Råvaror

Investera i råvaror

Investering i priset på en råvara kan ske via ett flertal olika finansiella instrument och värdepapper. Detta exempelvis CFD, trackers, minifuture och Bull & Bear-certifikat. Den största handeln sker i guld och olja men investering kan exempelvis även ske i priset på koppar, majs, fläskkött eller palladium.

I denna artikel presenteras olika kategorier av råvaror, vad som påverkar priset samt investeringsalternativen.

Vad är råvaror?

Råvaror är varor som bryts, odlas eller på annat sätt utvinns från naturen. Det är alltså första steget till en färdig produkt. Exempelvis används råvaran vete för att producera bröd som sedan säljs till slutkonsumenten. Råvaran förädlas och förändras därmed efter dess slutgiltiga syfte.

Alla råvaror har unika egenskaper vilket även ligger till grund för dess användningsområde. Inom metaller finns exempelvis egenskaper som hur lätt de eroderar, leder ström, vikt och hållbarhet.

Råvarukategorier vi skriver om här på aktiekunskap:

Ädelmetaller
Basmetaller
Mjuka råvaror / joprdbruksråvaror (softs)
– Råvaror inom energi

Varje råvarukategori innehåller länkar till våra artiklar om de enskilda råvarorna. 

Varför investera i råvaror?

 • Diversifiering av portföljen

Råvaror kan användas för att skapa en bred riskspridning i investeringsportföljen. Detta som ett komplement till exempelvis aktier. Det vanligaste är att investera i guld. 

 • Hedge mot inflation

Råvaror ökar generellt i värde vid förväntningar om att inflationen kommer att öka. Detta utifrån att de generella prisnivåerna i samhället ökar vid inflation.

 • Ingen bolagsrisk

Att investera i priset på en råvara innebär ingen bolagsrisk (som aktier innebär). Vid en tro på att efterfrågan på exempelvis majs kommer att öka kan investeringar ske i priset på majs istället för bolag som odlar och distribuerar majs.

 • Möjlighet att fysiskt äga råvaran

Det allra flesta väljer att investera via en aktiemäklare eller CFD-plattform. Men möjligheten finns även att köpa guld/silver/platina och ha den fysiska tillgången i hemmet.

Hårda råvaror

Råvaror kategoriseras inom hårda-, mjuka- och energiråvaror. Inom hårda råvaror finns olika slags metaller. Dessa brukar i sin tur delas in i ädelmetaller och basmetaller.

Ädelmetaller

Ädelmetaller är metaller med låg reaktivitet (påverkas lite av yttre påverkan) samt hög smältpunkt. Därmed eroderar de väldigt lite och kan ses som värdebevarande över tid. Det är därför som ädelmetaller historiskt inte bara använts inom industriella syften utan även som betalningsmedel och investeringsobjekt. Guld är den ädelmetall som primärt brukar nämnas gällande betalningsmedel, värdebevarande (store of value) och inflationshedge.

Metallernas användningsområde beror på des unika egenskaper. Framförallt används ädelmetallerna inom elektronik- och smyckesindustrin. Vissa används även inom fordonsindustrin (palladium / platina) utifrån dess katalysatoriska egenskaper.

Flera ädelmetaller (främst guld och silver) används som spekulations- och investeringsobjekt. Detta inte minst vid börsoro. Det innebär att priset på dessa ädelmetaller snarare påverkas av spekulation och investeringar än av efterfrågan utifrån ett användarperspektiv (industri, teknik, elektronik osv)

Exempel på ädelmetallar:

Läs mer djupgående om ädelmetaller här på aktiekunskap

Basmetaller

Basmetaller definieras något olika beroende på i vilken kontext som definitionen används. Vanligtvis anges det vara metaller som finns i större utbud än ädelmetaller, som lätt oxiderar och därmed inte bibehåller värde över tid samt har ett lägre pris än ädelmetallerna.

Metallerna används inom allt från byggnationer och teknik till industrikomponenter. Framförallt är det efterfrågan av olika basmetaller som styr dess pris på världsmarknaden. Det är därmed främst tillverkningsindustrin som styr efterfrågan.

Exempel på basmetaller:

Läs mer djupgående om basmetaller här på aktiekunskap

Mjuka råvaror / Jordbruksråvaror

mjuka råvaror

Mjuka råvaror är råvaror från jordbrukssektorn. Det är även därför som dessa ofta även kallas för jordbruksråvaror. På engelska heter dessa råvaror ”softs” vilket är ett begrepp son delvis även används i Sverige.

Råvarorna används primärt till livsmedel. Detta som exempelvis vete, fläskkött och kakao. Men mjuka råvaror kan även användas till textilproduktion (bomull) och alternativa energikällor (majs och socker). Efterfrågan styrs därmed exempelvis av ändrade konsumtionsmönster men även av priset på energikällor då alternativa energikällor därmed kan ses som ett alternativ. Utbudet kan bland annat påverkas av naturkatastrofer, virus, goda skördeår osv.

Exempel på mjuka råvaror / jordbruksråvaror:

 • Vete
 • Fläskkött
 • Majs
 • Socker
 • Bomull
 • Apelsinjuice
 • Kakao

Läs mer djupgående om mjuka råvaror här på aktiekunskap

Energiråvaror

energiråvaror

Energiråvaror är råvaror vars primära syfte är att skapa energi via en kemisk eller fysisk reaktion. Inom denna kategori hittas exempelvis olja – även om olja inte enbart används till energi.

Råvarorna kan användas till uppvärmning, el eller mekanisk energi. Behovet av energiråvaror ökar exempelvis vid en urbanisering och elektrifiering. Däremot ersätts de delvis med alternativa energikällor så som vindkraft och solenergi. Denna omställning kan däremot öka behovet av en annan råvara – metaller.

”Omställningen från fossila till förnybara energikällor (till exempel solceller, vindkraftverk) och produktionen av elbilar kommer att öka efterfrågan på metaller.” / Jörgen Kennemar (Swedbank)  i intervju till Aktiespararna 2020.

Exempel på energiråvaror:

 • Olja
 • Naturgas
 • Kol
 • Uran

Läs mer djupgående om energiråvaror här på aktiekunskap (artikel kommer snart)

Vad påverkar priset?

Råvarupriser påverkas enbart av utbud och efterfrågan.  Däremot behöver inte alltid efterfrågan bero på ökad användning av den specifika råvaran utan kan även drivas av spekulation på kommande prisökningar. Ett tydligt exempel på detta är volatiliteten på oljepriset. Efterfrågan på att använda olja ändras definitivt inte lika fort som priskurvan nedan visar. Däremot påverkar spekulation i priset denna förändring.

råvarupriser

Faktorer som exempelvis påverkar råvarupriserna:

Utbud

 • Naturkatastrofer
 • Nya stora råvarufyndigheter
 • Politiska beslut
 • Handelskrig

Efterfrågan

 • Teknisk utveckling
 • Politiska beslut
 • Ekonomisk tillväxt
 • Låga räntor – ökar investeringsviljan

Så sker investering – alternativen

Investering i råvaror kan ske via en rad olika värdepapper. Det som primärt skiljer dessa åt är om handel sker med hävstång eller inte, om handel kan ske inom ISK samt hur tydlig exponering som sker mot en enskild råvara.

Aktier

 • Delvis exponering mot priset
 • Även bolagsrisk

Att köpa aktier i bolag inom råvarubranschen innebär en viss exponering mot priset på en specifik råvara, eller flera råvaror. Beroende på var i produktionsprocessen som företaget har sin verksamhet skapas olika stor exponering mot just värdeförändring i råvaran. Detta så som exempelvis projektering, exploatering och distribution. Inom denna kategori finns exempelvis svenska bolagen Holmen (skog), Boliden (Gruvdrift) och Lundin Energy (Olja,Gas)

Fördelen med aktier att företagets värde både påverkas av råvarupriset samt av dess ekonomiska utveckling. Det kan i vissa fall innebära högre avkastning. Däremot innebär inte alltid ett högre pris på råvaran att företaget värderas högre.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

CFD

 • Störst utbud av råvaror
 • Med eller utan hävstång

CFD är kontrakt vars värde följer den underliggande tillgångens värdeförändring. De handlas på CFD-plattformar som exempelvis eToro och IG. CFD kan generellt handlas med eller utan hävstång och erbjuds med ett mycket stort utbud av underliggande tillgångar.

Fördelen med CFD är valfriheten. Det är möjligt att spekulera i uppgång (gå lång) eller nedgång (gå kort) och handel kan ske med eller utan hävstång. Ännu en fördel med CFD är att exponering kan ske mot ett större antal råvaror än vad som erbjuds via aktiemäklare som Avanza och Nordnet.

CFD:s handlar du smidigt hos Etoro.com/sv och IG.com/sv. Det är de CFD-mäklarna och plattformarna vi på aktiekunskap använder själva.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Optioner

 • Med hävstång
 • Mer komplicerat värdepapper

Optionshandel erbjuds på ett flertal olika råvaror. En köpoption ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa en råvara till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum. Detta gör att företag som planerarar större inköp kan använda optioner för att därmed säkerställa kommande inköpspris.

Det går även att spekulera i prisuppgång/nedgång i optioner som privatperson vilket innebär att den underliggande tillgången aldrig behöver köpas.

Fördelen med optioner är bland annat den stora hävstångseffekt som kan skapas. Däremot är det en betydligt mer komplicerad uträkning för att prissätta en option än exempelvis minifutures, CFD och Bull&Bear-certifikat. Önskas handel med hävstång finns alltså värdepapper med enklare och tydligare beräkning av värdeutveckling.

Råvaruoptioner handlar du enklast hos IG.com/sv

Äga råvaran som tillgång

 • Ha tillgången hemma
 • Dyrare och mer komplicerad handel

En del råvaror kan köpas som reell tillgång. Det gäller framförallt guld och silver som i små tackor levereras till köparen i rekommenderat brev. I förhållande till den totala handeln med silver/guld sker detta i mycket liten skala. Det är helt enkelt snabbare, enklare och billigare att istället köpa värdepapper.

En fördel är att full tillgång till råvaran och det krävs inte att man förlitar sig på den handelsplattform som erbjuder i handeln.

Minifutures

 • Tydlig prissättning
 • Hävståg på höga nivåer

Minifuture är värdepapper som handlas med linjär hävstång – vilket passar både vid kortsiktig  och långsiktig handel. Är exempelvis hävstången x5 betalas ca 40 kr för en tillgång som har ett marknadsvärde på 200 kr. På minifuture finns alltid en Knock-out nivå vilket innebär att hela innehavet förloras om denna nivå nås på den underliggande tillgången. I exemplet ovan skulle denna nivå vara på ca 160 kr.

Fördelen med minifutures är dess tydliga prissättning och möjligheten att handla med hävstång utan något säkerhetskrav.

Minifutures handlar du enklast hos Avanza.se.
Se alla minifutures hos Avanza

Bull & Bear certifikat

 • Tydlig prissättning
 • Med eller utan hävstång
 • Ej för långsiktig investering

Bull & Bear-certifikat är ett enkelt sätt att investera i priset på en råvara – med eller utan hävstång. De går även att gå lång (Bull) eller kort (Bear) på investeringen.

Värdet på dessa certifikat följer den dagliga procentuella värdeförändringen på den råvara som följs. Går exempelvis koppar upp 2% kommer Bull Koppar X5 gå upp 10%. Passar främst vid kortsiktig trading och inte som långsiktig investering i råvara (pga. urholkningseffekten)

Fördelen med Bull&Bear är framförallt att den exponeras mot den dagliga volatiliteten på en råvara. Önskas innehavet hållas under längre tid är Minifutures bättre (se ovan).

Bull & bear cerifikat handlar du enklast hos Avanza.se.
Se alla Bull & Bear-certifikat inom råvaror hos Avanza

Fonder

 • Riskspridning
 • Kan följa index
 • Aktivt eller passivt förvaltade

Råvarufonder består av aktier i flera olika bolag inom råvarusektorn. Det som primärt skiljer sig mellan de olika fonderna är vilken inriktning de har. Det kan exempelvis vara inriktning på bolag inom gruv-, olje-, eller jordbrukssektorn.

En fördel med fonder är den riskspridning som sker samtidigt som aktiv förvaltning innebär att bolagen väljs av personer som speciellt inriktade på just denna marknad.

Exempel på råvarufonder är Atlant Green Tech Metals (främst ädelmetaller) och BGF World Mining2 (gruvsektorn).

Fonder handlar du enklast hos Avanza.se.
Se Avanzas utbud av råvarufonder

ETF

ETF är börshandlade fonder som kan vara uppbyggda av allt från aktier och råvaror till andra fonder (fond i fond). Det finns även möjlighet att gå lång eller kort, samt handla med hävstång, på flera av dessa fonder. Både utbud och handelsmöjligheter är alltså större än klassiska aktiefonder.

En fördel med ETF är att innehavet kan bestå av flera olika tillgångar. Därmed kan en ETF exempelvis helt och hållet följa värdet på exempelvis guld eller ett råvaruindex.

Exempel på ETF inom råvaror är Lyxor MSCI World Materials vars innehav följer MSCI World Materials Index. Ett index som är sammansatt av över 120 råvarubolag i över 20 länder. Detta med främst fokus mot stora bolag och den amerikanska marknaden.

 • Läs mer om ETF

ETF:er handlar du enklast hos Avanza.se.
Se råvaru-ETF:er hos Avanza

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Avanza.se & Etoro.com/sv, där handlar du aktier och fonder utan courtage. (hos Avanza får du max ha 50 000 kr på kontot för att handla utan courtage, hos Etoro är det obegränsat).

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Sigmastocks.se erbjuder en aktierobot som via algoritmer väljer ut aktier åt dig & sköter förvaltningen av aktieportföljen löpande. Du öppnar ett ISK-konto och svarar på några snabba frågor om hur du vill investera så sköter roboten resten.
Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

  Kommentera eller Fråga

  Senaste på Aktiekunskap

  Tips:


  Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

  Investera i aktier och fonder
  Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

  För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

  Tips på alternativa investeringar
  Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
  Minsta insättning = 500 kr.

  Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
  Minsta insättning = 500 kr.

  Copyright Aktiekunskap.nu 2021