Teknisk analys – Lär dig grunderna

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Teknisk analys

Teknisk analys är en analysmetod där man studerar en prisgraf för att försöka förutse hur priset kommer att röra sig framåt i tiden. Med hjälp av olika verktyg, strategier och indikatorer försöker man förutse hur mycket priset kommer stiga eller sjunka framöver.

Pris = kursen på till exempel en aktie, ett index eller en råvara

Inom teknisk analys anser man att ”allt syns i grafen”. Om ett företag till exempel släpper en dålig rapport kommer det att synas i prisgrafen. Därför skall man enligt vissa inbitna tekniska analytiker aldrig behöva titta på något annat än grafen när man skall försöka förutspå framtida rörelser.

Fundamental analys är motpolen till teknisk analys. Vid fundamental analys analyserar och studerar man istället siffror, produkter, marknader osv.

Teknisk analys fungerar på alla sorters prisgrafer. Några exempel på tillgångar/instrument där teknisk analys används som analysmetod:

 • Aktier
 • Index
 • Råvaror
 • Valutor
 • Kryptovalutor

I videon går Nordnet igenom grundläggande teknisk analys

Verktyg, strategier & indikatorer inom teknisk analys (TA)

Det finns oändligt med olika varianter på verktyg, indikatorer och strategier inom TA. I denna guide skall vi gå igenom de vanligaste och mest använda.

Candlestick diagram

När man skall göra teknisk analys måste man först ställa in sitt analysprogram på om det skall visa grafen i månads-, vecko-, eller dag-upplösning. Om du väljer veckoupplösning till exempel på kommer varje tidsperiod att vara en vecka. Det innebär att varje datapunkt kommer att motsvara en vecka. Till exempel så kommer varje stapel att motsvara en vecka om du använder ett stapeldiagram eller ett candlestick diagram.

Diagram candlestick chart
Exempel på ett candlestick diagram där varje stapel representerar 1 st månad.

Ett candlestick diagram är ett diagram som visar utvecklingen i ett pris över en utvald tidsperiod. Det är en prisgraf men istället för linjer så innehåller den candles. Varje candle representerar en vald tidsperiod och varje stapel har en body/kropp och eventuella svansar på ovan- och undersidan.

Candlesticks beståndsdelar

De svarta vertikala strecken som bildas ovanför och under kroppen kallas för svansar. Den röda och den gröna boxen kallas för body/kropp. Bodyn kan vara röd eller grön eller så kan den bara vara ett streck.

 • Grön body = priset har stigit
 • Röd body = priset har gått ner
 • Endast ett streck = priset är oförändrat

En candle/stapel visar en utvald tidsperiod. Du kan ställa in att varje stapel skall representera en sekund, en timme, en dag, en vecka, månad eller till och med ett år.

Om du väljer att varje stapel skall representera en dag så kallas det för ett dags-diagram och varje stapel kallas då för en dags-stapel. Väljer man istället att varje stapel skall visa en månad så kallas det för månadsdiagram och månadsstapel.

Candlesticks

1. Öppning- och stängningskurs (body):
Om öppningskursen är högre än stängningskursen innebär det att priset har gått ner under den valda perioden. Det bildas då en röd body. Denna body består av öppningskursen (toppen av bodyn) och stängningskursen (botten på bodyn).

Om det vore tvärt om, dvs att kursen stigit under perioden så kommer stapeln att bli grön. Då kommer öppningskursen att vara botten på bodyn och stängningskursen kommer att vara toppen på bodyn.

Om det endast bildas ett streck som body så betyder det att öppningskurs och stängningskurs är densamma.

2. Svansar (högsta och lägsta pris under perioden)
De vertikala strecken som bildas ovanför och under bodyn visar det högsta och det lägsta priset som träffats under tidsperioden.

Exempel:
Du tittar på SAABs aktie i ett månadsdiagram. Den första dagen på månaden så öppnar SAAB på 100 kr. Under månaden sjunker aktien som lägst ner till 90 kr för att senare under månaden vända upp och gå upp till 110 kr som högst. Innan månaden tar slut så har aktien hunnit gå ner till 105 kronor som då blir månadens stängningskurs. Stapeln skulle då se ut som på denna bild:

öppning, stängning, högsta och lägsta i en candlestick

Om du hade köpt SAAB-aktien vid öppningen av månaden och sålt den vid stängningen så hade du tjänat 5 kr per aktie i den affären och du hade ägt aktien under 1 månad.

Läs mer ingående här på aktiekunskap om: Candlestick diagram

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Trend

För att analysera och identifiera trenden i en prisgraf behöver man teknisk analys. Man vill ta reda på om priset ligger i en stigande eller fallande trend. Man kikar då på tre olika sorters trender:

 • Primärtrend = Den långa trenden (flera år)
 • Sekundärtrend = Den medellånga trenden (veckor till månader)
 • Tertiärtrend = Den kortsiktiga trenden (dagar till någon/några veckor)

För att identifiera om ett pris ligger i en stigande eller fallande trend finns det många verktyg men de vanligaste är:

 1. Trendlinjer
 2. Glidande medelvärden

1. Trendlinjer

Trendlinjer är linjer som man ritar in i grafen. Med hjälp av raka linjer kopplar man ihop prisets bottnar med varandra och prisets toppar med varandra. Det utrymme som finns mellan dessa två linjer kallas för trendkanal.

Om bottnarna blir högre och högre, så att linjen pekar uppåt så brukar man säga att priset befinner sig i en stigande trend. Om även topparna blir högre och högre så är det en starkt stigande trend.

Om topparna blir lägre och lägre så brukar man istället säga att priset ligger i en fallande trend. Om även bottnarna blir lägre och lägre befinner sig priset i en starkt fallande trend.

Om topparna blir lägre och lägre samtidigt som bottnarna blir högre och högre så brukar man säga att priset konsoliderar, dvs det har ingen tydlig trend.

primärtrend exempel
Bilden visar en trendkanal i primärtrenden (den långa trenden)
sekundärtrend exempel
Bilden visar att både primärtrenden och sekundärtrenden (blå linje) är stigande
tertiärtrend i graf
Bilden visar att även tertiärtrnden, brun linje (den kortaste trenden) är stigande inuti sekundärtrenden

Läs mer djupgående här på aktiekunskap om: Trendlinjer

2. Glidande medelvärden

Med hjälp av glidande medelvärden kan man avgöra om trenden är stigande eller fallande. Ett glidande medelvärde är ett snitt av de senaste dagarna, månaderna eller veckornas snittpris. Glidande medelvärde heter Moving Average på engelska. Om man ställer in att man vill se det glidande medelvärdet för de senaste 200 dagarna kommer den inställningen därför att heta MA200

MA200 = det genomsnittliga priset baserat på de senaste 200 dagarnas stängningskurser

För att bedöma trenden med glidande medelvärden gäller följande regler:

 • Glidande medelvärdet pekar uppåt = stigande trend/positivt
 • Glidande medelvärde pekar nedåt = fallande trend/negativt
 • Priset ligger över det glidande medelvärdet = stigande trend/positivt
 • Priset ligger under det glidande medelvärdet = fallande trend/negativt
Trend med MA200
Det glidande medelvärdet är den blå linjen. I detta fall är det MA200, dvs 200 dagars medelvärde.

Läs mer ingående här på aktiekunskap om: Glidande medelvärden

Stöd och motstånd

Teknisk analys används ofta för att identifiera eventuella stöd och motstånd i ett pris.

Stöd = hindrar priset från att falla mer (köpare kliver in och börja köpa upp priset)
Motstånd = hindrar priset från att stiga mer (säljare kliver in och börja sälja ner priset)

Man letar helt enkelt efter prisnivåer där priset sannolikt kommer att vända uppåt eller vända neråt. För att hitta dessa nivåer behöver man titta i grafen och identifiera vilka nivåer som priset tidigare har vänt på samt på vilka prisnivåer man kan förvänta sig att ligger kluster med köpare eller säljare och lurar. Det finns flera sätt att identifiera stöd och motstånd men dessa är de vanligaste:

 1. Med hjälp av trendlinjer
 2. Med hjälp av tidigare bottnar och toppar
 3. Med hjälp av handelsvolym

1. Med hjälp av trendlinjer

Eftersom många använder sig av trendlinjer så kan man ibland förvänta sig att ett pris vänder vid en trendlinje. Ju äldre trendlinjen är desto mer sannolikt är det att priset vänder/studsar mot den.

trendlinjer som stöd och motstånd
Den grönda trendbotten fungerar som stöd.

Om priset skulle falla ner mot den gröna linjen så kommer det sannolikt att finnas fler aktörer som vill köpa än som vill sälja och det gör att priset studsar uppåt där.

2. Med hjälp av tidigare toppar och bottnar

Om ett pris tidigare har vänt vid en specifik nivå så är det sannolikt att det kommer vända där även nästa gång priset når den nivån. Vid vissa nivåer tycker helt enkelt köparna att det är så pass billigt att de vill köpa mer eller så tycker säljarna att det är för dyrt och de vill sälja.

Stöd och motstånd inom teknisk analys

Läs mer ingående här på aktiekunskap om: Stöd och motstånd

Formationer i grafen

Det finns ett antal formationer som bildas i graferna med jämna mellanrum som gör att man kan dra vissa slutsatser om vart priset skall ta vägen. Smarta personer har räknat ut hur stor sannolikheten är att priset rör sig åt ett visst håll när en specifik formation bildas i grafen. Formationerna delas upp i två olika typer:

 • Vändningsformation (signalerar att prisets trend sannolikt kommer att vända)
 • Fortsättningsformation (signalerar att prisets trend sannolikt kommer att fortsätta i samma riktning som det hade när formationen bildades)

Det finns massor av olika formationer men här är några av de vanligaste och mest använda:

 1. Huvud-skuldra formation
 2. Dubbeltopp & dubbelbotten
 3. Rätvinklig triangel

1. Huvud skuldra formationen

Huvud skuldra är en såkallad vändningsformation. Den indikerar alltså att prisets trend sannolikt kommer att vända. Om trenden var stigande när huvud skuldra formationen bildades kommer trenden sannolikt att bli fallande när formationen är avklarad.

Huvud-skuldra
Exempel på hur en huvud skuldra formation ser ut (beartend = fallande trend , bulltrend = stigande trend)
Huvud-skuldra formation
Exempel på en huvud skuldra formation i det svenska indexet OMXs30 under finanskrisen 2007

Läs mer ingående här på aktiekunskap om: Huvud skuldra formationen

2. Dubbeltopp och dubbelbotten

En dubbeltopp och dubbelbotten är två vändningsformationer som signalerar att prisets trend kommer att vända. En dubbeltopp är precis som det låter, två toppar där priset tidigare har vänt kring samma prisnivå. Dessa två topparna bildar en formation som sannolikt kommer att vända prisets trend från stigande till fallande.

En dubbelbotten är då alltså istället två bottnar som sannolikt kommer att vända en fallande trend till en stigande.

dubbeltopp och dubbelbotten
Hur en dubbeltopp och en dubbelbotten ser ut
exempel i graf på dubbelbotten och dubbeltopp
Exempel på en dubbelbotten och en dubbeltopp i en aktie

Läs mer ingående här på aktiekunskap om: Dubbelbotten och dubbeltopp

3. Rätvinklig triangel

En rätvinklig triangel är en fortsättningsformation. Det betyder att priset sannolikt kommer att fortsätta i den trend/riktning som det hade när den rätvinkliga triangeln bildades. När priset bryter ut ur formationen så kallas det för ”utbrott”.

En rätvinklig triangel bildas när bottnarna blir högre och högre men topparna blir varken högre eller lägre. Trendtaket blir alltså horisontellt medan trendbotten är stigande.

rätvinklig triangel
rätvinklig triangel i graf exempel
Exempel på en rätvinklig triangel i en aktie

Candlestick formationer

Man kan använda Candlesticks för att utläsa formationer som bildas i graferna. På samma sätt som vid vanliga formationer bildas det fortsättningsformationer och vändningsformationer.

Formationerna kan bestå av:

 1. En enskild candle
 2. Flera candles som tillsammans bildar en formation

1. Enskilda candles

varje candle ger en sannolikhet för hur nästa candle kommer att se ut. En positiv candle skvallrar om att nästa candle förmodligen också blir positiv, dvs att priset stiger. En negativ skvallrar om att nästa candle förmodligen blir negativ.

gröna candlesticks
Varje enskild stapel i bilden ger en signal om styrka eller svaghet.
röda candlesticks
Varje enskild stapel i bilden ger en signal om styrka eller svaghet.

2. Flera candles som tillsammans bildar en formation

Man kan sätta ihop flera candles till en enda formation. Ju fler candles som är med i formationen desto större är sannolikheten att den fungerar, dvs att priset går åt det håll formationen säger att det skall.

formationer candlesticks

Indikatorer

I program/plattformar finns det en uppsjö med olika indikatorer att välja mellan. En indikator är en programmerad funktion som visualiserar olika faktorer. Indikatorerna mäter och visar/visualiserar olika saker så som till exempel styrkan i en trend (momentum) och volatilitet (hur mycket ett pris svänger upp och ner).

Några exempel på de mest använda indikatorerna är:

 • Momentum-indikatorer: RSI
 • Volatilitets-indikatorer: Bollinger band
 • Volymindikatorer: Volym i pris & volym i tid (Läs mer under rubriken volym längre ner)
 • Trendindikatorer: MACD & glidande medelvärden (läs mer om glidande medelvärden under rubriken trend längre upp)

1. Momentum-indikatorer (RSI)

En momentum-indikator mäter och visar styrkan i en trend. Den mest använda indikatorn för detta är RSI. När man använder RSI brukar man ha inställningen 70 – 30. När RSI är över 70 är den stigande trenden väldigt stark och när den är under 30 är den fallande trenden väldigt stark.

Man kan även titta på trenden i RSI. Pekar RSI-kurvan uppåt brukar ofta priset också stiga och vice versa.

RSI indikator exempel i graf

2. Volatilitets-indikatorer (Bollingerband)

Volatilitet är ett mått på hur kraftigt ett pris rör sig uppåt och neråt. En indikator som mäter och visar dessa rörelser är Bollingerband. De visar hur mycket priset normalt rör sig och de baseras på prisets tidigare rörelser. När priset rör sig utanför Bollingerbanden brukar man säga att den är överköpt eller översåld, dvs att det är en överreaktion. Man förväntar sig då att priset skall röra sig tillbaka in i Bollingerbanden igen.

bollingerband exempel i graf
De gula linjerna visar Bollingerbanden

Volym

Med volym menar man handelsvolym, dvs alla köpa och säljordrar som går igenom i marknaden. Om det är hög volym är det många köpare och säljare som agerar på marknaden. Är det låg volym är köparna och säljarna istället avvaktande.

Volym mäts vanligtvis i två olika varianter:

 1. Volym i pris
 2. Volym i tid

1. Volym i pris

Volym i pris innebär att man kikar på hur mycket köp och säljordrar som går igenom vid ett specifikt pris.

Man brukar titta på volym i pris för att få en indikation av vart det görs mycket affärer och därmed försöka hitta stöd och motstånd i marknaden. Om man till exempel ser att det går igenom stora volymer varje gång priset på en aktie når 20 kr och kursen vänder uppåt vid det priset varje gång så kan man dra slutsatsen att det finns många köpare i marknaden som vill köpa aktien för 20 kr.

Volym i pris - teknisk analys
Staplarna till vänster visar hur stor volym som handlats på varje specifik prisnivå.

2. Volym i tid

Volym i tid innebär att man mäter hur mycket volym, dvs hur mycket köp och säljordrar som går igenom under en specifik tidsperiod.

Man kan använda volym i tid som stöd för andra verktyg. Om till exempel priset bryter ur en rätvinklig triangel samtidigt som volymen är hög så ökar sannolikheten att prisets trend kommer att fortsätta.

volym i tid exempel i graf
Varje stapel representerar volymen under 1 månads handel

Program/plattform för teknisk analys

Det finns ett antal olika program och plattformar du kan använda för teknisk analys. Vi använder oss av Hittakursvinnare (kostar en del pengar) men framför allt använder vi IG.com/sv (tidigare IG Markets) för att göra vår TA. Deras plattform är helt gratis att använda och har alla indikatorer och verktyg man behöver. Man behöver skapa ett konto hos IG för att använda deras plattform men det är helt gratis att öppna och att ha ett konto hos IG.

Läs vår djupgående artikel om: Program och plattformar för teknisk analys

Fungerar teknisk analys?

Ja, teknisk analys är ett bra verktyg för att få skapa sig en edge i marknaden, dvs för att oftare få rätt än fel i sina framtidsprognoser för kursen. TA är en analysmetod som väldigt många använder. Det är sannolikt en stor anledning till varför metoden fungerar. Om alla tror att kursen skall vända vid en trendlinje så lär den göra det.

De allra flesta banker, fonder och finansiella institut använder idag delvis tekniska analyser som underlag för sina köp och säljbeslut.

Efter väldigt många års användande av TA så är vår slutsats att det är ett bra verktyg att ha i sin verktygslåda. Vi bedömer dock att det är EXTREMT svårt att tjäna pengar på att enbart använda teknisk analys.

Ett vanligt misstag är att förlita sig på enskilda indikatorer inom teknisk analys och tro att det räcker. Man måste använda sig av flera olika verktyg inom teknisk analys för att sätta ihop en bra komplett strategi. Har man en bra strategi så har man kommit en bra bit på vägen men man är långt ifrån i mål. Man måste även ha ett riktigt bra ”money management” för att tjäna pengar via sin handel. Man måste alltså lägga mycket tid för att bli duktig och för att bli en lönsam handlare.

Många kombinerar fundamental analys med teknisk analys för att skapa sig en edge. Ett bra sätt är att göra fundamentala analyser för att välja ut bolag med en bra och stabil underliggande verksamhet. Sedan kan man använda teknisk analys för att tajma sina köp- och säljbeslut.

Att tänka på innan du börjar handla med hjälp av TA

Räkna alltid med att du kommer förlora pengar de första åren som du handlar. Om du har den inställningen så kommer du att spara massor med pengar. Ju duktigare du blir och ju mer du läser desto mer kommer du att inse att du knappt har skrapat på ytan av allt som finns att lära. Om du inte beredd att satsa 100% på att lära dig om teknisk analys och trading så är det bättre att låta bli. Det kommer helt enkelt bli billigare för dig. Satsa istället då på att köpa och äga aktier och fonder långsiktigt.

Lämna en kommentar