Intervju med Strand kapitalförvaltning – Företagsobligationsfond

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Intervju med Strand kapital

Ett år efter starten kan förvaltarna av Strand Företagsobligationsfond konstatera att det lönat sig att gå sin egen väg. Fonden toppar Morningstars kategori, Räntefonder SEK obligationer företag. 

Hemsida:
Strandkapital.se

Förvaltarna av Strand Företagsobligationsfond, Carl Johan Lagercrantz och Mari Fors Rhenman.
Foto: Stefan Tell

Förvaltarna Carl Johan Lagercrantz och Mari Rhenman berättar om fondens första år och vad investerare kan förvänta sig om framtiden. 

I en omvärld där fler och fler av konkurrenterna blir uppköpta för att ingå i större koncerner ser Strand Kapitalförvaltning en tydlig nytta med att gå sin egen väg. 

– Det har sina fördelar att vara snabb och smidig när du rör dig bland elefanter, vi har möjligheten att kunna erbjuda våra kunder en unik, skräddarsydd kapitalförvaltning, säger Carl Johan Lagercrantz, en av fondens förvaltare på Strand.

Strand har sedan starten fått erkännande för sin specialitet och spetskompetens inom småbolagsförvaltning och har även bedrivit en framgångsrik ränteförvaltning under lång tid. En av styrkorna är förmågan att kunna analysera bolag i sin helhet, både ur ett aktie- och ett kredit­perspektiv. 

– Vi samarbetar tätt ihop med våra analytiker på aktiesidan vilket är unikt i branschen och en styrka i förvaltningen av fonden, berättar Mari Fors Rhenman, som förvaltar Strand Företagsobligationsfond tillsammans med Lagercrantz.

Har ett brett mandat

Fram till för ett år sedan erbjöd Strand endast diskretionär förvaltning på räntesidan, men då handelsposterna på kreditmarknaden kan variera från en upp till två miljoner kronor fick det konsekvenser för riskspridningen. 

– Detta upplevde vi som ett problem. Genom att komplettera den diskretionära förvaltningen med Strand Företags­obligationsfond, kan nu även kunder med ett mindre kapital ta del av vår ränteförvaltning, säger Fors Rhenman.

En stor möjlighet med fonden är att den har ett brett mandat, och inte enbart behöver investera i bolag med ett högt kreditbetyg, eller det omvända – enbart investera i högrisksegmentet.

– Vi vill investera där vi ser möjlighet till bäst riskjusterad avkastning i den miljön vi befinner oss i, vilket gör att vi i en stark marknad kan investera i högre risk och i ett tuffare klimat investera mer defensivt. Vi har under hela året befunnit oss i en stark återhämtning på kreditmarknaden vilket vi har dragit nytta av, säger Lagercrantz

Flexibiliteten är viktig

Företagsobligationsfonder är ett intressant alternativ när en sparare vill ta ner risk från börsen. Därför är det extra viktigt att fonden har en god likviditet och riskspridning.  

– Vi vill aldrig riskera att ha för stora innehav som inte går att avyttra när vi anser att det är dags. Därför har vi satt ett tak som ger oss rätt att stänga fonden för ytterligare inflöden den dagen den passerar tre miljarder kronor i volym. Flexibiliteten är en viktig del för att inte bli för lik resten av marknaden, förklarar Lagercrantz.

– Mixen är vår styrka som förvaltare. Vi har båda en bakgrund inom bankvärlden, där vi i olika roller har varit involverade i allt från att strukturera och hjälpa bolag ut i företagsobligationsmarknaden till handel av företagsobligationer. Våra bakgrunder har även givit oss ett bra nätverk av duktiga kollegor i branschen, vilket vi har nytta av på daglig basis, avslutar Fors Rhenman.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Strand Kapitalförvaltning

Morningstars kategori, ”Räntefonder SEK obligationer företag

”Strand Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond. Fondens målsättning är att genom god riskspridning skapa en stabil avkastning på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Investeringsprocessen involverar även en ESG-aspekt som genomsyrar fondens placeringar.  Fonden investerar primärt i räntebärande instrument utgivna av nordiska företag men kan även investera i räntebärande instrument utgivna av staten och hypoteksbanker. Fondens duration kan som högst uppgå till 5 år men ligger i normalfallet inte över 3 år.”

* Ett partnerägt och fristående bolag som grundades 2004.
* Affärsidén är att bedriva en aktiv och riskkontrollerad förvaltning.

* Fokuserar främst på den svenska marknaden men kan även investera in andra länder, främst inom Norden.

* Erbjuder diskretionär förvaltning samt tre fonder – Strand Småbolagsfond, Strand Förmögenhetsfond och Strand Företagsobligationsfond

Strand Företagsobligationsfond

Beskrivning: Aktivt förvaltad företagsobligationsfond med fokus på Norden.

Kreditrisk: Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av företag. Utvecklingen av värdet på obligationerna påverkas av bolagens betalningsförmåga och finansiella utveckling, vilket utgör fondens kreditrisk

Ränterisk: Majoriteten av investeringarna sker i obligationer med rörlig ränta så kallade Floating Rate Notes, varför ränterisken är låg

Valutarisk: Fonden är valutaneutral i svenska kronor. Valutaexponering i andra valutor reduceras med hjälp av derivat.

Handel: Dagligt handlad UCITS-fond. Fonden finns tillgänglig hos Avanza, Nordnet och ISEC

Förvaltningsavgift: Andelsklass A 0,6 % (andelsklass B, samt utdelande klass C: 0,3%)

ISIN: SE0015192638

Startdatum: 2020-11-24

Fondbolag: ISEC Services AB

Carl Johan Lagercrantz och Mari Fors Rhenman framför kollegorna på Strand.
Foto: Stefan Tell

Lämna en kommentar