Nordnets fondrobot / investeringsrobot – Recension och omdöme

Nordnets fondrobot omdöme

Robosave är Nordnets fondrobot / investeringsrobot. Enligt banken vänder sig tjänsten till dig som  vill” skapa en bra grund i ditt sparande och behöver hjälp att komma igång”.  Robosave är enkel att komma igång med och skapar automatisk riskspridning på innehavet.

Fördelen är att en individuellt anpassad portfölj skapas hos Nordnet.  För många är det värt mycket att ha allt sparande hos samma bank.

Nackdelar hittas i avgiften samt begränsningar gällande inriktning. Det går exempelvis inte att välja tydlig etisk inriktning.

Så fungerar Robosave

Nordnet kallar sin investeringsrobot för Robosave. Till skillnad mot andra liknande robotar har banken valt att benämna den som en ”investeringsrobot” och inte som fondrobot. Den har däremot liknande funktion som fondrobotar från Lysa, Opti, BetterWealth osv.

Nordnets fondrobot robosave

Tjänsten är enkel att komma igång med och ger ett tryggt och riskbalanserat sparande. I grunden fungerar alltså Robosave som de flesta andra fondrobotar.

  • Lämplighetsbedömning / Riskprofil

Först besvaras ett par frågor kring den egna ekonomin och sparandet. I detta läge besvaras även vissa frågor som kontrollerar personens kunskap om sparande i aktier och risker med detta. De vill exempelvis inte erbjuda roboten till personer som inte förstår vad fonder är för något.

  • Individuell portföljrådgivning

En individuellt anpassad portfölj skapas utifrån de frågor som besvarats. Därmed skapas en risknivå i förhållande till bland annat önskad risk, tidsperspektiv på sparandet m.m.

Att få detta portföljförslag är gratis och utan förpliktelser. Sedan finns valet att aktivera portföljen eller inte. Om roboten aktiveras kommer sparandet, som sker inom roboten, att fördelas enligt denna strategi. Detta både engångsinsättningar och månadssparande.

  • Löpande förvaltning / rebalansering

Med löpande förvaltning menas att rebalansering sker av portföljen beroende på de olika fondernas värdeutveckling. Detta med målet att den procentuella delen i portföljen av aktier/räntor/alternativa tillgångar alltid ska vara på förutbestämd nivå. Går exempelvis en aktiefond upp kraftigt kommer delas att säljas av till förmån för räntefonder – men även tvärtom.

”Tänk på ditt sparande en gång, så tänker Robosave på det hela tiden” /Nordnet.se

Kan man testa tjänsten gratis?

Det är inte möjligt att testa Robosave utan att vara kund hos Nordnet. Däremot är det gratis att bli kund och utan förpliktelser att pengar måste sättas in. Ett konto kan därmed skapas – Robosave testas – varpå beslut sedan tas om den ska förvalta sparpengarna eller inte.

Vårt omdöme:
Nordnet har gjort det lite krångligare än exempelvis BetterWealth att komma igång. 

För det första krävs konto för att tjänsten ska kunna testas. För det andra är det en hel del information som måste läsas innan frågorna kan besvaras. Det kan däremot ses som en säkerhetsfunktion så att kunderna verkligen förstår vad fonder, risk m.m. innebär.  

Vem bör använda en fondrobot?

Robosave passar framförallt för dig som…

  • Har sparande hos Nordnet

Många uppskattar att ha allt sparande på en och samma bank. Har du aktier/fonder eller annat sparande hos Nordnet idag kan Robosave vara en passande fondrobot.

  • Vill skapa en bra grund i sparandet

Nordet anger att Robosave främst vänder sig till de som vill ”skapa en bra grund i sitt sparande och behöver hjälp att komma igång”. Att spara i indexfonder, med bred riskspridning och ha automatisk riskbalansering är ett smidigt och tryggt sätt att komma igång.

  • Vill ha fondrobot som kan utesluta räntor

En del fondrobotar har alltid en andel räntor – oavsett risknivå. Robosave kan däremot rekommendera en portfölj utan räntor – förutsatt att det är hög risk och lång tidshorisont på sparandet.

”Målgruppen för Robosave är de som vill skapa en bra grund i sitt sparande och behöver hjälp att komma igång” / Nordnet

Innehav och förvaltning

Robosave investerar kapitalet i ETF:er. Det finns minst två stora fördelar med detta. För det första har ETF:er generellt lägre förvaltningsavgift än klassiska aktiefonder. För det andra ger ETF:er möjlighet att exponera kapitalet mot ett flertal olika tillgångar, över hela världen. På detta sätt går det att skapa en bredare och mer riskspridd portfölj.  Exempelvis sker handel i fonder från Xact och IShares.

Utbud

  • Aktiefonder – Svenska, Globala, Tillväxtmarknad
  • Räntefonder – Främst svenska stats- och bostadsobligationer, vissa globala obligationer och företagsobligationer. (svenska räntefonder minskar valutarisken)
  •  Alternativa tillgångar – Råvaror

Övervikt mot Sverige och Tillväxtmarknader

Portföljens innehav av aktiefonder kommer ha övervikt mot Sverige. Detta i förhållande till hur stor Sveriges ekonomi är i förhållande till den globala ekonomin. Detta utifrån att de flesta investerare har svenska börsen som ett riktmärke.

Även tillväxtmarknaderna har en större andel än dess andel i världsekonomin. Detta framförallt för att öka riskerna i de portföljer som ska ha lite högre risk.

Ingår alltid räntor?

Nej, det ingår inte alltid räntebärande papper i de portföljer som skapas. Däremot mycket ofta. Vi testade och angav mycket lång sparhorisont, högt risktagande och i övrigt mycket goda ekonomiska förutsättningar – och blev erbjuden en portfölj utan räntor.

Det är däremot flera olika faktorer som avgör hur stor andel aktier/räntor som portföljen kommer att bestå av.

Problem med riskbegreppet…

Förstår alla småsparare vad ”risk” innebär när Nordnet ställer frågor kring detta? Förstår de hur det i sin tur påverkar deras portfölj? Vissa tester visar att portföljen kan få oproportionerligt stor ränteandel beroende på hur småspararen tolkar ordet ”risk”. Detta är däremot ett problem som många fondrobotar har – inte bara Robosave.

Etisk

Robosave erbjuder inte någon inriktning mot etiska/miljöanpassade fonder. Banken anger att orsaken till detta är att det helt enkelt finns för få sådana fonder för att sparandet ska kunna ske med tillräcklig riskspridning.

”Anledning till att inte integrera hållbarhetsrisker i investeringsrådgivning är den begränsade mängden fonder med tydligt hållbarhetsfokus och som samtidigt rankar högt vid beaktande av andra faktorer så som låga avgifter, undvikandet av valutarisk och låg aktiv risk (tracking-error” jämför med breda jämförelseindex”

Flera andra fondrobotar, exempelvis BetterWealth.se och Lysa.se (Sponsrad länk) erbjuder däremot detta alternativ. Det sker genom att erbjuda ”högre exponering” mot etiska fonder även om inte hela innehavet kommer att exponeras mot dessa fonder.

Vårt omdöme:
Vi ser det som positivt att portföljen kan bestå av enbart aktier och råvaror. Hos vissa fondrobotar finns alltid en viss del räntor – oavsett önskad risk hos dig som kund. En nackdel är att de inte har ett tydligare etiskt ställningstagande. Även om portföljen skulle kunna ”kryddas” med etiska fonder så skulle det i alla fall ge möjlighet till en mer etiskt riktad portfölj.

Förvaltning och omfördelning

Utgångspunkten i den strategi som fondroboten utgår ifrån är den effektiva marknadshypotesen (EMH). I korthet anger denna hypotes att det ”är omöjligt att slå marknaden”. Självklart kan vissa fonder slå index enstaka år men över en längre tid är det bästa alternativet att sprida risken och därmed hålla sig till indexfonder.

Utifrån denna hypotes är målet istället att placeras kapitalet i en passiv strategi med låg kostnad. Detta utifrån att denna strategi på lång sikt förväntas ge bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder och taktisk allokering.

aktivt förvaltade fonders resultat

(Källa: Robosave Whitepaper)

En annan utgångspunkt är ”modern portföljteori” (utvecklad av nobelpristagaren Harry Markowitz) som påvisar behovet av diversifiering. Genom att exempelvis ha flera olika tillgångsklasser, med liten samvariation, skapas förbättrad riskjusterad avkastning.

Oberoende

Fondförvaltningen är oberoende. Vanligtvis får Nordnet ersättning från de fonder som går att handla via plattformen. Men för att Robosave ska kunna agera oberoende får de inte någon ersättning för de fonder som roboten väljer. Därmed finns inget incitament att välja fonder som skulle gynna Nordnet mer eller mindre.

Robosave utgår emellertid ingen ersättning från emittenterna, eller någon annan, till Nordnet för att Nordnet väljer att rekommendera eller investera i en viss fond för din räkning / Allmänna villkor för Robosave

Omfördelning

Likt andra fondrobotar använder sig Nordnet av algoritmer som läser av och avgör när omfördelning behöver ske i portföljen. Detta på ett sätt som gör att fördelningen mellan aktier/räntor/råvaror alltid ligger på förutbestämd nivå. Denna automatiska omfördelning av innehavet är en av de stora fördelarna med att använda en fondrobot.

Omfördelning via algoritmer

(Exempel på portfölj med 65 % aktier, 30 % ränteplaceringar och 5 alternativa tillgångar)

Ändrat innehav ålder

Nej, Robosave har inget sparande som minskar risken ju närmare sparmålet som du kommer. Detta behöver själv justeras, exempelvis vid ett pensionssparande.

Utbud av spartjänster

Robosave består av en tjänst – individuellt anpassad portfölj. Någon specifik spartjänst för pension, målsparande eller buffert finns inte även om det självklart går att välja inställningar som passar för just detta sparande.

Insättning och uttag

Insättningar till Nordnet kan ske på flera olika sätt. Detta via Swish, banköverföring via föranmält konto eller banköverföring från annat konto.

Önskas tjänsten avslutas kommer kontot att övergå till ett ordinarie ISK.

Kostnader

Nordnet tar 0,5 % per år i avgift för Robosave. Förvaltningsavgifter till fondbolagen om 0,15-0,23 % tillkommer.

Robosave är något dyrare än de fristående fondrobotarna så som Lysa och BetterWealth.

Vårt omdöme:
Nordnet ligger lite högre än konkurrerande robotar så som Lysa och BetterWealth. Det är svårt att se vad orsaken till den högra avgiften beror på.

Säkerhet

Nordnet erbjuder ett mycket tryggt sparande. Sparande via Robosave sker inom ett ISK.

Avkastning

Några exempel på historisk avkastning finns inte tillgänglig på Nordnets hemsida. En orsak kan vara att varje individs portfölj sätts samman utifrån flera olika parametrar. Därmed går det inte att visa en specifik portfölj och dess utveckling i förhållande mot ett specifikt index.

Vad säger andra recensioner?

Det går att hitta ett flertal recensioner om Robosave på olika ekonomibloggar/ekonomiportaler. Det dessa recensioner framförallt lyfter upp som fördelar och nackdelar med tjänsten är:

Fördelar

+ Användarvänlig

Att Nordnet framförallt vänder sig till de som vill ”skapa en bra grund” samt få hjälp att komma igång med sparandet är tydligt. Det är användarvänligt och enkelt.

+ Enkelt sparande med riskspridning

Nordnets fondrobot gör det enkelt att komma igång med en god riskspridning på sparandet. För de allra flesta är det viktigaste att komma igång – och spara med god riskspridning. Där fyller Robosave en viktig funktion, inte minst för Nordnets kunder.

+ En av de största nätmäklarna

Storlek och historia är ofta en fördel inom investeringar. Nordnet har funnits länge på den svenska marknaden och utvecklas hela tiden för att möta kundernas förändrade sparintressen.

Nackdelar

– Dyrt

Robosave är dyrare än flera andra fondrobotar. För vissa kan det vara värt att ha hela sparandet på samma ställe (hos Nordnet) – för andra är det bättre att välja ett billigare alternativ. Detta är den mest återkommande kritiken mot denna fondrobot.

– Kan upplevas överflödig

En generell kritik mot fondrobotar är att de är ”överflödiga”. Det är fullt möjligt att skapa en portfölj med flera olika indexfonder och på detta sätt skapa samma riskspridning som roboten gör. På detta sätt undviker man avgiften. Däremot betyder det att man själv måste ombalansera och byta fonder i det fall som marknaden ändras. Denna kritik gäller därmed alla fondrobotar och inte enbart Robosave.

– Passar inte för dig som vill spara i enskilda aktier

Denna kritik är något missvisande då funktionen med en fondrobot är att investera i fonder. Men den påvisar ändå att det finns alternativ. Önskas istället ett aktiesparande ske – med automatisk riskspridning – rekommenderas SigmaStocks.

Sammanfattning

Robosave är en fondrobot som hjälper Nordnets kunder att fördela ett sparande över ett flertal ETF:er för att därigenom skapa en god riskspridning (diversifiering). Fondens strategi bygger på forskning som påvisar att indexfonder och riskspridning långsiktigt är det bästa sättet att få kapitalet att växa. Dess strategi och tjänst liknar därmed de flesta andra liknande tjänster.

 Vi anser att fördelen framförallt sitter i enkelheten. Har du ett stort sparande hos Nordnet kan det vara bekvämt att även ha fondroboten där. Det är även enkelt att komma igång och följa värdeutvecklingen. Vi anser även att det är en fördel att ränteplaceringar kan uteslutas vid hög risk på långtidsplaceringar.

De två största nackdelarna är avgiften (största nackdelen) samt att de inte erbjuder sina kunder att vikta portföljen mot etiska alternativ.

Ett smidigt och enkelt sätt att komma igång med ett ”bas”-sparande hos Nordnet. För de som prioriterar fler funktioner eller lägre avgifter finns istället Lysa.se (Sponsrad länk) , BetterWealth och Opti.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Disclaimer
“Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.” 

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023