Rysslandsfonder

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Rysslandsfonder

Rysslandsfonder är aktiefonder vars innehav består av företag i Ryssland samt ibland även grannländer så som de baltiska länderna, Ukraina, Vitryssland, Kazakstan m.fl. Med andra ord länder som tidigare befann sig inom Sovjetunionen och därmed fortfarande tydligt är knuten till den ryska ekonomin.   

Ryska marknaden domineras stort av olja- och gasindustrin. Det innebär även att de flesta Rysslandsfonder har stort innehav inom branscherna Energi och Råvaror. Den tredje största branschen är Finans vilket innebär att den ryska marknaden är en av de mest värdeorienterade.

Investeringar i Rysslandfonder är mer riskfyllda än investeringar på exempelvis den nordiska eller europiska marknaden. Bland riskfaktorer finns  exempelvis volatiliteten i olje- och gaspriset, relationen till väst och politiska risker. Utifrån att marknaden klassas som högrisk rekommenderas oftast enbart en mindre del av investeringsportföljen vara exponerad mot denna marknad.

Ryssland som marknad

Ryssland, som ekonomisk marknad, kännetecknas bland annat av följande faktorer.

Olja och gas – samt finans

Oljebranschen har under lång tid varit den dominerande branschen i Ryssland. Ett exempel på detta kan ses i innehavet i Carnegies Rysslandsfond som år 2018 hade 20 % oljebolag och 20 % gasbolag i portföljen. Liknande investeringsfördelning bör även kunna ses i ett flertal andra fonder.

Ryssland är extremt beroende av oljepriserna och gaspriserna relaterar till oljepriserna också. / Fredrik Colliander (Carnegie)

Med Energi, Finans och Råvaror som de tre största branscherna innebär det att börsen är betydligt mer värdeorienterat än andra börser. Bland de tio största företag hittas nio inom någon av dessa tre sektorer.

Tillväxtpotential – när olja och gas lyfts bort

Det är primärt olja och gas som nämns när det den ryska marknaden ska förklaras. Det är däremot två marknader som över tid förväntas minskas utifrån olika miljömål. Om den ryska marknaden granskas, och dessa två branscher lyfts bort, finns ändå en god tillväxtpotential. Det menar i alla fall Elena Lovén (Swedbank) som under sommaren 2021 skrev en analys över denna marknad. Hon lyfte då exempelvis upp IT-sektorn som en bransch med potentiell stor framtida tillväxt. I jämförelse med många europeiska länder ligger Ryssland efter utifrån digitalisering.

Hög direktavkastning

Den ryska marknaden är en av de marknaderna i världen med allra högst direktavkastning. Det är inte ovanligt att nivåer på 5 – 7 % nämns. Detta beror på den så kallade ”Ryssrabatten” i värderingarna. Börsbolagen i Ryssland är lägre värderade och det gör att direktavkastningen blir hög. Nu, efter kriget i Ukraina brutit ut har ”ryssrabatten” blivit ännu större.

Valutarisk

Mellan 2010 och 2020 halverades värdet på ryska rubeln mot SEK. Så stora förändringar i valutamarknaden kan påverka värdet på Rysslandsfonderna i andra valutor, exempelvis SEK.

Högriskmarknad

Samtliga Rysslandsfonder hos Avanza har risknivå 6/7 eller 7/7. Det tyder alltså på att det är en högriskmarknad. Några av riskfaktorerna är:

Relation till väst – Rysslands relation till EU och USA är minst sagt instabil. Det finns exempelvis ofta ekonomiska sanktioner mot Ryssland utfärdade av EU och USA. Sanktioner som både påverkar handelsmöjligheterna, ekonomiska utvecklingen och framtida samarbeten. 

Oljepris – Oljepriset har hög volatilitet och eftersom den ryska ekonomin till stor del består av olje- och gasbolag påverkas hela börsen kraftigt av rörelser i oljepriset.

Hög volatilitet – Ibland benämns den ryska marknaden som ”varannanårsbörs”. Detta utifrån att börsen kan vara i toppen gällande avkastning ett år, för att nästa år ligga i botten. Volatiliteten är alltså betydligt högre än flera börserna i väst.  Exempel kan tas från 2019 då den ryska börsen gick mycket kraftigt uppåt, för att sedan falla fritt under 2020 och återigen vara en av vinnarna under 2021.

Politisk risk – Rysslandsfonder har även en politisk risk utifrån den politiska styrning som landet har. Tidigare har landet även kämpat med korruption och mutor, något som däremot har minskats över tid. Nu på senare tid har kriget i Ukraina påverkat ryska aktier rejält.

Låg statsskuld

Ryssland har tidigare haft en betydligt lägre statsskuld än länder i både västvärlden och inom tillväxtmarknaderna. År 2019 var statsskulden på ca 15 % medan västvärlden hade ett snitt på 100 % och tillväxtmarknaderna på ca 50%. Nu, sedan kriget i Ukraina riskerar detta att förändras.

Annan konjunkturcykel än Sverige och Europa

Visserligen påverkas den ryska marknaden av den europeiska ekonomins utveckling – men i betydligt mindre grad än de europeiska ländernas ekonomier. Det är en av orsakerna att Ryssland kan befinna sig i en hel annan position i konjunkturcykeln än de europeiska länder.

Låg hållbarhetsindex

Något som kännetecknar Rysslandsfonder generellt är att dess hållbarhetsindex är lågt. Bilden nedan visar de fyra bästa fonderna utifrån denna indikator och inte ens den bästa fonden når mitten av indikatorn. Samtliga är sämre än genomsnittet på andra aktiefonder.

Hållbarhetsindikatorn är framtagen av Morningstar och är ett index uppbyggt av Miljöarbete, Socialt ansvar och Bolagsstyrning. En orsak till att Swedbank Robur Rysslandsfond är bäst kan vara bankens Policy om ”Ansvarsfulla investeringar”. En policy som exempelvis anger att investeringar aldrig sker i kol-, olje-, eller gasbolag eller inom vapenindustrin.

hållbarhet rysslandsfonder

Vad skiljer sig mellan fonderna?

  • Geografi

De flesta Rysslandsfonder investerar inte enbart i Ryssland utan även i länder som tidigare omfattades av Sovjetunionen. Detta så som Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och Ukraina. Däremot varierar det hur stor del av kapitalet som enbart ska investeras inom Ryssland och hur stor andel som får investeras i dessa grannländer.

  • Etisk inriktning hos fondbolaget

Energi och råvaror är två av de största branscherna i Ryssland. Det innebär även att det generellt är tungt vägande branscher i Rysslandsfonderna. Dessutom är vapenindustrin stor i landet. Om investering sker i en indexfond innebär det alltså med stor sannolikhet att en stor exponering sker mot dessa marknader.

Men det finns undantag. Som nämnts ovan har Swedbank en policy som anger att investeringar inte får ske i olje-, gas- eller kolbolag. Det etiska inriktningen kan alltså tydligt påverka innehavet i Rysslandsfonderna.

  • Branschinriktning

Vid varje fondpresentation på Avanza visas nuvarande fördelning gällande bransch samt fondens största innehav är. Bland de tre största branscherna hittas mycket ofta Energi, Råvaror och Finans. Men det varierar hur tungt som fonderna viktar sitt innehav mot de olika branscherna.

  • SEK eller annan valuta

Flera av Rysslandsfonderna handlas i USD. Det innebär att en växlingsavgift samt en valutarisk uppstår för svenska investerare. Det är en av orsakerna till att många prioriterar fonder som handlas i SEK.

  • Totalavgift

Att många investerare fokuserar på låga avgifter är tydligt hos Avanza. Fonden med lägst avgift, Swedbank Robur Rysslandsfond, är även den fond med flesta andelsägare. 8 av 10 fonder inom denna kategori har totalkostnad på över 2 % och en fond totalavgift på över 5 %!

Exempel på Rysslandsfonder

Nedan presenteras ett urval av Rysslandsfonder som nås via Avanza eller Savr.

  • Swedbank Robur Rysslandsfond

Swedbank Robur Rysslandsfond investerar i små och medelstora företag i Ryssland. Upp till 10 % kan investeras i grannländer som geografiskt ligger inom tidigare Sovjetunionen. Detta som exempelvis Kazakstan, Georgien, Estland, Lettland och Litauen. År 2021 fanns investeringar främst inom Råvaror och Finans.

Läs mer om Swedbank Robur Rysslandsfond hos Avanza

  • East Capital Ryssland

East Capital Ryssland investerar minst 50 % av kapitalet i företag i Ryssland. De kan även investera i andra länder förutsatt att företagen har sin primära verksamhet i Ryssland. Upp till 33 % får investeras i grannländer som tidigare befunnit sig inom Sovjetunionen. Detta så som exempelvis Armenien, Estland, Vitryssland och Kazakstan. År 2021 fanns investeringar främst inom Energi och Råvaror.

Läs mer om East Capital Ryssland hos Avanza

(Påverkansarbete i Ryssland – East Capital)

  • Danske Invest Russia A

Danske Invest Russia A investerar minst 2/3 av kapitalet i företag i Ryssland eller i länder som tidigare tillhörde Sovjetunionen. Delvis kan även handel ske på andra marknader förutsatt att bolagen är hemmahörande i någon av de ovan nämnda länderna. Största innehaven 2021 var inom Energi och Råvaror.

Läs mer om Danske Invest Russia A hos Avanza

  • Carnegie Rysslandsfond

Carnegie Rysslandsfond investerar i ”välskötta bolag som har ett ambitiöst hållbarhetsarbete”. I likhet med andra fonder från Carnegie är portföljen koncentrerad, dvs. investeringar sker bara i 30 företag. Största innehaven 2021 var inom Energi och Råvaror.

(Carnegie Rysslandsfond med Fredrik Coliander)

Bästa Rysslandsfonden

Bästa rysslandsfonden

Vilken som är den bästa Rysslandsfonden beror på vad som jämförs. Det finns däremot två fonder som ”sticker ut” lite extra.

Danske Invest Russia A är den fond med bäst avkastning mellan 2016 – 2021. Dessutom var det en av de tre bästa Rysslandsfonderna utifrån avkastning under 2021.

Swedbank Robur Rysslandsfond är fonden med lägst förvaltningsavgift, flest ägare hos Avanza samt fonden med bäst hållbarhetsindex.

(Siffror från oktober 2021 – Jämförelsen gäller de 10 Rysslandsfonder som finns hos Avanza)

Högst avkastning 2016 – 2021

Om en jämförelse sker utifrån avkastning mellan 2016 – 2021 är Danske Invest Russia (Läs mer om fonden ovan) bästa Rysslandsfonden. Detta med en avkastning på ca 112 % under denna period.

Lämna en kommentar