Valutasäkring av investering

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Valutasäkring av investering

Valutasäkring av en investering sker för att tillgångens värde, i SEK, inte ska påverkas av förändringar i den valuta som inköp genomförts i. Många utländska räntefonder har valutasäkring inbyggt i fonden medan valutasäkring för andra tillgångar kan ske via exempelvis certifikat, optioner eller valutakonton.

Att säkra tillgångens värde, och därmed minimera valutarisken, innebär däremot en extra kostnad – frågan är om det är det värt det eller inte?

Beroende på val av metod för valutasäkring kan följande uppnås, vilket innebär att valutarisken minimeras.

  • Skydd för volatilitet på valutamarknaden
  • Säkrad valutakurs till ett specifikt datum
  • Inbyggd valutasäkring i vissa fonder

Vad är valutarisk?

Valutarisk innebär att investeringar sker i tillgångar som prissätts i utländsk valuta.

Exempel:

Olle köper amerikanska aktier där varje aktie kostar 10 USD. Vid detta tillfälle står USD-kursen i 9 kr och Olle köper 100 aktier. Det innebär att han betalar 1000 USD, dvs. 9 000 kr via sin svenska aktiemäklare.

Aktien går varken upp eller ner i värde under det kommande året. Däremot har USD gått ner i värde, i förhållande till SEK, och kostar i detta läge 8,50 kr. Olle säljer sina 100 akter och får för detta 1000 USD som automatiskt växlas till SEK varpå han får in 8500 kr på sin aktiedepå. I realitet har han alltså förlorat 500 kr – via valutarisken.

…och tvärtom

Hade istället USD stärkts under tiden som Olle hållit dessa aktier hade värdet i SEK gått upp. Oavsett så innebär det en ytterligare risk utöver marknadsrisken.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad är valutasäkring?

Valutasäkring av SEk mot USD

Valutasäkring innebär att handel sker i tillgångar som handlas i annan valuta (som i exemplet ovan) men att värdet på tillgången inte påverkas av valutaförändringar. Hade Olle valt att valutasäkra sitt innehav hade aktierna varit värda 9000 kr vid försäljning. Det innebär en trygghet – men även en extra kostnad. Det kan ske exempelvis via följande alternativ:

Aktiefonder – Inte vanligt med valutasäkring

Ett fåtal aktiefonder är ”valutasäkrade”. Det innebär därmed att fondförvaltarna investerar i värdepapper som kompenserar den valutarisk som uppstår. En fond som har stora tillgångar i amerikanska aktier kan exempelvis investera i valutaterminer. Skulle USD falla, varpå tillgångarna minskar i värde i SEK, ökar värdet på dessa terminer. På detta sätt kompenseras hela fondens innehav. I detta fall är alltså fondförvaltarna som ser till att valutasäkring sker.

De flesta aktiefonder är inte valutasäkrade. Därmed kommer värdet på fonden både påverkas av dess innehav och rörelser på valutamarknaden.

OBS!

Flera fonder går att köpa i SEK eller USD. Det innebär däremot inte att den som handlas i SEK är valutasäkrad. Enda skillnaden är att växling inte behöver ske till USD innan handel sker. Är en fond valutasäkrad ska detta tydligt anges i fondinformationen.

Räntefonder – Mycket vanligt

Valutasäkring på räntefonder är desto vanligare. Det beror delvis på att valutarisken annars skulle bli större än marknadsrisken. Om en räntefond förväntas ge 3 % i avkastning över ett år är detta mindre än vad USD kan förväntas ändras i värde. Räntefonder bör ses som trygg investering men denna trygghet uppnås inte utan valutasäkring.

I ett exempel utifrån tyska statsobligationer, presenterat av Opti.se, visas hur mycket större risken är med icke-valutasäkrade obligationer.

Opti valutasäkring

(Bildkälla: Fondroboten Opti.se)

Bull & Bear certifikat

Valutasäkring via Bull & Bearcertifikat kan ske via flera aktiemäklare. I detta fall tecknas USDSEK-certifikat, förutsatt att investeringen har skett i USD. För att säkra en investering som skett i USD ska därmed ett Bear-certifikat tecknas. Genom att använda certifikat med hög hävstång behöver inte stora kapital bindas i dessa certifikat.

Exempel:

Olle köper aktier i amerikanska bolag för 50 000 kr. Skulle USD gå upp gynnas värdet på hans tillgångar men går USD ner skulle värdet i SEK bli lägre. Han behöver därmed valutasäkra för en nedgång på USD.

Olle köper i detta fall ett USD/SEK Bear-certifikat. Detta kommer upp i värde om USD går ner. Han investerar 5 000 kr med hävstång på x10. Därmed exponeras samma summa som värdet i aktierna.

Nackdelen är att hävstången på Bull & Bear-certifikat är uträknad på dagsbasis. Det innebär att de på lång sikt inte kommer att följa värdeutvecklingen på valutorna 1 mot 1. Detta på grund av urholkningseffekten. Ska valutasäkring ske under kortare tid kan dessa certifikat vara ett alternativ. Detta på upp till någon månad. Ju större hävstång och ju längre tidsperiod desto mer kan dessa certifikat avvika från den långsiktiga värdeutvecklingen på USD/SEK. I dessa fall finns andra bättre alternativ.

Valutakonto 

Flera banker erbjuder ”valutakonto”. Det innebär att investeringar sker direkt från detta konto samt att försäljningar av tillgångar innebär att valutan sätts in på detta konto. Exempelvis kan det vara ett valutakonto i USD. I detta fall sker alltså inte någon automatisk växling mellan SEK och USD. Det blir indirekt en valutasäkring förutsatt att kontot kan användas löpande för handel och investeringar i den gällande valutan.

 Optioner eller terminer

Optioner och terminer innebär att köparen har rätten att köpa en specifik tillgång (i detta fall valuta) till ett förutbestämt pris, på ett förutbestämt datum. Dessa påverkas därmed i värde beroende på hur valutamarknaden rör sig. Genom att teckna optioner/terminer som går upp när USD går ner skapas en valutasäkring för denna tillgång.

Optioner är relativt komplexa instrument och inte något som primärt rekommenderas till privatpersoner som önskar valutasäkra en specifik tillgång. Dessutom innebär bägge dessa tillgångar att valutasäkring sker till ett specifikt datum. Ska tillgången säljas exakt den dagen kan dessa värdepapper fungera som säkring för investeringen. Är det däremot valutasäkring för aktier/fonder som önskas blir det inte lika passande.

Terminer används ofta av företag med stor import eller export. Detta för att vara säkra på att få genomföra handeln till en viss kurs vid ett specifikt tillfälle.

Skillnaden mellan optioner och terminer är främst att terminerna är bindande för både köpare och säljare medan köparen av en option har rätten, men ej skyldigheten, att genomföra en affär på utsatt datum. 

Valutaswap – för företag

Valutaswap används primärt av företag och innebär byte mellan två valutor under en förutbestämd tid. Tjänsten erbjuds bland annat av banker och innebär en kombination av valutaväxling och terminskontrakt. Med hjälp av en valutaswap kan därmed företag växla till sig valuta till en förutbestämd prisnivå och undvika valutarisken vid handel i utländsk valuta.

Minifuture och warranter

Minifuture kan köpas med USDSEK som underliggande tillgång. Dessa följer värdet på den underliggande tillgången och kan tecknas både i kort och lång position. De handlas alltid med en inbyggd hävstång och finns med flera olika nivåer på hävstång.

Öppnas en kort position på USDSEK kommer denna öka i värde om USD minskar i värde mot SEK. Fördelen är att värdeförändringen över lång period kommer att följa värdeförändringen mellan USD och SEK. Minifuture kan därmed användas under längre perioder än Bull & Bear.

En Minifuture har alltid en Stop-Loss nivå. Skulle priset gå ner till denna nivå kommer detta värdepapper förfalla och därmed bli helt värdelöst. Ju högre hävstång som en minifuture har desto närmare är Stop-Loss nivå den gällande dagskursen. För att minska risken vid investeringen bör alltså lägre hävstång väljas eftersom Stop-loss nivån blir lägre.

Nackdelen är de avgifter och spread som uppstår med detta värdepapper. Dessutom låses det kapital som används för att uppnå denna valutasäkring.

CFD

CFD är kontrakt som följer en viss underliggande tillgång. Via flera plattformar kan köp- eller säljpositioner tas i USD/SEK. Detta med hävstång på flera olika nivåer. Exempelvis kan USD/SEK handlas via eToro samt IG.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

CFD-handel kan inte ske inom ISK eller kapitalförsäkring. Dessutom betalas en avgift per natt som positionen hålls öppen. Hur stor avgiften är beror bland annat på hur hög hävstång som används. I detta exempel öppnas en köpposition på 1000 USD med hävstång på x5. Det innebär att exponering sker med 5 000 USD.

Valutasäkring via Etoro

Via en bred portfölj

En bred investeringsportfölj innebär inte valutasäkring – i ordets rätta betydelse. Men genom att ha exponering mot flera marknader och länder kommer portföljens totala värde inte påverkas kraftigt vid valutaförändringar i exempelvis USD eller Euro. Som privatperson är detta därmed det enklaste sättet att minska valutarisken.

Det är ju även viktigt att komma ihåg att värdet på tillgångarna lika gärna kan gå upp som ner. Köps aktier i amerikanska bolag och USD går upp kommer fonden öka i värde både utifrån aktiernas värdeökning och valutaförändringen.

Bör valutasäkring ske?

JA – Sker investeringar enbart på en enda specifik utländsk marknad kan valutasäkring användas för att minska valutarisken.

NEJ – Med tillräckligt bred investeringsportfölj är kostnaden för valutasäkring högre än eventuell trygghet som det ger.

– Det finns inte riktigt något ”rätt eller fel” när det gäller om man ska säkra sin valutaexponering. Det finns goda argument för bägge alternativen / Michael Livjin, Nordea

Att tänka på:

  • Avgiften

Som visas ovan blir kostnaden ofta någon procent av hela beloppet som ska säkras. Detta via exempelvis courtage, förvaltningsavgift, ränta eller andra avgifter.

  • Låst kapital

En valutasäkring av en investering kräver en ytterligare investering. Därmed krävs både kunskap i hur dessa derivatinstrument fungerar samt ett kapital som kan låsas. Är det värt att betala avgiften (se ovan) samt ”utebliven” avkastning utifrån att detta kapital skulle kunnat placerats på investeringar med högre avkastning.

  • Sprid riskerna

Sprid alltid riskerna och exponera inte ett för stort kapital mot en enda marknad. Att ha en diversifierad portfölj innebär en automatisk riskspridning och ytterligare kostnader för valutasäkring kan undvikas.

  • Risken med hävstång

Vissa derivatinstrument har så kallade Knock-Out nivåer. Det innebär att värdepappret makuleras om denna nivå nås. I värsta fall kan denna valutasäkring alltså bli helt värdelös.

Lämna en kommentar