Intervju med fondbolaget Atlant

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Intervju med atlant fonder

Fondbolaget Atlant förvaltar den mycket populära fonden Atlant Green Tech Metals. Fonden är en aktivt förvaltad multi strategifond inom ädel- och basmetallssektorn. 

Inför dagens inlägg fick vi möjligheten att intervjua Atlant fonder, vi diskuterade fondens allokering, hur riskfyllt det egentligen är att investeringar i råvaror och mycket mer! 

Förvaltare:
Mattias Gromark
Förvaltare
Kontor: Stockholm
Bakgrund: Solidar koncernen, United Brokers, Dresdner Kleinwort
Kontakt: [email protected]
Telefon: 0702- 475 754
Hemsida: Atlantfonder.se
Linkedin: Atlant fonder

”Atlant Green Tech Metals är en aktivt förvaltad global aktiefond inom sektorn för så kallat gröna metaller. Fonden investerar i företag som verkar inom prospektering, utvinning, förädling, återvinning eller finansiering i framtagande av metaller som behövs för förnyelsebara energislag, energilagring eller till exempel eldrivna fordon. Metallerna kan vara koppar, zink, nickel, silver, kobolt, litium med flera.

Berätta gärna om Atlant fonder för läsare som inte känner till er sedan tidigare? 

Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av fem alternativa investeringsfonder, två företagsobligationsfonder och två aktiefonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna.  Företaget har nio medarbetare med kontor i Lund, Stockholm och Sälen.

Investeringsfilosofin bygger på kvantitativ analys, förlustminimering, aktivitet och fokus i kombination med förvaltarnas skicklighet. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning.

Atlants fonder investerar på aktiemarknaden i Sverige, Europa och USA, i huvudsak på derivatmarknaden för optioner och terminer. Förvaltningen fokuserar på derivatstrategier i syfte att skapa såväl avkastning som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning på i huvudsak den svenska men även på de nordiska och europeiska marknaderna.

Förvaltarna strävar efter att maximera avkastningen utifrån fondernas riskprofil och samtidigt minimera effekterna av oönskade marknadsrörelser.

Atlant Green Tech Metals, hur skiljer sig den från Atlants andra fonder?

Atlant Green Tech Metals skiljer sig från Atlant Fonders andra fonder på sätt att det är en vanlig aktiefond, utan mål om kapitalbevarande eller marknadsneutralitet. Fonden kan sägas vara tematisk i och med att den fokuserar på bolag som vi tror kommer kunna dra nytta av ökad efterfrågan på olika metaller som kommer att behövas till den gröna omställningen som allt fler av världens länder ställer sig bakom. Fonden investerar i hela leverantörskedjan av material till green tech från råvara, förädling till recycling. Fonden investerar endast i bolag som bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt vid framtagningen av material som kommer att öka i efterfrågan i omställningen till en värld med mindre utsläpp av växthusgaser. 

Enligt International Energy Agency (IEA), kommer andelen förnybar energi att öka från dagens 27% av energiförsörjningen till 60% 2030. Detta kommer att innebära investeringar i sektorn kommer att tredubblas från dagens 760 miljarder USD till 2.200 miljarder USD under samma period. Atlant Green Tech Metals är positionerad för att ta del av den ekonomiska utveckling som dessa stora investeringar kommer att innebära inom den närmaste framtiden.

Är det högre risk att investera i en tematisk fond som Atlant Green Tech Metals? 

Om man fokuserar på ett enda tillgångsslag ökar risken i portföljen beroende på minskad riskspridning. Atlant Green Tech Metals innebär att man riktar in sig på en ganska smal nisch inom det globala aktieuniverset, men fonden innehåller en bred blandning av olika branscher och material inom cleantech.  Vår förhoppning är att exponeringen mot denna del av marknaden istället ger möjligheter att ta del av den positiva prisutveckling vi kan se framför oss inom nya hållbara metoder att ta vara på de resurser som kommer att behövas i de stora omställningar som världens politiker hittills har enats om. Vi tror inte heller att man kommer stoppa här. 

Fonden har majoriteten av portföljen investerad i Kanadensiska aktier – hur kommer det sig?   

Den kanadensiska börsen är traditionellt sett väldigt stor när det gäller bolag inom gruvindustrin och råvaror. En stor kunskap inom sektorn finns här och det gör att när man ska introducera nya bolag inom dessa områden ligger en notering på denna marknad nära till hands. Detta innebär i sin tur inte att bolagen har sin verksamhet i Kanada. Andelen bolag i Europa och USA kommer öka i takt med att leverantörsleden byggs upp och nya aktörer etableras. Atlant Green Tech Metals fokuserar i huvudsak på bolag som har sin verksamhet i Europa och Nord- och Sydamerika.

Fonden investerar inte i Kina även då landet är en stor producent av råvaror – bland annat världens tredje största producent av silver 2020, hur kommer det sig? 

De stora investeringar som planeras inom cleantech drivs till stor del av elektrifieringen inom framförallt transportsektorn. Som ett exempel beräknar man att det kommer att behövas arton gånger mer koppar än vad som förbrukas idag (källa: IEA). Man har också sett att om man ska kunna producera ny, miljövänlig teknik kommer konsumenterna vilja ha transparens när det gäller de insatsvaror som används i den nya tekniken. Bägge dessa faktorer styr vår inriktning på fonden till bolag verksamma och noterade främst i Europa och Nordamerika. För det första kan Kina inte producera all den koppar som behövs för omställningen. Man behöver finna nya källor för råvaran. För det andra uppfyller inte de kinesiska producenterna de hållbarhetskrav som europeiska och amerikanska konsumenter ställer. För det tredje finns idag en politisk vilja att frigöra sig från beroendet av Kina som ensam eller i alla fall dominerande leverantör av råvaror. 

Dessa fakta kan man applicera för de flesta material som behövs till den gröna omställningen och därför ser vi nu att det startas upp många och stora projekt i Europa och Amerika för att ta fram de material som behövs på ett hållbart sätt. Vi har flera exempel på portföljbolag som utvinner material genom nya metoder för återvinning. Man öppnar upp gamla gruvor med hjälp av nya metoder och det finns till och med exempel på bolag som startar utvinning av material från gamla slagghögar från nedlagda gruvor för att ta vara på material som man inte efterfrågade när dessa gruvor var aktiva.

Atlant Green Tech Metals klassificeras som artikel 8 (ljusgrön) enligt EUs taxonomi för fonders hållbarhetsredovisning. Mer information om fonden finns här: https://www.atlantfonder.se/fonder/precious 

Relaterade ämnen på Aktiekunskap

Lämna en kommentar