förfalla.

Har warranten inte förfallodag är det upp till ägaren att sälja warranten på önskad nivå. Även här kommer den förfalla om knock-out nivån nås. Längre ner i artikeln finns ett exempel på hur handel kan ske samt hur warrant utan förfallodag fungerar. 

Vad är Barriärnivå / Knock-out nivå?

När en turbowarrant tecknas väljs en barriärnivå, vilket ofta kallas för Knock-out nivå. Vid en köpwarrant kommer barriärnivån vara en bit under teckningskursen och vid säljwarrant gäller därmed en nivå över teckningskursen.

Skulle underliggande tillgång öka/minska i värde så att warranten når sin barriärnivå blir den automatiskt löst. Det innebär att den helt förlorar sitt värde.

Barriärnivå avgör risknivå:
Väljs en barriärnivå mycket nära teckningskursen innebär det en hög risk. Det räcker med en mindre kurskorrigering för att nivån ska nås.

Barriärnivå avgör möjlighet:
Med större risk ges även möjlighet till högre avkastning. Detta då hävstången erbjuds på högre nivå ju närmare knock-out nivån är teckningskursen.

Exempel då barriärnivån nås:
En turbowarrant (köp) tecknas för index Sverige30 vid kurs 1411. Detta innebär att värdet kommer öka om index ökar. I detta tillfälle finns flera olika barriärer att välja på, exempelvis:

1402 – Hävstång 51

1385 – Hävstång 34

1372 – Hävstång 25

I detta exempel väljs 1402. Efter ett par timmar går index ner till 1402 och turbowarranter når barriärnivån varpå den förfaller utan något värde.

(Exempel från IG våren 2020)

Så fungerar handeln – Ett exempel utan förfallodag

Upplägget för hur handeln sker med turbowarranter skiljer sig något mellan olika handelsplatser. Även om det är samma värdepapper som används kan exempelvis löptider, hävstång och underliggande tillgångar variera.

Exempel från IG-Market

IG-market kallar sina turbowarranter för Turbo24 vilket beror på att handel sker dygnet runt fem dagar i veckan. Dessa har ingen förfallodag utan stängs av ägaren alternativt när den når knock-out nivå.

 • Välj underliggande tillgång

Bilden nedan visar utbudet av råvaruindex. I detta fall väljs Guld med referenspris på 1643,33

turbowarranter IG
 • Kort eller lång?

Nästa steg är att välja om turbowarranten ska vara kort (ökar i värde om underliggande kurs går ner) eller lång (ökar i värde om underliggande kurs går upp).

I detta fall väljs lång dvs. investeringen sker i förhoppning om att index kommer att gå upp.

Knockout nivåer turbowarranter IG
 • Välj Knock-out nivå

Som bilden visar ovan finns nu ett flertal Knock-out nivåer att välja på. Ju närmare gällande referenspris desto högre hävstång.

Med referenspris (nuvarande kursnivå) på 1643 ges hävstång på 99 om Knock-out väljs på 1627. Det krävs alltså enbart att kursen går ner några promille för att nivån ska nås med så hög hävstång.

I detta fall väljs Knock-out nivå på 1567,41 med hävstång på 22.

 • Välj antal turbowarranter

Fördelen med turbowarrenter är att investeringar kan ske med mindre belopp tack vare hävstångseffekten. På bilden nedan visas att en turbo är värd 81,75 kr.

lägga order turbowarranter IG

Efter att ha förhandsvisats order och därefter lagt ordern är turbowarranten köpt.

 • Öppen så länge den inte når Knock-Out

Eftersom turbowarranterna på IG inte har någon förfallodag är de löpande till de säljs eller når Knock-Out nivån. Med en hävstång på 22 kommer alltså en kursförändring på underliggande tillgång med 2 % generera en kursförändring på warranten med 44 %.

Exempel – Handel i turbowarrant med vinst

När kursen för index Tyskland30 är på 12 000 tecknas 100 turbowarranter (köp). Priset för dessa är 120 Euro. Så länge som kursen inte rör sig uppåt/nedåt kommer värdet på warranterna vara ca 120 Euro (En del mäklaren räknar in courtage eller spread i värdet)

I detta fall innebär en ökning av index på en punkt en ökning på warranten med 1 Euro. När index har ökat till 12 150 har alltså en ökning skett med 150 punkter vilket ökat värdet på warranterna med 150 Euro. (I exemplet används en hävstång på 100)

Underliggande tillgång har ökat 1,25%

Tack vare 100 gånger i hävstång ökade turbowarranten 125 %.

vinst i turbowarrant

Exempel – Handel med turbowarranter med förlust

Även i detta exempel sker handel på index Tyskland30 vid ett värde på 12 000. Vald knock-out nivå är 11 800 kr. Som diagrammet minskar värdet på köpwarranten när värdet på index faller. När index når knock-out nivån blir warranten värdelös och förfaller.

förlust i turbowarrant

Hög risknivå – Riskhantering

Turbowarranter har en hög risk eftersom de alltid handlas med stor hävstång. Små kursförändringar kan skapa hög avkastning men även att hela summan som warranten köptes för går förlorad.

Knock-Out – Förlora hela värdet

Den summa som turbowarranten köps för kan förloras i det fall som kursen når Knock-Out nivån. I och med att handel sker med hävstång krävs det i vissa fall en minimal kursförändring för att underliggande tillgång ska 

Läs mer om hur Knock-Out fungerar högre upp i texten.

Stop-Loss

I likhet med aktier, CFD och många andra värdepapper finns möjligheten att använda stop-loss vid handel med turbowarranter. Du kan alltså ange en nivå då warranten ska säljas för att förlusten ska begränsas.

Skillnader mot klassisk warrant

Det finns ett par skillnader mellan turbowarranten och den klassiska warranten.

 • Prissättning under löptiden

Priset på klassiska warranter påverkas av mer än enbart underliggande tillgångs förändring. Turbowarranter är däremot tydligare knuten till denna värdeförändring.

 • Knock-Out

Den tydligaste skillnaden mellan turbowarrant och en klassisk warrant är att turbo har Knock-out nivå. Det betyder att den kan ”slås ut” innan dess slutdag. När turbon köps väljs Knock-out nivå vilket även påverkar vilken hävstång som ges. Skulle kursen nå denna nivå kommer turbon förfalla. Med andra ord förloras warranten och förlusten blir summan som den köptes för.

 • Volatiliteten påverkar inte lika mycket

Volatiliteten påverkar en klassisk warrant i större grad än en turbowarrant.

Skillnad mot att köpa aktier

Du tror att index för Sverige30 kommer gå upp och har 1000 kr att investera:

Aktier/Fonder

Du köper OMXS30 fond för 1 000 kr. Vid en kursuppgång på 10 % är värdet 1100 kr. Vinst 100 kr.

Vid en nedgång på 10 % är värdet 900 kr. Förlust 100 kr. 

Eftersom du enbart har 1000 kr att investera blir hela kapitalet låst i denna investering.

Turbowarrant

Du köper en turbowarrant (köp) för 100 kr med hävstång på 10 och Knock-out nivå på ca 8 % lägre kurs.

Vid en uppgång på 10 % innebär det ca 100 % ökat värde. Vinst 100 kr.

Vid en nedgång på 10 % kommer turbon förfalla. Förlust 100 kr.

Eftersom enbart 100 kr används vid köpet har du 900 kr att använda till andra investeringar.

(Fiktivt exempel som enbart vill visa på hävstångens effekt)

Begrepp

Underliggande tillgång – Guld, index, valuta osv. Vid värdeförändring på denna tillgång ändras även warrantens värde.

Lösenpris – Värde på underliggande tillgång som måste nås för att turbowarranten ska ha ett värde, dvs inte vara värdelös. Vid köpturbo måste värdet vara över lösenpriset. Vid säljturbo måste värdet vara under lösenpriset.

Knock-out – Om warranten når detta värde blir den värdelös och förfaller.

Slutdag – Den dag då turbowarranten förfaller och därmed inte längre kan handlas med.

Paritet – Hur många warranter som behöver köpas för det ska motsvara en underliggande aktie. Det kan exempelvis innebära att 10 warranter krävs för en Ericsson A aktie.

Referenskurs – Referenskurs beräknas utifrån en referensperiod på ett par timmar. I detta fall är referenskursen antingen den lägst nivån för köp eller högsta nivån för sälj under denna referensperiod. Referenskursen används för att avgöra lösenpriset vid warranter med förfallodatum. I det fall som barriärnivån är samma som lösenpriset kommer warranten inte ha något värde alls. 

Elasticitet – Anger hur många procent som warranten förväntas öka/minska i värde i förhållande till underliggande tillgångs värdeförändring. Detta avgörs av hävstången.

Delta – Anger hur många kronor som warranten går upp/ned i förhållande till en rörelse på en 1 kr i kursen på underliggande tillgång.

Tre vanliga frågor

Vilken risk innebär handeln?

Turbowarranter innebär en mycket hög risk, vilket även återspeglas i hög potentiell vinst. Hävstången resulterar i kraftiga värdeförändringar och knock-out nivån kan innebära att warranten blir helt värdelös. En warrant med inlösendatum blir även automatisk inlöst ett datum, oavsett om detta önskas eller inte.

Måste underliggande tillgång köpas/säljas vid förfallodatum?

Även om warranter (i likhet med optioner) ger rätten att köpa/sälja en underliggande tillgång ett specifikt datum så sker inte detta i realitet. Istället ökar/minskar värdet på warranten varpå den säljs med vinst/förlust.

Vad kostar det?

Turbowarranter innebär en mycket hög risk, vilket även återspeglas i hög potentiell vinst. Hävstången resulterar i kraftiga värdeförändringar och knock-out nivån kan innebära att warranten blir helt värdelös. En warrant med inlösendatum blir även automatisk inlöst ett datum, oavsett om detta önskas eller inte.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023